รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5426393 นายอัยการ โสภิณสูงเนิน  Environmental Engineering
2 B5428649 นายทรงเกียรติ โภคาพานิชย์  Environmental Engineering
3 B5500321 นางสาวช่อทิพย์ ฝอยทอง  Geological Engineering
4 B5506026 นายสุธิชัย หึกขุนทด  Environmental Engineering
5 B5520923 นางสาวสุภาภรณ์ เชิดโกทา  Geological Engineering
6 B5539710 นายณัฐพงศ์ อุดม  Environmental Engineering
7 B5540044 นายอิทธิฤทธิ์ นันเพ็ญ  MAE
8 B5600526 นางสาวปิยะภรณ์ สงสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering
9 B5601738 นายธนพงษ์ ธีระพงค์  Environmental Engineering
10 B5602209 นายอภิสิทธิ์ วงค์สุนทร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
11 B5602971 นางสาวปฐมรัตน์ โถทอง  Agricultural and Food Engineering
12 B5603732 นางสาวอารยา คำขำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B5603794 นางสาวณัฏรดา ทวดอาจ  Agricultural and Food Engineering
14 B5605835 นางสาวณัฐญา แก้วดวงดี  Environmental Engineering
15 B5606153 นายพงศธร เสือบัว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
16 B5609567 นายสิทธิ วงศ์สอนธรรม  Agricultural and Food Engineering
17 B5610532 นางสาวจุฑารัตน์ มั่นคง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
18 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
19 B5614806 นายศุภณัฐ พรมอ่อน  CE
20 B5615247 นายปุญญพัฒน์ ยอดยิ่งยง  Environmental Engineering
21 B5616503 นางสาวสิริรักษ์ ด้วงพรหม  Agricultural and Food Engineering
22 B5618866 นายสุทธิกิจ ภิรมย์กิจ  Automotive Engineering
23 B5703852 นางสาวรัชฎาภรณ์ ท้องโคกสูง  Environmental Engineering
24 B5703944 นางสาวณัฐชา รุ่งรังษี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
25 B5704972 นายนิธิวิทย์ นาคทรงศิลป์  PE
26 B5705085 นายกีรติ ทาซาว  TOOL ENGINEERING
27 B5705757 นายนวพล วงศ์หฤทัย  TOOL ENGINEERING
28 B5705962 นางสาวสุกัญญา ทองอยู่  AERONAUTICAL ENGINEERING
29 B5706181 นางสาวศุภมาส ลิ้มนุสนธิ์  TOOL ENGINEERING
30 B5706211 นางสาวเกศวดี ศิริเกตุ  Environmental Engineering
31 B5706839 นายยสินทร พงษ์ธนู  TOOL ENGINEERING
32 B5707782 นายธนากร ภูมิศรี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
33 B5708765 นายอนุชาติ คณานิตย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
34 B5709953 นางสาวธนาภรณ์ พิเศษ  Environmental Engineering
35 B5710690 นายสุรศักดิ์ โม่กลาง  Agricultural and Food Engineering
36 B5710768 นายปรมัตถ์ ดาวเรือง  AERONAUTICAL ENGINEERING
37 B5711239 นางสาวศุลีพร บุรีแสง  TOOL ENGINEERING
38 B5711420 นางสาวศุภลักษณ์ คำมูล  Agricultural and Food Engineering
39 B5712021 นายสุทธิมนต์ เดชโคบุตร  TOOL ENGINEERING
40 B5712618 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางมาศ  Geological Engineering
41 B5712687 นางสาวหัทยา แก่นสงสัย  TOOL ENGINEERING
42 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล  PE
43 B5713066 นายธีรพล สวัสดิ์ผล  Agricultural and Food Engineering
44 B5713141 นางสาวชลธิชา พูนศรี  Environmental Engineering
45 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข  PE
46 B5713394 นางสาวสุกัญญา นิมิตรุ่งโรจน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
47 B5713462 นายธีรพล วรพิมพ์รัตน์  PE
48 B5713523 นางสาวสุรางคนา นาคมี  Environmental Engineering
49 B5715046 นางสาวสุนิสา คณะโท  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
50 B5715213 นางสาวจิรปกาญจน์ สืบสำราญ  MAE
51 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง  Automotive Engineering
