รายชื่อนศ.
รายวิชา202213 : GLOBALIZATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5681150 นางสาวนนทิยา โล่กิตติพศ  SPORTS SCIENCE10
2 B5880010 นายภาณุวัฒน์ วัดไธสง  Chemistry (Honors Program)10
3 B5880027 นางสาวสิริวลี สิริวิบูลย์  Chemistry (Honors Program)10
4 B5880034 นางสาวกมลธิรา วิชัย  Chemistry (Honors Program)10
5 B5880096 นางสาวอณัฐวิดา สุขจันทา  physic (Honors Program)10
6 B5880102 นายธรรม์พิสิษฐ์ หมั่นดี  physic (Honors Program)10
7 B5880119 นางสาวขวัญจิรา จุลมาษา  physic (Honors Program)10
8 B5880188 นายณัฐกร วิริยะกุลนันท์  Chemistry (Honors Program)10
9 B5880195 นายเมธา โพธิ์พะเนาว์  physic (Honors Program)10
10 B5880225 นายนันทวัฒน์ แคะกระโทก  Chemistry (Honors Program)10
11 B5880232 นายบุญญากร ศรีศาศวัตกุล  Chemistry (Honors Program)10
12 B5880249 นางสาวฐิติมา ผิวกลาง  Chemistry (Honors Program)10
13 B5880270 นางสาวนราสิริ หมายเหนี่ยวกลาง  Chemistry (Honors Program)10
14 B5880287 นายปณต ครึกกระโทก  Chemistry (Honors Program)10
15 B5880294 นางสาววิราพร สงปะคำ  Chemistry (Honors Program)10
16 B5880348 นางสาวนัชชามนต์ สุคนธเมธีรัตน์  Chemistry (Honors Program)10
17 B5880393 นางสาวชนกพรรณ ปราบเสียง  physic (Honors Program)10
18 B5880409 นายลัทธวัฒน์ จรูญรัตนา  physic (Honors Program)10
19 B5880416 นายนครินทร์ เเรตสันเทียะ  physic10
20 B5880423 นายสุทธวีร์ ยอดมงคล  physic (Honors Program)10
21 B5880430 นายภราดา ปรางค์ชัยกุล  physic (Honors Program)10
22 B5880454 นายภาสกร ภุมรา  physic (Honors Program)10
23 B5880461 นางสาวจงจิต ตรีกูล  Chemistry (Honors Program)10
24 B5880515 นางสาวพัชรวีร์ หมั่นสระเกษ  physic10
25 B5880553 นายปฏิภาณ คำมณี  physic (Honors Program)10
26 B5980703 นางสาวนภาพร มั่งมี  BIOLOGY (Honors Program)10
27 B5980758 นางสาวศุภนิดา วรแก่นทราย  BIOLOGY10
28 B5980772 นายวรภัทร ขันโคกกรวด  BIOLOGY (Honors Program)10
29 B5980796 นางสาววรรษวรรณ เปรมพินิจ  BIOLOGY (Honors Program)10
30 B5980857 นางสาวเจนจุรี มหิทธิกร  BIOLOGY (Honors Program)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
31 B5671779 นางสาวธนันพัชญ์ บุญเลี้ยง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)40
32 B5672547 นางสาวปุณฑรี สามงามยา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
33 B5674336 นางสาวพรรณิดา สุรักษ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
34 B5770144 นางสาวชวัลลักษณ์ อยู่นา  INFORMATION SCIENCE40
35 B5770168 นายสิทธิพงศ์ ภูมิโคกรักษ์  INFORMATION SCIENCE10
36 B5770311 นางสาวทิพวรรณ เพ็งศิลป์  INFORMATION SCIENCE40
37 B5770519 นายพรชัย อุดรทักษ์  INFORMATION SCIENCE40
38 B5770656 นางสาวชนิตา พงชะเกาะ  INFORMATION SCIENCE10
39 B5770830 นางสาววิลาวัณย์ ชุ่มเสนา  INFORMATION SCIENCE40
40 B5771547 นางสาวอรอารุณ พิมมา  INFORMATION SCIENCE40
41 B5771608 นางสาวเธียรรัตน์ ภูมิโยชน์  INFORMATION SCIENCE10
42 B5771653 นางสาวประภัสสร สิงห์ซอม  INFORMATION SCIENCE10
43 B5771684 นายอมเรศ คงศักดิ์  INFORMATION SCIENCE40
44 B5771769 นางสาวกาญจนาพร พิเคราะห์  INFORMATION SCIENCE40
45 B5773381 นางสาวมณีรัตน์ กิ่งสักกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)40
46 B5773770 นางสาวพัชรี พรหมทันใจ  INFORMATION SCIENCE10
47 B5774012 นายรัชตะ จังพนาสิน  INFORMATION SCIENCE10
48 B5774067 นายทินภัทร พรอำนวย  INFORMATION SCIENCE10
49 B5774692 นางสาวศิริบุษ นาสาวัง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)40
50 B5870271 นางสาวสุดารัตน์ สำราญเริงจิตต์  INFORMATION SCIENCE10
51 B5870295 นางสาวเสาวลักษณ์ ปานแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
52 B5870578 นายภาณุโรจน์ จิตร์สุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
53 B5870622 นางสาวสุธาทิพย์ งวดสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
54 B5870820 นางสาวนรินธร อังสิทธากุล  INFORMATION SCIENCE10
55 B5870851 นางสาวปวันรัตน์ วัลลา  INFORMATION SCIENCE10
56 B5871186 นายเสฎฐวุฒิ นรสาร  INFORMATION SCIENCE10
57 B5872855 นางสาวสุพรรษา วงษา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
58 B5873487 นางสาวสุดากาญจน์ ทาบุราณ  INFORMATION SCIENCE10
59 B5873494 นางสาวปวันรัตน์ เพียรกลาง  INFORMATION SCIENCE10
60 B5874576 นางสาวรณิดา ไชยสิทธิ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
61 B5874781 นางสาวฑิฆัมพร สันตะพันธ์  INFORMATION SCIENCE10
62 B5970018 นางสาวอรอุมา ไม้สันเทียะ  INFORMATION SCIENCE10
63 B5970025 นายชวิศ ชมชื่น  INFORMATION SCIENCE10
64 B5970032 นางสาววัชราภรณ์ ประดิษฐ์แท่น  INFORMATION SCIENCE10
65 B5970049 นางสาวสุนันทา วรรณแสงขำ  INFORMATION SCIENCE10
66 B5970056 นางสาวเมธิณี ศรีเสริม  INFORMATION SCIENCE10
67 B5970087 นางสาวอัจฉรา สนยุศิล  INFORMATION SCIENCE10
68 B5970094 นางสาวธันย์ชิตา ดุริยา  INFORMATION SCIENCE10
69 B5970100 นางสาววารี พลายงาม  INFORMATION SCIENCE10
70 B5970117 นางสาวอริสรา แซกพุทรา  Not Yet Specified10
71 B5970148 นางสาวเพ็ญนภา สร้อยทอง  INFORMATION SCIENCE10
72 B5970155 นางสาวทรรศนีย์ ฟุ้งกลาง  INFORMATION SCIENCE10
73 B5970162 นายทักษิณ เหลี่ยมแฉ่ง  INFORMATION SCIENCE10
74 B5970179 นางสาวจินัสธา ไชยบุตร  INFORMATION SCIENCE10
75 B5970193 นางสาววิมลศิริ ไวยเวทย์  INFORMATION SCIENCE10
76 B5970209 นายบงกช ลักษณะศิริ  INFORMATION SCIENCE10
77 B5970216 นายคุณานนต์ เรียนชอบ  INFORMATION SCIENCE10
78 B5970223 นางสาวฐิตาภรณ์ ไกรสนธิ์วัฒนา  INFORMATION SCIENCE10
79 B5970230 นางสาววิภาดา อุกฤษ  INFORMATION SCIENCE10
80 B5970254 นายชาคริต สะลอยรัมย์  INFORMATION SCIENCE10
81 B5970261 นางสาวสุภธิดา สร้างนอก  INFORMATION SCIENCE10
82 B5970278 นางสาวกัญญารัตน์ นอกขุนทด  INFORMATION SCIENCE10
83 B5970285 นางสาวณัฐกาญจน์ ผิวตะขบ  INFORMATION SCIENCE10
84 B5970292 นางสาวสิรินยา สะอาดม่วง  INFORMATION SCIENCE10
85 B5970308 นางสาวจุฬาลักษณ์ คำอ่อน  INFORMATION SCIENCE10
86 B5970315 นางสาวณัฐฐินีย์ แยบสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
87 B5970322 นายจักรภัทร์ สุภาพันธุ์  INFORMATION SCIENCE10
88 B5970346 นางสาวภัทรนันท์ บัวหลวง  INFORMATION SCIENCE10
89 B5970353 นางสาวพิชญาภรณ์ กระสินธุ์หอม  INFORMATION SCIENCE10
90 B5970360 นางสาวกนกกร ชมภูหอม  INFORMATION SCIENCE10
91 B5970377 นายทศพร สอนดี  INFORMATION SCIENCE10
92 B5970391 นางสาวปิยะฉัตร ลุนลา  INFORMATION SCIENCE10
93 B5970407 นางสาวดวงกมล ณรงค์ชัย  INFORMATION SCIENCE10
94 B5970414 นางสาวภควดี ปุริโต  INFORMATION SCIENCE10
95 B5970421 นางสาวสิริภาภรณ์ วงศ์รักษ์  INFORMATION SCIENCE10
96 B5970438 นางสาวทิมาพร ชัยชาติ  INFORMATION SCIENCE10
97 B5970445 นางสาววรปรัชญ์ สาครวาสี  INFORMATION SCIENCE10
98 B5970452 นางสาวฐิรกานดา ปัญทะภูรีเวท  INFORMATION SCIENCE10
99 B5970469 นางสาวจิดาภา สุวรรณจันทร์  INFORMATION SCIENCE10
100 B5970490 นายนพนัย เย็นไธสง  INFORMATION SCIENCE10
101 B5970506 นางสาวเจนจิรา บุตรสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
102 B5970520 นางสาวณิชกานต์ เชิดโฉม  INFORMATION SCIENCE10
103 B5970537 นางสาวธัญลักษณ์ ตั้งจิตรัตน์  INFORMATION SCIENCE10
104 B5970544 นายอัศนันท์ อภิสิทธิ์วรโชติ  INFORMATION SCIENCE10
105 B5970551 นางสาวจุฬามณี เอ้บสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
106 B5970575 นายสิทธิชัย เจริญรอย  INFORMATION SCIENCE10
107 B5970582 นางสาวณัฐชา ไตรศิวะกุล  INFORMATION SCIENCE10
108 B5970605 นางสาววนิดา วัดเมือง  INFORMATION SCIENCE10
109 B5970612 นางสาวสุมิตา ขอบโคกกรวด  INFORMATION SCIENCE10
110 B5970629 นายบรรพต พันธุ  INFORMATION SCIENCE10
111 B5970643 นางสาวไอรดา วีระภรณ์พิมล  INFORMATION SCIENCE10
112 B5970650 นางสาวสิริพร ฐิตสิริกุล  INFORMATION SCIENCE10
113 B5970667 นายวชิรวิทย์ ลิขิตวรวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
114 B5970674 นางสาวกุลธิดา สมบัติหล้า  INFORMATION SCIENCE10
115 B5970681 นางสาววีณา นาคศิริ  INFORMATION SCIENCE10
116 B5970698 นางสาวฐิตาภา กุลลา  INFORMATION SCIENCE10
117 B5970704 นายศุภณัฐ ตรีรัตนนุกูล  INFORMATION SCIENCE10
118 B5970728 นางสาววิไลลักษณ์ บัวแย้ม  INFORMATION SCIENCE10
119 B5970735 นางสาวศุภาพิชญ์ บุนนาค  INFORMATION SCIENCE10
120 B5970742 นางสาวณัฐนารี เชื้อวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
121 B5970797 นางสาวปภาวดี รุ่งแจ้ง  INFORMATION SCIENCE10
122 B5970827 นางสาววรางคณา เงินแข็ง  INFORMATION SCIENCE10
123 B5970834 นางสาวสุดารัตน์ รามมะเริง  INFORMATION SCIENCE10
124 B5970841 นางสาวภัทรินทร ศรีนาง  INFORMATION SCIENCE10
125 B5970858 นางสาวอังษณา แก้วหณุ  INFORMATION SCIENCE10
126 B5970872 นางสาวอรจิรา สัณธนะ  INFORMATION SCIENCE10
127 B5970896 นายวัชรชัย ขุนทองพันธุ์  INFORMATION SCIENCE10
128 B5970902 นางสาวลักขิกา เพ็งพิพาทย์  INFORMATION SCIENCE10
129 B5970919 นางสาวพินันฐา สิงห์วงศ์วัฒนะ  INFORMATION SCIENCE10
130 B5970926 นางสาวอินทิรา ประสมศรี  INFORMATION SCIENCE10
131 B5970933 นางสาวระติวรรณ์ เชื้อเชิญชม  INFORMATION SCIENCE10
132 B5970940 นางสาวปัณวิต แก้วสีดา  INFORMATION SCIENCE10
133 B5970971 นายกันต์กวี จันทน์หอมไกล  INFORMATION SCIENCE10
134 B5970988 นางสาวณัฐจรีนุช ติระพงศ์ประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE10
135 B5971015 นางสาวธนพัต แสนท้าว  INFORMATION SCIENCE10
136 B5971039 นางสาวพรชิตา รัตนนิชาญ  INFORMATION SCIENCE10
137 B5971268 นางสาวณัฐณิชา สีดำ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)60
