รายชื่อนศ.
รายวิชา102105 : ORGANIC CHEMISTRY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6050047 นายจิรายุ นิรโศก  Chemistry10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B5559633 นางสาวเกตุวดี หล้าล้ำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B5651825 นายชยานันท์ สิงห์โตทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B5752393 นายธนภัทร ศรีลาวงศ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B5850266 นางสาวกชกร กลับกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B5850297 นายกันตพงศ์ ขอโน้มกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5850778 นางสาวพรนภา บุดดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B5850853 นางสาวสิริขวัญ ชื่นทองหลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B5850891 นางสาวพรพิมล เหยียดรัมย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B5850907 นางสาวภัทราพร กรอกกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B5850914 นางสาวพรสวรรค์ สาริสุทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B5853021 นายพงศธร สิงห์รัก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B5853168 นางสาวธิดารัตน์ เริงสนาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B5853458 นางสาวสุนิตา ร่ายสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B5853731 นายธีรภัทร ธนาสูรย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B5854455 นางสาวมณฑิชา สุปินราษฎร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B5854547 นางสาวโสรยา แถวกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B5854561 นายสุภร เอื้อยฉิมพลี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B5950263 นางสาวมะปราง น่านมูล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B5950676 นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริขันแสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B5951024 นายต้นตระกูล โจระสา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B5951055 นางสาววิราวรรณ หร่ายขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B5951871 นางสาวจาริยา ติดมา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B5952403 นางสาวพิชญาภา นัยเนตร์  FOOD TECHNOLOGY10
25 B5953318 นายศุภกร มะลิใหม่  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6050016 นางสาววนัญญา เกตุจังหรีด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6050023 นางสาวปาณิสรา เกษมชัยศิริสันติ์  FOOD TECHNOLOGY10
28 B6050030 นางสาวรักษปวีณ์ ประเสริฐมานะกิจ  FOOD TECHNOLOGY10
29 B6050054 นางสาวสุภาวดี พรหมบุตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B6050061 นางสาววันเพ็ญ สอนสำโรง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B6050078 นางสาวสุภัสสร อ่อนในชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B6050085 นางสาวศิริวรรณ ศรีจันทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B6050092 นางสาวณัฐพร วงษ์ชาลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B6050108 นางสาววิชญาพร รอดสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 60
35 B6050122 นางสาวกฤตพร ไชยชมพู  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B6050139 นางสาวรสสุคนธ์ สระแก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
37 B6050146 นางสาวเขมิกา จิตรโคกกรวด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
38 B6050153 นางสาวทิพย์สุดา เผินสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
39 B6050160 นางสาวกันทิมา มิกขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
40 B6050177 นางสาวจุฑามาศ พิพัฒน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
41 B6050184 นางสาวอมรรัตน์ แสนมา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
42 B6050191 นางสาวจินต์จุฑา เขมศิริกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
43 B6050207 นางสาวณัชชา วิเวกรัมย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
44 B6050214 นางสาวสุทธิดา นาคนิล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
45 B6050245 นางสาวธิดารัตน์ ฝ่ายกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
46 B6050252 นายธนบดี เสาะสาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
47 B6050283 นางสาวเอื้ออารีย์ มูลธิยะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
48 B6050290 นางสาวอโนมา พลศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
49 B6050306 นางสาวธนิษฐา ใจหนัก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