52 B5715749 นายรัตนศักดิ์ สุขอิ่ม  TOOL ENGINEERING
53 B5715909 นางสาวอินทุอร ศรีสะอาด  MAE
54 B5716616 นายจักริน ชูทรัพย์  ME
55 B5717293 นางสาวกฤตยา สุภัควณิชย์  PE
56 B5718054 นางสาวธิดาพร ต้มใจอด  Environmental Engineering
57 B5719815 นายรังสิมันตุ์ บำรุงรักไทย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
58 B5720446 นายศุภชัย นนทไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING
59 B5720934 นางสาวศิริพร ใจเปรียว  TOOL ENGINEERING
60 B5722365 นางสาวจารุภรณ์ ไชยรบ  GT
61 B5722792 นายกิตติพงษ์ บุตรเนียร  TOOL ENGINEERING
62 B5723270 นางสาวชมนัส จันทรศุภวงศ์  Automotive Engineering
63 B5800834 นางสาวมินตรา มันทะ  Metallurgical Engineering
64 B5801008 นายธนพล ชัยแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
65 B5801237 นายกิตติพงษ์ ลักขษร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
66 B5801343 นายอุดมชัย ทรัพย์มาก  ME
67 B5801695 นางสาวพนิดา โม้ทอง  PE
68 B5802128 นางสาวรศปภา พงศ์ธนากุล  Geological Engineering
69 B5802197 นางสาวศุภนิดา คำโล่  ME
70 B5802579 นายจรัล เขียวเงิน  ME
71 B5802722 นางสาวกรกนก ซอสูงเนิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
72 B5802944 นายเฉลิมพล ขำคม  PE
73 B5803101 นายพัชรพล อินทะกนก  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
74 B5803262 นายสหฤทธิ์ ซาไข  Agricultural and Food Engineering
75 B5803293 นางสาวฐิติมา พลายละหาร  PE
76 B5803392 นางสาวพิมพ์พิมล มามีบุญ  MAE
77 B5804108 นางสาวยุพิน ดอกแคกลาง  Geological Engineering
78 B5804269 นายมีชัย เตโช  Geological Engineering
79 B5804702 นายวงศกร จูมศิลา  MAE
80 B5804917 นางสาวณัฐยา โศภิตปัญญา  Agricultural and Food Engineering
81 B5805013 นายธนัท ศรีคำภา  Geological Engineering
82 B5805211 นายณัฐกิตติ์ พูนสวัสดิ์  MAE
83 B5805259 นางสาวสุพัตรา สินเติม  Geological Engineering
84 B5805280 นายจารุวัฒน์ ชินศรี  ME
85 B5805464 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา  Metallurgical Engineering
86 B5806096 นายสมร ดวงเด่นฉาย  Metallurgical Engineering
87 B5806287 นางสาวอัยลดา โพธิ์ชัย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
88 B5806362 นายพงษ์พัฒน์ รองเมือง  Agricultural and Food Engineering
89 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที  MAE
90 B5807055 นางสาวประภัสสร แสนอุบล  MAE
91 B5807277 นายณัฐภูมิ โม้แก้ว  MAE
92 B5807611 นางสาวภาวิกา แก้วกสิกรรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
93 B5807758 นางสาวรดา แสนบุตร  Metallurgical Engineering
94 B5807963 นางสาวณิชารีย์ กุนอก  Geological Engineering
95 B5808120 นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ  ME
96 B5808205 นางสาวสุภัสสร ศรีโสภา  MAE
97 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์  MAE
98 B5808335 นางสาวอรปรียา เทืองน้อย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
99 B5808755 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนวงศ์  MAE
100 B5808960 นางสาวสัจจามาศ เมณกูล  MAE
101 B5809028 นางสาวศุภลัคน์ ฉายแสง  MAE
102 B5809042 นายครองชัย ภู่มงคลสุริยา  MAE
103 B5809349 นายศิว แม้นมีศรี  Agricultural and Food Engineering
104 B5810031 นางสาวณัฎฐวรรณ ยศพล  Geological Engineering
105 B5810093 นางสาวนพวรรณ งามแป้น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
106 B5810543 นายพงศธร วรรณกุล  Metallurgical Engineering
107 B5811052 นางสาววราภรณ์ บุญยะโพธิ์ศรี  Geological Engineering
108 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม  Automotive Engineering
109 B5812288 นายคุณานันต์ เจะแอ  ME
