รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5622221 นายณรงค์ชัย ปักษา  CE40
2 B5709946 นางสาวพรรณิภา ปราสาทสูง  CE10
3 B5716135 นายจักรกริช สายธนู  CPE10
4 B5807215 นางสาวมัณฑนา นาคำสี  CME10
5 B5928026 นายธรรมลักษณ์ เสาร์แดง  MAE10
6 B6000158 นางสาวธัชณัน วันทาแท่น  PE10
7 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง  Metallurgical Engineering10
8 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล  IE10
9 B6000288 นางสาวนภัสกร รุ่งเเสง  Electronic Engineering10
10 B6000301 นางสาวพัชริดา นันทะโสภา  IE10
11 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering10
12 B6000363 นายอุทัย พันธเสน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6000370 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6000400 นายธีรภัทร์ พาขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6000417 นางสาววิภาวี มั่นพรม  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6000509 นางสาวสิริลักษณ์ เขียนค้างพลู  IE10
17 B6000530 นายกันตพงศ์ พูนเกษม  CPE10
18 B6000585 นางสาววารุณี เทพาขันธ์  ChemE10
19 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ  PE10
20 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง  EE10
21 B6000684 นางสาวยุธิดา ชายปรุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา  Agricultural and Food Engineering10
23 B6001025 นายวิทวัส ประครองญาติ  CPE10
24 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง  Geological Engineering10
25 B6001148 นางสาวประวีณา พรดอน  ME10
26 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก  CPE10
27 B6001230 นางสาวดาวน้ำฝน สาจันอัด  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6001315 นางสาวปิยะวดี ศรีกระจิบ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6001452 นางสาวสิรินันท์ ศรีอุดร  Geological Engineering10
30 B6001544 นายกีรติ ศรีมงคล  Metallurgical Engineering10
31 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering10
32 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering10
33 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร  Environmental Engineering10
34 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ  Geological Engineering10
35 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน  CPE10
36 B6002206 นายวุฒิพล ตันหยง  IE10
37 B6002657 นางสาวอรอนงค์ ก้านลำภู  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6002800 นายเดชาธร พลจันทึก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์  EE10
40 B6002855 นายณัฐดนัย ป้อมบุญมี  CE10
41 B6003128 นางสาวอัยรดา จันทร์สุพันธ์  ChemE10
42 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต  EE10
43 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering10
44 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา  EE10
45 B6003661 นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน  ME10
46 B6003678 นางสาวทิพย์อาพร จาบทอง  Transportation And Logistics Engineering10
47 B6003760 นายกิตติธรา ศรีสุวรรณ  Transportation And Logistics Engineering10
48 B6003791 นายกฤตเมธ สังข์ทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
49 B6003890 นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส  PE10
50 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร  Geological Engineering10
51 B6004033 นายณภัทรชนก แสนแก้ว  Electronic Engineering10
52 B6004118 นายพงชธร อุปสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
53 B6004187 นายสุทธิศักดิ์ จิลละธาน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
54 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล  CE10
55 B6004354 นางสาวบุษบา ไทยสวี  N/A10
56 B6004378 นางสาวกฤติมา ภูมลี  Geological Engineering10
57 B6004408 นายพีระเมธา นราดุลย์  CPE10
58 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า  Metallurgical Engineering10
59 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน  EE10
60 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
61 B6004620 นางสาวณัฐณิชา อุตรุณ  ME10
62 B6004682 นางสาวจุฑาทิพย์ ตาวงษ์  ChemE10
63 B6004705 นางสาวธนพร ศิริมงคล  EE10
64 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ  IE10
65 B6006037 นายทรงชัย สุดสนอง  ME10
66 B6006082 นางสาวชมภู่ อุระทา  EE10