50 B6050313 นางสาวชรินทร์ทิพย์ หงษา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
51 B6050320 นางสาวศุภนุช ปุมสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
52 B6050337 นายณัฐชนน เอี่ยมละออง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
53 B6050344 นางสาวรัตนาพร นิยมพงษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
54 B6050351 นายณัฐนันท์ โพธิ์ทอง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
55 B6050368 นางสาวรัตนวรรณ สื่อกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
56 B6050375 นางสาวเกศรา หวังล้อมกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
57 B6050382 นายนิติพล ชัยเนตร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
58 B6050399 นางสาวอรปวีณา แพ่งฉิมพลี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
59 B6050405 นางสาวศิริลักษณ์ โกนกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
60 B6050429 นางสาววิลาวัลย์ ศัลย์วิเศษ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 60
61 B6050436 นางสาวอาทิตยาพร ทุมพันธ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
62 B6050443 นางสาวสุธิณี มรกต  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
63 B6050450 นางสาวนงเยาว์ ฤทธิ์นอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
64 B6050467 นางสาวอัญชลี พรหมบุตร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
65 B6050474 นางสาวกรุณา คำแก้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
66 B6050481 นางสาวฐิตติยา โยธะพันธ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 60
67 B6050498 นางสาวชญานี เมืองฤกษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
68 B6050504 นางสาวกรชนก ใหญ่กระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
69 B6050511 นางสาวชุติมา อินทะรังษี  FOOD TECHNOLOGY10
70 B6050528 นายธรรพ์ณธร สยุมภูรุจินันท์  FOOD TECHNOLOGY10
71 B6050535 นายชัยวัฒน์ ทวีพุดซา  FOOD TECHNOLOGY10
72 B6050542 นางสาวศิริลักษณ์ ปลั่งกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
73 B6050559 นายวุฒินันท์ รั้วไธสง  FOOD TECHNOLOGY10
74 B6050566 นางสาวณัฐฐาพร ทรงจอหอ  FOOD TECHNOLOGY10
75 B6050580 นางสาวฝนดาว สุวรรณเก  FOOD TECHNOLOGY10
76 B6050603 นางสาวอมลรดา ซาสำโรง  FOOD TECHNOLOGY10
77 B6050610 นางสาวพรรวิภา จอมเสนา  FOOD TECHNOLOGY10
78 B6050627 นางสาวนันตชา การะเนตร์  FOOD TECHNOLOGY10
79 B6050634 นางสาวกิติญา ศรีเพชร  FOOD TECHNOLOGY60
80 B6050641 นางสาวประภัสสร พงษ์ประภาส  FOOD TECHNOLOGY10
81 B6050658 นางสาวอทิตยา ปะโนรัมย์  FOOD TECHNOLOGY10
82 B6050665 นางสาวกนกวรรณ เสือทองปาน  FOOD TECHNOLOGY10
83 B6050672 นางสาวณัฐวรรณ วงษ์ยงน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
84 B6050689 นางสาวปิยธิดา แพทย์เจริญ  FOOD TECHNOLOGY10
85 B6050696 นางสาวภัคจิรา อยู่นา  FOOD TECHNOLOGY10
86 B6050702 นางสาวกุลนิษฐ์ ธิเขียว  FOOD TECHNOLOGY10
87 B6050719 นางสาวชญานิษฐ์ จรศรชัย  FOOD TECHNOLOGY10
88 B6050726 นางสาวดวงฤดี จันทนา  FOOD TECHNOLOGY10
89 B6050733 นางสาวณัฐวดี นามแสง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
90 B6050757 นางสาวศุภธนิศร์ พูนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
91 B6050764 นางสาวธัญญาศิริ ทับเจริญ  FOOD TECHNOLOGY10
92 B6050788 นางสาวปิ่นแก้ว เจริญใจ  FOOD TECHNOLOGY10
93 B6050795 นางสาวโสภี ศรีนิล  FOOD TECHNOLOGY10
94 B6050801 นางสาวสมฤดี แสนศรี  FOOD TECHNOLOGY10
95 B6050818 นางสาวขวัญฤทัย แพทย์กลาง  FOOD TECHNOLOGY10
96 B6050825 นางสาวกัลยรัตน์ ลามสระน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
97 B6050832 นางสาวทิพาพร เงินจังหรีด  FOOD TECHNOLOGY10
98 B6050849 นางสาวกานติมา หวังสุดดี  FOOD TECHNOLOGY10
99 B6050856 นางสาวสุวิชาดา ชัยวิเชียร  FOOD TECHNOLOGY10
100 B6050863 นางสาวโยษิตา ยาตะคุ  FOOD TECHNOLOGY10
101 B6050870 นางสาวพรลภัส ดวงไสย  FOOD TECHNOLOGY10
102 B6050887 นางสาวสุนิสา พลอยพรมราช  FOOD TECHNOLOGY10
103 B6050894 นายกรวิชณ์ ภู่ดาย  FOOD TECHNOLOGY10
104 B6050917 นางสาวเมทวีพร เกษมสำราญ  FOOD TECHNOLOGY10
105 B6050924 นางสาวฐิตาพร รักขาว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
106 B6050931 นายนิติรัฐ ศรีอภัย  FOOD TECHNOLOGY10
107 B6050948 นางสาวนิรมล มณีศรี  FOOD TECHNOLOGY10
108 B6050962 นางสาวอัสราภรณ์ แถวโสภา  FOOD TECHNOLOGY10
109 B6050979 นางสาวสิรินทร์ อาญาเมือง  FOOD TECHNOLOGY10
110 B6050986 นางสาวนิธิตา กระจ่างศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
111 B6050993 นางสาวกรรณิการ์ เทพจิตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