138 B5971985 นางสาวหัทยา อินทร์สุข  INFORMATION SCIENCE10
139 B5971992 นางสาววรดา ขันดำ  INFORMATION SCIENCE10
140 B5972005 นายพชรพงษ์ ชมนาวัง  INFORMATION SCIENCE10
141 B5972029 นางสาวโสพิศ ภูมี  INFORMATION SCIENCE10
142 B5972036 นางสาวศิรดา นุชรุ่งเรือง  INFORMATION SCIENCE10
143 B5972043 นางสาวศุภาพิชญ์ แก้วสถิตย์  INFORMATION SCIENCE10
144 B5972050 นายณัฐพงค์ สงใย  INFORMATION SCIENCE10
145 B5972074 นางสาวเบญจมาพร เรือนใหม่  INFORMATION SCIENCE10
146 B5972081 นางสาวศดานันท์ บพิตรสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
147 B5972135 นายอิสระพงษ์ ดวงแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
148 B5972142 นางสาวปวีณ์นุช ธนาพรวัฒนะ  INFORMATION SCIENCE10
149 B5972159 นางสาวอิสริยาพร สุมงคล  INFORMATION SCIENCE10
150 B5972166 นายธรณินทร์ วันเสน  INFORMATION SCIENCE10
151 B5972319 นายวีระวรัตน์ ฤชาอนุกุล  INFORMATION SCIENCE10
152 B5972364 นายไพฑูรย์ เนติรังษีวัชรา  INFORMATION SCIENCE10
153 B5972388 นางสาววรรณภา ชัยเดช  INFORMATION SCIENCE10
154 B5972401 นายธีระนิติ ศรีไชยรัตน์  INFORMATION SCIENCE10
155 B5972418 นายธนกร สุจริต  INFORMATION SCIENCE10
156 B5972425 นายธนนท์พัชร์ ชัยยะเตชานนท์  INFORMATION SCIENCE10
157 B5972463 นายภาคภูมิ ศรีสุรักษ์  INFORMATION SCIENCE10
158 B5972470 นางสาวแพรวไพลิน สาโรชวิมลสินธ์  INFORMATION SCIENCE10
159 B5972494 นายภานุเดช เทพยศ  INFORMATION SCIENCE10
160 B5972517 นางสาวสุพิชญา ประสานสุข  INFORMATION SCIENCE10
161 B5972524 นายณัฐชนน คงเมก  INFORMATION SCIENCE10
162 B5972548 นายธนากร พิมพ์ที  INFORMATION SCIENCE10
163 B5972555 นายอนุวัช ภาคาทิน  INFORMATION SCIENCE10
164 B5972579 นายชัยวัฒน์ คงสุขวิวัฒน์  INFORMATION SCIENCE10
165 B5972609 นางสาวกชกร มาสขาว  INFORMATION SCIENCE10
166 B5972654 นายชญานนท์ ดอกสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE10
167 B5972692 นายรพี สุทธิประภา  INFORMATION SCIENCE10
168 B5972722 นางสาวพิมพ์ชนก ทอนสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
169 B5972739 นางสาวสุวิมล วงษ์ศักดา  INFORMATION SCIENCE10
170 B5972746 นางสาวนันทวรรณ นันทา  INFORMATION SCIENCE10
171 B5972760 นางสาวทิตย์ชมพู เสริมเสนาบุญ  INFORMATION SCIENCE10
172 B5972777 นางสาวเกศกมล ศรีวรขาน  INFORMATION SCIENCE10
173 B5972807 นายณชัญญณัฏฐ์ ทวีศิลป์  INFORMATION SCIENCE10
174 B5972814 นางสาววลัยลักษณ์ โตโพธิ์กลาง  INFORMATION SCIENCE10
175 B5972838 นางสาวพิมพ์วิภา ตะเคียนงาม  INFORMATION SCIENCE10
176 B5973378 นายภัทรกฤต พันธุ์สด  Not Yet Specified10
177 B5973538 นายเลิศณัฐพัชร์ พรพิพัฒน์ธนะ  INFORMATION SCIENCE10
178 B5973545 นางสาวอัศมาพร เกื้ออังสกุล  INFORMATION SCIENCE10
179 B5973576 นายธนภูมิ ชุมผอม  INFORMATION SCIENCE10
180 B5973613 นายภาคิน เจียมเจริญ  INFORMATION SCIENCE10
181 B5973620 นายฐิติพงศ์ จิตร์ใจฉ่ำ  INFORMATION SCIENCE10
182 B6075576 นายณภัทร เอมดี  Not Yet Specified10
183 B6075620 นางสาวธณัฎฐา เที่ยงธรรม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
184 B5559459 นายรัชตะ กองไผ่กลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
185 B5655335 นางสาวพลอย ขันแก้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
186 B5750238 นางสาวณิชารีย์ เขตกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
187 B5750290 นางสาวรัตนาภรณ์ วรนิติฐิติโชติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
188 B5750689 นายพงศักดิ์ ส่องโสม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
189 B5750726 นายปณิธาน กรีจังหรีด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
190 B5751082 นางสาวพนิดา กันตะวงษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
191 B5752393 นายธนภัทร ศรีลาวงศ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
192 B5850075 นางสาวปัทมา พินิจชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
193 B5850136 นางสาวสุกัญญา สำเนากลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
194 B5850143 นางสาวพนิดา งิมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
195 B5850167 นายปิติพงษ์ คำปิตะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
196 B5850181 นางสาวนันทณา นนท์แข็ง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
197 B5850259 นางสาวสิลาณี แก้วสุข  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
198 B5850440 นางสาวนวรัตน์ ตวงดอน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
199 B5850457 นายกฤษณะ ศรีพิไล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
200 B5850464 นางสาวกสิมา จรุงกัน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
201 B5850471 นางสาวกนิลวัลย์ แสนศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
202 B5850501 นางสาวนงลักษณ์ ยุพดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
203 B5850532 นางสาวศิรินภา ราชวัตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
204 B5850662 นางสาวกมลวรรณ เอิบกิ่ง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
205 B5850686 นางสาวสุชาวดี กลางจอหอ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
206 B5850693 นางสาวชรินรัตน์ ชัยบุรัมย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
207 B5850730 นางสาวสุภาวดี ชมกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
208 B5850778 นางสาวพรนภา บุดดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
209 B5850792 นางสาวปาณิสรา เครือวีระ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
210 B5850815 นางสาวจิราพร พรมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
211 B5850839 นางสาวกันยารัตน์ โชติกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
212 B5850846 นางสาวรุ่งนภา กองโพธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
213 B5850860 นางสาวภาวนา นึกมั่น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
214 B5850877 นางสาววริษฐา เผ่าพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
215 B5850884 นางสาวอิ่มฤทัย อมฤก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
216 B5850914 นางสาวพรสวรรค์ สาริสุทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
217 B5852895 นางสาวนริศรา กรวิรัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
218 B5852956 นางสาวสโรชา ผิวคำ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
219 B5853014 นางสาวสุบงกช เผยขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
220 B5853205 นางสาวฐิดาภรณ์ จันทร์ศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
221 B5853243 นางสาวเมวียา ชาลา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
222 B5853281 นางสาวภาวิตา อ่อนสุด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
223 B5853328 นางสาวอรปรีชญาณ์ เขียนนอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
224 B5854493 นางสาวรัตนากร สังข์พราหมณ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
225 B5950010 นายเอกพล อุ่นสเดา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
226 B5950027 นางสาวสุภาภรณ์ สุวัฒนชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
227 B5950065 นางสาวสุดารัตน์ ชาวขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
228 B5950072 นางสาวประภัสสร ภูมิกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
229 B5950089 นางสาวเกวลิน คำชมภู  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
230 B5950096 นางสาวเบญญา โพธิ์ศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
231 B5950164 นางสาวกัญญารัตน์ พัญญะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
232 B5950188 นางสาวนุชจรี สัตยาพิทักษ์กุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
233 B5950201 นางสาวกัญญาพัชร เจนหนองแวง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
234 B5950218 นางสาวศุภนิดา วิถาระพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
235 B5950232 นางสาวบัญจรัตน์ บุญทา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
236 B5950249 นางสาวอมรรัตน์ สีลารักษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
237 B5950300 นางสาวชุติพร แก้วอินทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
238 B5950430 นางสาวพรรณพัชรา โนนกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
239 B5950744 นางสาวสุนิตา โมรานอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
240 B5950966 นางสาวกมลชนก ตีรชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
241 B5950997 นางสาวภานุชนากร อะการะวัง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
242 B5951000 นายวิวรรธนากร รชานนท์ทัศน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
243 B5951093 นายธนากร ขอย้ายกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 60
244 B5951161 นางสาวขวัญใจ สานหมวง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
245 B5951314 นางสาวมัลลิกา ลักขษร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
246 B5951321 นางสาวณัฏฐริณีย์ จันหินตั้ง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
247 B5951369 นางสาวธัญวรัตม์ สีแสด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
248 B5951390 นายจิรายุ นากวิกรัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
249 B5951437 นายภทรวัฒน์ พิรักษา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
250 B5951512 นางสาวมาลินี โลสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
251 B5951581 นายชินวัตร์ ภูแสนศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
