รายชื่อนศ.
รายวิชา102105 : ORGANIC CHEMISTRY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5881529 นายธเนศ เสนาะเสียง  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B5854530 นายสรวิศ ตาตุ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3 B6060459 นายสัญญา ชื่นสุนทร  DOCTOR OF MEDICINE10
4 B6060497 นางสาวธนวรรณ อุทินทุ  DOCTOR OF MEDICINE10
5 B6060503 นางสาวพลอยไพลิน ลิ้มสุวัฒน์  DOCTOR OF MEDICINE10
6 B6060510 นายนิธิศ เจริญศรี  DOCTOR OF MEDICINE10
7 B6060527 นางสาวศศิตนันทน์ ฤทธิ์ไธสง  DOCTOR OF MEDICINE10
8 B6060534 นางสาวศุภสุตา วรรณวิกรม์  DOCTOR OF MEDICINE10
9 B6060541 นางสาวศุภาพิชญ์ ลิ้มชูพรวิกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
10 B6060558 นายพัชรพล อัครปรีดี  DOCTOR OF MEDICINE10
11 B6060565 นายภัทรวุฒิ ประสิทธิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
12 B6060572 นางสาวปัญญาพร บุญเศษ  DOCTOR OF MEDICINE10
13 B6060589 นายปณชัย แซ่โค้ว  DOCTOR OF MEDICINE10
14 B6060596 นางสาวณัฐวรา ศรีพันธ์  DOCTOR OF MEDICINE10
15 B6060602 นางสาววชิรญาณ์ พลแก้ง  DOCTOR OF MEDICINE10
16 B6060619 นางสาวสุภานัน สื่อสัมฤทธิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
17 B6060626 นางสาวเกษราภรณ์ เกษศรีรัตน์  DOCTOR OF MEDICINE10
18 B6060633 นางสาวฟ้าใส บุญลับ  DOCTOR OF MEDICINE10
19 B6060640 นายปัณณทัต สระแกทอง  DOCTOR OF MEDICINE10
20 B6060657 นางสาวพิชญา อิทธิวิศวกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
21 B6060664 นางสาวเปรมสินี บุญเกิด  DOCTOR OF MEDICINE10
22 B6060671 นายปมนตร์ธรรม สนิทจันทร์  DOCTOR OF MEDICINE10
23 B6060688 นายแทนไท ไตรย์เทน  DOCTOR OF MEDICINE10
24 B6060695 นายพีรพัฒน์ ผลจันทร์งาม  DOCTOR OF MEDICINE10
25 B6060718 นางสาวปัณณพร สภารัตน์  DOCTOR OF MEDICINE10
26 B6060725 นายอาณาจักร เดชสุภา  DOCTOR OF MEDICINE10
27 B6060732 นางสาวพิชชาพร ฉินสูงเนิน  DOCTOR OF MEDICINE10
28 B6060749 นายอิสรชน พลอยสุวรรณ์  DOCTOR OF MEDICINE10
29 B6060756 นางสาวลลิตา ชุตินิรันดร์  DOCTOR OF MEDICINE10
30 B6060763 นายณัฐพล สรรเพชุดาญาณ  DOCTOR OF MEDICINE10
31 B6060770 นางสาวอิณท์อนุตรา ถิระธนบุตรศรี  DOCTOR OF MEDICINE10
32 B6060787 นายวิชญ์ภาส ชาคริตานนท์  DOCTOR OF MEDICINE10
33 B6060794 นายติณห์วรปรัชญ์ จันณรงค์  DOCTOR OF MEDICINE10
34 B6060800 นายภาคภูมิ จึงสุวัฒนานนท์  DOCTOR OF MEDICINE10
35 B6060817 นางสาวกฤชอร พรชีวโชติ  DOCTOR OF MEDICINE10
36 B6060824 นางสาวปตินุช สินมาก  DOCTOR OF MEDICINE10
37 B6060831 นางสาวธารีรัตน์ เกิดชื่น  DOCTOR OF MEDICINE10
38 B6060848 นายสิรภพ สุขยานุดิษฐ  DOCTOR OF MEDICINE10
39 B6060855 นายกิตติภัทร์ คันธะมาลย์  DOCTOR OF MEDICINE10
40 B6060862 นางสาวณัฐณิชา ธรรมโสภณ  DOCTOR OF MEDICINE10
41 B6060879 นายธนากร บำรุงพิพัฒนพร  DOCTOR OF MEDICINE10
42 B6060886 นางสาวอารียา ศรีไตรภพ  DOCTOR OF MEDICINE10
43 B6060893 นายดำรงค์เดช มุณีรัมย์  DOCTOR OF MEDICINE10
44 B6060909 นางสาวอารียา คิม  DOCTOR OF MEDICINE10
45 B6060916 นางสาวทิตยา วิชัยแสง  DOCTOR OF MEDICINE10
46 B6060923 นายพันเขต แพงวังทอง  DOCTOR OF MEDICINE10
47 B6060930 นางสาวมณัญญา วิรัตน์จินดา  DOCTOR OF MEDICINE10
48 B6060947 นายนนทวัฒน์ ตรันเจริญ  DOCTOR OF MEDICINE10
49 B6060954 นายสุขสันต์ ปิ่นสุวรรณ  DOCTOR OF MEDICINE10
50 B6060961 นายวชิรวิชญ์ คำบาง  DOCTOR OF MEDICINE10
51 B6060978 นางสาวธัชทร ทองเจริญ  DOCTOR OF MEDICINE10
52 B6060985 นายภีศเดช เย็นเสมอ  DOCTOR OF MEDICINE10
