รายชื่อนศ.
รายวิชา202291 : MODERN MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5681464 นางสาวสาวิตรี วิริยะฉาย  SPORTS SCIENCE10
2 B5880010 นายภาณุวัฒน์ วัดไธสง  Chemistry (Honors Program)10
3 B5880027 นางสาวสิริวลี สิริวิบูลย์  Chemistry (Honors Program)10
4 B5880034 นางสาวกมลธิรา วิชัย  Chemistry (Honors Program)10
5 B5880188 นายณัฐกร วิริยะกุลนันท์  Chemistry (Honors Program)10
6 B5880225 นายนันทวัฒน์ แคะกระโทก  Chemistry (Honors Program)10
7 B5880249 นางสาวฐิติมา ผิวกลาง  Chemistry (Honors Program)10
8 B5880270 นางสาวนราสิริ หมายเหนี่ยวกลาง  Chemistry (Honors Program)10
9 B5880287 นายปณต ครึกกระโทก  Chemistry (Honors Program)10
10 B5880294 นางสาววิราพร สงปะคำ  Chemistry (Honors Program)10
11 B5880348 นางสาวนัชชามนต์ สุคนธเมธีรัตน์  Chemistry (Honors Program)10
12 B5880461 นางสาวจงจิต ตรีกูล  Chemistry (Honors Program)10
13 B5980710 นางสาวพิมพ์นิภา โพธิ์งาม  physic (Honors Program)10
14 B5980727 นายเทเลอร์ แยน  physic (Honors Program)10
15 B5980734 นายปภาวิชญ์ หนองขุ่นสาร  physic (Honors Program)10
16 B5980765 นายทัตเทพ รักพาณิชย์  physic (Honors Program)10
17 B5980826 นายชญานนท์ ชนะพาล  physic (Honors Program)10
18 B5980888 นายนันทวัฒน์ ธนพงศ์ไพสิฐ  physic (Honors Program)10
19 B5980918 นายธิปรัชส์ วิทยกิจพิพัฒน์  physic (Honors Program)10
20 B5980925 นางสาวแพรวา การุญ  physic (Honors Program)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
21 B5771950 นางสาวชุติกาญจน์ เชิงชวโน  INFORMATION SCIENCE10
22 B5772131 นางสาวภคกุล พลศักดิ์  INFORMATION SCIENCE40
23 B5773640 นายธีรภัทร สุจริตพลี  INFORMATION SCIENCE40
24 B5773961 นางสาวชลันดา แจ่มวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
25 B5774517 นางสาวภัทรสุดา พลสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE40
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
26 B5650392 นางสาวกานต์ธีรา จอมแก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B5652051 นางสาวชลธิชา เพียซ้าย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
28 B5652174 นางสาวอารยา จงวัฒนะประสิทธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
29 B5652679 นางสาวจีราภรณ์ ถมตะคุ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
30 B5653195 นางสาวอมรพรรณ อินทรประเสริฐ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B5653256 นางสาวกนกกาญจน์ เกียรติเกาะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B5750016 นายยุพเดช เทศมี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
33 B5750030 นางสาวกรรณิกา โกะสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
34 B5750122 นางสาวน้ำเพชร สวัสดิ์พูน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
35 B5750146 นางสาวจุฑามณี สูบกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
36 B5750160 นางสาวสุภาภรณ์ กันทิยะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
37 B5750450 นางสาวพัชรินทร์ เพียงพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
38 B5750498 นางสาวสุกัญญา กอบสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
39 B5750535 นางสาวปภัสสร อินทร์เจริญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
40 B5750597 นางสาวเกษรินทร์ ศรีจำพันธุ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
41 B5750672 นางสาวนภัสวรรณ ผดุงชีพ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
42 B5750696 นายปัญญา นาคนุ่ม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