252 B5951598 นายธนะศักดิ์ วงศ์บา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
253 B5951710 นางสาวสุดารัตน์ เนรมิตรครบุรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
254 B5951765 นางสาวธนาภรณ์ พวงเขียว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
255 B5951857 นางสาวนวลละออ งามเมืองปัก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
256 B5952250 นายอภิเดช ธนปัญญวัฒน์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
257 B5952663 นางสาวอินทร์อร ชัยบำรุง  FOOD TECHNOLOGY10
258 B5953080 นางสาวอรอนงค์ ทุนนาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
259 B5953264 นางสาวประกาย มณีภาค  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
260 B5953417 นางสาวจิราวรรณ พิพิธพัฒนากุล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
261 B5509492 นางสาวชุดาพรรณ คันทะพรม  TCE10
262 B5518111 นายณรงค์ศักดิ์ มั่นศรี  Automotive Engineering10
263 B5518531 นางสาวเจษราภรณ์ ขันทะม่วง  Environmental Engineering40
264 B5539918 นายศตวรรษ พงศะบุตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
265 B5543731 นายศุภกิจ กัลยาเนียม  Agricultural and Food Engineering10
266 B5565313 นางสาวณัชชา รักชีวิต  MAE10
267 B5603275 นางสาวรุจาภา แสนชัยยา  Agricultural and Food Engineering10
268 B5615353 นายคุณพิสิษฐ์ อมรพลัง  Electronic Engineering10
269 B5617340 นายพัชรวีร์ ประทุมรัตน์  Automotive Engineering40
270 B5618552 นายริยะดิษฐ์ ศรีสร้อย  ME10
271 B5622047 นางสาวอันธิกา รัตนปรารมย์  CME10
272 B5622689 นางสาวเจนจิรา จันทร์แป๊ะ  Metallurgical Engineering10
273 B5624423 นางสาวสุภัสสรา จำสุก  Electronic Engineering10
274 B5700035 นายวุฒิชัย อำพันธ์  MAE10
275 B5700301 นายณัฐนนท์ สุริยันต์  Agricultural and Food Engineering10
276 B5700981 นางสาวธนัชพร ยอดนิโรจน์  MAE10
277 B5701339 นายภัสพล ถวิลเชื้อ  Automotive Engineering10
278 B5701520 นางสาวภรนภา มักการุณ  ChemE40
279 B5703272 นายพงศ์ศิริ แพงแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
280 B5703616 นางสาวจิดาภา ศรีบุรินทร์  Electronic Engineering10
281 B5704415 นางสาวอัญชลีพร ภูกองไชย  Electronic Engineering10
282 B5704644 นางสาวณัฐวิมล จันทคุปต์  IE40
283 B5705191 นางสาวญาณิศา ศรีอุดร  EE10
284 B5706846 นายวรายุทธ ขอเชิญกลาง  CPE10
285 B5707041 นางสาวรัตติยา แสนแพน  Electronic Engineering10
286 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว  Agricultural and Food Engineering10
287 B5708437 นางสาวแพรพลอย จังพล  CPE10
288 B5709199 นายพิชญพงศ์ สินธุเขต  Agricultural and Food Engineering10
289 B5709380 นายเจริญชัย ภูมรินทร์  MAE10
290 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
291 B5711628 นายกิตติพิชญ์ ชุมนุ้ย  Electronic Engineering40
292 B5713080 นางสาวณัฐากานต์ สุพรรณ์  Geological Engineering10
293 B5713639 นางสาวจินตนา แย้มศรี  Agricultural and Food Engineering10
294 B5713776 นางสาวอรอนงค์ ร่องวารี  CME10
295 B5714001 นางสาวจิรัชยา ชาญณรงค์  ChemE10
296 B5714773 นายธนกร จำปาหอม  Electronic Engineering10
297 B5714957 นายอดิเรก กอสันเทียะ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
298 B5715053 นายเกียรติศักดิ์ มีชัย  CPE10
299 B5715411 นายธนจิตร พรพฤฒิพันธุ์  EE40
300 B5715794 นายสหรัฐ ชำนาญ  Electronic Engineering10
301 B5715893 นายวชิราช แรงจบ  MAE10
302 B5718443 นางสาวปิยกาญจน์ พูนเกิดมะเริง  IE40
303 B5718535 นางสาวภารดา กองเมือง  IE40
304 B5719327 นางสาวศิริภัทร ใจรักเรียน  MAE10
305 B5719860 นางสาวเบญจมาศ ทองศรี  CME10
306 B5720026 นางสาวอรไท ขวบสันเทียะ  ChemE40
307 B5720040 นางสาวมนต์นภา แกล้งกลางดอน  ChemE10
308 B5720101 นายเจษรินทร์ เจริญศิริ  EE40
309 B5721665 นายนรินทร จำปาโพธิ์  Mechatronics Engineering10
310 B5721849 นางสาววิมลรัตน์ วงค์เฉลิมมัง  Mechatronics Engineering10
311 B5722501 นายจารุชา พักมณี  IE40
312 B5722860 นางสาวสมชนก วงษ์เตปา  Electronic Engineering10
313 B5723034 นางสาวหทัยรัตน์ สนั่นทุ่ง  EE40
314 B5800131 นางสาววิสาลินี วรรณศรี  PE10
315 B5800148 นางสาวณัฐริกา พรหมหอม  PE10
316 B5800414 นายศุภณัฐ กองทุน  Geological Engineering10
317 B5800513 นายกิตติ โตใย  TCE10
318 B5800797 นายธีระยุทธ เดชะโคบุตร  Agricultural and Food Engineering10
319 B5800926 นายปกรณ์ สุรีอาจ  MAE10
320 B5800995 นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขวัญ  CPE10
321 B5801206 นางสาวกัณห์ เพียซ้าย  CPE10
322 B5801428 นางสาวศิลป์สุภา มาสงค์  CPE10
323 B5801497 นายสราวุธ บุญเพ็ง  MAE10
324 B5801701 นายปวเรศ มะโนสันต์  IE10
325 B5801756 นายนฤปนาท เสียงสนั่น  CPE10
326 B5802111 นายศราวุฒิ ดวงดี  CPE10
327 B5802449 นางสาวณัฐกานต์ สุขปัน  CME10
328 B5802814 นางสาวอันณิตา สุวรรณเพชร  CPE10
329 B5802838 นางสาวทัณฑิกา ชินกลาง  CPE10
330 B5802852 นายสุวิจักขณ์ หาญพยัคฆ์  IE10
331 B5803279 นายพยุงศักดิ์ ติดใจดี  CME10
332 B5803408 นางสาวนฤมล เป้าวะด่าน  MAE10
333 B5803545 นายณัฐพล ศิวินา  MAE10
334 B5803613 นายเกียรติศักดิ์ กาฬสุวรรณ  ME10
335 B5804238 นายไชยยา พุ่มไพร  CPE10
336 B5804245 นายปัญญพนธ์ อามาตร  Electronic Engineering60
337 B5804252 นางสาวพิชญ์สินี วงศ์มั่นกิจการ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
338 B5804566 นายรัฐกานต์ คำอำไพร  CPE10
339 B5805846 นางสาวสุปรีดา พาแก้ว  IE10
340 B5805938 นายจาตุรนต์ มงคลศิริ  CPE10
341 B5806010 นายสุรชัย สังวัง  Agricultural and Food Engineering10
342 B5806102 นายธนภัท รัตนสุข  Automotive Engineering10
343 B5806171 นางสาวรุจิรา นาสมใจ  CPE10
344 B5806430 นายวิวรรธน์ สมณี  MAE10
345 B5806737 นายดิษดล แก้วก่า  CPE10
346 B5806966 นายกันตพัฒน์ สิริกาญจนาทัศน์  CPE10
347 B5807147 นายสมรักษ์ ทองคำ  CME10
348 B5807307 นางสาวฐิติมากานต์ สอนสุภาพ  CPE10
349 B5807819 นางสาวธวรรณพร สามารถ  CPE10
350 B5807864 นายจักรพงษ์ ดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
351 B5808038 นายพันธ์ธิติ จันทะคาม  CPE10
352 B5808045 นายณัฐวุฒิ ยงเพชร  MAE10
353 B5808076 นางสาวสายทิพย์ วันทวี  CPE10
354 B5808151 นายกิตติราช อรัญสุข  MAE10
355 B5808281 นางสาวชนัญญ์ธรณ์ อ่อนละมัย  Agricultural and Food Engineering10
356 B5808571 นางสาวพันวรรษา แก้วอำพร  ME10
357 B5808694 นายจิรายุ เมธวัน  MAE10
358 B5808731 นายทินกร ทองพ่วง  MAE10
359 B5808885 นางสาวกาญจน์กมล ไทยแท้  ChemE10
360 B5809059 นายกิตติธัช บุษรา  MAE10
361 B5809080 นายสุรเชษฐ์ วงษ์ชารี  MAE10
362 B5809639 นายชาญณรงค์ สีโห  CPE10
363 B5809820 นายภูชิต วงศรีไข  CPE10
364 B5809899 นางสาวอารีรัตน์ อารีรมย์  PE10
365 B5810123 นางสาวจริยา รักษาทรัพย์  CME10
366 B5810529 นายเฉลิมพงศ์ ประจันทร์ศรี  Agricultural and Food Engineering10
367 B5810604 นายพัฒนากร สันทิตย์  Agricultural and Food Engineering10
368 B5810611 นายจิรายุส ศรีสว่างวงศ์  CPE10
369 B5810710 นางสาวรัตนาพร แตงไทย  MAE10
370 B5810727 นางสาวอัจฉรา สุขรัตน์  MAE10
371 B5810734 นายเศรษฐชัย ก่อสกุล  Transportation Engineering And Logistics12
372 B5810895 นายกายกรณ์ บุญเย็น  Electronic Engineering10
373 B5810901 นางสาวเบญจมาส มัจฉา  CPE10
374 B5810932 นายจีรศักดิ์ วาปีกัง  MAE10
375 B5811250 นายพฤฒิรัตน์ ไทยรัตนานนท์  MAE10
376 B5811595 นายกิตติพงษ์ เชื้อฉุน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
377 B5811632 นางสาววริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ์  ChemE10
378 B5811755 นายนฤพนธ์ พูนศรี  Agricultural and Food Engineering10
379 B5811816 นายภัทรวิตต์ พรหมเงิน  CPE10
380 B5812035 นายเตวิช พรมกอง  CPE10
381 B5812059 นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์ศรี  CPE10
382 B5812196 นายโอฬาร ปลูกกิน  EE10
383 B5812356 นายธนกร กิตติภิวัฒกุล  CPE10
384 B5812431 นายสัณหภัทร ไชยรา  CPE10
385 B5812493 นายวุฒิไกร สอนนำ  CPE10
386 B5812769 นายนครินทร์ นามสิมมา  MAE10
387 B5812837 นางสาวนิรมล เหลืองอ่อน  MAE10
388 B5812882 นายจิรายุทธ ศรีชมชื่น  CPE10
389 B5813032 นายวัชรินทร์ คำทะเนตร  Metallurgical Engineering10
390 B5813230 นางสาวณัฐมน ธานี  CME10
391 B5813483 นางสาวฐานิรัตน์ ทำพันธ์  MAE10
392 B5813599 นายเอกพร ดวงขุนลา  CPE10
393 B5813681 นางสาวกุลธิดา ทวีชัยธนสกุล  CPE10
394 B5813933 นายธนวัฒน์ ศรีมุงคุล  Electronic Engineering10
395 B5814039 นายอนุรักษ์ อิงคญานุรักษ์  CE10
396 B5814596 นายฤทธิเกียรติ บุตรฤทธิ์  CPE10
397 B5814633 นายณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม  CPE10
398 B5814664 นายชญานนท์ เพียกขุนทด  CPE10
399 B5814695 นางสาวกฤตกร ทิมะวงศ์  CPE10
400 B5814756 นางสาวสุรภา เขมกานนท์  CPE10
401 B5814763 นายเตวิช จันทร์ลอย  CPE10
402 B5814770 นายรชตพร ผาสุข  CPE10
403 B5814800 นายณัฐธัญ ศรีวิชา  Agricultural and Food Engineering10
404 B5814848 นายอินทร ตะเพียนทอง  CPE10
405 B5814879 นายอภิสิทธิ์ ปิตายัง  CPE10
406 B5814893 นายณัฐวัฒน์ วิทย์ดำรงค์  CPE10
407 B5814916 นางสาวชลลดา ชูชมชื่น  CPE10
408 B5814954 นางสาวอรทัย สร้างนา  CPE10
409 B5814985 นายเฉลิมชัย เหลืองสกุลไทย  CPE10
410 B5815005 นายพัชรพล ดวงเทียน  CPE10
411 B5815029 นายพิชญ์ กองวงค์  CPE10
412 B5815128 นายวีระยุทธ โคตรสุข  CPE10
413 B5815449 นายธีรภัทร โพธิ์ศรี  ChemE10
414 B5815791 นายกฤษดา วงค์ศรี  ME10
415 B5815937 นายรัฐพงศ์ คำเขื่อง  ME10
416 B5816941 นางสาวจิราภรณ์ สินนา  PE10
417 B5817122 นางสาวน้ำฝน ชุมสิงห์  PE10
418 B5817221 นางสาวณัฐวดี เจียมโฆสิต  PE10
419 B5819225 นางสาวนุสรา นาบำรุง  Environmental Engineering10
420 B5819621 นายสุริยวุธ สุริยา  Electronic Engineering10
