รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6080129 นางสาวพัชรพร มะลิซ้อน  SPORTS SCIENCE10
2 B6080716 นายคณิต ลิม  SPORTS SCIENCE10
3 B6080792 นายพิทยุตม์ ฉิ่งเนียม  SPORTS SCIENCE10
4 B6080884 นายฐิตินันท์ ชาเวียง  SPORTS SCIENCE60
5 B6080907 นายสุรพงศ์ สุขเกษม  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
6 B6002169 นางสาวกิตยาภรณ์ หารโสภา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
7 B5816309 นางสาวจิตกุล ป.นุกูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B5952434 นายจิรพัฒน์ เกตุใหม่  FOOD TECHNOLOGY10
9 B5952458 นายพงศกร คำศรี  FOOD TECHNOLOGY10
10 B5953035 นายยุทธพล จันทร์สอาด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6052782 นางสาวพรพิลาส เสนานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6052799 นายฤทธิเกียรติ นาคร้าย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
13 B5516032 นางสาวชยารักษ์ กลอนโพธิ์  TCE10
14 B5522064 นายศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข  EE10
15 B5607778 นายธนรักษ์ จิตหนัก  Automotive Engineering40
16 B5611515 นางสาวเทียนกมล โสดาดี  Electronic Engineering10
17 B5616626 นายปัญญวัฒน์ วิเชียร  Agricultural and Food Engineering10
18 B5624423 นางสาวสุภัสสรา จำสุก  Electronic Engineering10
19 B5624669 นางสาวนิตยา นาพยับ  TCE10
20 B5703081 นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ  ChemE10
21 B5703814 นายเตชสิทธิ์ สังขไพฑูรย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
22 B5708918 นางสาวจุฑามณี ทองบ่อ  CPE10
23 B5717392 นายสมัคร ภูมิเรศสุนทร  EE10
24 B5773893 นายพรเทพ นาคหมื่นไวย  ME10
25 B5801336 นายจักรพงษ์ พรานระวัง  CME10
26 B5801756 นายนฤปนาท เสียงสนั่น  CPE10
27 B5801954 นางสาวณัฐณิชา กิ่งโคกกรวด  MAE10
28 B5803224 นางสาวสิรินารถ ตรุษบาง  CME10
29 B5803958 นายธนชิต จันทร์สุคนธ์  TOOL ENGINEERING10
30 B5805761 นางสาวพรณิภา แยบสูงเนิน  CME10
31 B5806744 นายเจษฎา ทองไทย  TOOL ENGINEERING10
32 B5807109 นางสาวณัฐชา บุญเฉย  CPE10
33 B5807383 นางสาวเจนจิรา คำชลธาร์  MAE10
34 B5810093 นางสาวนพวรรณ งามแป้น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
35 B5810277 นางสาววิภาวี สุขเกษม  CPE10
36 B5810741 นางสาวกรรณิการ์ สิทธิชัย  CPE10
37 B5812363 นางสาวสิรินญากร ทองดีนอก  CPE10
38 B5813568 นายอัครพงษ์ คำทะเนตร  CPE10
39 B5814664 นายชญานนท์ เพียกขุนทด  CPE10
40 B5821846 นางสาวอานิตติยา มาตวังแสง  Agricultural and Food Engineering10
41 B5825363 นายณัฐชนนท์ พุทไธสงค์  Environmental Engineering10
42 B5827565 นายอิห์ซาน หะยีอาซา  CE40
43 B5827664 นายจิรภาส ทองแดง  Electronic Engineering10
44 B5870479 นายพีรพล สิงห์ลา  CPE10
45 B5901609 นายคณาธิป พวงธรรม  CPE10
46 B5905775 นางสาวผกามาศ ไชยชาญรำ  Environmental Engineering10
47 B5908288 นายวราวิชช์ โลทัง  Environmental Engineering10
48 B5909087 นางสาวณัฐธิยา สิงหาปัด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
49 B5909704 นายฤกษ์ชัย กุหลาบ  ChemE10
50 B5910151 นายรัฐธรรมนูญ แว่นทิพย์  CME10
51 B5911097 นายณัฐพล ศิริเทพ  IE10
52 B5911301 นายพงษ์ศธร เลื่อนแก้ว  PE10
53 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี  Agricultural and Food Engineering10
54 B5915767 นางสาวณัฐณิฌา บุตรตะวงค์  Electronic Engineering10
55 B5915873 นางสาวกรวรรณ อินทะ  CME10
56 B5917044 นางสาวศิริญญา นาคลา  CME10
57 B5928194 นางสาวชมพูนุท สุทธิประภา  CME10
58 B6000011 นายวัศพล บุญประตูไชย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
59 B6000035 นางสาวอริสา รังกลาง  CPE10
60 B6000066 นางสาวนัยพร วัฒนกูล  ChemE10
61 B6000073 นายวรากร ป้องกลาง  ChemE10
62 B6000080 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์  ME10
63 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี  ME10
64 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา  ME10
65 B6000127 นางสาวพัชรพร ดวดกระโทก  TCE60
66 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช  EE10
67 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร  CE10
68 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก  Metallurgical Engineering10
69 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์  Environmental Engineering10
70 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย  Environmental Engineering10
71 B6000295 นางสาวปิยธิดา พินิจพงษ์  IE10
72 B6000318 นางสาวธัญญดา ไทยพิทักษ์  IE10
73 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering10
74 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
75 B6000394 นางสาวภัทรภร แนบสนิท  Transportation And Logistics Engineering10
76 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ  Geological Engineering10
77 B6000479 นายวิรชัช เสาเวียง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY60
78 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ  IE10
79 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง  EE10
80 B6000561 นางสาววิลาวัลย์ พันธ์เสถียร  ChemE10
81 B6000615 นายสุกฤษฎิ์ จิตร์โคกกรวด  EE10
82 B6000660 นางสาวสุธิตา เป็นซอ  IE10
83 B6000707 นางสาวทิพยรัตน์ นามวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