43 B5750771 นางสาวศศิวิมล สุพิพัฒน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
44 B5750832 นางสาวทองย้อย วรรณเพ็ง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
45 B5750887 นายวารุตม์ นาคศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
46 B5750962 นางสาวจิราภรณ์ ลักษวุธ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
47 B5751006 นางสาวจุฑามาศ ขึ้นสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
48 B5751051 นางสาวขวัญกมล เครือคล้าย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
49 B5751075 นางสาวศิริวรรณ เจนสำโรง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
50 B5751082 นางสาวพนิดา กันตะวงษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
51 B5752027 นางสาวณัฐสุดา โอบโคกสูง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
52 B5752102 นางสาวปทุมทิพย์ ทูโคกกรวด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
53 B5752126 นางสาวประภัสสร หินเพชร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
54 B5753482 นางสาวธัญญาภรณ์ จอดนอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
55 B5854127 นางสาวณัฐธิดา ภิญโญ  FOOD TECHNOLOGY10
56 B5953035 นายยุทธพล จันทร์สอาด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
57 B5530069 นางสาวชื่นกมล พวงเกตุ  ChemE40
58 B5542543 นายกิตติพันธ์ ยาวะระ  Agricultural and Food Engineering10
59 B5600274 นายณรงค์เดช ไกรยนุช  CE10
60 B5605897 นางสาวจินดารัตน์ มณีรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
61 B5607273 นางสาวกรรณิการ์ วัดสง่า  CME10
62 B5610358 นายสันติ ยาเคน  Agricultural and Food Engineering10
63 B5610587 นายวุฒิโชติ ดอนโสรส  Agricultural and Food Engineering40
64 B5615490 นายสมรัตน์ กุสูงเนิน  Electronic Engineering10
65 B5615940 นายภาณุพงศ์ กาญจนเดชะ  Automotive Engineering10
66 B5623907 นายซากิร สามะเหง  Agricultural and Food Engineering10
67 B5700950 นายพัฒนพงษ์ ภิรมยา  MAE10
68 B5702039 นายธีรภัทร วงค์สวรรค์  EE10
69 B5702596 นางสาววรรณภา บุญส่ง  IE40
70 B5703104 นายศรัณย์ ทิพสุข  GT40
71 B5703630 นายณภัทร เชื้อศรีสกุล  Agricultural and Food Engineering10
72 B5703968 นายธนกฤษ กลึงกลางดอน  CE10
73 B5704149 นางสาวภัทราภรณ์ โต๊ะทอง  Environmental Engineering10
74 B5704163 นางสาวมณีรัตน์ ใจเหล็ก  IE40
75 B5704859 นางสาวกรกนก พรายระหาร  IE40
76 B5705498 นางสาวปนัดดา แสงทอง  Geological Engineering40
77 B5706235 นางสาวพัชราวดี ไชยคาม  IE40
78 B5706310 นายสุรพันธ์ พิลาภ  ME40
79 B5706488 นางสาวพัสตราภรณ์ กุลนอก  Geological Engineering40
80 B5707287 นางสาวชนิภรณ์ แก้วมณี  CME10
81 B5707928 นายอมรเทพ ยาเดฟ  Metallurgical Engineering10
82 B5708789 นางสาวปาริฉัตร พลตื้อ  IE40
83 B5709014 นายวัฒนชัย สมัยกลาง  ME40
84 B5709366 นายคณาธิป โรจนวรหิรัญ  EE40
85 B5709687 นายวิวัฒน์ เทียกสีบุญ  MAE10
86 B5709908 นายจิรวัฒน์ สุวรรณทับ  Automotive Engineering10
87 B5709939 นางสาวจิรัฐติกาล ประยูรสิงห์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING40
88 B5710331 นายวัฒนา ไทยวงษ์  ME40
89 B5710614 นางสาวสรัลชนา จันทร์โสดา  ChemE10
90 B5711116 นางสาวกัญญพัฒน์ สินทอง  Metallurgical Engineering10
91 B5712168 นางสาวสุจิตรา เงินลาด  CME10
92 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข  PE10
93 B5713394 นางสาวสุกัญญา นิมิตรุ่งโรจน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
94 B5713776 นางสาวอรอนงค์ ร่องวารี  CME10