421 B5819881 นางสาวศศินา หงษ์อุดร  Electronic Engineering10
422 B5820030 นางสาวพัทธ์ธีรา ทรัพย์ประสาท  IE10
423 B5820047 นางสาวปุณยวีร์ จันทร์คล้าย  IE10
424 B5820320 นายปวรุจจ์ แช่มชื่น  IE10
425 B5821754 นางสาวอารีรัตน์ รวบทองหลาง  Agricultural and Food Engineering10
426 B5821778 นางสาวอภิญญา กะนันตัง  Agricultural and Food Engineering10
427 B5821792 นางสาววลัยลักษณ์ ศรีพนาสณฑ์  Agricultural and Food Engineering10
428 B5821808 นางสาวณัชชา บำรุงรักไทย  Agricultural and Food Engineering10
429 B5821860 นางสาวพิชิตา ทีจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
430 B5821884 นายวิทยาศาสตร์ พิมพา  Agricultural and Food Engineering10
431 B5821921 นายวรินทร วารินทร์  Agricultural and Food Engineering10
432 B5821976 นางสาวศิรภัสสร สนธิกรณ์  Agricultural and Food Engineering10
433 B5822034 นางสาวญาณินท์ กีรติมหาตม์  Agricultural and Food Engineering10
434 B5822041 นายปิยะณัฐ อัตถาชน  Metallurgical Engineering10
435 B5822058 นายพงศ์ปณต แก้วบ่องาม  Agricultural and Food Engineering10
436 B5822270 นายเรืองวิทย์ สิทธิวัชร  Transportation Engineering And Logistics10
437 B5822980 นางสาวกรรณิกา เป้าชุมแสง  MAE10
438 B5823093 นางสาวพรณัฐา ใจประเสริฐ  CPE10
439 B5823154 นายอนุรักษ์ ทองคำใส  CPE10
440 B5823222 นางสาวทิพสุดา สุดาจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
441 B5823659 นางสาวกฤติยา ชีรคุปต์  CPE10
442 B5823703 นายคมศร โพธิ์ดม  CPE10
443 B5823826 นายสุรเชษฐ เจริญสุข  CPE10
444 B5824045 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา  Agricultural and Food Engineering10
445 B5824212 นางสาวสาธินี ธนาวุธิไกร  CPE10
446 B5824366 นายชยุตม์ โคตรพัฒน์  CPE10
447 B5824496 นางสาวโยษิตา กันยา  CPE10
448 B5824816 นายภูมิภาค ธรรมวัตร  ME10
449 B5825059 นายสรัล สังขรัตน์  EE10
450 B5825172 นางสาวปิยะวดี อยู่ประยงค์  CPE10
451 B5825479 นายส่งศักดิ์ วงศ์คำจันทร์  EE10
452 B5825738 นางสาวธิดาวัลย์ บุบไชยา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
453 B5825752 นายวีรวัฒน์ สร้างไร่  CPE10
454 B5825837 นายวรพล คำรัง  EE10
455 B5826216 นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์  MAE10
456 B5826605 นายปิ่น โพธิ์ศรี  CPE10
457 B5827213 นายเสฏฐวุฒิ สมบุญยอด  Mechatronics Engineering10
458 B5827602 นางสาวเปรมฤทัย สีแปลก  CPE10
459 B5828173 นางสาวอัญรินทร์ อนันตศักดิ์ชัย  CPE10
460 B5828630 นายธีรภัทร จงเกตุกรณ์  Mechatronics Engineering10
461 B5900091 นางสาวแสงดาว มาเขียว  ME10
462 B5900152 นางสาวกิ่งกาญจน์ กองกาญจนะ  IE10
463 B5900206 นางสาวธิติสุดา นวลศรี  Transportation Engineering And Logistics10
464 B5900213 นางสาวนวพรรษ ใจดี  Transportation Engineering And Logistics10
465 B5900251 นายภควัต วงศ์กุล  TCE10
466 B5900275 สิบเอกณัฐพล ถุงเป้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
467 B5900312 นางสาวอนุสรา มัณยานนท์  CME10
468 B5900329 นางสาวพิชญานิน รัตนพรหมรินทร์  IE10
469 B5900367 นายรัชชานนท์ ช่างปราณีต  AERONAUTICAL ENGINEERING10
470 B5900435 นางสาวศิวพร ใหญ่กลาง  TCE10
471 B5900497 นายเฉลิมยศ ภูกองไชย  ME10
472 B5900565 นายนนทวัฒน์ พรมฟู  IE10
473 B5900589 นางสาวกนกนิภา เกษทองมา  IE10
474 B5900718 นางสาวอนันตญา พิลึก  Transportation Engineering And Logistics10
475 B5900725 นางสาวพรฤดี บุญกล้า  Electronic Engineering10
476 B5900763 นายชาตรี สุนทรเกสรินทร์  IE10
477 B5900794 นางสาวบุญฑิกาน ทินราช  IE10
478 B5900817 นางสาวพิชญ์สินี ตั้งสิทธิธรรม  IE10
479 B5900824 นายเอกชัย กระเชือมรัมย์  ME10
480 B5900855 นางสาวสิรินดา เสตตะกุลชร  IE10
481 B5900879 นางสาวณัฐธิดา เคล้ากระโทก  Electronic Engineering10
482 B5900930 นางสาวอรทัย ศรีมุกดา  Transportation Engineering And Logistics10
483 B5900961 นางสาวสโรชา แตงรอด  IE10
484 B5901005 นางสาวปติญญา พิลาศรี  ME10
485 B5901012 นางสาวพลอยไพลิน รัตนสนธิ์  IE10
486 B5901029 นางสาวฐิติพร เมธารัตนกุล  ME10
487 B5901050 นายศุภกร ลือกายา  Transportation Engineering And Logistics10
488 B5901067 นางสาวปวีณา อุลิศนันท์  TCE10
489 B5901081 นายอนุวัฒน์ พันธ์เจริญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
490 B5901104 นายนุชา ขาวกิจ  ME10
491 B5901135 นายฐนกร บุญจันทร์  Electronic Engineering10
492 B5901142 นางสาวณัฐวรรณ คำด้วง  TCE10
493 B5901173 นายเฉลิมชัย อุทัยสา  TCE10
494 B5901203 นางสาวอารยา จินตนากาญจน์  ME10
495 B5901210 นางสาวสุณิสา สวินชัย  Transportation Engineering And Logistics10
496 B5901296 นางสาวชนาธินาถ โคตรโยธา  Transportation Engineering And Logistics10
497 B5901302 นายสหัสนัยน์ สิริวัฒนวรวงศ์  Electronic Engineering10
498 B5901395 นางสาวอชิรญา พันอินทร์  IE10
499 B5901494 นางสาวอัมพร ศรีขุน  IE10
500 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
501 B5901548 นางสาวสุดารัตน์ งามจันอัด  Transportation Engineering And Logistics10
502 B5901555 นางสาวพัชนี น้อยโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
503 B5901579 นางสาวสะแกวัลย์ เทพขันธ์  Transportation Engineering And Logistics10
504 B5901616 นางสาวรุ่งนภา ทองเกิด  CME10
505 B5901623 นายอัครพล อิ่มเกษม  CME10
506 B5901647 นางสาวอารีย์รัตน์ ธนะวงศ์  ME10
507 B5901685 นางสาวเพ็ญพิชชา โตขำ  TCE10
508 B5901692 นางสาวน้ำพุ แสงมณี  Transportation Engineering And Logistics10
509 B5901708 นางสาวศิวาพร อาจหาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
510 B5901715 นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์เกษม  ME10
511 B5901753 นางสาวนิษฐกานต์ พีระเนติศักดิ์  TCE10
512 B5901760 นายพัฒน์พงษ์ สุภา  Electronic Engineering10
513 B5901777 นายสิทธิกรณ์ แคนดา  ME10
514 B5901814 นางสาววิภาดา โบราณสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
515 B5901876 นายอธิปัตย์ พลายด้วง  TCE10
516 B5901920 นางสาวไพลิน เร่งงาน  Transportation Engineering And Logistics10
517 B5902088 นางสาวสุจิตรา ท่วมพุดซา  Metallurgical Engineering10
518 B5902101 นางสาวนัญทิยา บุญชม  Transportation Engineering And Logistics10
519 B5902156 นางสาวณัฐชนก อุ่นปา  Electronic Engineering10
520 B5902194 นางสาวชื่นนภา ชูพงศ์สุวรรณ  IE10
521 B5902217 นางสาวจริยา ยิ่งดี  Transportation Engineering And Logistics10
522 B5902255 นายสุธี เพ็งกรูด  TCE10
523 B5902262 นายพูลสมบัติ สุวรรณวงค์  ME10
524 B5902279 นายชนาธิป จันทะราช  TCE10
525 B5902293 นายคเณศ อุทุมมาลา  Transportation Engineering And Logistics10
526 B5902316 นางสาวกรวิภา โชคพรชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
527 B5902330 นายชินวัฒน์ เจริญสุข  Transportation Engineering And Logistics10
528 B5902354 นายณพรุจฏ์ คำครุฑ  Transportation Engineering And Logistics10
529 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ  Electronic Engineering10
530 B5902392 นายพัชรพล ฟอกสันเทียะ  ME10
531 B5902415 นายพูลกฤษณ์ คำโต  Electronic Engineering10
532 B5902477 นางสาวพรธิดา กรมทอง  Agricultural and Food Engineering10
533 B5902507 นายวีรยุทธ นิตย์ใหม่  TCE10
534 B5902514 นายวัฒนาธร การเขว้า  TCE10
535 B5902521 นางสาวจุฑามาศ จันทร์สุวรรณ  Transportation Engineering And Logistics10
536 B5902545 นายเนตินัย บริบูรณ์สัตย์  Transportation Engineering And Logistics10
537 B5902613 นางสาวนิศารัตน์ แก้วขุนทด  Electronic Engineering10
538 B5902620 นางสาวการะเกศ เนินทราย  IE10
539 B5902651 นางสาวกุลธิดา คงสกูล  ME10
540 B5902675 นายณัฐพงษ์ แตงทรัพย์  ME10
541 B5902828 นายณฐกร อุ้ยนุมาศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
542 B5902859 นายคณุตม์ เทพา  Transportation Engineering And Logistics10
543 B5902903 นางสาวเกศสินี ทรัพย์เณร  Transportation Engineering And Logistics10
544 B5902996 นางสาวณัฐพร ศรีเดช  Electronic Engineering10
545 B5903016 นายณรงค์ศักดิ์ สารจันทร์  PE10
546 B5903023 นางสาวไอริณ วรรณทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
547 B5903092 นายวิวัฒนา จรูญกุล  TCE10
548 B5903122 นางสาววรรณภา เรียงไข  IE10
549 B5903139 นายอดิศร แดงบุตร  Transportation Engineering And Logistics10
550 B5903221 นางสาวศิริยากร โยศรีคุณ  Electronic Engineering10
551 B5903245 นายคุณาธิป อาจปรุ  ME10
552 B5903276 นางสาวศรัญญา อินปิ่นปัก  IE10
553 B5903313 นางสาวสิริกร คงสอน  Transportation Engineering And Logistics10
554 B5903382 นางสาวสุควีนนรา จงปัตนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
555 B5903443 นายศุภโชค อรรถพันธุ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
556 B5903450 นางสาวอมรประภา ชูจิตต์  Electronic Engineering10
557 B5903658 นายฏิณภัทร พรพนม  TCE10
558 B5903665 นางสาวศิริพร รินทร  Agricultural and Food Engineering10
559 B5903672 นายบุญถาวร รักษาเพชร  Transportation Engineering And Logistics10
560 B5903696 นางสาวปพิชญา เขือนอก  TCE10
561 B5903702 นายณัฐดนัย ตุ้มทอง  Electronic Engineering10
562 B5903726 นางสาวธรินทร์ญา ไชยสุนทร  Transportation Engineering And Logistics10
563 B5903740 นายชีวิล เหล็กดี  ME10
564 B5903757 นางสาวปญามาศ กองทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
565 B5903825 นางสาวณัฐชนน ละดาดก  Electronic Engineering10
566 B5903924 นางสาววณัฐติยา คุณะจันทร์  TCE10
567 B5904013 นายอภิเชษฐ์ สมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
568 B5904112 นายดุสิต สุขโข  Transportation Engineering And Logistics10
569 B5904181 นางสาวอบอุ่น บุญอาจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
