รายชื่อนศ.
รายวิชา202181 : HOLISTIC HEALTH
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6081089 นางสาวศักดินี รัตนา  MATHEMATICS10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2 B5770656 นางสาวชนิตา พงชะเกาะ  INFORMATION SCIENCE10
3 B6070014 นางสาวแก้วรัตนา พรหมพันธ์ใจ  INFORMATION SCIENCE10
4 B6070076 นายณภัทร ทาจำปา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
5 B6070106 นางสาวอุษณีย์ คำสงค์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
6 B6070137 นายชนม์ชนก พิมพ์จันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
7 B6070151 นางสาวศิรประภา โสเส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
8 B6070168 นางสาวนิติรัตน์ ขัดผาบ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
9 B6070175 นายดาวฝน ต้นพิมพ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
10 B6070182 นางสาวนรีกานต์ ของดี  INFORMATION SCIENCE10
11 B6070199 นางสาวกุลธิดา ผาดไธสง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
12 B6070212 นายเอกฤกษ์ กิจธิมน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
13 B6070229 นายนราวิชญ์ ศิขินารัมย์  INFORMATION SCIENCE10
14 B6070243 นายฐปนรรฆ์ บุญอาจ  INFORMATION SCIENCE10
15 B6070250 นางสาวจินตนา ทานะสุข  INFORMATION SCIENCE10
16 B6070267 นางสาวทิพย์อาภา เลือดสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE10
17 B6070281 นายโสภณ นันตะนัย  INFORMATION SCIENCE10
18 B6070298 นางสาวสกุนา เรียงใหม่  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
19 B6070311 นายภูมินทร์ เพ็งผ่าน  INFORMATION SCIENCE10
20 B6070328 นางสาวเบญจวรรณ สามิภักดิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
21 B6070335 นางสาวอริษา เพียรสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
22 B6070342 นางสาวสุภาวดี ศรีใส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
23 B6070373 นางสาวชญานิศ ชำนิจศิลป์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
24 B6070380 นางสาวพนิตภัสร์ พงษ์ไชโย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
25 B6070410 นางสาวปิยดา คงเมือง  Not Yet Specified10
26 B6070427 นางสาวอมรรัตน์ หวลสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
27 B6070441 นางสาวชญาดา วรเวทย์พิสุทธิ์  INFORMATION SCIENCE10
28 B6070458 นางสาวพนิตา แก่นจันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
29 B6070465 นายภคิน กาญจนเวนิช  INFORMATION SCIENCE10
30 B6070472 นางสาวสุพิชฌาย์ ราศีวรัตน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
31 B6070496 นางสาวเอมอร จะเรียมพันธ์  Not Yet Specified10
32 B6070502 นางสาวพัชราภรณ์ นอกสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
33 B6070519 นางสาวปนัดดา ศรีบุญเรือง  INFORMATION SCIENCE10
34 B6070526 นางสาวณัฏฐพัชร เกิดนอก  INFORMATION SCIENCE10
35 B6070533 นางสาวปนัดดา ดอกนารี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
36 B6070540 นายปิยวัฒน์ ภูประพันธ์  INFORMATION SCIENCE10
37 B6070557 นางสาวสุจิตตรา ใจสอาด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
38 B6070571 นางสาวอติกานต์ กลิ่นจันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
39 B6070595 นายณัฐพงษ์ ทองรักษ์  INFORMATION SCIENCE10
40 B6070618 นายพุฒิพงษ์ อนุลีจันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
41 B6070649 นายธุวานนท์ สิทธิเวช  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
42 B6070656 นายนัฐวุฒิ นาคขุนทด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
43 B6070663 นางสาวธัญวรัตน์ ยิ่งยศ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
44 B6070694 นางสาวกรรณิกา สิทธิปุ่น  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
45 B6070700 นายปิยะภัทร โทผา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
46 B6070724 นางสาววราภรณ์ เฟื่องเกษม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
47 B6070748 นางสาวสุธารส สุขเฟื่องฟู  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
48 B6070762 นางสาวสุจิตรลดา บัวพรมตระกูล  INFORMATION SCIENCE10
49 B6070779 นางสาวอุษณิษา แสวงสุข  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
50 B6070786 นายกรวิชญ์ อ้อมกิ่ง  INFORMATION SCIENCE10
51 B6070809 นางสาวสาวิตรี พรมสูตร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