110 B5812561 นางสาวรวิสรา ยงอาหาร  Geological Engineering
111 B5812677 นายปณิธาน โปร่งจันทึก  Metallurgical Engineering
112 B5812998 นางสาววัลลภา เอี่ยมทัพ  PE
113 B5813087 นายราเชนทร์ พะนัดรัมย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
114 B5813162 นายทรงยศ พรหมภักดิ์  Geological Engineering
115 B5813285 นายนัฐพงษ์ สุขบุญ  ME
116 B5813636 นายณัฐวัฒน์ ยะวงค์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
117 B5814190 นางสาวปิยะวีร์ ยิ่งยง  MAE
118 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์  MAE
119 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช  MAE
120 B5814473 นายพิษณุ หงษ์ทอง  MAE
121 B5815814 นายอภิสิทธิ์ เครื่องไชย  ME
122 B5816132 นายนันทพงษ์ คชรณ  ME
123 B5817009 นางสาวณัฎฐนิชา สอนสุภาพ  PE
124 B5817030 นางสาวชยิสรา แสงกล้า  PE
125 B5817054 นายชัยวัฒน์ อุปถัมภ์  PE
126 B5817061 นางสาวดุสิตา หลวงจันทร์  PE
127 B5817115 นางสาวอุรชา รั้วไธสง  PE
128 B5818815 นายประวิทย์ หาดขุนทด  CE
129 B5818945 นางสาวปิยะธิดา แก้วยงกฏ  Metallurgical Engineering
130 B5820948 นายสิรายุส บางสมบูรณ์  Automotive Engineering
131 B5821396 นางสาวณัชชา ถอยกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING
132 B5821686 นายบุญญฤทธิ์ คำหล้า  AERONAUTICAL ENGINEERING
133 B5821891 นายจักรภัทร ไทยธานี  MAE
134 B5822478 นางสาวกาญจนา สุคม  Geological Engineering
135 B5822553 นางสาวณัฐฐาพร ขอพลกลาง  Geological Engineering
136 B5822652 นายไพสันต์ หวังสม  Geological Engineering
137 B5822676 นายธนานนท์ จ่าทอง  Geological Engineering
138 B5822768 นางสาวสุภัสชา บัวชุม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
139 B5822799 นางสาวประภาพร ใจแสน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
140 B5822874 นางสาวไพลิน ชาจันทึก  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
141 B5822898 นางสาวธัญพร แสงไสว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
142 B5822928 นางสาวอมรรัตน์ เทียบแสน  Agricultural and Food Engineering
143 B5822966 นางสาวทิพย์พมาศ วรรณพงษ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
144 B5823109 นางสาวมัลลิยา วรรณา  Geological Engineering
145 B5823352 นายอธินากร จินาพร  MAE
146 B5823390 นางสาวณัฐมล ขอกลาง  MAE
147 B5823444 นายภานุพงศ์ แพทย์เพียร  Metallurgical Engineering
148 B5825684 นายธนวัฒน์ พันธะ  MAE
149 B5900459 นางสาวภัทราพร ทิมดอน  Automotive Engineering
150 B5900510 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์  Agricultural and Food Engineering
151 B5900534 นายสุริยา ตุลาพิภาค  Automotive Engineering
152 B5900732 นางสาวศิริพร ลาดภา  CE
153 B5900848 นางสาวอุ๊ยในพร ศรีอภัย  Geological Engineering
154 B5900954 นายศุภกร ศุภนคร  AERONAUTICAL ENGINEERING
155 B5901319 นายศิระศักดิ์ โชติกลาง  Automotive Engineering
156 B5901500 นายสันติสุข ศรีโสภา  Automotive Engineering
157 B5901517 นายอับดุลฮากีม ปาเซเลาะ  CE
158 B5901791 นางสาวสุธาสินี อัปการัตน์  Environmental Engineering
159 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้  Agricultural and Food Engineering
160 B5902163 นายณัฐพล วาดเขียน  CE
161 B5902347 นายอมรเทพ แสนสุวรรณ  Automotive Engineering
162 B5902668 นายจตุพล สอนละ  CE
163 B5902798 นายจีระศักดิ์ อุตสาห์  Geological Engineering
164 B5902835 นางสาวสุภัทตรา เขียนวงษ์  Geological Engineering
165 B5903085 นายธีรวุธ สายรัตน์  Geological Engineering
166 B5903108 นายไชยา เจริญพันธ์  Agricultural and Food Engineering
167 B5903375 นางสาวณัฐกมล พืมขุนทด  Automotive Engineering