67 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ  Geological Engineering10
68 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์  Automotive Engineering10
69 B6006884 นายสุภัค ทิพย์อุทัย  Metallurgical Engineering10
70 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม  CE10
71 B6007164 นางสาวจิรภา หลงคำรัตน์  IE10
72 B6007560 นางสาวอลิสา คำหลง  TCE10
73 B6007591 นางสาวรวิสรา เจียมมะเริง  Transportation And Logistics Engineering10
74 B6007713 นายจิระพงศ์ สุภาผล  TCE10
75 B6007997 นายธนพล เพาะบุญ  Electronic Engineering10
76 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
77 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
78 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง  EE10
79 B6008482 นายอนันต์ กรึกกระโทก  Transportation And Logistics Engineering10
80 B6008628 นางสาวจณิสตา ทุมรัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
81 B6008642 นางสาวอรวรรณ์ นาคถนอม  CERAMIC ENGINEERING10
82 B6008741 นายจักรพันธ์ คุณรักษ์  ChemE10
83 B6008819 นางสาวนภสร สุขเจริญ  N/A60
84 B6008925 นางสาวปพิชญา แสนแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
85 B6009090 นางสาวพัสตราภรณ์ น้อยถนอม  N/A10
86 B6009243 นายวรวุฒิ บริบาลสิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering12
87 B6009526 นายวีรพันธ์ รู้เจน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
88 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ  Metallurgical Engineering10
89 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์  Automotive Engineering10
90 B6009977 นายชนภัย คงสงวนวงษ์  ME10
91 B6010010 นางสาวเจนจิรา มูลจันดา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
92 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ  CE10
93 B6010263 นางสาวธนัญญา จันทร์หัวโทน  Transportation And Logistics Engineering10
94 B6010478 นางสาววริศรา ไทยน้อย  N/A60
95 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว  EE10
96 B6010638 นางสาวศุนิษา ปะจินัง  ChemE10
97 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา  Automotive Engineering10
98 B6010836 นายณัฐพล เข็มทอง  IE10
99 B6011048 นางสาวช่อทิพย์ พรหมรักษา  ChemE10
100 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา  CE10
101 B6011123 นางสาวจันทกานต์ จันทร์แจ้ง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
102 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี  EE10
103 B6011284 นายวรชัย ปัดถาธิตัง  CPE10
104 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
105 B6011598 นายสิทธิชัย มูลเสถียร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
106 B6011772 นายสุรเชษฐ์ สิทธิไกรวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
107 B6011840 นางสาวกุลณัฐ ปานพายับ  CERAMIC ENGINEERING10
108 B6012045 นางสาวมรกต สุขเพสน์  N/A10
109 B6012281 นางสาวธมลวรรณ กรินสูงเนิน  CE10
110 B6012366 นางสาวศิริวิมล แดงก้อ  N/A10
111 B6012397 นางสาวภัทรียา แสงทินทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
112 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก  Agricultural and Food Engineering10
113 B6012465 นางสาวนันทวดี หงส์ชุม  CE10
114 B6012502 นายกัสมา เง่อเลิศ  Agricultural and Food Engineering10
115 B6012526 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม  N/A10
116 B6012632 นางสาวชลลดา คงทิพย์  Metallurgical Engineering10
117 B6012670 นางสาวภัทรศยา เจียวก๊ก  EE10
118 B6012700 นายวริศ ประดิษฐสุข  EE10
119 B6012755 นายธนกร รูปสม  CPE10
120 B6012786 นายประสพโชค สุทธิวงษ์  CE10
121 B6012885 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์  N/A60
122 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม  Metallurgical Engineering10
123 B6013165 นายศักดิ์ธนา เดี่ยวกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
124 B6013271 นางสาวจารุวรรณ มีโพธิ์  ChemE10
125 B6013349 นายนัฐพงษ์ สุทธิชาติ  Electronic Engineering10
126 B6013370 นางสาวศรวณีย์ พันแสง  Environmental Engineering10
127 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering10
128 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย  EE10
129 B6013509 นายอภินันท์ แพทย์เมืองจันทร์  Environmental Engineering10
130 B6013646 นางสาวสริมน จิตอารี  ChemE10
131 B6013660 นางสาวอธิตยาพร ธิมาทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