52 B6070816 นางสาวกัลยาณี ผันกลาง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
53 B6070823 นางสาวครุวาร ไชโยธา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
54 B6070854 นางสาวปุญญิศา แก่นสวรรค์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
55 B6070861 นางสาวสุชาดา เดชดอน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
56 B6070878 นายอนันต์ยศ แก้วละมุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
57 B6070885 นางสาวสุวิชยากร วัชระวงศ์บดี  INFORMATION SCIENCE10
58 B6070908 นางสาวกันยารัตน์ รัตนโสม  INFORMATION SCIENCE60
59 B6070915 นางสาวณัฐพร ภูพลอย  Not Yet Specified10
60 B6070946 นางสาวสุมิตรา ดวงประสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
61 B6070953 นางสาวสุกานดา กันยายน  INFORMATION SCIENCE10
62 B6070960 นายปองพล ศิลปะ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
63 B6070977 นางสาวพัชริตา สีทา  INFORMATION SCIENCE10
64 B6071004 นายอภิพัฒน์ อวยสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
65 B6071011 นางสาวชไมพร มะโนรัตน์  INFORMATION SCIENCE10
66 B6071028 นายอธิษฐาน เรืองฤทธิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
67 B6071035 นางสาวนาราภัทร รวยทรัพย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
68 B6071042 นางสาวณัฐวรรณ บัวเขียว  INFORMATION SCIENCE10
69 B6071059 นางสาวจันทกานต์ จันทแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
70 B6071066 นายเอกศิษฏ์ บังเพลิง  INFORMATION SCIENCE10
71 B6071073 นายนาราชา หงษ์ทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
72 B6071097 นางสาวกมลวรรณ เกาะทองหลาง  Not Yet Specified10
73 B6071103 นางสาวปิยาพัชร์ ศรีจันทร์  Not Yet Specified10
74 B6071110 นายมนัสวี วงค์บุญเพ็ง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
75 B6071134 นายณัฐชนน แซ่โค้ว  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
76 B6071141 นางสาวหัทยา บุญสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
77 B6071158 นางสาวจัตตารีย์ คุณชื่น  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
78 B6071165 นางสาวอภิชญา อินทร์ใหญ่  Not Yet Specified10
79 B6071189 นางสาวอัชฌาพร โตวิจิตร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
80 B6071202 นายธนชัย เกษศิริโยธิน  INFORMATION SCIENCE10
81 B6071219 นางสาวภัทราภรณ์ เชยชม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
82 B6071226 นายกิตติชัย กระพันธ์เขียว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
83 B6071233 นางสาวเพชรดา ทวยทา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
84 B6071257 นางสาวมาลินี ลีสอนตะ  INFORMATION SCIENCE10
85 B6071264 นางสาวอภิชญา รักษ์สูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
86 B6071288 นายพงศกร แจ้งสุข  Not Yet Specified10
87 B6073176 นางสาวกิกานดา บุญธรรม  INFORMATION SCIENCE10
88 B6073183 นางสาวมนัสชนก นัดดาเวช  INFORMATION SCIENCE10
89 B6073190 นางสาวปิยะธิดา กาวไธสง  INFORMATION SCIENCE10
90 B6073206 นางสาวชุติกาญจน์ ทองสุก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
91 B6073237 นายไตรลักษณ์ โกศล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
92 B6073244 นางสาวธัญญ์นิภา ช่วยค้ำชู  INFORMATION SCIENCE10
93 B6073282 นางสาวฐิติมา สังฆมะณี  INFORMATION SCIENCE10
94 B6073299 นายกำพล ม่วงศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
95 B6073305 นางสาวมิ่งขวัญ ธีระโรจนพงษ์  INFORMATION SCIENCE10
96 B6073312 นายศรีสยาม หมายเหนี่ยวกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
97 B6073329 นายพัชรภทร สุทธิ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
98 B6073343 นางสาวณัฏฐ์ชามญช์ ดอนโพธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
99 B6073350 นายวีรวัฒน์ โชติกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
100 B6073374 นางสาววลันดา สุขมี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
101 B6073381 นางสาวกานติ์ชนิต บุตรมี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
102 B6073398 นายกฤติกร ธรรมบุตร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
103 B6073404 นางสาวสุชัญญา โตสนั่น  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
104 B6073411 นางสาวนภัสกร วิมลมาลย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
105 B6073428 นายสิริพงษ์ ผาวงษ์หา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