570 B5904211 นางสาวรัตนมณี ตรีวงค์  Electronic Engineering10
571 B5904242 นางสาวมินประภา คล้ายคลึง  CME10
572 B5904297 นายณัฐวุฒิ เตียงจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
573 B5904402 นายพงศกร ธนะศรี  ME10
574 B5904457 นางสาวทิพย์สุดา พรมดาว  Electronic Engineering10
575 B5904532 นายธานิตย์ แซ่แขก  IE10
576 B5904549 นางสาวกฤติกา บุรีเพีย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
577 B5904594 นางสาวปนัดดา ตราชู  Electronic Engineering10
578 B5904617 นายสิทธิพัฒน์ พลชัยแสง  ME10
579 B5904662 นายรณกร บุญลอย  ME10
580 B5904761 นายธีระศักดิ์ ฝากกาย  ME10
581 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
582 B5904808 นายเสฎฐวุฒิ เวฬุวนารักษ์  TCE10
583 B5904853 นายรัชนนท์ สุนาพรม  TCE10
584 B5904877 นายปารเมศ รักษ์บางแหลม  TCE10
585 B5904891 นายทรงวุฒิ เขื่อนคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
586 B5904945 นางสาวธารีรัตน์ ปั่นสันเทียะ  TCE10
587 B5904952 นายพงศ์ดนัย แทนนำ  ME10
588 B5904969 นายนิพิฐสิทธิ์ ผลสุข  ME10
589 B5904990 นายธรรมนูญ ปฏิภาณวาสนา  Metallurgical Engineering10
590 B5905003 นายพศวัต ทับเปีย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
591 B5905027 นางสาวดวงฤดี จรไธสง  Transportation Engineering And Logistics10
592 B5905041 นายปิยะพงษ์ ลิ้มสุขสมบูรณ์  Transportation Engineering And Logistics10
593 B5905058 นางสาวธนัญญา ภีมศิริวัฒนา  Electronic Engineering10
594 B5905096 นางสาววิภาพร ฮะสูงเนิน  Electronic Engineering10
595 B5905218 นางสาวภัทรนรินทร์ หิรัญคงประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
596 B5905263 นางสาวฐิติมา เจริญสุข  Electronic Engineering10
597 B5905287 นายชาญวิทย์ ภูมิโคกรักษ์  TCE10
598 B5905348 นางสาวเกวรินทร์ ภูเงิน  Transportation Engineering And Logistics10
599 B5905379 นายทวีชัย สลับแก้ว  Transportation Engineering And Logistics10
600 B5905386 นางสาวชรันดา เสือไพล  CME10
601 B5905423 นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์  ME10
602 B5905430 นายนนทวัฒน์ ศรีภา  ME10
603 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง  ME10
604 B5905539 นางสาวพรรณนิสา แสนจันทร์  Transportation Engineering And Logistics10
605 B5905584 นางสาวมลฤดี น้อยธรงค์  Transportation Engineering And Logistics10
606 B5905591 นางสาวญาณิศา ปาละกูล  Transportation Engineering And Logistics10
607 B5905614 นางสาววาสิตา เพิ่มพูล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
608 B5905638 นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยทองคำ  IE10
609 B5905645 นางสาวสุชาดา แสงผึ้ง  Geological Engineering10
610 B5905683 นายภควัฒน์ ทำของดี  ME10
611 B5905751 นางสาวธัญญลักษณ์ ยศรุ่งเรือง  Transportation Engineering And Logistics10
612 B5905768 นายเกริก บังศรี  IE10
613 B5905843 นายณัฐนนท์ ศรีภพ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
614 B5905881 นางสาวฐิติกานต์ พาวุธ  TCE10
615 B5905911 นายภูวิชดล อ้วนแก้ว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
616 B5905973 นายชานล สอนประสม  TCE10
617 B5906000 นางสาววีรดา วิลัยศิลป์  Transportation Engineering And Logistics10
618 B5906055 นายภานุพันธ์ มาเร็ว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
619 B5906178 นายเกรียงไกร ดวงงา  Geological Engineering10
620 B5906208 นายธนกฤต ชุ่มมงคล  TCE10
621 B5906284 นายจักรพันธ์ วรรณเลิศ  Agricultural and Food Engineering10
622 B5906291 นางสาวอาภาภรณ์ ทำนุ  CME10
623 B5906307 นางสาวกัญญารัตน์ พูลทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
624 B5906345 นางสาวรัตน์ตะวัน ประจันทร์สี  IE10
625 B5906383 นายกฤต นวลอินทร์  ME10
626 B5906413 นางสาวชลินทร วังโน  IE10
627 B5906420 นายนลธวัช พวงทอง  IE10
628 B5906727 นายชิษณุชา อติชาติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
629 B5906734 นายวิทูร การะภาพ  Transportation Engineering And Logistics10
630 B5906895 นางสาวโสภิดา คุณเวียง  IE10
631 B5906956 นายศุภกิจ ศรีอภัย  CME10
632 B5907021 นายเอกนรินทร์ ใจซื่อ  ME10
633 B5907113 นายสุรเดช ทองไทย  CPE10
634 B5907120 นายปฏิญาณ ผมงาม  IE10
635 B5907144 นางสาวมธุรดา โชติจันทึก  IE10
636 B5907175 นางสาวโชติรส เตือนขุนทด  IE10
637 B5907199 นางสาวนาตาลี เอกอัศดร  CPE10
638 B5907205 นางสาวธมนต์กาญจน์ สุวรรณโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
639 B5907212 นางสาวปาลิดา ชาวจันทึก  Electronic Engineering10
640 B5907298 นางสาวอภิญญา พูลชู  ME10
641 B5907304 นางสาวอินทิรา สุวรรณประเสริฐ  Electronic Engineering10
642 B5907366 นางสาวทรัสตรี มาสขาว  Transportation Engineering And Logistics10
643 B5907410 นางสาวภริดา ฐานวิเศษ  IE10
644 B5907427 นางสาวเนตรนภา สืบวงษ์  ME10
645 B5907434 นายบุณยกร ภัณฑประทีป  Transportation Engineering And Logistics10
646 B5907465 นายจักรกฤษณ์ ระแพงสี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
647 B5907489 นายนฤพล เสียงใหม่  Electronic Engineering10
648 B5907649 นายนิธิศินทร์ โกศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
649 B5907656 นางสาวสุดารัตน์ ศรีราช  ME10
650 B5907830 นายโชคอนันต์ ผันสว่าง  TCE10
651 B5907908 นายศิริกิจ เพชรตะกั่ว  ME10
652 B5907960 นายชาญวิทย์ ตรีเพชร  ME10
653 B5908097 นางสาวเมทินี เพียงเกาะ  IE10
654 B5908141 นางสาวกัญจนวิภา รวมใหม่  TCE10
655 B5908158 นางสาวพสิกา ภู่ประดับตระกูล  Electronic Engineering10
656 B5908202 นายโสฬส พิรักษา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
657 B5908226 นายวีระโชค ทีชูมา  ME10
658 B5908233 นางสาวสุจิตรา คชพรม  Transportation Engineering And Logistics10
659 B5908271 นางสาวเกศติวรรณ ชัยสงคราม  TCE10
660 B5908295 นางสาวศรีเสาวลักษณ์ ธงกิจสิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
661 B5908318 นายศศิษฏ์ เพียซ้าย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
662 B5908370 นายวิชิต เรืองโต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
663 B5908448 นางสาววิมพ์วิภา ศิริโท  IE10
664 B5908554 นางสาวพรนัชชา ไกรสุทธา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
665 B5908639 นางสาวกมลลักษณ์ ชุ่มสีดา  Transportation Engineering And Logistics10
666 B5908653 นายฐิตินันท์ วรพันธุ์  ME10
667 B5908707 นายวงษ์เมือง หลวงเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
668 B5908745 นายธเนศพล เพ็งคุ่ย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
669 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา  CME10
670 B5908776 นางสาวสุดา วรรณรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
671 B5908806 นายสิทธิพล เรืองสมบัติ  Electronic Engineering10
672 B5908967 นางสาวอาริสา วงษ์แหวน  TCE10
673 B5909100 นางสาวสิริกร แส่สำโรง  TCE10
674 B5909162 นางสาวดวงกมล ชูสิงห์  Transportation Engineering And Logistics10
675 B5909186 นายนนทวัฒน์ พิลาชาติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
676 B5909193 นางสาวปนัดดา ผลวิลัย  CME10
677 B5909315 นายวรพล ภูมิชัยสิทธิ์  ME10
678 B5909346 นางสาวนันทพร อุส่าห์ดี  Transportation Engineering And Logistics10
679 B5909476 นางสาวอารียา ยิ่งเจริญ  TCE10
680 B5909483 นายอัมรินทร์ เวชสาร  ME10
681 B5909513 นายธนพล ไชยชนะ  ME10
682 B5909544 นางสาวธนัชชา สร้อยทรัพย์  IE10
683 B5909681 นางสาวปฏิมาภรณ์ ฉิมกลาง  Transportation Engineering And Logistics10
684 B5909735 นางสาวสุพิญญา พ่วงกลาง  Transportation Engineering And Logistics10
685 B5909742 นายชัยมงคล ครองสิงห์  ME10
686 B5909766 นายอัษฎาวุฒิ อุดใจ  CME10
687 B5909803 นายทรงพล พิริยะโศภณจิตต์  Agricultural and Food Engineering10
688 B5909827 นางสาวฐิติมา ศิลปี  Transportation Engineering And Logistics10
689 B5909841 นายวันชนะ ดีอ้อม  IE10
690 B5909865 นางสาวญาณี บุรี  Transportation Engineering And Logistics10
691 B5909902 นางสาวสุพรรณษา พวงมณี  Electronic Engineering10
692 B5909971 นางสาวสร้อยสุดา ศรีโสดาพล  IE10
693 B5909995 นายณัฐพงษ์ ภูจักแก้ว  Electronic Engineering10
694 B5910014 นางสาววิสุณี เกาะลอย  IE10
695 B5910038 นางสาวชลทิพย์ ทิวาพุฒิงาม  IE10
696 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล  Agricultural and Food Engineering10
697 B5910083 นายธีรศานติ์ สิงหวิบูลย์  IE10
698 B5910137 นางสาวเกตน์สิรี แก้ววิเชียร  Transportation Engineering And Logistics10
699 B5910274 นางสาวศิรินาถ อิสระโชติ  Transportation Engineering And Logistics10
700 B5910342 นายกนกพล ฝีปากเพราะ  TCE10
701 B5910359 นางสาวโชติมณี มาทน  Transportation Engineering And Logistics10
702 B5910366 นายสวภาว์ โหสกุล  Transportation Engineering And Logistics10
703 B5910465 นายภูตะวัน สีมันตธรรมกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
704 B5910502 นายสุเมธ ขุนนุช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
705 B5910564 นายนิพนธ์ ดอนกระโทก  ME10
706 B5910618 นายสหรัฐ มากระโทก  IE10
707 B5910700 นางสาวณัชพัณณ์ วัชราธรกุลพันธ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
708 B5910724 นางสาวฌานิดา พุทธมนต์สิงห์  TCE10
709 B5910762 นางสาวอัจฉรา กาวน  Electronic Engineering10
710 B5910809 นายชัยวัฒน์ กะหมายสม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
711 B5910878 นางสาวสุกัญญา กัณฑ์จู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
712 B5910885 นางสาวสุมาลี พลชนะ  IE10
713 B5910953 นายภานุมาส ธำรงธนรัชตกุล  Agricultural and Food Engineering10