132 B6013936 นายธัชพล เหล่ากุนทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
133 B6013998 นายวศิน อินทำนุ  Automotive Engineering10
134 B6014131 นายพรหมพิสิฐ แดงพยัคฆ์  IE10
135 B6014315 นายพลวัตร นภาพรรณราย  EE10
136 B6014605 นายสินพิพัฒน์ สายุทธ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
137 B6014629 นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์กิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
138 B6014681 นายอิทธิกร ชาวกะมุด  CPE10
139 B6014704 นางสาวอภิชญา สาซุเซา  CPE10
140 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด  Automotive Engineering10
141 B6014995 นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด  IE10
142 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ  ME10
143 B6015206 นางสาวอรชิตา มีพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
144 B6015213 นายธรากร โสประดิษฐ์  TCE10
145 B6015220 นายรัตนชัย จริงจิตร  CE10
146 B6015275 นางสาวฉัตรลัดดา ศรีซองเชษฐ์  IE10
147 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง  Agricultural and Food Engineering10
148 B6015350 นายปฏิภาณ สิงห์โนนตาด  N/A60
149 B6015459 นายอภิศาสตร์ เนื่องขันตรี  ME10
150 B6015480 นายภัทรกร นวมขุนทด  ME10
151 B6015497 นายฉัตรบดินทร์ ดวงศรี  EE10
152 B6015565 นายวรพรหม พรหมจารย์  EE10
153 B6015589 นายวรวิช ทองมูล  IE10
154 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering10
155 B6015626 นางสาวอนุสรา ตั้งใจ  PE10
156 B6015688 นายจิรพงษ์ อิดชะรา  CE10
157 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม  CE10
158 B6015794 นางสาวกีรติกา จุนสันติกุล  CPE10
159 B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
160 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี  EE10
161 B6015886 นางสาวปภัชชานันท์ คำทะเนตร  CPE10
162 B6015916 นายณัฐวัตร แพงดี  Environmental Engineering10
163 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ  Automotive Engineering10
164 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ  EE10
165 B6016029 นายอรรถชัย ประสพโชค  TCE10
166 B6016074 นางสาวกนิษฐา กวางทอง  IE10
167 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์  IE10
168 B6016128 นายพงศธร นามมุงคุณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
169 B6016173 นายนพรัตน์ ดุนคุณยงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
170 B6016272 นางสาวชนัญชิดา พร้อมเพรียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering12
171 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
172 B6016296 นางสาวนิรชา บรรเทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
173 B6016302 นายเจนณรงค์ หวังดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
174 B6016326 นางสาววรัญญา รุ่งประเสริฐสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
175 B6016340 นายพงศ์วิทย์ พิฑูรมานิต  CPE10
176 B6016357 นายไตรรงค์ บำรุงเกตุอุดม  CPE10
177 B6016364 นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์  ChemE10
178 B6016388 นางสาวศริยา ชาบำเหน็จ  EE10
179 B6016418 นางสาวสรัลพร ศรีประทุม  ChemE10
180 B6016432 นางสาวพนารักษ์ สังขะรมย์  CE10
181 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน  ChemE10
182 B6016456 นางสาวภัทรียา พรมงูเหลือม  ChemE10
183 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช  ME10
184 B6016500 นายธนวัฒน์ พานิชนอก  ME10
185 B6016517 นายเพิ่มศักดิ์ โตดวง  ME10
186 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์  ME10
187 B6016531 นางสาววรรณวิตา จงแก้ว  CERAMIC ENGINEERING60
188 B6016630 นางสาวอัจฉราวรรณ์ รัตนศักดิ์  TCE10
189 B6016678 นางสาวชลิดา วังคำแหง  TCE10
190 B6016685 นายพงศภัค สุทธิธนานนท์  TCE10
191 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง  TCE10
192 B6016838 นางสาวกัณฐมณี ช่างชำนิ  TCE10
193 B6016852 นายภาติยะ เเพงลม  TCE10
194 B6016890 นางสาวศิริพร สวนจะบก  PE10
195 B6016951 นางสาวสุภาพร ท้าวไทยชนะ  PE10
196 B6016968 นายไมตรี เขตคำ  EE10
197 B6016975 นายเลิศวรินทร์ คำพิมาน  EE10
198 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์  EE10
199 B6017002 นายปธานิน นิยมแสง  CE10
200 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย  Metallurgical Engineering10
201 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์  Metallurgical Engineering10