95 B5713837 นางสาวพัทธนันท์ ไกลกลางดอน  CE40
96 B5713882 นางสาวกรวิภา มากบุญ  CME40
97 B5714261 นางสาวพัชมล กลิ่นเล็ก  IE40
98 B5714384 นางสาวเกษมณี ปรือปรัง  ME10
99 B5714902 นางสาวฑัญญาภัทร บุญมาก  ChemE10
100 B5715169 นายทวีศักดิ์ ขาวฉอ้อน  Metallurgical Engineering10
101 B5715411 นายธนจิตร พรพฤฒิพันธุ์  EE40
102 B5715480 นางสาวญานิกา กลิ่นเฉย  IE40
103 B5715565 นางสาวพิชญานิน หงษาพล  IE40
104 B5717651 นายศรัณย์ธร เดชอุดม  CE40
105 B5718597 นายณัฐพงษ์ โชนสยอง  IE40
106 B5718832 นางสาวขจีพรรณ ศรเดช  GT40
107 B5719204 นางสาวน่านนที อนันตปัญญา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
108 B5720033 นางสาวกนกนันท์ พัดโพธิ์  PE10
109 B5720132 นายกมลศักดิ์ ฉายวิมลศิลป์  EE40
110 B5720354 นางสาวอรวรรณ อองมา  GT40
111 B5720385 นางสาวปราณิฏฐา ภาษี  GT40
112 B5722129 นายพงศธร วงศ์พยัคฆ์โยธิน  Geological Engineering40
113 B5722525 นายฉัตรมงคล ประสารเนตร  Geological Engineering40
114 B5722891 นางสาวชนันรัตน์ การบรรจง  GT40
115 B5723126 นายปวรปรัชญ์ สมบูรณ์  Automotive Engineering10
116 B5724130 นายศาสตรบุตร บุตรมาตร์  Metallurgical Engineering10
117 B5724246 นางสาวดุสิดา วงษ์เหรียญทอง  IE40
118 B5724475 นางสาววริษฐา โพธิวัฒน์  IE40
119 B5724512 นายจักรกฤษ โสกูล  Automotive Engineering10
120 B5724666 นางสาววราพร ท้าวกัลยา  EE40
121 B5724925 นายนุจมี สะมะแอ  CE40
122 B5800070 นายธรรมรัตน์ แยบสูงเนิน  ME10
123 B5800087 นายนนทวัฒน์ กรเกษม  ME10
124 B5800094 นายณัฐพงค์ สิทธาศิริวัฒน์  ME10
125 B5800759 นางสาวสุกัญญา คงผอม  ME10
126 B5801015 นายกิตติพงษ์ สอนกล้า  CE10
127 B5801060 นายจีรุตม์ ศรีสังข์  IE10
128 B5802630 นางสาวพิชญ์สินี ขวัญดี  Environmental Engineering10
129 B5802692 นายธีระวัฒน์ ไชยมงค์  ME10
130 B5803231 นางสาวปณิตา หาญธงชัย  CME10
131 B5803354 นางสาวเกวรินทร์ ศรีแก้ว  Metallurgical Engineering10
132 B5804528 นายชวลิต พงษ์สง่างาน  Environmental Engineering10
133 B5804757 นางสาวสุมิตรา ราชกระโทก  CME10
134 B5805457 นายรณชัย มั่นกำเนิด  MAE10
135 B5805471 นางสาวกนิษฐา นกพรม  TCE10
136 B5806317 นางสาวอุสรา แปชล  ME10
137 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย  CME10
138 B5806355 นางสาวจุฑาธิป กิณรีย์  CME10
139 B5806775 นายนัฐพงศ์ ทองจันทร์  IE10
140 B5806911 นางสาวกัญญ์กุลณัช อุ่นแก้ว  ME10
141 B5807727 นางสาวศจี ศุภศาสตร์วงศ์  Environmental Engineering10
142 B5807796 นายสรศักดิ์ โสมากุล  ME10
143 B5808205 นางสาวสุภัสสร ศรีโสภา  MAE10
144 B5808618 นางสาวกาญจนา ฮองต้น  CME10
145 B5809578 นางสาวสุนิชา โฉดโคกสูง  Environmental Engineering10
146 B5810192 นายธนาธิป กิตติวราพล  ME10
147 B5810505 นางสาวนันทิตา ติดตารัมย์  ME10
148 B5810871 นายเสฏฐวุฒิ หงษ์คำ  Environmental Engineering10
149 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง  Environmental Engineering10
150 B5813278 นางสาวพรรณิตา มะณีสาย  CME10
151 B5813285 นายนัฐพงษ์ สุขบุญ  ME10
152 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส  MAE10
153 B5814404 นายพิชญา อุปมา  MAE10
154 B5815791 นายกฤษดา วงค์ศรี  ME10
155 B5815906 นางสาวสุวิตา ติดตารัมย์  ME10
156 B5815975 นายเด่นชัย ฉลองเจริญกิจ  ME10
157 B5816002 นายกมลพร วิริยะพงศ์  ME10
158 B5816019 นางสาวบุญฑริกา ศิลา  ME10
159 B5816101 นายนัฐกานต์ พูนวิลัย  ME10
160 B5816118 นายณัฐกมล สิทธิขวา  ME10
161 B5818860 นายพงศกร ชนะพจน์  Metallurgical Engineering10
162 B5819867 นายชำนาญ ผลมาก  Electronic Engineering10
163 B5820306 นางสาวกนกวรรณ เลิศพยาบาล  IE10