106 B6073442 นางสาวณัฐมล โพธิ์ดอกไม้  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
107 B6073459 นางสาววิภารัตน์ เหมืองหลิ่ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
108 B6073466 นางสาวรัชนีกร เจาะนอก  INFORMATION SCIENCE10
109 B6073473 นางสาววงณัฐธี แสนพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
110 B6073480 นางสาวณัฐจิรา สุภาพวิบูลย์  INFORMATION SCIENCE10
111 B6073497 นายกษิดิ์เดช อัตตาภิบาล  Not Yet Specified10
112 B6073510 นายณัฐนนท์ พรมศรี  INFORMATION SCIENCE10
113 B6073527 นางสาวสุปวีร์ ขันดำ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
114 B6073534 นายพงษชาติ เฟื่องคำ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
115 B6073558 นางสาวศศิประภา ศรีสุข  INFORMATION SCIENCE10
116 B6073565 นางสาวอนามวิกา ชาวกล้า  INFORMATION SCIENCE10
117 B6073572 นางสาววรกานต์ อุตสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
118 B6073589 นางสาวปลายฟ้า ถะเถิงพรมราช  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
119 B6073596 นายลายคราม จงภักดี  Not Yet Specified10
120 B6073602 นายชยุตม์ โคตรพงษ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
121 B6073633 นางสาวศุภิสรา เชื้อจันทึก  INFORMATION SCIENCE10
122 B6073640 นายนิติภูมิ วงษ์สวรรค์  INFORMATION SCIENCE10
123 B6073657 นางสาวชญาณี บัตรสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
124 B6073671 นางสาวรตา บุญสงค์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
125 B6073695 นางสาวเฉลิมพร พยุงเกษม  INFORMATION SCIENCE10
126 B6073732 นายภูฐาน ทิพาวรรณากร  Not Yet Specified10
127 B6073749 นางสาววรรณอนงค์ สิทธิเนติกุล  Not Yet Specified10
128 B6073756 นายอดุลย์กร กัญญาคำ  INFORMATION SCIENCE10
129 B6073770 นางสาวนุศรา เกื้อกิจ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
130 B6073787 นางสาวสุธิตา จงมหาสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE10
131 B6073817 นางสาวกาญจนกรณ์ ทาบุราณ  Not Yet Specified10
132 B6073831 นางสาวณัฐกานต์ ญาติจังหรีด  INFORMATION SCIENCE60
133 B6073848 นางสาวเสาวณีย์ เตียศิริ  INFORMATION SCIENCE10
134 B6073862 นางสาวโชติกา บำรุง  INFORMATION SCIENCE10
135 B6073879 นางสาวสิรินาฎ บุญมา  INFORMATION SCIENCE10
136 B6073886 นางสาวพิชญา มีสกุล  INFORMATION SCIENCE10
137 B6073893 นายอัสนี สุขเอก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
138 B6073909 นางสาวธิติยา ผันโคกกรวด  INFORMATION SCIENCE10
139 B6073947 นายนนทวัฒน์ จวนประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
140 B6073992 นางสาวพอฤทัย แห้วเพ็ชร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
141 B6074043 นายวรวุฒิ ทรัพย์กลาง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
142 B6074067 นางสาวจีธนันท์ เนียมสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
143 B6074081 นายเฉลิมวงศ์ จันพิรักษ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
144 B6074098 นายธนชัย รักษาธงชัย  INFORMATION SCIENCE10
145 B6074135 นายชินพัทธ์ ลีวัชรกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
146 B6074142 นายอนุวัฒน์ ป้อมทอง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
147 B6074159 นายโกศวัต จำปามูล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
148 B6074180 นางสาวนิธินันท์ ช่วงชัชวาลย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
149 B6074197 นางสาวปาจรีย์ ล่ากระโทก  INFORMATION SCIENCE10
150 B6074227 นางสาวกัญญาพร เปรมภิรักษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
151 B6074234 นางสาวณัฐฐาพร งามสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
152 B6074241 นายกุลชาติ กระมลฉ่ำ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
153 B6074289 นางสาวมินตรา ไพเราะ  INFORMATION SCIENCE10
154 B6074296 นายธีรยุทธ กกขุนทด  INFORMATION SCIENCE10
155 B6074302 นายยุทธดนัย ล้อมไธสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
156 B6074319 นายสิรวิชญ์ ดาวเศรษฐ์  INFORMATION SCIENCE10
157 B6074326 นางสาวนัสริน ลาวิลาศ  INFORMATION SCIENCE10
158 B6074333 นางสาวสุนิตา สถิตพงศ์ผาติ  INFORMATION SCIENCE10
159 B6074357 นางสาวอิงค์ญณัฏฐ์ ช้อนนาค  INFORMATION SCIENCE10
160 B6074371 นางสาวปิยภรณ์ ชัยเวียง  INFORMATION SCIENCE10
161 B6074388 นายศักดา พลบูรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
