รายชื่อนศ.
รายวิชา551490 : PRE-COOPERATIVE EDUCATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5721665 นายนรินทร จำปาโพธิ์  Mechatronics Engineering10
2 B5725250 นายศิกวัส เครือผือ  Mechatronics Engineering10
3 B5826919 นางสาวจันทร์เพ็ญ คิดอ่าน  Mechatronics Engineering10
4 B5827015 นายเจษฎากร เหมือนงาม  Mechatronics Engineering10
5 B5827039 นายพณัฏฐ์ วัชรสุนทร  Mechatronics Engineering10
6 B5827053 นายจตุรภูมิ ไชยอุดม  Mechatronics Engineering10
7 B5827206 นางสาวเยาวลักษณ์ ชุดนอก  Mechatronics Engineering10
8 B5828708 นางสาวบุณยลักษณ์ ดวงทิพย์  Mechatronics Engineering10
9 B5828821 นางสาวหทัยรัตน์ พงษ์ศักดิ์  Mechatronics Engineering10
10 B5828913 นายเกียรติศักดิ์ วงเวียน  Mechatronics Engineering10
11 B5828920 นายนันทกิจ วงษ์อินทร์จันทร์  Mechatronics Engineering10
12 B5829088 นางสาวชนิดา อินทะแสน  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.