164 B5820313 นางสาวกฤติยาภรณ์ หวังป่ากลาง  IE10
165 B5820542 นายกิตติพงศ์ ท้วมยัง  ME10
166 B5821266 นายสลักภพ ชุมปัญญา  ME10
167 B5821723 นายภาณุวัฒก์ นุสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
168 B5822676 นายธนานนท์ จ่าทอง  Geological Engineering10
169 B5823390 นางสาวณัฐมล ขอกลาง  MAE10
170 B5823635 นายวิษณุ จูงจิตรดำรงค์  ME10
171 B5823956 นางสาวณัฐนิช รอดภัย  ME10
172 B5824403 นางสาวจริฎา โพธิ์อ่อง  CME10
173 B5824779 นายธนาธิป แก้วคง  CME10
174 B5827992 นางสาวแพรพลอย บัวเทศ  CME10
175 B5828098 นายพิศุทธิ์ ขูรูรักษ์  Environmental Engineering10
176 B5828616 นายเกษชรินทร์ เกียรติอิสรากุล  Mechatronics Engineering10
177 B5828821 นางสาวหทัยรัตน์ พงษ์ศักดิ์  Mechatronics Engineering10
178 B5829132 นายพลช ลิ้มศิริ  Metallurgical Engineering10
179 B5900275 สิบเอกณัฐพล ถุงเป้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
180 B5900312 นางสาวอนุสรา มัณยานนท์  CME10
181 B5900718 นางสาวอนันตญา พิลึก  Transportation Engineering And Logistics10
182 B5900930 นางสาวอรทัย ศรีมุกดา  Transportation Engineering And Logistics10
183 B5901050 นายศุภกร ลือกายา  Transportation Engineering And Logistics10
184 B5901210 นางสาวสุณิสา สวินชัย  Transportation Engineering And Logistics10
185 B5901296 นางสาวชนาธินาถ โคตรโยธา  Transportation Engineering And Logistics10
186 B5901579 นางสาวสะแกวัลย์ เทพขันธ์  Transportation Engineering And Logistics10
187 B5901814 นางสาววิภาดา โบราณสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
188 B5901920 นางสาวไพลิน เร่งงาน  Transportation Engineering And Logistics10
189 B5902101 นางสาวนัญทิยา บุญชม  Transportation Engineering And Logistics10
190 B5902217 นางสาวจริยา ยิ่งดี  Transportation Engineering And Logistics10
191 B5902293 นายคเณศ อุทุมมาลา  Transportation Engineering And Logistics10
192 B5902521 นางสาวจุฑามาศ จันทร์สุวรรณ  Transportation Engineering And Logistics10
193 B5902903 นางสาวเกศสินี ทรัพย์เณร  Transportation Engineering And Logistics10
194 B5903313 นางสาวสิริกร คงสอน  Transportation Engineering And Logistics10
195 B5903726 นางสาวธรินทร์ญา ไชยสุนทร  Transportation Engineering And Logistics10
196 B5904068 นายกฤตยชญ์ ตอโคกสูง  EE60
197 B5904549 นางสาวกฤติกา บุรีเพีย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
198 B5905027 นางสาวดวงฤดี จรไธสง  Transportation Engineering And Logistics10
199 B5905348 นางสาวเกวรินทร์ ภูเงิน  Transportation Engineering And Logistics10
200 B5905591 นางสาวญาณิศา ปาละกูล  Transportation Engineering And Logistics10
201 B5905706 นางสาวตวงรัตน์ โพธิ์ศรีขาม  Geological Engineering10
202 B5905959 นางสาววรางคณา การพาณิชย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
203 B5906000 นางสาววีรดา วิลัยศิลป์  Transportation Engineering And Logistics10
204 B5906451 นางสาวนันทวัน กลมเกลียว  Geological Engineering10
205 B5906727 นายชิษณุชา อติชาติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
206 B5907113 นายสุรเดช ทองไทย  CPE10
207 B5907465 นายจักรกฤษณ์ ระแพงสี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
208 B5907571 นายนัฐพงษ์ ขวัญเริงใจ  Electronic Engineering10
209 B5907649 นายนิธิศินทร์ โกศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
210 B5908202 นายโสฬส พิรักษา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