162 B6074425 นายวสุธา จันพางาม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
163 B6074456 นางสาวชุติมา อุ่นม่วง  INFORMATION SCIENCE10
164 B6074463 นายสหรัฐ วงค์บุญเพ็ง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
165 B6074487 นางสาวสรวิศา พรมณี  INFORMATION SCIENCE10
166 B6074517 นางสาวอัญรินทร์ สุ่มมาตย์  Not Yet Specified10
167 B6074524 นายอุดมศักดิ์ เคนวิเศษ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
168 B6074616 นางสาวณัฐมนต์ โพธิ์แก้ว  INFORMATION SCIENCE10
169 B6074623 นายกิตติทัศน์ สิทธิจันทร์  INFORMATION SCIENCE10
170 B6074647 นางสาวญาดา รวมภักดี  INFORMATION SCIENCE10
171 B6074654 นายนิธิพัฒน์ แว่วสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
172 B6074739 นางสาวภัทรธิรา พรหมวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
173 B6074760 นางสาวศุภพรรษา เจริญใจ  INFORMATION SCIENCE10
174 B6074777 นางสาวกมลชนก โอษฐจันทร์ศรี  INFORMATION SCIENCE10
175 B6074791 นางสาวกรองกาญจน์ ประดิษฐ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
176 B6074814 นายอาทิตย์ ด้านชอบ  INFORMATION SCIENCE10
177 B6074821 นางสาวชนากานต์ จิตรจันทึก  INFORMATION SCIENCE10
178 B6074876 นางสาวธันยพร ภู่ผ่าน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
179 B6074890 นายนริศ ปฏิมาภรณ์ชัย  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
180 B6074906 นางสาวนฎา ทองยัง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
181 B6074920 นายวัฒนชัย เกียรติศิริ  INFORMATION SCIENCE10
182 B6075460 นางสาวปณิชา ภูวโชติธนากุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
183 B6075491 นายนันทวุฒิ ดอกสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
184 B6075538 นายกิตติพัฒน์ ทองศรี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
185 B6075583 นางสาวปณิตา ดอกพิกุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
186 B6075613 นางสาวเบญญทิพย์ วารี  Not Yet Specified10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
187 B5850822 นางสาววันเพ็ญ ฦาชา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
188 B6052638 นางสาวสิริยากร ลาสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
189 B6060459 นายสัญญา ชื่นสุนทร  DOCTOR OF MEDICINE10
190 B6060497 นางสาวธนวรรณ อุทินทุ  DOCTOR OF MEDICINE10
191 B6060503 นางสาวพลอยไพลิน ลิ้มสุวัฒน์  DOCTOR OF MEDICINE10
192 B6060510 นายนิธิศ เจริญศรี  DOCTOR OF MEDICINE10
193 B6060527 นางสาวศศิตนันทน์ ฤทธิ์ไธสง  DOCTOR OF MEDICINE10
194 B6060534 นางสาวศุภสุตา วรรณวิกรม์  DOCTOR OF MEDICINE10
195 B6060541 นางสาวศุภาพิชญ์ ลิ้มชูพรวิกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
196 B6060558 นายพัชรพล อัครปรีดี  DOCTOR OF MEDICINE10
197 B6060565 นายภัทรวุฒิ ประสิทธิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
198 B6060572 นางสาวปัญญาพร บุญเศษ  DOCTOR OF MEDICINE10
199 B6060589 นายปณชัย แซ่โค้ว  DOCTOR OF MEDICINE10
200 B6060596 นางสาวณัฐวรา ศรีพันธ์  DOCTOR OF MEDICINE10
201 B6060602 นางสาววชิรญาณ์ พลแก้ง  DOCTOR OF MEDICINE10
202 B6060619 นางสาวสุภานัน สื่อสัมฤทธิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
203 B6060626 นางสาวเกษราภรณ์ เกษศรีรัตน์  DOCTOR OF MEDICINE10
204 B6060633 นางสาวฟ้าใส บุญลับ  DOCTOR OF MEDICINE10
205 B6060640 นายปัณณทัต สระแกทอง  DOCTOR OF MEDICINE10
206 B6060657 นางสาวพิชญา อิทธิวิศวกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
207 B6060664 นางสาวเปรมสินี บุญเกิด  DOCTOR OF MEDICINE10
208 B6060671 นายปมนตร์ธรรม สนิทจันทร์  DOCTOR OF MEDICINE10
209 B6060688 นายแทนไท ไตรย์เทน  DOCTOR OF MEDICINE10
210 B6060695 นายพีรพัฒน์ ผลจันทร์งาม  DOCTOR OF MEDICINE10
211 B6060718 นางสาวปัณณพร สภารัตน์  DOCTOR OF MEDICINE10
212 B6060725 นายอาณาจักร เดชสุภา  DOCTOR OF MEDICINE10
213 B6060732 นางสาวพิชชาพร ฉินสูงเนิน  DOCTOR OF MEDICINE10
214 B6060749 นายอิสรชน พลอยสุวรรณ์  DOCTOR OF MEDICINE10
215 B6060756 นางสาวลลิตา ชุตินิรันดร์  DOCTOR OF MEDICINE10
216 B6060763 นายณัฐพล สรรเพชุดาญาณ  DOCTOR OF MEDICINE10
217 B6060770 นางสาวอิณท์อนุตรา ถิระธนบุตรศรี  DOCTOR OF MEDICINE10
218 B6060787 นายวิชญ์ภาส ชาคริตานนท์  DOCTOR OF MEDICINE10
219 B6060794 นายติณห์วรปรัชญ์ จันณรงค์  DOCTOR OF MEDICINE10