714 B5910960 นางสาวปวีณา บัวพล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
715 B5911004 นางสาวเมธิยา ลามสีดา  ME10
716 B5911028 นางสาวจิราพัชร วรชิต  Electronic Engineering10
717 B5911059 นางสาวน้ำฝน แป้นเพ็ชร  TCE10
718 B5911080 นางสาวดวงสุดา ศิลาไสล  Electronic Engineering10
719 B5911141 นายประเสริฐ สินปรุ  Transportation Engineering And Logistics10
720 B5911233 นางสาวธณัฐดา ชัยปลัด  IE10
721 B5911271 นายวีระพงษ์ ชอบสอน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
722 B5911356 นายสุจินดา จักวาโชติ  Geological Engineering10
723 B5911370 นายนันทวัช กมลมูล  TCE10
724 B5911387 นางสาวณัฐชาวดี ผดุงสันต์  Transportation Engineering And Logistics10
725 B5911424 นายสุเมธ สุขสำอางค์  Agricultural and Food Engineering10
726 B5911547 นายบุรินทร์ ศรีพุทธิรัตน์  Transportation Engineering And Logistics10
727 B5911554 นายวันฉัตร วิริยอุดมศิริ  Transportation Engineering And Logistics10
728 B5911615 นางสาวสุวัจนี ทวีคูณ  Electronic Engineering10
729 B5911653 นางสาวเดือนนภา ภูเข้าเม้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
730 B5911684 นายภูมินท์ หารไชย  ME10
731 B5911714 นายพชร บัวคล้าย  Geological Engineering10
732 B5911783 นางสาวกมลวรรณ เคนเหลี่ยม  IE10
733 B5911813 นายวรัญญู รุ่งเช้า  Transportation Engineering And Logistics10
734 B5911882 นายสุทัศน์ ตันเล  CME10
735 B5911998 นางสาวกนกพร เสนปอพาน  TCE10
736 B5912018 นางสาวเพ็ญนภา สุริวงศ์ชมภู  Electronic Engineering10
737 B5912025 นางสาวธิติพร สินปักษา  TCE10
738 B5912087 นายธนพงษ์ บุญไชยะ  Electronic Engineering10
739 B5912094 นายวรวุฒิ วิลัยลา  ME10
740 B5912100 นางสาวดุสิตา เสียงเย็น  Transportation Engineering And Logistics10
741 B5912193 นางสาววิไลลักษณ์ วรรณะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
742 B5912292 นางสาวปริชาติ ปะตังเวสัง  IE10
743 B5912353 นายธีรภัทร สถิตสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
744 B5912360 นางสาวจีราภรณ์ ภูมิคอนสาร  IE10
745 B5912384 นางสาวธัญญ์นภัส จารุโชคภูริวัจน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
746 B5912414 นางสาวชธัญญลักษณ์ ประเสริฐพรม  Electronic Engineering10
747 B5912483 นายธัชนนท์ มุสิกา  IE10
748 B5912490 นายทองพูล สุทธิบรรจง  ME10
749 B5912506 นางสาววันเพ็ญ ศรีสวัสดิ์  Electronic Engineering10
750 B5912537 นายชาญนัฐ พัชนี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
751 B5912711 นางสาววารุณี ไปนาน  CME10
752 B5912728 นางสาวกมลมาศ ต้นโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
753 B5912759 นางสาววรรณนิศา สุรทิต  IE10
754 B5912766 นางสาวกุลรัตน์ โพธินิล  Electronic Engineering10
755 B5912803 นางสาวอรปภา สครรัมย์  Transportation Engineering And Logistics10
756 B5912834 นางสาวอริสรา อินตา  IE10
757 B5912841 นางสาวณัฐธิดา อาจสอน  TCE10
758 B5912889 นางสาวฌัชฌา ชื่นโชติ  IE10
759 B5912971 นายธัชพงศ์ กลีบมาลัย  TCE10
760 B5912988 นางสาวขวัญชนก บางหนู  IE10
761 B5913053 นายชนะเชิด สิงหมาตร  Agricultural and Food Engineering10
762 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์  Agricultural and Food Engineering10
763 B5913077 นายธนวัฒน์ ภูนิลวาลย์  TCE10
764 B5913138 นายวิษณุ สัชชานนท์  Electronic Engineering10
765 B5913152 นางสาวศศิธร พลที  Electronic Engineering10
766 B5913176 นางสาวนวพร โพเทพา  Transportation Engineering And Logistics10
767 B5913251 นายเจษฎา บุญรักษา  TCE10
768 B5913312 นางสาวอัจฉรา สมใจหวัง  Transportation Engineering And Logistics10
769 B5913350 นางสาวสบันงา เจริญสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
770 B5913367 นางสาวนิลาวัลย์ แก้วภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
771 B5913459 นางสาวจิราพรรณ คะเชนรัมย์  TCE10
772 B5913503 นางสาวธันยพร เกตุเจริญ  Transportation Engineering And Logistics10
773 B5913558 นางสาวศิริพรรณ ภาคีเนตร  TCE10
774 B5913602 นายธนากร อินทร์นุช  TCE10
775 B5913688 นายสุระพจน์ หาชื่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
776 B5913695 นายณัฐโชติ สมเนตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
777 B5913770 นางสาวอารียา นิลโคกสูง  Transportation Engineering And Logistics10
778 B5913848 นางสาวทิวาพร พลสงคราม  TCE10
779 B5913930 นางสาวธุมวดี หอยตะคุ  Transportation Engineering And Logistics10
780 B5914036 นางสาวเกศรินทร์ แก้วสว่าง  TCE10
781 B5914074 นางสาวกัญญาภัค ไชยตัน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
782 B5914081 นางสาวเพ็ญนิภา รอดอ่อง  Transportation Engineering And Logistics10
783 B5914128 นางสาวชญานิศ รัตนประเสริฐ  TCE10
784 B5914135 นางสาววรรณภา พรมบริบุตร  Transportation Engineering And Logistics10
785 B5914203 นางสาวอริสา อิ่มพิมาย  Agricultural and Food Engineering10
786 B5914210 นางสาวรัชฎาวรรณ บัวแสง  TCE10
787 B5914319 นายสุทธิพงษ์ สุวรรณมิตร  Transportation Engineering And Logistics10
788 B5914326 นางสาวรัตติยาพร เหมือนศรีชัย  Electronic Engineering10
789 B5914395 นายปารเมศ วิเชียร  TCE10
790 B5914456 นางสาวจินดารัตน์ พิขุนทด  TCE10
791 B5914531 นายอนุชา ฆ้องคำ  Transportation Engineering And Logistics10
792 B5914548 นางสาวอรญาณี สีกวนชา  ME10
793 B5914579 นางสาวศิรินทร์ญา เจียมโพธิ์  CME10
794 B5914586 นางสาวพิมพ์กนก ชัยสิทธิ์สงวน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
795 B5914623 นางสาวสินีนาฏ แสนนาม  IE10
796 B5914654 นายกิตติศักดิ์ ป้องกัน  TCE10
797 B5914678 นายพันธกานต์ ฉวยกระโทก  Metallurgical Engineering10
798 B5914715 นายธงธวัช รักแตง  Agricultural and Food Engineering10
799 B5914722 นายเกียรติศักดิ์ หอมบุญ  TCE10
800 B5914739 นางสาวธัญญารัตน์ มาเฮง  Transportation Engineering And Logistics10
801 B5914784 นายฤทธิเกียรติ มงคลกุล  IE10
802 B5914791 นายปฏิภาณ ผิวพรรณ  Agricultural and Food Engineering10
803 B5914920 นางสาวนิภากรณ์ ปัสสาสัย  Electronic Engineering10
804 B5914944 นายกฤษณะ จันต๊ะคาด  Transportation Engineering And Logistics10
805 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง  TCE10
806 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
807 B5915026 นางสาววิมลวัลย์ ปรางค์ชัยภูมิ  Electronic Engineering10
808 B5915057 นายหิรัญ ศรีวะรมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
809 B5915118 นางสาวธิดาพร เฝือสูงเนิน  TCE10
810 B5915170 นายอรรถกร ปุญญา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
811 B5915224 นายพีระวัฒน์ การเร็ว  TCE10
812 B5915255 นายวิริยะพงษ์ บุญเกิด  Electronic Engineering10
813 B5915262 นางสาวขนิษฐา ทองสว่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
814 B5915354 นางสาวสุทธิดา อมยิ้ม  Electronic Engineering10
815 B5915408 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี  Metallurgical Engineering10
816 B5915415 นางสาวฟ้ารุ่ง สัมกลาง  TCE10
817 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering10
818 B5915651 นางสาวจริยา มาสู่  TCE10
819 B5915705 นางสาวลลิดา สมานมิตร  Geological Engineering10
820 B5915712 นางสาวอมรรัตน์ เป้มา  IE10
821 B5915767 นางสาวณัฐณิฌา บุตรตะวงค์  Electronic Engineering10
822 B5915798 นายอนุพงษ์ วิวัฒยานนท์  Transportation Engineering And Logistics10
823 B5915835 นางสาวสิริกร รู้สรรพกิจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
824 B5915859 นายอนุวัฒน์ เป้าทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
825 B5915897 นางสาวธนันพร กุลสุวรรณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
826 B5915910 นางสาวฐิตินันท์ แสนกล้า  TCE10
827 B5915958 นางสาวจิรายุ ไหลธรรมนูญ  Transportation Engineering And Logistics10
828 B5916030 นายภูเบศ แถมใหม่  IE10
829 B5916054 นายทิวากร ถาวรผล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
830 B5916092 นายธเนศ แซ่ลี  IE10
831 B5916108 นางสาวฌัชชา คำมูล  Transportation Engineering And Logistics10
832 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา  Electronic Engineering10
833 B5916139 นางสาวสร้อยสุดา เทียนเงิน  ME10
834 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล  Agricultural and Food Engineering10
835 B5916344 นายสุนทร บำรุงสุข  Transportation Engineering And Logistics10
836 B5916351 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริบุญคุณ  Electronic Engineering10
837 B5916399 นายจตุสพร เศวตชัยกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
838 B5916436 นางสาวจาฬุมาศ อัปกาญจน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
839 B5916467 นางสาวนูรียาณี สะนิ  Transportation Engineering And Logistics10
840 B5916627 นางสาวฟารีดา อายุโย  Transportation Engineering And Logistics10
841 B5916641 นายพุธวงศ์ จินากูล  IE10
842 B5916665 นางสาวณัฐวดี พูนมณี  Agricultural and Food Engineering10
843 B5916672 นายคณิน เกรียงชัยเกียรติ  TCE10
844 B5916757 นายวรภพ น้อยศรี  TCE10
845 B5916764 นางสาวพิชยา ศรีกอง  IE10
846 B5916771 นางสาวธัญญรัตน์ ฮวบอิน  Transportation Engineering And Logistics10
847 B5916788 นายณัฐวุฒิ เหมือนวาจา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
848 B5916795 นายโชคชัย สมสนุก  Electronic Engineering10
849 B5916887 นางสาวเนรัญชรา สีหาท้าว  IE10
850 B5916948 นางสาวอัญนิตา เจิมชัยภูมิ  TCE10
851 B5917013 นางสาวเพ็ญพิมล เลิศภัทรปรีชา  Transportation Engineering And Logistics10
852 B5917068 นางสาวปารียา เกลี้ยงเกลา  IE10