112 B6051006 นางสาวญาสุมินทร์ มูลชาลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
113 B6051013 นายธวัชชัย มูลเสถียร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
114 B6051020 นางสาวธิติญา พุฒพวง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
115 B6051037 นายปุรเชษฐ์ งัดสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 60
116 B6051044 นายวรุตม์ วัดอิ่ม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
117 B6051051 นางสาวภัทรวรรณ ซั่วเซ่งอิ้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
118 B6051068 นางสาวอรญา การสำโรง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
119 B6051075 นายปุณยวัทน์ พุสิงห์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
120 B6051082 นางสาวนฤมล จันทะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
121 B6051099 นายพีร์ ศรีพิทักษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
122 B6051112 นางสาวจุฬารัตน์ เจตเขตการณ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
123 B6051129 นางสาวพัชรินทร์ อุ่นจิตร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
124 B6051136 นางสาวระวีวรรณ โพรงขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
125 B6051143 นางสาวศุภนุช ดำรงธรรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
126 B6051150 นางสาวเบญจมาศ สวาทนา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
127 B6051167 นางสาวชลนิภา โพธิ์สุวรรณ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
128 B6051174 นางสาวจารุวรรณ สุคำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
129 B6051181 นายภาคภูมิ ใจเที่ยง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
130 B6051198 นายภูวภัท สมพงษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
131 B6051204 นายภัทราวุธ บาลิสี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
132 B6051211 นางสาวสุกฤตา กองทุ่งมน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
133 B6051228 นายรังสิมันต์ ทรัพย์สูงเนิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
134 B6051235 นางสาวสิริโรจน์ โคตรสาลี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
135 B6051242 นายณักคริณ เมสูงเนิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
136 B6051259 นางสาวนิรชา วงค์สุข  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
137 B6051266 นางสาวภัสสรา คำหงษา  FOOD TECHNOLOGY10
138 B6051273 นายเอกพร ศรีโพธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
139 B6051280 นางสาวชนม์นิภา เทพกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
140 B6051297 นายสรายุทธ กันเกตุแก้ว  FOOD TECHNOLOGY10
141 B6051327 นางสาวเพ็ญพิชชา สุรเนตร  FOOD TECHNOLOGY10
142 B6051334 นางสาวเสาวลักษณ์ ราชวงค์ศา  FOOD TECHNOLOGY10
143 B6051341 นายอัศเดช จุฑาเกตุ  FOOD TECHNOLOGY10
144 B6051365 นางสาวนนท์ธิยา แสนสุด  FOOD TECHNOLOGY10
145 B6051372 นางสาวสิริลักษณ์ เกตะราช  FOOD TECHNOLOGY10
146 B6051389 นางสาววนัฐตา ชื่นช่อ  FOOD TECHNOLOGY10
147 B6051396 นายอัครวิทย์ เฉลยพจน์  FOOD TECHNOLOGY10
148 B6051419 นางสาวธัญดา ดำรงธีรโชติ  FOOD TECHNOLOGY10
149 B6051426 นางสาวชฎารัตน์ พรมทรา  FOOD TECHNOLOGY10
150 B6051433 นายรัฐภัทร์ เหมิกจันทึก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
151 B6051440 นางสาวนภัสสร จันทร์สว่าง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
152 B6051457 นางสาวอาทิตยา เบกไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
153 B6051464 นายภาสกร พบพิมาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
154 B6051488 นายทักษิณ หมั่นจิตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
155 B6051501 นางสาวศรินยา สิงห์คำป้อง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 60
156 B6051518 นางสาวร่มธรรม อนุอัน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
157 B6051525 นางสาวยุวดี ศรีสว่าง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
158 B6051532 นางสาวอารียา จูทะรัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 60
159 B6051549 นายสุรกานต์ พิมพานิช  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
160 B6051570 นางสาวณัฐกมล มาจ๊ะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
161 B6051617 นางสาวภัทรวดี ภักดิ์ประสิทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
162 B6051631 นายจิรพัฒน์ ปัทถาพงษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
163 B6051648 นายอชิระญา รักษ์มณี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