220 B6060800 นายภาคภูมิ จึงสุวัฒนานนท์  DOCTOR OF MEDICINE10
221 B6060817 นางสาวกฤชอร พรชีวโชติ  DOCTOR OF MEDICINE10
222 B6060824 นางสาวปตินุช สินมาก  DOCTOR OF MEDICINE10
223 B6060831 นางสาวธารีรัตน์ เกิดชื่น  DOCTOR OF MEDICINE10
224 B6060848 นายสิรภพ สุขยานุดิษฐ  DOCTOR OF MEDICINE10
225 B6060855 นายกิตติภัทร์ คันธะมาลย์  DOCTOR OF MEDICINE10
226 B6060862 นางสาวณัฐณิชา ธรรมโสภณ  DOCTOR OF MEDICINE10
227 B6060879 นายธนากร บำรุงพิพัฒนพร  DOCTOR OF MEDICINE10
228 B6060886 นางสาวอารียา ศรีไตรภพ  DOCTOR OF MEDICINE10
229 B6060893 นายดำรงค์เดช มุณีรัมย์  DOCTOR OF MEDICINE10
230 B6060909 นางสาวอารียา คิม  DOCTOR OF MEDICINE10
231 B6060916 นางสาวทิตยา วิชัยแสง  DOCTOR OF MEDICINE10
232 B6060923 นายพันเขต แพงวังทอง  DOCTOR OF MEDICINE10
233 B6060930 นางสาวมณัญญา วิรัตน์จินดา  DOCTOR OF MEDICINE10
234 B6060947 นายนนทวัฒน์ ตรันเจริญ  DOCTOR OF MEDICINE10
235 B6060961 นายวชิรวิชญ์ คำบาง  DOCTOR OF MEDICINE10
236 B6060978 นางสาวธัชทร ทองเจริญ  DOCTOR OF MEDICINE10
237 B6060985 นายภีศเดช เย็นเสมอ  DOCTOR OF MEDICINE10
238 B6060992 นางสาวชนิฐษา มหัทธนาคุณ  DOCTOR OF MEDICINE10
239 B6061005 นางสาวธัญวรัตม์ แจ้งไพร  DOCTOR OF MEDICINE10
240 B6061012 นายชัชพิมุข เครือณรงค์สันติ  DOCTOR OF MEDICINE10
241 B6061036 นางสาวเกศราภรณ์ เสาะหายิ่ง  DOCTOR OF MEDICINE10
242 B6061043 นางสาวปุญชรัสมิ์ สีบท  DOCTOR OF MEDICINE10
243 B6061050 นายพระพร ตันติวงศ์โกสีย์  DOCTOR OF MEDICINE10
244 B6061067 นายธิปก เวียงพล  DOCTOR OF MEDICINE10
245 B6061074 นางสาวปรียาพร เกิดกระโทก  DOCTOR OF MEDICINE10
246 B6061081 นายชนินทร์ ชำนาญวงษ์  DOCTOR OF MEDICINE10
247 B6061098 นางสาวสุรีย์ฉาย แก้วพะไล  DOCTOR OF MEDICINE10
248 B6061104 นางสาวกาญจนา เทียบกลาง  DOCTOR OF MEDICINE10
249 B6061111 นางสาวกีรติกา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง  DOCTOR OF MEDICINE10
250 B6061128 นายอภินันท์ ทวีลาภ  DOCTOR OF MEDICINE10
251 B6061135 นายพันธกานต์ พงษ์ประดิษฐ์  DOCTOR OF MEDICINE10
252 B6061142 นางสาวณัฐณิชา อัตถกิจมงคล  DOCTOR OF MEDICINE10
253 B6061159 นายรักษ์พงศ์ ภิญโญศักดิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
254 B6061166 นายสรรักษ์ สรสิริ  DOCTOR OF MEDICINE10
255 B6061173 นางสาวกรกนก แสนคำ  DOCTOR OF MEDICINE10
256 B6061180 นางสาวธัญญลักษณ์ รักชาติ  DOCTOR OF MEDICINE10
257 B6061197 นายสรศักดิ์ ดอนเตาเหล็ก  DOCTOR OF MEDICINE10
258 B6061210 นางสาวนิรชา คนซื่อ  DOCTOR OF MEDICINE10
259 B6061227 นายณัฏฐ์นรุตม์ เนียมหอม  DOCTOR OF MEDICINE10
260 B6061234 นางสาวปริยาภัทร เฟื่องสุข  DOCTOR OF MEDICINE10
261 B6061241 นางสาวอาทิตยา บูรณะ  DOCTOR OF MEDICINE10
262 B6061258 นางสาวอัญรินทร์ พงษ์ศิรโยธิน  DOCTOR OF MEDICINE10
263 B6061265 นางสาวญาณภา ยกสันเทียะ  DOCTOR OF MEDICINE10
264 B6061272 นายจิรายุส บุษยเวคิน  DOCTOR OF MEDICINE10
265 B6061289 นางสาวแพรพลอย แผลงงาม  DOCTOR OF MEDICINE10
266 B6061296 นางสาวธันยพร จันทร  DOCTOR OF MEDICINE10
267 B6061302 นางสาวปัณณพร ประสพชัยสุริยะ  DOCTOR OF MEDICINE10
268 B6061319 นางสาวปภาดา ตรีรัตน์วัฒนา  DOCTOR OF MEDICINE10
269 B6061326 นางสาวตวงพร อึ้งจิระเมธากุล  DOCTOR OF MEDICINE10
270 B6061333 นางสาววรรธิดา ครอบเทียนชัย  DOCTOR OF MEDICINE10
271 B6061340 นายณัฐธัญ ใกล้โพธิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
272 B6061357 นายชนสรณ์ นวะสุทธิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
273 B6061364 นายสรรกรณ์ โฆษานันตชัย  DOCTOR OF MEDICINE10
274 B6061371 นางสาวกันติมา ซอสุขไพบูลย์  DOCTOR OF MEDICINE10
275 B6061388 นายอนุวัฒน์ ศานติยุกต์  DOCTOR OF MEDICINE10
276 B6061395 นายสพล มหรรฆสุวรรณ  DOCTOR OF MEDICINE10
277 B6065249 นายปาณัสม์ กิจโรจน์สกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
278 B5703845 นางสาวพิมพ์ชนก อภิปรัชญาสกุล  CE40
279 B5705900 นางสาววิมลวรรณ ธิมา  CE10
280 B5717699 นายธนัช ธิติรังสฤษฎ์  CE40
281 B5721849 นางสาววิมลรัตน์ วงค์เฉลิมมัง  Mechatronics Engineering10
282 B5724925 นายนุจมี สะมะแอ  CE40
283 B5725373 นางสาวสุพัตรา บุญต่อ  Mechatronics Engineering40
284 B5725540 นายนวพล เพิ่มทอง  Mechatronics Engineering40
285 B5802838 นางสาวทัณฑิกา ชินกลาง  CPE10
286 B5805846 นางสาวสุปรีดา พาแก้ว  IE10
287 B5814312 นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโย  IE10