84 B6000714 นางสาวแสงดาว อินสิง  Transportation And Logistics Engineering10
85 B6000721 นางสาวธีริศรา ถีสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering10
86 B6000752 นางสาวเพลินพิศ ประทุมฝาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
87 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์  CPE10
88 B6000899 นายณัฐนนท์ ศรีขจร  CE10
89 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์  EE10
90 B6000943 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
91 B6000950 นายกฤษณรักษ์ ปลั่งกลาง  CPE10
92 B6000998 นางสาวปุณฑริกา วาระโว  Transportation And Logistics Engineering10
93 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ  CE10
94 B6001094 นายธนวัติ เพชรล้อม  N/A60
95 B6001100 นางสาวณัฐชยา โพธิ์กลาง  Electronic Engineering10
96 B6001155 นายอภิสิทธิ์ มูลสง่า  TCE10
97 B6001193 นายกรกต จันจินดา  N/A10
98 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม  CE10
99 B6001346 นางสาวจิราวรรณ คงศรี  CE10
100 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี  EE10
101 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ  CPE10
102 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์  EE10
103 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering10
104 B6001636 นางสาวปิยาพร พรมสาเพ็ชร  IE10
105 B6001667 นางสาวภาณิตา ปิ่นทอง  Transportation And Logistics Engineering10
106 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์  Geological Engineering10
107 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์  Automotive Engineering10
108 B6001803 นางสาวพิชชาพร แป้นศรี  CPE10
109 B6001827 นางสาวนิดชดา รักษาสมบัติ  IE10
110 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
111 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม  CE10
112 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี  Automotive Engineering10
113 B6001957 นางสาวมัลลิกา ไชยมงค์  CE10
114 B6002008 นางสาวอรวี พุทธสังข์  CPE10
115 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม  IE10
116 B6002282 นายภุชเคนทร์ สิงห์ปรุ  Transportation And Logistics Engineering10
117 B6002312 นางสาวจิดาภา ชลรินทร์  N/A60
118 B6002329 นายพงศภัค สรรพประเสริฐ  Environmental Engineering10
119 B6002336 นางสาวอณัฐภิวิกร เจ้าทรัพย์  N/A10
120 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์  ME10
121 B6002428 นางสาวเบญจมาภรณ์ ทุ่งกลาง  Geological Engineering10
122 B6002435 นางสาวกัญญาณี ศรีเพียร  Transportation And Logistics Engineering10
123 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย  IE10
124 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ  Electronic Engineering10
125 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก  CE10
126 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์  Geological Engineering10
127 B6002541 นายชิษณุชา ธนปรัชญ์ธำรง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
128 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ  ME10
129 B6002602 นายนิติพงษ์ โคตรสูงเนิน  ME10
130 B6002619 นายสุดที่รัก ป้องแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
131 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา  IE10
132 B6002664 นายเจตุพนน์ ศรีภูธร  CPE10
133 B6002671 นายธเนศร์ จันทร์ศิริสกุล  CPE10
134 B6002732 นางสาวทักษิณา ธีรเดชาภพ  IE10
135 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME10
136 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร  EE10
137 B6002831 นายชัยสิทธิ์ ด้วงกัน  IE10
138 B6002879 นางสาวจันทร์ฉาย สุวรรณโค  Transportation And Logistics Engineering10
139 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์  CE10
140 B6002916 นางสาวปิยะธิดา กงนาง  N/A60
141 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering10
142 B6003029 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
143 B6003081 นายวีระชัย อรรคสังข์  CERAMIC ENGINEERING10
144 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา  CE10
145 B6003197 นางสาวสุวัจนี จากโคกสูง  Geological Engineering10
146 B6003234 นายฉัตรดนัย ผากาเกตุ  CPE10
147 B6003272 นางสาวทิวาพร ศรีหาบุญทัน  TCE10
148 B6003302 นายอภิสิทธิ์ แก้วหล้า  TCE10
149 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ  EE10
150 B6003425 นางสาวหัธกาญจน์ ทองวันดี  Electronic Engineering10
151 B6003470 นางสาวจิราพร น่วมสิริ  N/A60
152 B6003548 นางสาวดมิสา สุวรรณนาวิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
153 B6003555 นางสาวธนัชชา ยาวิละ  ME10
154 B6003586 นางสาววราลักษณ์ มาตย์ภูธร  Geological Engineering10
155 B6003739 นางสาวปวรรณรัตน์ ท้องฟ้า  Transportation And Logistics Engineering10
156 B6003845 นายศราวุฒิ ยิ้มจันทร์  ME10
157 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก  EE10
158 B6003944 นางสาวศศิธร บุญเกิด  ChemE10
159 B6004064 นางสาวกมลมณี สุขใส  IE10
160 B6004088 นายณัฐวุฒิ วังคีรี  N/A10
161 B6004286 นายจตุพัฒน์ ทบจันทร์  IE10
162 B6004309 นางสาวเพ็ญทิพา เพ็งศรี  IE10