164 B6051655 นางสาวจันทร์จิรา บุบผาลา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
165 B6051679 นางสาวกฤษณา แทนสา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 60
166 B6051693 นายณัฐวุฒิ ยวงโป่งแก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
167 B6051709 นางสาวมาริษา อิศรางกูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
168 B6051754 นางสาวปิยะพร หลงมา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
169 B6051792 นางสาวจิตรา หอมศักดิ์มงคล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
170 B6051839 นางสาวศิริประภา โพธิ์หนองคูณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
171 B6051853 นางสาวปรรนมา แตงอยู่  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
172 B6051860 นางสาวศศิธร ภูถาวร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
173 B6051891 นางสาวนันทนา เมธาบุตร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
174 B6051907 นางสาวอาทิตญา ช่อดารา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
175 B6051921 นางสาวเกศินี ทิพรักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
176 B6051969 นางสาวอริสา ตอสูงเนิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
177 B6051976 นางสาวสุริศา พุทธคุณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
178 B6051983 นางสาวชนรรถพร ผาสุขเลิศ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
179 B6051990 นายอานนท์ อยู่บู่  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
180 B6052010 นายปารเมษฐ์ หนองแสง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
181 B6052027 นางสาวอัจฉราพรร แย้มธณัตถ์ฐิติ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
182 B6052058 นางสาวนวพร เพ็ชระ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
183 B6052089 นางสาวดวงพร เขื่อนโพธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
184 B6052133 นางสาวสิริวิมล กล้วยสูงเนิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 60
185 B6052164 นายธนายุทธ มนงูเหลือม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
186 B6052171 นางสาวมณีรัตน์ สาระกูล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
187 B6052188 นายวิทวัส น้อยนันตะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
188 B6052225 นางสาวกมลชนก ไชยโพธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
189 B6052232 นายภานุพงศ์ ศรีสม  FOOD TECHNOLOGY10
190 B6052249 นางสาววัชราภรณ์ ภูนิทาน  FOOD TECHNOLOGY10
191 B6052256 นางสาวพัชรพร ศิริพร  FOOD TECHNOLOGY60
192 B6052263 นางสาวกัญญ์วรา สุวรรณทา  FOOD TECHNOLOGY10
193 B6052270 นางสาวสุนิสา เภารอด  FOOD TECHNOLOGY10
194 B6052287 นางสาวจุฑาทิพย์ แววสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
195 B6052300 นางสาวพนิดา พรหมบุตร  FOOD TECHNOLOGY10
196 B6052355 นางสาวสวรินทร์ ทิพย์ชาติ  FOOD TECHNOLOGY60
197 B6052379 นายพงศ์พัฒน์ ฐิตสิริกุล  FOOD TECHNOLOGY10
198 B6052393 นางสาวชนมน ปานาง  FOOD TECHNOLOGY10
199 B6052416 นายมาวิน อนุชิตานุกูล  FOOD TECHNOLOGY10
200 B6052447 นางสาวภควดี กำลังหาญ  FOOD TECHNOLOGY10
201 B6052461 นางสาวชลลัดดา อักษรเสือ  FOOD TECHNOLOGY10
202 B6052478 นางสาววิลาสินี จันตา  FOOD TECHNOLOGY10
203 B6052485 นางสาวฐิตินันท์ โรจน์ฉิมพลี  FOOD TECHNOLOGY10
204 B6052492 นายยศพล เริ่มตระกูล  FOOD TECHNOLOGY10
205 B6052539 นางสาวธัญญารัตน์ ธนันโชติอนันต์  FOOD TECHNOLOGY10
206 B6052546 นางสาวกชามาส ศรีสุวรรณ  FOOD TECHNOLOGY10
207 B6052577 นางสาวจุฑาทิพย์ เงางาม  FOOD TECHNOLOGY60
208 B6052621 นางสาวนันทัชพร มุขรังสรรค์  FOOD TECHNOLOGY10
209 B6052638 นางสาวสิริยากร ลาสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
210 B6052652 นายอำพล ไพบูลย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
211 B6052683 นางสาวปิยะภรณ์ ขุนศรีรอด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
212 B6052706 นายชัยยะมงคล หาญโคกกรวด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
213 B6052737 นางสาววรรณามาศ ปิตะแสง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
214 B5602803 นางสาวฑิฆัมพร กรรมสิทธิ์  ChemE10
215 B5604289 นางสาวสุรีย์พร สิงห์วี  ChemE10
216 B5710546 นางสาวกิตติยาภรณ์ ศรีทน  ChemE10
217 B5714513 นางสาวอรวรรณ พืชชัยภูมิ  ChemE10
218 B5802029 นางสาวกัญจนพร วิเลปะนะ  ChemE10
219 B5810536 นางสาวนุชรี ศรีแสง  ChemE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
220 B5568970 นางสาวรวีวรรณ ฉ่ำกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.