288 B5814787 นางสาวสุพรรณิกา โอกาสาวาระ  CPE10
289 B5814954 นางสาวอรทัย สร้างนา  CPE10
290 B5819263 นางสาวอุษณีย์ แสนนางชน  IE10
291 B5825691 นางสาวศศิประภา คงสมรส  CPE10
292 B5904754 นายสุเทพ ดาษดาวัลย์  CE10
293 B5915408 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี  Metallurgical Engineering10
294 B5918942 นายพงศธร ขอดเตชะ  CE10
295 B5926725 นางสาวกิตติมา หงษ์ยิ้ม  Mechatronics Engineering10
296 B5928996 นางสาวสุดารัตน์ อ่อนวงษ์  Mechatronics Engineering10
297 B6004279 นางสาวจรัสศรี มาดี  N/A60
298 B6008796 นางสาวเสาวลักษณ์ สินสิทธิ์  Geological Engineering10
299 B6010577 นายจิรายุ โมสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
300 B6016272 นางสาวชนัญชิดา พร้อมเพรียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering12
301 B6016500 นายธนวัฒน์ พานิชนอก  ME10
302 B6016517 นายเพิ่มศักดิ์ โตดวง  ME10
303 B6017699 นายณัฐนันท์ คันโธ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
304 B6018245 นายจิรวัฒน์ ศรีจันทร์เพลียว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
305 B6019679 นางสาวชญานภัส เมธภัทรนนท์  Electronic Engineering10
306 B6024161 นายภานุเดช พืชเพียร  Mechatronics Engineering10
307 B6028336 นายนนทวัตร มีแสง  Mechatronics Engineering10
308 B6028428 นางสาวญาณิศา โพธิ์อ่อง  Mechatronics Engineering10
309 B6028541 นางสาวเกษร อินอำนวย  Mechatronics Engineering10
310 B6028718 นางสาวประกายรุ้ง บุญศรี  Mechatronics Engineering10
311 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering10
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
312 B6060022 นางสาววิชุดา พินิจกลาง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
313 B6060039 นายภัทรดนัย ปู่เพี้ยน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
314 B6060046 นายสุพล คันชนานนท์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
315 B6060053 นางสาวจิตสุภา เสริมศรี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
316 B6060060 นายพร้อมพงค์ วงษ์วิบูลย์สิน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
317 B6060077 นางสาวพีรดา ทำทอง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
318 B6060084 นางสาวพรมนัส วิริยะไชโย  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
319 B6060091 นางสาวอมลภา อินทรา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
320 B6060107 นางสาวธีรารัตน์ สุทธิประภา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
321 B6060114 นายชนัญวัฒน์ วาดวิไล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
322 B6060121 นายพลกฤต เหนือพันธ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
323 B6060138 นางสาวปภัสมนต์ ศรีประภาพงศ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
324 B6060145 นางสาวถิรณิชา คลังทอง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
325 B6060152 นายปริญญา วงษ์เสนสะ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
326 B6060169 นางสาวชนิกานต์ หอมไกล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
327 B6060176 นางสาวพรรณวิภา สืบเสาะ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
328 B6060190 นายธรรมรัตน์ นาสอ้าน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
329 B6060206 นางสาวธนพร ประกายศรีโรจน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
330 B6060213 นางสาวศิรดา ทองรักศรี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
331 B6060220 นายชุติเดช รัตนธัมมากูล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
332 B6060237 นางสาวชฎาธร ชูเดช  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
333 B6060244 นายไวทย์ วีระเศรษฐกุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
334 B6060251 นางสาวกมลลักษณ์ โพธิ์งาม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
335 B6060268 นางสาวสุนิษา โพธิ์พรม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
336 B6060282 นางสาวชนัญญา นพรัตน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
337 B6060398 นายพิสิฐพล ศรีทา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
338 B6065201 นางสาวปภาวรินทร์ แจ้งไธสง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
339 B6065218 นางสาวศรัณยาพร หารี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
340 B6065225 นายกฤต รักพาณิชย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