163 B6004316 นางสาวมณีรัตน์ ครองทรัพย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
164 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า  CE10
165 B6004507 นายณฐนนท์ เมืองโคตร  TCE10
166 B6004514 นางสาวพรพิมล รังษี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
167 B6004590 นายสหรัฐ สุระปัญญา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
168 B6004637 นายกิตติกร จันทร์นวล  EE10
169 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering10
170 B6004736 นางสาวสุดารัตน์ จูมแพง  TCE10
171 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา  ChemE10
172 B6004750 นายเกศ อยู่มา  Transportation And Logistics Engineering10
173 B6004804 นายภูวนาท ต่อชีวี  CPE10
174 B6004835 นายชยุต กุลนา  ME10
175 B6004842 นางสาวลัลนา สืบดี  CE10
176 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์  CPE10
177 B6004958 นางสาวญาณิศา สิงห์ทอง  Electronic Engineering10
178 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering10
179 B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัคศรี  ME10
180 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
181 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง  Metallurgical Engineering10
182 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์  ME10
183 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์  Metallurgical Engineering10
184 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง  Automotive Engineering10
185 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ  Geological Engineering10
186 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering10
187 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ  Automotive Engineering10
188 B6006778 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  N/A10
189 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ  CPE10
190 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา  ME10
191 B6006976 นางสาวอภิชญา พุทธรัสสุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
192 B6007089 นางสาวหนึ่งฤทัย วงค์หาพิมพ์  CPE10
193 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา  Geological Engineering10
194 B6007249 นางสาวณิรฌา ประเสริฐนู  CERAMIC ENGINEERING10
195 B6007355 นางสาวนฤมล ชลศาลาสินธุ์  TCE10
196 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม  Automotive Engineering10
197 B6007683 นายนัฐพงศ์ สุทัศน์  EE10
198 B6007706 นายอภิชาติ เหล่าภักดี  EE10
199 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล  CE10
200 B6007867 นางสาวปิยธิดา มูลตา  Electronic Engineering10
201 B6007973 นายมณธวิชญ์ บุญสอน  N/A10
202 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา  TCE10
203 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา  EE10
204 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering10
205 B6008710 นางสาวอริษา แก่นสาร  Geological Engineering10
206 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี  CE10
207 B6009076 นายพีรพงษ์ นาคนวล  EE10
208 B6009182 นายธนากร รุ่งเรือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
209 B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง  ME10
210 B6009328 นางสาวณัฐชา อุดมทรัพย์  CE10
211 B6009595 นางสาวโยษิตา ใหม่คามิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
212 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ  ChemE10
213 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
214 B6010003 นางสาวนัจนันท์ หงษ์นาง  Transportation And Logistics Engineering10
215 B6010676 นายอาริก คงสัตย์  N/A60
216 B6010973 นายอนุสรณ์ โฉมแดง  Agricultural and Food Engineering10
217 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต  Geological Engineering10
218 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน  EE10
219 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering10
220 B6012328 นายพัสสน จุลนันท์  CPE10
221 B6012410 นางสาวทอฝัน พรมงาม  IE10
222 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์  EE10
223 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์  Environmental Engineering10
224 B6013226 นางสาวหยดเทียน นามบุญลือ  N/A60
225 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering10
226 B6013714 นายไชยา โพธิ์ชัยทอง  Geological Engineering10
227 B6013745 นายพัชรพงศ์ นาโม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
228 B6013844 นางสาวพิมพ์ประพัตร พินิจผล  Electronic Engineering10
229 B6013851 นายภาณุพงศ์ โอนทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
230 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering10
231 B6013929 นายอมรเทพ สีแนน  Metallurgical Engineering10
232 B6013950 นางสาวกมลญาณี เฉลยพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
233 B6014186 นางสาวสุธาสินี ชัยภูมิ  CERAMIC ENGINEERING10
234 B6014209 นางสาวศิรินทร แป้นเพ็ชร  N/A10
235 B6014490 นางสาวคัคนางค์ บุญใส  Agricultural and Food Engineering10
236 B6014568 นางสาวจินตนา น้อยโสภา  Geological Engineering10
237 B6014643 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