853 B5917129 นายพนมกร เอมโอฐ  CME10
854 B5917143 นายธนาศักดิ์ สิงห์แหลม  CME10
855 B5917150 นายภูวัต เเนบกระโทก  ME10
856 B5917167 นายชนัยชนม์ ดาบเพชร  TCE10
857 B5917211 นายวัฒนพงศ์ ตากิ่มนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering60
858 B5917303 นายอภิชัย ศิริจันทร์  ME10
859 B5917556 นายธัชปรัชญ์ ดวงดี  TCE10
860 B5917662 นายสิทธิโชค สิมผิว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
861 B5917730 นายวิชาวิมล ซอละศรี  ME10
862 B5917747 นางสาวสิทธินี สวัสดี  ME10
863 B5917754 นายวัชรินทร์ กงแก้ว  ME10
864 B5917761 นายเจษฎากร ชูแก้ว  ME10
865 B5917792 นายธราเทพ พิบูลย์  ME10
866 B5917815 นายสุทธิพงษ์ บุญยศาสตร์  ME10
867 B5917839 นายภาสพงศ์ คงประการ  ME10
868 B5917860 นายนัทธพงศ์ หวะสุวรรณ  ME10
869 B5917877 นางสาววันวิสาข์ ฤทธิ์สำเร็จ  ME10
870 B5917884 นายนนทกร สิงห์เชิดชูวงศ์  ME10
871 B5917976 นายอธินาถ ดวงกระโทก  ME10
872 B5918065 นางสาวเปมิกา แก้วปรีชา  TCE10
873 B5918096 นางสาวภวรัญชน์ ปุยะติ  TCE10
874 B5918102 นายสุรสีห์ คำมูลศรี  TCE10
875 B5918119 นายนันทวัฒน์ ศรีพรหม  TCE10
876 B5918126 นายอภิสิทธิ์ ทัดทาน  TCE10
877 B5918133 นางสาววนิดา ศิริประเสริฐ  TCE10
878 B5918140 นางสาวอรณิชา คำสอง  TCE10
879 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา  TCE10
880 B5918171 นางสาวชลธิชา ตรีไพบูลย์  TCE10
881 B5918188 นายศุภวิชญ์ สาดเสาเงิน  TCE10
882 B5918195 นายเอกสิทธิ์ กิจคณะ  TCE10
883 B5918201 นายอดิศร ดาศรี  TCE10
884 B5918218 นางสาวกรรณิการ์ เรืองกลาง  TCE10
885 B5918232 นางสาวอรยา วงษ์ศรีเมือง  TCE10
886 B5918249 นางสาวชลิตวรรณ โสลา  TCE10
887 B5918263 นางสาวโชติกา ดอนม่วง  TCE10
888 B5918287 นายวิศรุต คลองมีคุณ  TCE10
889 B5918348 นางสาวสุภาวรรณ บุญใย  Transportation Engineering And Logistics10
890 B5918355 นายปรัชญา คะระวงษ์  TCE10
891 B5918423 นางสาวกัญญารัตน์ โนนพลกรัง  TCE10
892 B5918652 นางสาวอภิญญา หม่องวรรณะ  TCE10
893 B5918676 นางสาวมนิสา กองสอน  CME10
894 B5919192 นายกฤตภาส ศรีบุญเรือง  Metallurgical Engineering10
895 B5919222 นายอภิเดช แสงเนตร  Metallurgical Engineering10
896 B5919239 นายธนวัตน์ เส็งกำปัง  Metallurgical Engineering10
897 B5919253 นางสาวอริศรา วรรณฤกษ์งาม  Metallurgical Engineering10
898 B5919321 นางสาวกนกวรรณ อันทะนาม  Metallurgical Engineering10
899 B5919352 นางสาวอรอนงค์ อู่แก้ว  Metallurgical Engineering10
900 B5919376 นางสาวกฤติยา นามบุญเรือง  Metallurgical Engineering10
901 B5919390 นางสาวนลัทพร ประชุมรักษ์  Metallurgical Engineering10
902 B5919413 นางสาวนิภาพร หินทอง  Transportation Engineering And Logistics10
903 B5919437 นางสาวปณิตา คงการุณ  TCE10
904 B5919444 นายวรินธร ชมแสง  TCE10
905 B5919499 นางสาวหัทยา งามงอน  IE10
906 B5919512 นายสรกฤช หัวใจดี  Electronic Engineering10
907 B5919529 นายวรพล สลาตัน  Electronic Engineering10
908 B5919543 นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ  Electronic Engineering10
909 B5919574 นายวรรธนัย พงษ์ธรรม  Electronic Engineering10
910 B5919581 นายวัฒนา ภิระบรรณ  Electronic Engineering10
911 B5919604 นายปกรณ์นันท์ ท้าวยศสมบูรณ์  Electronic Engineering10
912 B5919611 นายพชรพล พันธุ์กิ่งทองคำ  Electronic Engineering10
913 B5919628 นางสาวชีวรัตน์ รอดเงิน  Electronic Engineering10
914 B5919635 นางสาวญาณิศา เพ็ชร์หยู  Electronic Engineering10
915 B5919642 นายพงศกานต์ นุ่มนวล  Electronic Engineering10
916 B5919659 นายกิตติศักดิ์ แทนไทย  Electronic Engineering10
917 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม  Electronic Engineering10
918 B5919680 นายวรพงศ์ บุญประกอบ  Electronic Engineering10
919 B5919697 นางสาวสุชานาถ คูณทอง  Electronic Engineering10
920 B5919727 นายศตพล กระแสเทพ  Electronic Engineering10
921 B5919734 นายณัฐนนท์ อ่ำถนอม  Electronic Engineering10
922 B5919741 นายจิรวัฒน์ ไทยกาญจน์  ME10
923 B5919758 นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ  Electronic Engineering10
924 B5919765 นายดนุพล ต่วนสวัสดิ์  Electronic Engineering10
925 B5919772 นางสาวปฐมาวดี แจ่มจันทร์  IE10
926 B5919789 นายจิรกิตติ์ ไม่เศร้า  IE10
927 B5919802 นายภาคิน อัตตวิริยะสุวร  IE10
928 B5919826 นายภูวนัย อ่อนด้วง  IE10
929 B5919857 นางสาวธัญญาพร เพิ่มสิน  ME10
930 B5919864 นายชัยณรงค์ ชำนาญพล  IE10
931 B5919871 นายชิติสรรค์ เกษมทรัพย์กุล  IE10
932 B5919901 นางสาวอักษราภัค ฉิมใหม่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
933 B5919925 นางสาวกุลณัฐ ดำพลับ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
934 B5919949 นายรัชชกิตติ์ ไชยเชษฐ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
935 B5919963 นางสาวอารีรัตน์ แซ่ลิ้ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
936 B5919970 นางสาวจารุวรรณ จันทร์โต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
937 B5919987 นายกฤษณพงศ์ จันทร์เทศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
938 B5919994 นางสาวโยษิตา มะฮะหมัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
939 B5920013 นายปรานต์ สุขชัยสิทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
940 B5920037 นายวศิน เจียศิริสกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
941 B5920044 นายสรณ์สิริ หมอนทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
942 B5920051 นางสาวกุลธิดา ศรีจันทร์โต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
943 B5920068 นายวีรภัทร นันโช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
944 B5920075 นายนำชัย ขะที  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
945 B5920082 นางสาวศิริขวัญ จันทรเสนา  CE10
946 B5920099 นายธนาธรณ์ กุดั่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
947 B5920105 นายพศวัต ธนากรวิวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
948 B5920136 นางสาวจริญญา ไชยวิเศษ  Transportation Engineering And Logistics10
949 B5920310 นายภาสวิชญ์ มงคลสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
950 B5920327 นายชาคริต จันทนประยูร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
951 B5920341 นายจิรโชติ สุทธิโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
952 B5920365 นางสาวอรญา คงอ่อน  Agricultural and Food Engineering10
953 B5920372 นางสาวอลิสา ดลพัฒนชัย  IE10
954 B5920389 นางสาวมริสรา นาพิณ  Agricultural and Food Engineering10
955 B5920396 นางสาวปภาวรินทร์ ชนะชัย  Transportation Engineering And Logistics10
956 B5920402 นายสิรภัทร โตศิริ  Agricultural and Food Engineering10
957 B5920488 นางสาวมัณฑนา เหยี่ยวยา  Agricultural and Food Engineering10
958 B5920501 นายวัศพล จันพายัพ  Agricultural and Food Engineering10
959 B5920617 นายไชยชนะ อุทิศพันธุ์  Transportation Engineering And Logistics10
960 B5920624 นางสาวภัทราพร สุจริยา  Transportation Engineering And Logistics10
961 B5920631 นางสาวเนธิณี สงศรี  Transportation Engineering And Logistics10
962 B5920648 นายชัชวาลย์ สีมาโลฤทธิ์  Transportation Engineering And Logistics10
963 B5920655 นายธนกร โพธิ์แจ่ม  Transportation Engineering And Logistics10
964 B5920662 นางสาวโศภิษฐา จันทร  IE10
965 B5920686 นายธนพิพัฒ จึงถาวรทรัพย์  Transportation Engineering And Logistics10
966 B5920693 นางสาวเกษร จันทร์แสง  Transportation Engineering And Logistics10
967 B5920709 นายไพศาล อักษร  Transportation Engineering And Logistics10
968 B5920723 นายปรเมษฐ์ จุมปาคำ  Geological Engineering10
969 B5920730 นายวรัตถ์ พิภูษณวงศ์  ME10
970 B5920778 นางสาวกุลกัลยา ทองมี  Geological Engineering10
971 B5920853 นางสาวปาจารี เจตน์ตระกูลวิทย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
972 B5920860 นางสาววรรณพร ด้ายรินรัมย์  Geological Engineering10
973 B5920884 นายพีรพัฒน์ สิงห์เขียว  Geological Engineering10
974 B5920969 นายณัฐชนัย ไสวงาม  ME10
975 B5920976 นางสาวนภัสสร หนูกลาง  TCE10
976 B5921041 นางสาวอัญมณี วงศ์ดี  Transportation Engineering And Logistics10
977 B5921126 นางสาวปทุมทิพย์ ยวงสะอาด  IE10
978 B5921157 นายนพดล คีรีศิริ  IE10
979 B5921164 นายชยากร จันทร์อบ  TCE10
980 B5921225 นายวิศรุต เนตรธรานนท์  TCE10
981 B5921287 นายธนศาสตร์ เจริญเวทย์  ME10
982 B5921317 นางสาวสุพิชฌา โควังชัย  TCE10
983 B5921416 นางสาวฌัชหพร ปุสธรรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
984 B5921430 นายปัฐวีกาญจน์ ศรีวะสุทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
985 B5921546 นางสาวคุณาภรณ์ พันธ์เพียร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
986 B5921577 นายสรรพสิริ สิริปราชญา  TCE10
987 B5921614 นายณัฐพงษ์ ฟักแก้ว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
988 B5921669 นายภาณุพงศ์ อาจศึก  Transportation Engineering And Logistics10
989 B5921683 นางสาววัชรีวรรณ ทำทาน  Transportation Engineering And Logistics10
990 B5921690 นายรัชพล เหละดุหวี  TCE10
991 B5921720 นางสาวศิริลักษณ์ เหลี่ยมแก้ว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY60
992 B5921751 นายเทวัญ ใจรักเรียน  Transportation Engineering And Logistics10
993 B5921782 นางสาวอภิษฎา แสงทอง  Transportation Engineering And Logistics10
994 B5921812 นางสาวกรุณามิตร แสนสุริวงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
995 B5921829 นายปัทมากรณ์ กุ้ยโกก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
996 B5921867 นางสาวนิธิพร จำปาทอง  IE10