341 B6065232 นางสาวอิสรีย์ รัชตะไตรทัศน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
342 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
343 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
344 B6060428 นางสาววรพนิต ช่วยงาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
345 B6060435 นางสาวนิศิตา สร้อยทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
346 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
347 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
348 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
349 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
350 B6061562 นางสาวปัณฑ์ชนิตา วัลลภหิรัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
351 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
352 B6061609 นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
353 B6061623 นางสาวรุ่งอรุณ เวสา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
354 B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
355 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
356 B6061678 นางสาวเบญจมาภรณ์ เบ้าดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
357 B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
358 B6061777 นางสาวอนงค์นาถ ปัตริยะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
359 B6061821 นางสาวธิดารัตน์ ปัตตา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
360 B6061852 นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
361 B6061869 นางสาวกชกร คาวีโชติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
362 B6061968 นายภานุวัฒน์ เมืองเลน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
363 B6062033 นายพิพัฒน์พงษ์ ถาวรจันทร์  ยังไม่สังกัดสาขา 60
364 B6062149 นางสาวศิริวรรณ ม่วงอร่าม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
365 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
366 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
367 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
368 B6062408 นางสาวสุนิสา นิ่มนวล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
369 B6062422 นางสาวชลธิมา ดั้งดอนบม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
370 B6062545 นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
371 B6062552 นางสาวจิรภิญญา กุลี  ENVIRONMENTAL HEALTH60
372 B6062620 นางสาวณภาธริน นวลนุกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
373 B6062668 นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
374 B6062705 นางสาวมินตรา สงครามศักดิ์  ยังไม่สังกัดสาขา 60
375 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
376 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
377 B6062750 นางสาวผกามาศ ชำนาญหมอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
378 B6062767 นางสาวสุดารัตน์ ตระกูลรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
379 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
380 B6063030 นางสาวชลิตา หอขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
381 B6063047 นางสาวลลิตา จันทร์วาน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
382 B6063061 นางสาวกิติศญาพร คิดเห็น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
383 B6063122 นางสาววิภารัตน์ ชมภูพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
384 B6063177 นางสาวเจนจิรา ยิ้มมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
385 B6063207 นางสาวอริศรา วิโรจน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
386 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
387 B6063238 นางสาวทิวาพร ยศปัญญา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
388 B6063245 นางสาวปรารถนา วิทย์ชัยวุฒิวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
389 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
390 B6063290 นางสาวเยาวเรศ กันภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
391 B6063382 นางสาวกัญญารัตน์ แสงบัวภา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
392 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
393 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
394 B6063535 นางสาวสุขชนก ป้องกัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
