รายชื่อนศ.
รายวิชา103103 : PROBABILITY AND STATISTICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5542130 นายเวสารัช ผดุงเจริญ  GT10
2 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์  PE10
3 B5610891 นายทิวา วัดพรหม  ChemE40
4 B5701056 นางสาวนิภาวรรณ บัวขม  CME10
5 B5703036 นางสาวกรชวัล ถาวร  PE10
6 B5706723 นางสาวทัศวรรณ์ โสภาพรม  PE10
7 B5706907 นางสาวกฤติมา เพชรบุตร  EE10
8 B5708260 นายณรงค์ จันครา  CME10
9 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ  PE10
10 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล  PE10
11 B5713486 นางสาวอัสมาฮาน อับดุลวาฮับ  PE10
12 B5715312 นางสาวพิมพิวรรณ กะหะกะสิทธิ์  PE10
13 B5716746 นางสาวณัชชา นามเคน  CME10
14 B5800735 นางสาวณัฐมล โมฆรัตน์  PE10
15 B5801657 นายเจษฎา ประชาโรจน์  CME10
16 B5803194 นางสาวชฎาพร ศรีสะอาด  PE60
17 B5803293 นางสาวฐิติมา พลายละหาร  PE10
18 B5803477 นางสาวอรพิมพ์ บอกขุนทด  CME10
19 B5806201 นางสาวสุดารัตน์ ศิขิรัมย์  CME10
20 B5806485 นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล  PE10
21 B5809226 นางสาวณัฐกิจ ศิลลา  PE60
22 B5810369 นางสาวนภาพร ไม่ย่อท้อ  CME10
23 B5810512 นางสาวน้ำหนึ่ง แสวงสุข  CME10
24 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ  PE10
25 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล  PE10
26 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก  ChemE10
27 B5828395 นางสาวณัฐมล เพชรดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
28 B5900060 นางสาวลัดดา บุดดาวงค์  CME10
29 B5901623 นายอัครพล อิ่มเกษม  CME10
30 B5902460 นายวิษณุกรณ์ พรหมทา  CME10
31 B5902705 นายพชร รื่นรวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
32 B5902866 นางสาวเกษรินทร์ ทับหมื่นไวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
33 B5903009 นางสาวพลอยไพลิน แสงอธิคม  CME10
34 B5903412 นางสาวอนุธิดา จันทร์สมุทร  CME10
35 B5904112 นายดุสิต สุขโข  Transportation Engineering And Logistics10
36 B5906079 นายไชยวัฒน์ แข้คำ  CME10
37 B5906086 นางสาวอารียา เกิดกล้า  CME10
38 B5907236 นางสาวลลิตา กะการดี  CME10
39 B5907540 นางสาวอรทัย เอี่ยมสำอางค์  CME10
40 B5907885 นางสาวน้ำผึ้ง แก้วเกิด  CME10
41 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ  Metallurgical Engineering10
42 B5908363 นางสาวสุนันสินี ทองไพศาลสกุล  Metallurgical Engineering10
43 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา  CME10
44 B5909155 นายพิชญะ อินทร์ผึ้ง  CME10
45 B5909896 นางสาวอัจฉรา ทัพสีรัก  CME10
46 B5910328 นายศิวัช อินทนา  CME10
47 B5912131 นางสาวกมลชนก คำกำพุฒ  CME10
48 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง  Metallurgical Engineering10
49 B5912612 นางสาวประภัสสร คำนึง  CME10
50 B5912872 นางสาวณัฐชา วัฒนา  Metallurgical Engineering10
51 B5913190 นายฐิติกร ผิวลออ  Metallurgical Engineering10
52 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน  Metallurgical Engineering10
53 B5914470 นางสาวอารีรัตน์ โพธิ์นอก  CME10
54 B5914579 นางสาวศิรินทร์ญา เจียมโพธิ์  CME10
55 B5916009 นายสิทธิชัย สิงห์ลอ  Metallurgical Engineering10
56 B5918041 นางสาวพาณิภัค สายเส็ง  CME10
57 B5919376 นางสาวกฤติยา นามบุญเรือง  Metallurgical Engineering10
58 B5920679 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญลือ  Transportation Engineering And Logistics10
59 B5924103 นายยงค์ยุทธ สุขสุมิตร  Transportation Engineering And Logistics10
60 B6029562 นายอนาวิน น้องเดชา  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.