202 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ  Metallurgical Engineering10
203 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์  Metallurgical Engineering10
204 B6017163 นางสาววรรณศร สายสุวรรณ  Environmental Engineering60
205 B6017187 นายศุภกฤษ หยวกฉิมพลี  Environmental Engineering10
206 B6017200 นางสาวชิษณุภรณ์ สุริยะศรี  Geological Engineering10
207 B6017217 นางสาวกิตติยา ทองประเสริฐ  IE10
208 B6017231 นางสาวจิดาภา กิจทวี  Transportation And Logistics Engineering10
209 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์  Environmental Engineering10
210 B6017286 นางสาวศิราณี หาญแท้  Environmental Engineering10
211 B6017323 นายอนณ ชินวรรณโณ  Environmental Engineering10
212 B6017378 นายรวิพล ไชยชมภู  IE10
213 B6017415 นายณัฐพล หอมงาม  IE10
214 B6017439 นางสาวบุญญานี เกิดผา  IE10
215 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด  Automotive Engineering10
216 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง  Automotive Engineering10
217 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ  Automotive Engineering10
218 B6017637 นายเดชฤทธิ์ เชื่อมกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
219 B6017682 นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
220 B6017699 นายณัฐนันท์ คันโธ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
221 B6017712 นายพทรภณ สิงห์ไกร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
222 B6017736 นางสาวชุติมณฑน์ แสนแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
223 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ  Agricultural and Food Engineering10
224 B6017774 นางสาวปัทมพร พุ่มพวง  CE10
225 B6017873 นางสาวเก็จมณี ปะจิระฆัง  Environmental Engineering10
226 B6017958 นายภูมิพัชร์ เนตรเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
227 B6017996 นายวชิระ มะโนเครื่อง  Transportation And Logistics Engineering10
228 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์  Geological Engineering10
229 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา  Geological Engineering10
230 B6018054 นายยศพล ลาภยิ่งยง  Geological Engineering10
231 B6018061 นางสาวสุวัจนี พูนดี  Geological Engineering10
232 B6018122 นางสาวโยธินี ปานใจนาม  CE10
233 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก  Geological Engineering10
234 B6018153 นางสาวศศิประภา ภูขุนทด  CPE10
235 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี  Geological Engineering10
236 B6018214 นางสาวอัญชิสา แสงสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering12
237 B6018238 นางสาวรัตนาภรณ์ เราะไทยสงค์  ME10
238 B6018382 นายชัยวัฒน์ กลางหมื่นไวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
239 B6018504 นายภานุวัฒน์ พริ้งเพราะ  ChemE10
240 B6018542 นางสาวสายใจ เขมวงค์  TCE10
241 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์  EE10
242 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์  ME10
243 B6018672 นางสาวปริยกร คำงาม  ME10
244 B6018696 นายฤทธิกรณ์ มุขดารา  ME10
245 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน  CE10
246 B6018719 นายอภิสิทธิ์ แย้มพรมมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
247 B6018771 นายจักรพันธุ์ มณทักษิณ  ME10
248 B6018825 นายวรรณนุวัฒน์ พวงอก  N/A60
249 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering10
250 B6018849 นายอำพล เพชรชาลี  N/A10
251 B6018955 นางสาวศุภนิดา นันทะวงศ์  Transportation And Logistics Engineering10
252 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์  EE10
253 B6019181 นางสาวปวรนันท์ ศศิธัญญ์ธร  IE10
254 B6019266 นางสาวศรัณยา คงรักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
255 B6019280 นายศุภกร ผึ้งทอง  Environmental Engineering10
256 B6019334 นายปพน สุดใจ  IE10
257 B6019358 นายวชิรพงศ์ เอื้อสินธ์  Transportation And Logistics Engineering10
258 B6019440 นางสาววิมนณัฐ ธัญยบริบูรณ์กูล  CPE10
259 B6019549 นางสาวภาวิณี ทองมี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
260 B6019808 นางสาวธมลวรรณ เหมือนกูล  CE10
261 B6019846 นางสาวกัญญาพัชร วงษ์สละ  TCE10
262 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering10
263 B6019907 นายอิทธิพล พลนันท์  CE10