997 B5921935 นางสาวศศิประภา พิมพา  Transportation Engineering And Logistics60
998 B5921966 นางสาวสิรินยา คงศรี  IE10
999 B5921973 นางสาวเกศิณี นามมูลน้อย  Metallurgical Engineering60
1000 B5921997 นางสาวบุษญา ศรีขวัญใจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
1001 B5922031 นายจักรพันธ์ คำอ้วน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1002 B5922109 นายภานุรุจ ศรีน้อย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
1003 B5922116 นางสาวธัญรดา ลีแสน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
1004 B5922154 นางสาวนันทกานต์ แสนทวีสุข  IE10
1005 B5922222 นางสาวจุฬาลักษณ์ อินชนะ  ME10
1006 B5922277 นางสาวนัทธมน ลือพงศกร  IE10
1007 B5922307 นางสาวสุดารัตน์ สุดใจดี  IE10
1008 B5922376 นางสาวชิดชนก พันแสน  Transportation Engineering And Logistics10
1009 B5922413 นางสาวขวัญตา ส่องแสง  CME60
1010 B5922420 นายณัฐพล อุทุมพิรัตน์  TCE10
1011 B5922444 นายชลบดินทร์ เรืองเกตุ  Electronic Engineering10
1012 B5922468 นายเกริกชัย บุญมาวงศ์  Electronic Engineering10
1013 B5922505 นายฐปณัฐ สุดใจ  Agricultural and Food Engineering10
1014 B5922581 นายอานันต์ เมืองโคตร  IE10
1015 B5922598 นายพงศ์ธนกฤต แสนใหม่  Electronic Engineering10
1016 B5922697 นายทินกร เพ็งประโคน  ME10
1017 B5922734 นายวิชยะ วีรินทร  TCE10
1018 B5922741 นายฉัตรชัย นิลมงคล  TCE10
1019 B5922758 นางสาวอุบลรัตน์ แสนสามารถ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1020 B5922857 นายธนกฤต สธนเสาวภาคย์  Metallurgical Engineering10
1021 B5922895 นายสุทธิพงษ์ แพร่งสุวรรณ์  Electronic Engineering10
1022 B5922901 นายเมธานันท์ เคล้ากระโทก  Electronic Engineering10
1023 B5922918 นายดนัย เบอร์เดน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1024 B5922925 นางสาวจีระนัน พิมพ์ดี  IE10
1025 B5922932 นางสาวจิรัสยา ปาณะศรี  IE10
1026 B5922949 นายอาทิตย์ สุวรรณหงษ์  IE10
1027 B5922956 นายสิรวิชญ์ จวบสมบัติ  EE10
1028 B5922963 นางสาวเหมือนฝัน แก้วเกตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
1029 B5922970 นายธนพงษ์ วัฒนากิจพานิช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
1030 B5923014 นายทศพร เหล่าคนค้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1031 B5923021 นายอนาวิล เพ็ชรบูรนิล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1032 B5923038 นางสาวเนตรลัดดา หิรัญเนตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1033 B5923052 นางสาวจันทนา สีลาน้ำเที่ยง  Agricultural and Food Engineering10
1034 B5923076 นางสาวพรหมพร ศรสูงเนิน  Transportation Engineering And Logistics10
1035 B5923083 นางสาวรัชฎาพร บรรยงค์  Transportation Engineering And Logistics10
1036 B5923090 นางสาวสาวิตรี ประสพทอง  Transportation Engineering And Logistics10
1037 B5923212 นางสาววราพร สุยะทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1038 B5923236 นายสุภชัย ยิ่งจอหอ  ME10
1039 B5923281 นางสาวพราวนภา ถนัดค้า  Geological Engineering10
1040 B5923298 นายจักรกฤษณ์ สมสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
1041 B5923328 นายจักรกฤษณ์ พลรบ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1042 B5923335 นายภูวนาถ เผือกทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1043 B5923359 นางสาวสุดธิดา ตรงกลาง  Transportation Engineering And Logistics10
1044 B5923366 นางสาวฉัตรอักษร ปานทอง  Transportation Engineering And Logistics10
1045 B5923427 นายชิณวัฒน์ สิงห์โคตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1046 B5923458 นางสาวสิริวรรณ์ เทสินทโชติ  Electronic Engineering10
1047 B5923519 นายรวินนท์ บุญประดิษฐ์  Mechatronics Engineering10
1048 B5923540 นายวีรเกียรติ วัชรผลานนท์  Mechatronics Engineering10
1049 B5923663 นายปฏิภาณ แก่นจันทร์  Mechatronics Engineering10
1050 B5923670 นายเจตนิพัทธ์ จันอ้น  Mechatronics Engineering10
1051 B5923700 นายฉัตรชัย ปานทิพย์  Mechatronics Engineering10
1052 B5923823 นายณัฐพล พู่อนันต์  Mechatronics Engineering10
1053 B5923892 นายรัฐภัทร กลางคาร  Mechatronics Engineering10
1054 B5924011 นางสาวอรพรรณ มาลาพงษ์  Transportation Engineering And Logistics10
1055 B5924066 นายฐิติพัฒน์ เนตรแสงศรี  ME10
1056 B5924134 นายเปรมศักดิ์ พุ่มพึ่งศรี  ME10
1057 B5924172 นายพงศ์ปณต กะรัตน์  IE10
1058 B5924202 นายพิชัยยุทธ ดอนผา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1059 B5924264 นางสาวนิชนันท์ คงแป้น  TCE10
1060 B5924325 นางสาวเจนจิรา ช้างโคร่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
1061 B5924332 นางสาวธิดาภรณ์ รักวงษ์  Metallurgical Engineering10
1062 B5924424 นายอภิชาติ ลอยราษฎร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1063 B5924448 นางสาวญาณิศา ถนอมเสียง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1064 B5924493 นายปฏิภาณ กะตะศิลา  ME10
1065 B5924516 นางสาวอริสา ชอบใจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
1066 B5924547 นางสาวญาสุมิน มากภิบาล  Electronic Engineering10
1067 B5924592 นายประกิจ องอาจ  Transportation Engineering And Logistics10
1068 B5924608 นายราชัน โพนาม  IE10
1069 B5924714 นางสาวนฤมล ชอุ่มผล  IE10
1070 B5924882 นางสาวสิริยากร ทิพย์อักษร  Transportation Engineering And Logistics10
1071 B5924967 นางสาวดุจตะวัน คำภู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
1072 B5924981 นายชานนท์ ขจรล่า  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
1073 B5925018 นางสาวภัทราภรณ์ สอนซุน  IE10
1074 B5925049 นางสาวภัทราวรรณ พุ่มจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
1075 B5925094 นางสาวศิริประภา แสงจันทร์  TCE10
1076 B5925155 นายวรพงษ์ สุขขันทอง  ME10
1077 B5925179 นางสาววิภาวี คล้ายทอง  TCE10
1078 B5925209 นางสาวชัชดา จันทร์แก้ว  Transportation Engineering And Logistics10
1079 B5925216 นายภาณุพันธ์ แสนงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
1080 B5925261 นายกฤษฎีกา สุริโย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1081 B5925346 นางสาวนัฐสิกานต์ พรมเพ็ชร  ME10
1082 B5925353 นายภาณุวิชญ์ คลังคา  IE10
1083 B5925384 นายภานุพงศ์ ชุมภา  Electronic Engineering10
1084 B5925445 นางสาวมนัสนันท์ สมจิต  Electronic Engineering10
1085 B5925537 นางสาวณัฐชมนต์ ธันยทวีโรจน์  IE10
1086 B5925551 นายเอกวิทย์ มุ่งงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
1087 B5925568 นายศุวัชรางกูร สันติธรรมพงศ์  TCE10
1088 B5925599 นายอนุพงศ์ แสงทน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1089 B5925667 นายมาริศ บุญมาก  Transportation Engineering And Logistics10
1090 B5925674 นายพรศักดิ์ สุนิล  TCE10
1091 B5925698 นายภาณุมาศ ศรีวิชา  Electronic Engineering10
1092 B5925728 นายยศินทร ธรรมประณีต  Transportation Engineering And Logistics10
1093 B5925742 นางสาวณัฏฐณิชา สุรหมีน  Agricultural and Food Engineering10
1094 B5925797 นางสาวภัคนิษฐ์ แตงทอง  Transportation Engineering And Logistics10
1095 B5925827 นายนิรุทธ์ พรหมกระจ่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1096 B5925865 นางสาวกรนรินทร์ สุขเกษม  Transportation Engineering And Logistics10
1097 B5925889 นายธีรภัทร์ สีแนม  ME10
1098 B5925902 นางสาวปดิวรดา แป้นสุข  Transportation Engineering And Logistics10
1099 B5926053 นายณัฐภาส ฐิตะภาส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1100 B5926251 นายเอื้ออังกูร โพธิ์ดี  IE10
1101 B5926282 นายสมัชญ์ วงศ์อ้อย  ME10
1102 B5926558 นายกัญจน์ ฐิติจำเริญพร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
1103 B5926565 นายสัณหพล มาศรักษา  Mechatronics Engineering10
1104 B5926688 นายก่อเกียรติ พสุรัตน์  Mechatronics Engineering10
1105 B5926800 นางสาวฐิติมา หลุนบูชา  Mechatronics Engineering10
1106 B5926848 นายพัชรพล แสนทวีสุข  Mechatronics Engineering10
1107 B5926930 นายเกรียงศักดิ์ ตามเมืองปัก  Mechatronics Engineering10
1108 B5926954 นายทินรัตน์ รอรั้ง  Mechatronics Engineering10
1109 B5927289 นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณประทีป  TCE10
1110 B5927449 นางสาวมณีรัตน์ พนมเริงศักดิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
1111 B5927463 นายอธิป ทองดีเวียง  CME10
1112 B5927623 นายนิติพัฒน์ เทียนโพธิ์  IE10
1113 B5927784 นายอนัตพล ทองชำนาญ  CPE10
1114 B5928415 นายณรงค์ศักดิ์ นึกสม  Mechatronics Engineering10
1115 B5928576 นางสาวจิราภรณ์ ทองหล้า  Mechatronics Engineering10
1116 B5928699 นางสาวอิสริยา อุลหัสสา  Mechatronics Engineering10
1117 B5928828 นายพงศ์วิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล  Mechatronics Engineering10
1118 B5928873 นางสาวภัทราภรณ์ ธีรายุวัฒน์  Mechatronics Engineering10
1119 B5928880 นายโยธิน เสาวคนธ์  Mechatronics Engineering10
1120 B5929108 นายธีรเมธ รอดสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
1121 B5929245 นางสาวอามานี ซีแต  Metallurgical Engineering10
1122 B5929252 นายรุสดาน ฮัจยี  TCE10
1123 B6029555 นางสาวลินดา อาจน์วงษา  PE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1124 B5761371 นางสาวทิตยาพร แลจะบก  ENVIRONMENTAL HEALTH40
1125 B5761463 นางสาวมณฑิรา อำนาจ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
1126 B5761661 นายบัณฑิต อ่อนนนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
1127 B5761715 นางสาวรัชนก คะเซ็นต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1128 B5762699 นางสาวนุสบา สุดใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.