168 B5903641 นางสาวจิตรา เมตตาแสง  Automotive Engineering
169 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล  Agricultural and Food Engineering
170 B5904266 นางสาวรสสุคนธ์ ก้านเพชร  Automotive Engineering
171 B5904396 นางสาวธัญญาลักษณ์ เที่ยงตรง  Metallurgical Engineering
172 B5904679 นางสาวพนิดา บุดดาสิงห์  Metallurgical Engineering
173 B5904693 นางสาวธนพร กะการดี  AERONAUTICAL ENGINEERING
174 B5904907 นางสาวกุลธิดา วระกุล  Metallurgical Engineering
175 B5904976 นางสาวเกศริน พลอยไธสง  PE
176 B5905461 นางสาววราภรณ์ คำสุ  Geological Engineering
177 B5905928 นายสิทธิพงศ์ คิดกิ่ง  Automotive Engineering
178 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก  Agricultural and Food Engineering
179 B5906857 นายเที่ยงธรรม ฉวีนวล  Geological Engineering
180 B5907083 นางสาวพุทธิมณ ผายกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING
181 B5907229 นางสาวพิชามญชุ์ หมั่นกระโทก  Environmental Engineering
182 B5907441 นางสาวพรนัชชา หาดทวายกาญจน์  CE
183 B5907472 นายกิตติพงษ์ คล้ายสุวรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING
184 B5907915 นางสาวธาริณี พูลสระคู  CE
185 B5907922 นายทศพร คำกระโจม  Geological Engineering
186 B5907939 นายณัฐวุฒิ ย่อมกระโทก  Geological Engineering
187 B5908035 นายจิรวัฒน์ พยาวงค์  Automotive Engineering
188 B5908165 นายจิรภัทร นนทรีย์  Automotive Engineering
189 B5908394 นางสาวนวรัตน์ วิเศษสิงห์  Automotive Engineering
190 B5908721 นายพันธกานต์ ปันแปง  AERONAUTICAL ENGINEERING
191 B5909179 นายอัครเดช ฝ่ายหินร่อง  Geological Engineering
192 B5909384 นายโยธิน ป้องปาน  Automotive Engineering
193 B5910113 นางสาวณัฐมน พงษ์พนัส  Geological Engineering
194 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ  Metallurgical Engineering
195 B5910441 นางสาวณัฐชยา ชินแท่น  Geological Engineering
196 B5910458 นางสาวไวยุดา พรมมีเดช  Automotive Engineering
197 B5910977 นายณัฐชนน ชีวัยยะ  Automotive Engineering
198 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering
199 B5911042 นายอนุชาติ จันชา  Automotive Engineering
200 B5911103 นายณัฐนนท์ สาบัว  Automotive Engineering
201 B5911172 นางสาวปิยมน ศรีมงคล  Geological Engineering
202 B5911219 นายนฤเบศร์ กันยายน  Geological Engineering
203 B5911288 นางสาวสุนารี ก้อนทอง  CE
204 B5911325 นายอภิวัฒน์ อินทร์นอก  Automotive Engineering
205 B5911431 นายอัครชัย เทศศรีเมือง  CE
206 B5911509 นายสุทธิพงศ์ ราชเสนา  Agricultural and Food Engineering
207 B5911608 นายณัชพล สุรชัยจรินทร์  ME
208 B5911646 นางสาวสวรรยา มุทนาเวช  Geological Engineering
209 B5911691 นางสาวอัจฉรา จันทร์สระคู  CE
210 B5911769 นายกานต์กวิน ศิริรุ่งเรืองวิชญ์  Automotive Engineering
211 B5912438 นางสาวกนกพร อุปจบกุล  PE
212 B5912827 นายสิทธิศักดิ์ เคยสนิท  Automotive Engineering
213 B5912872 นางสาวณัฐชา วัฒนา  Metallurgical Engineering
214 B5913206 นายจักรพงค์ สิริพงค์  Automotive Engineering
215 B5913442 นางสาวปริณดา คำสม  CE
216 B5913527 นายอภิสิทธิ์ ชัยนิต  CE
217 B5913718 นายปิยะ สมดัง  CE
218 B5913794 นางสาวอัญชนา บุญสาลี  Geological Engineering
219 B5913947 นายชนาธิป ผมมา  Automotive Engineering
220 B5914494 นางสาวขวัญฤทัย เกิดเจริญ  Automotive Engineering
221 B5914845 นายอรรณพ นาชิด  Metallurgical Engineering
222 B5915361 นางสาวกนกพร ศรีเมือง  CE
223 B5915637 นางสาวรัตนา เจียมอ่อน  CE
224 B5915644 นายยอง คำมงคล  CE
225 B5915828 นางสาววรรณกร พูลเขตร์กรณ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