395 B6063542 นายอนุชิต นีระไทย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
396 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
397 B6063658 นางสาวกนกพรรณ หมื่นกล้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
398 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
399 B6063719 นางสาวสุดารัตน์ พรสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
400 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
401 B6063818 นางสาวอรดา สินธุรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
402 B6063870 นางสาวน้ำฝน ท้าวจัตุรัส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
403 B6063931 นายเดชาชัย จันภูทัศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
404 B6064099 นางสาวนันทิกานต์ อินทร์ทัศน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
405 B6064129 นางสาวสุกัญญา เสนากิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
406 B6064136 นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีจรัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
407 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
408 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
409 B6064228 นางสาวกรองเเก้ว ไชยพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
410 B6064242 นางสาวสิตานันท์ เอี่ยมเศรษฐกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
411 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
412 B6064280 นางสาวอนงค์นาฎ โคตรสา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
413 B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
414 B6064365 นางสาวอัญชณา เที่ยงธรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
415 B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
416 B6064396 นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้  ENVIRONMENTAL HEALTH10
417 B6064440 นางสาววชิรา คำย้าว  ยังไม่สังกัดสาขา 60
418 B6064532 นายกิตติบดินทร์ เงินสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
419 B6064563 นางสาวเกวลิน ยอดนครจง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
420 B6064587 นางสาวอินทิรา สุริเตอร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
421 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
422 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
423 B6064709 นางสาวรจเรศ กวางรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
424 B6064754 นางสาวพินิตพิชา จินโจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
425 B6064778 นางสาวชลธิชา แสงชนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
426 B6064792 นางสาวปุณยนุช แสงทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
427 B6064822 นางสาวนิตยา สรรเสริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
428 B6064846 นางสาวสุดารัตน์ ชาณะพต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
429 B6064860 นางสาวปฐวีกานต์ แก้วรักศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
430 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
431 B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
432 B6064891 นางสาวกิติกาญจน์ กางรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
433 B6064945 นางสาวสุนิตา ลมรื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
434 B6064990 สิบเอกหญิงสโรชินี หลีประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
435 B6065034 นางสาวอาริยา มันหาท้าว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
436 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
437 B6065157 นางสาวพุทธรักษา จิตรชัยภูมิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
438 B6065195 นางสาวณิชนันทน์ แสงสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
439 B6065317 นางสาวอริษา ชัยโย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
440 B6065386 นางสาวทัศน์วรรณ พึ่งโภคา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
441 B6065416 นางสาวกาญจนา ศรีวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
442 B6065492 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
443 B6065522 นางสาววรัทยา ทรงสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
444 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
445 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.