211 B5908233 นางสาวสุจิตรา คชพรม  Transportation Engineering And Logistics10
212 B5908639 นางสาวกมลลักษณ์ ชุ่มสีดา  Transportation Engineering And Logistics10
213 B5908776 นางสาวสุดา วรรณรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
214 B5909759 นางสาวอลิษา ทะรังศรี  Transportation Engineering And Logistics10
215 B5909827 นางสาวฐิติมา ศิลปี  Transportation Engineering And Logistics10
216 B5909865 นางสาวญาณี บุรี  Transportation Engineering And Logistics10
217 B5910137 นางสาวเกตน์สิรี แก้ววิเชียร  Transportation Engineering And Logistics10
218 B5910465 นายภูตะวัน สีมันตธรรมกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
219 B5910502 นายสุเมธ ขุนนุช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
220 B5910878 นางสาวสุกัญญา กัณฑ์จู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
221 B5911141 นายประเสริฐ สินปรุ  Transportation Engineering And Logistics10
222 B5911240 นางสาวสุกัญญา ทองนอก  ChemE60
223 B5911387 นางสาวณัฐชาวดี ผดุงสันต์  Transportation Engineering And Logistics10
224 B5912803 นางสาวอรปภา สครรัมย์  Transportation Engineering And Logistics10
225 B5912810 นายสถาพร โคตรภูธร  PE10
226 B5913176 นางสาวนวพร โพเทพา  Transportation Engineering And Logistics10
227 B5913275 นายอดิศร ศรีจันทร์  CE10
228 B5913312 นางสาวอัจฉรา สมใจหวัง  Transportation Engineering And Logistics10
229 B5913367 นางสาวนิลาวัลย์ แก้วภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
230 B5913503 นางสาวธันยพร เกตุเจริญ  Transportation Engineering And Logistics10
231 B5913541 นายเกียรติภูมิ สุนันต๊ะ  Environmental Engineering60
232 B5913770 นางสาวอารียา นิลโคกสูง  Transportation Engineering And Logistics10
233 B5913930 นางสาวธุมวดี หอยตะคุ  Transportation Engineering And Logistics10
234 B5914142 นางสาวชมอักษร ทองโสม  Environmental Engineering10
235 B5914319 นายสุทธิพงษ์ สุวรรณมิตร  Transportation Engineering And Logistics10
236 B5914739 นางสาวธัญญารัตน์ มาเฮง  Transportation Engineering And Logistics10
237 B5915286 นายธีรวัฒน์ ปัญญาโชตินันท์  CME10
238 B5915491 นางสาวสุชาดา เฉียงกลาง  CE10
239 B5915958 นางสาวจิรายุ ไหลธรรมนูญ  Transportation Engineering And Logistics10
240 B5916054 นายทิวากร ถาวรผล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
241 B5916108 นางสาวฌัชชา คำมูล  Transportation Engineering And Logistics10
242 B5916436 นางสาวจาฬุมาศ อัปกาญจน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
243 B5916771 นางสาวธัญญรัตน์ ฮวบอิน  Transportation Engineering And Logistics10
244 B5917013 นางสาวเพ็ญพิมล เลิศภัทรปรีชา  Transportation Engineering And Logistics10
245 B5917662 นายสิทธิโชค สิมผิว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
246 B5917693 นายนิธิกันต์ วงศ์ลิ่มตั้ง  ME10
247 B5919741 นายจิรวัฒน์ ไทยกาญจน์  ME10
248 B5920136 นางสาวจริญญา ไชยวิเศษ  Transportation Engineering And Logistics10
249 B5920532 นางสาวปัทมา วรรณทอง  Transportation Engineering And Logistics10
250 B5920624 นางสาวภัทราพร สุจริยา  Transportation Engineering And Logistics10
251 B5920631 นางสาวเนธิณี สงศรี  Transportation Engineering And Logistics10
252 B5920730 นายวรัตถ์ พิภูษณวงศ์  ME10
253 B5921157 นายนพดล คีรีศิริ  IE10
254 B5921546 นางสาวคุณาภรณ์ พันธ์เพียร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
255 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน  CE10