226 B5916450 นางสาวนภัสนันท์ ดอกกุหลาบ  Agricultural and Food Engineering
227 B5916870 นายสิริดนัย พิลาลัย  CE
228 B5917020 นายภัทรพล แสนทวีสุข  Metallurgical Engineering
229 B5917105 นายศิรยุทธ คุณวิเชียร  Geological Engineering
230 B5917198 นายศุภกร มีแจ้  AERONAUTICAL ENGINEERING
231 B5917532 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีสง่า  Automotive Engineering
232 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา  ME
233 B5917709 นางสาววริษา บุรัตน์  ME
234 B5917716 นายกฤษณพล อาสะโภ  ME
235 B5917914 นายพีรวิชญ์ ลิไธสง  ME
236 B5917952 นางสาวศริญญา ฉายาพัฒน์  ME
237 B5919130 นายณัฐสิทธิ์ หลอมประโคน  CE
238 B5919932 นายรณกร คำหล้า  AERONAUTICAL ENGINEERING
239 B5920143 นายจิรัฐิติก์ กิตติพันธ์นีรนาท  Automotive Engineering
240 B5920259 นางสาวลลิตา โสปรก  Automotive Engineering
241 B5920280 นายภูมิบดินทร์ ตรางา  Automotive Engineering
242 B5920334 นางสาวสิรีกรณ์ สำกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
243 B5920426 นายชญานนท์ แมลงผึ้ง  CE
244 B5920747 นายเอกรัตน์ แก้วศรี  Geological Engineering
245 B5920815 นายนิติพงษ์ กอดสละ  Geological Engineering
246 B5920846 นางสาววารีรัตน์ เกื้อก่อยอด  CE
247 B5920938 นายธนดล แก้วเข็ม  CE
248 B5920952 นายวรเมธ นาคกระแสร์  Geological Engineering
249 B5920990 นางสาวอัญชนา รังษีสม  Geological Engineering
250 B5921003 นายนิติพงษ์ ศรีจันทร์  Geological Engineering
251 B5921478 นายดุลยวัต พรมนาไร่  AERONAUTICAL ENGINEERING
252 B5921584 นางสาวทิพตะวัน ทิพย์เทียม  AERONAUTICAL ENGINEERING
253 B5922192 นายพรชัย สวัสดิ์นะที  CE
254 B5922499 นายธนกร ครุฑขุนทด  Metallurgical Engineering
255 B5922680 นางสาวเพชรรัตน์ พุทธิเสน  Environmental Engineering
256 B5922987 นายนนทพัทธ์ สุทธิมล  Automotive Engineering
257 B5923175 นางสาวจุฑาทิพย์ กำแก้ว  Environmental Engineering
258 B5923342 นายภัทรพงศ์ สุวรรณรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
259 B5924288 นางสาวรัชณีกร แสงสารวัตร  Geological Engineering
260 B5924356 นายพันธกานต์ เก่าค้างพลู  Geological Engineering
261 B5924622 นายรัฐพงศ์ นรสาร  CE
262 B5924660 นายธนกร จีนชาวนา  Automotive Engineering
263 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม  Automotive Engineering
264 B5924813 นายณัฐพนธ์ กิจไพฑูรย์  CE
265 B5924912 นางสาวตูแวฟาดีละ อาแซมัว  Geological Engineering
266 B5925483 นายธีรพัฒน์ รัตนเพชร  ME
267 B5925629 นางสาวพลอยไพลิน รักธรรม  Automotive Engineering
268 B5925643 นางสาวเบญญาภา ขึ้นเอื้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING
269 B5925773 นายชนาธิป เที่ยงผดุง  Automotive Engineering
270 B5925834 นายณัฎฐพล ประเสริฐพงศ์ธร  AERONAUTICAL ENGINEERING
271 B5925933 นายคณากร แป้นเหลือ  Automotive Engineering
272 B5926213 นางสาววิจิตรา ขันตี  Automotive Engineering
273 B5926350 นายอำนาจ ศรีวิชัยนวล  AERONAUTICAL ENGINEERING
274 B5926541 นายธนวัฒน์ เถื่อนคำ  Automotive Engineering
275 B5927418 นางสาวสุทธิดา หงษาคำ  ME
276 B5927470 นายธิตินันท์ เสรีผล  Geological Engineering
277 B5927562 นายยศกร ชูเพชร  Geological Engineering
278 B5928033 นางสาวเบญจวรรณ อุ่นใจ  MAE
279 B5929221 นายมุสตากีม สาแม  Automotive Engineering
280 B5953332 นายกวินพัฒน์ เกิดพงษ์วัฒนา  Agricultural and Food Engineering
281 B6029098 นางสาวณชมน นันตะวงษ์  PE
282 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร  PE
283 B6029623 นายฉลองชัย หลีแก้วสาย  Automotive Engineering
284 B6029630 นายสิทธิโชค แย้มศรี  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.