264 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน  CPE10
265 B6019976 นายสิรภพ น้ำนวล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
266 B6020002 นายสิริวัฒน์ ไชยมะจักร์  CE10
267 B6020088 นางสาวสุดารัตน์ เกตุกระสัง  IE10
268 B6020118 นางสาวศรัญญาภรณ์ สมานราษฎร์  CPE10
269 B6020156 นางสาวพุทธศีล พิมายกลาง  CPE10
270 B6020194 นายญาณสิทธิ์ ศิริบูรณ์  TCE10
271 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน  Geological Engineering10
272 B6020217 นางสาวอรพรรณ บุญมาก  N/A60
273 B6020286 นายกีรติ แก้วกัลยา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
274 B6020293 นางสาวสุทธิดา แสวงชอบ  Transportation And Logistics Engineering10
275 B6020309 นางสาวผกามาศ ทีปะลา  Geological Engineering10
276 B6020330 นางสาวอรวรรณ กรวยสวัสดิ์  EE10
277 B6020354 นายอุกฤษฏ์ ภูวดลไพโรจน์  IE10
278 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน  Agricultural and Food Engineering10
279 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง  Metallurgical Engineering10
280 B6020682 นายธีรพัฒน์ สุขโพธิ์เพชร  ME10
281 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง  EE10
282 B6020798 นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
283 B6020811 นายพัชรพล กุลชนะไพโรจน์  CE10
284 B6020828 นายภูวไนย เพ็ชรพิมาย  N/A10
285 B6020897 นางสาวปิยาพัชร ดีตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
286 B6020903 นางสาวพรพิมล เกตุสระน้อย  ChemE10
287 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
288 B6021191 นางสาวภัทรพร ทองพูล  N/A10
289 B6021405 นายอธิษฐาน จิตรโสภาภรณ์  CPE10
290 B6021504 นางสาวปิยะธิดา ทีปะลา  Geological Engineering10
291 B6021511 นายพิชญตม์ วัฒนกุล  CPE10
292 B6021641 นางสาวสวิตตา คล่องแคล่ว  N/A10
293 B6021863 นางสาวกนกอร ศรีสาคร  Transportation And Logistics Engineering10
294 B6021870 นายสรวิศ รัตนมาตร  CERAMIC ENGINEERING10
295 B6021887 นายปิยนันท์ จันทศร  TCE10
296 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ  EE10
297 B6022112 นายชยุตม์ สุกใส  Transportation And Logistics Engineering10
298 B6022136 นางสาวรัตนาภรณ์ อาโรรา  IE10
299 B6022167 นางสาวจัณทราทิพย์ ต่ายธานี  CE10
300 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา  CE10
301 B6022198 นางสาวสุวนันท์ ภักดี  ChemE10
302 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering10
303 B6024420 นายณัฐพัทธ์ ทรัพย์สิบ  N/A10
304 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง  CE10
305 B6024932 นายณัฐกฤษฎ์ ชะโยจะ  Electronic Engineering10
306 B6024987 นายเกียรติโชติ ฮวดศรี  IE10
307 B6024994 นายวีรภัทร พงษ์จีน  ME10
308 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์  CE10
309 B6025274 นางสาวธนภรณ์ กรวิทยโยธิน  Metallurgical Engineering10
310 B6025304 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
311 B6025311 นายเจษฎากร บุญยอ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
312 B6025427 นายสุธี สีสิงห์  CPE10
313 B6025502 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์  CPE10
314 B6025526 นายอัษฎายุธ จารัตน์  CPE10
315 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์  Geological Engineering10
316 B6025625 นายณัฐวัฒน์ ยานศิริ  ChemE10
317 B6025632 นายณัชพล บุญใหญ่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
318 B6025717 นายกษาปณ์ จุลเศรษฐี  ME10
319 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน  CPE10
320 B6025748 นางสาวชนาภา คำบุญมา  ME10
321 B6025953 นายพรหมวรรธน์ ศรีงาม  IE10
322 B6026240 นายอนุพงษ์ ปิไชญาณ  IE10
323 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
324 B6026455 นายวีรพงศ์ โชคนัติ  EE10
325 B6026509 นายวุฒินันท์ น้อยพูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
326 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม  ChemE10
327 B6026530 นายธนพล แนวเพชร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
328 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
329 B6029067 นายคชาชาญ เรือนเพชร  Agricultural and Food Engineering10
330 B6029180 นางสาวณัฐสุดา เปล่งสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
331 B6029197 นายพีรศักดิ์ อู่อรุณ  CERAMIC ENGINEERING10
332 B6029203 นายณัฐพงศ์ ชูช่วย  N/A10
333 B6029456 นางสาวสาลินี ศรีสุวะ  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.