256 B5921751 นายเทวัญ ใจรักเรียน  Transportation Engineering And Logistics10
257 B5921782 นางสาวอภิษฎา แสงทอง  Transportation Engineering And Logistics10
258 B5921829 นายปัทมากรณ์ กุ้ยโกก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
259 B5922758 นางสาวอุบลรัตน์ แสนสามารถ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
260 B5923021 นายอนาวิล เพ็ชรบูรนิล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
261 B5923038 นางสาวเนตรลัดดา หิรัญเนตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
262 B5923076 นางสาวพรหมพร ศรสูงเนิน  Transportation Engineering And Logistics10
263 B5923083 นางสาวรัชฎาพร บรรยงค์  Transportation Engineering And Logistics10
264 B5923090 นางสาวสาวิตรี ประสพทอง  Transportation Engineering And Logistics10
265 B5923328 นายจักรกฤษณ์ พลรบ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
266 B5923359 นางสาวสุดธิดา ตรงกลาง  Transportation Engineering And Logistics10
267 B5923366 นางสาวฉัตรอักษร ปานทอง  Transportation Engineering And Logistics10
268 B5924011 นางสาวอรพรรณ มาลาพงษ์  Transportation Engineering And Logistics10
269 B5924042 นายวชิระ ภิญโญสุข  CE10
270 B5924134 นายเปรมศักดิ์ พุ่มพึ่งศรี  ME10
271 B5924424 นายอภิชาติ ลอยราษฎร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
272 B5924448 นางสาวญาณิศา ถนอมเสียง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
273 B5924882 นางสาวสิริยากร ทิพย์อักษร  Transportation Engineering And Logistics10
274 B5925667 นายมาริศ บุญมาก  Transportation Engineering And Logistics10
275 B5926756 นายธนัตถ์กานต์ วงษ์พิมลกิจ  Mechatronics Engineering10
276 B5926855 นายกุศล ประเสริฐกุล  Mechatronics Engineering10
277 B5927296 นางสาวเสาวลักษณ์ สะหลี  Agricultural and Food Engineering10
278 B5927401 นายฐิติกร อภิโชติจรัส  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
279 B5927531 นายธีรภัทร ปัดสา  Electronic Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
280 B5760817 นางสาวพรรณิกา ไกรเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
281 B5760923 นายโชติพงศ์ ศรีวงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
282 B5761180 นางสาวอัญชนา รูปไธสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
283 B5761388 นายพงษ์สิทธิ์ โพธิ์สุ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
284 B5761449 นางสาวภาวิณี ปัญญาละ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
285 B5761630 นางสาวสุภาพร หร่ายขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
286 B5761692 นางสาวนุชธิดา โคตวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
287 B5761852 นายพงศธร แก้ววันนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
288 B5761913 นางสาวปัทมา อุปนันท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
289 B5761975 นางสาวพนิดา นามนต์พิมพ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
290 B5762385 นายอภิเดช บุตรโคตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
291 B5762439 นางสาวสมฤทัย พรจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
292 B5762705 นางสาวจันทร์จิรา ดินดำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
293 B5762811 นางสาวพรนภา อามาตมนตรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
294 B5763191 นางสาวอภัสรา อินทรแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
295 B5763504 นางสาวนันทนา โต๊ะประดู่  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.