238 B6014933 นางสาวมาริษา เผือกเกลี้ยง  IE10
239 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก  Metallurgical Engineering10
240 B6015695 นายณัฐวัตร นารินทร์  CPE10
241 B6015749 นางสาวศศิวิมล เมฆเสน  N/A10
242 B6016159 นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ  Metallurgical Engineering10
243 B6016333 นางสาววิจิตรา พรดอนก่อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
244 B6016371 นางสาววิภาพร คือพันดุง  ChemE10
245 B6016425 นางสาวอัญธิตา เขียวตั๋น  ChemE10
246 B6016463 นางสาวศิริรัตน์ จันทป  ChemE10
247 B6016470 นายธวัชชัย อิ่มสมบัติ  ChemE10
248 B6016616 นางสาวสุมาลี ปานเกิด  TCE10
249 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง  ME10
250 B6016913 นางสาวเบญจภรณ์ สวัสดี  PE10
251 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน  Environmental Engineering10
252 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ  Automotive Engineering10
253 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน  Automotive Engineering10
254 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  Automotive Engineering10
255 B6017606 นายพิสิษฐ์ แก้วสาหร่าย  Automotive Engineering10
256 B6017644 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
257 B6017675 นายชนิสร ศรนิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
258 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
259 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี  Geological Engineering10
260 B6018092 นางสาวอคิราภ์ ศรีธนนชัย  Geological Engineering10
261 B6018115 นางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ  Geological Engineering10
262 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
263 B6018344 นางสาวปภาอร เทนจัตุรัส  EE10
264 B6018405 นายณภัทร ธรรมมโนวานิช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
265 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก  ChemE10
266 B6018818 นางสาวรุ่งวดี ทำนองดี  Electronic Engineering10
267 B6018894 นายกฤษฎา นาสีเคน  N/A60
268 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี  CE10
269 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก  Automotive Engineering10
270 B6019198 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์  N/A10
271 B6019228 นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม  EE10
272 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน  CE10
273 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน  Automotive Engineering10
274 B6019921 นางสาวณัญชนก สุขนอก  IE10
275 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว  CPE10
276 B6020316 นางสาววิลาสินี มีชัย  IE10
277 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์  EE10
278 B6020422 นายรุจิภาส จันทศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
279 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์  EE10
280 B6020477 นายจิรกฤต ทองทา  IE10
281 B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน  ME10
282 B6021115 นางสาวชฎาทิพย์ วังคะฮาต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
283 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง  Automotive Engineering10
284 B6021924 นางสาวเนตรนภา สุขชาติ  TCE10
285 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering10
286 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
287 B6022204 นายณัฏธกร พลนาคู  N/A10
288 B6022259 นายกิตติชัย ศิริจีระชัย  TCE10
289 B6023928 นายวิวัฒน์ ทาจำปา  Environmental Engineering10
290 B6023973 นางสาวสุวนันท์ เปิดโปง  CPE10
291 B6024062 นายธนากร เผ่าทัพ  Environmental Engineering10
292 B6024154 นายเมธี มณีเลิศ  N/A10
293 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์  ME10
294 B6024680 นายศุภณัฐ ภูครองผา  Geological Engineering10
295 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ  PE10
296 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์  EE10
297 B6025397 นายพงศธร ดาศรี  ChemE10
298 B6025410 นายชนสรณ์ โพธิ์สุ  CERAMIC ENGINEERING10
299 B6025779 นางสาวธีรดา ถิ่นปัญจา  N/A10
300 B6025809 นายพงศธร ทองนุ่ม  ChemE10
301 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม  ME10
302 B6026127 นางสาวปิย์รดา แก้วไพฑูรย์  CPE10
303 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม  EE10
304 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
305 B6026417 นายเทพทัต นุบาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
306 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก  Metallurgical Engineering10
307 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์  CE10
308 B6027087 นางสาววฤนดา แก้วอนันต์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
309 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน  Metallurgical Engineering10
310 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร  EE10
311 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง  TCE10
312 B6029210 นายวิศวะ หินกอง  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.