53 B6060992 นางสาวชนิฐษา มหัทธนาคุณ  DOCTOR OF MEDICINE10
54 B6061005 นางสาวธัญวรัตม์ แจ้งไพร  DOCTOR OF MEDICINE10
55 B6061012 นายชัชพิมุข เครือณรงค์สันติ  DOCTOR OF MEDICINE10
56 B6061029 นายรัชชานนท์ เกตุชาติ  DOCTOR OF MEDICINE10
57 B6061036 นางสาวเกศราภรณ์ เสาะหายิ่ง  DOCTOR OF MEDICINE10
58 B6061043 นางสาวปุญชรัสมิ์ สีบท  DOCTOR OF MEDICINE10
59 B6061050 นายพระพร ตันติวงศ์โกสีย์  DOCTOR OF MEDICINE10
60 B6061067 นายธิปก เวียงพล  DOCTOR OF MEDICINE10
61 B6061074 นางสาวปรียาพร เกิดกระโทก  DOCTOR OF MEDICINE10
62 B6061081 นายชนินทร์ ชำนาญวงษ์  DOCTOR OF MEDICINE10
63 B6061098 นางสาวสุรีย์ฉาย แก้วพะไล  DOCTOR OF MEDICINE10
64 B6061104 นางสาวกาญจนา เทียบกลาง  DOCTOR OF MEDICINE10
65 B6061111 นางสาวกีรติกา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง  DOCTOR OF MEDICINE10
66 B6061128 นายอภินันท์ ทวีลาภ  DOCTOR OF MEDICINE10
67 B6061135 นายพันธกานต์ พงษ์ประดิษฐ์  DOCTOR OF MEDICINE10
68 B6061142 นางสาวณัฐณิชา อัตถกิจมงคล  DOCTOR OF MEDICINE10
69 B6061159 นายรักษ์พงศ์ ภิญโญศักดิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
70 B6061166 นายสรรักษ์ สรสิริ  DOCTOR OF MEDICINE10
71 B6061173 นางสาวกรกนก แสนคำ  DOCTOR OF MEDICINE10
72 B6061180 นางสาวธัญญลักษณ์ รักชาติ  DOCTOR OF MEDICINE10
73 B6061197 นายสรศักดิ์ ดอนเตาเหล็ก  DOCTOR OF MEDICINE10
74 B6061203 นายพีรพัฒน์ แมนเมือง  DOCTOR OF MEDICINE10
75 B6061210 นางสาวนิรชา คนซื่อ  DOCTOR OF MEDICINE10
76 B6061227 นายณัฏฐ์นรุตม์ เนียมหอม  DOCTOR OF MEDICINE10
77 B6061234 นางสาวปริยาภัทร เฟื่องสุข  DOCTOR OF MEDICINE10
78 B6061241 นางสาวอาทิตยา บูรณะ  DOCTOR OF MEDICINE10
79 B6061258 นางสาวอัญรินทร์ พงษ์ศิรโยธิน  DOCTOR OF MEDICINE10
80 B6061265 นางสาวญาณภา ยกสันเทียะ  DOCTOR OF MEDICINE10
81 B6061272 นายจิรายุส บุษยเวคิน  DOCTOR OF MEDICINE10
82 B6061289 นางสาวแพรพลอย แผลงงาม  DOCTOR OF MEDICINE10
83 B6061296 นางสาวธันยพร จันทร  DOCTOR OF MEDICINE10
84 B6061302 นางสาวปัณณพร ประสพชัยสุริยะ  DOCTOR OF MEDICINE10
85 B6061319 นางสาวปภาดา ตรีรัตน์วัฒนา  DOCTOR OF MEDICINE10
86 B6061326 นางสาวตวงพร อึ้งจิระเมธากุล  DOCTOR OF MEDICINE10
87 B6061333 นางสาววรรธิดา ครอบเทียนชัย  DOCTOR OF MEDICINE10
88 B6061340 นายณัฐธัญ ใกล้โพธิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
89 B6061357 นายชนสรณ์ นวะสุทธิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
90 B6061364 นายสรรกรณ์ โฆษานันตชัย  DOCTOR OF MEDICINE10
91 B6061371 นางสาวกันติมา ซอสุขไพบูลย์  DOCTOR OF MEDICINE10
92 B6061388 นายอนุวัฒน์ ศานติยุกต์  DOCTOR OF MEDICINE10
93 B6061395 นายสพล มหรรฆสุวรรณ  DOCTOR OF MEDICINE10
94 B6065249 นายปาณัสม์ กิจโรจน์สกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
95 B5523863 นายบุญเดช ธรรมอารีย์  ChemE10
96 B5814114 นางสาวกาญจนาพร ชูก้าน  ChemE10
97 B5815272 นางสาววรรณิศา ไตรเลิศ  ChemE10
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
98 B5961023 นางสาวธนกาญจน์ เลิศสรรสิริ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
99 B6060022 นางสาววิชุดา พินิจกลาง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
100 B6060039 นายภัทรดนัย ปู่เพี้ยน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
101 B6060046 นายสุพล คันชนานนท์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
102 B6060053 นางสาวจิตสุภา เสริมศรี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
103 B6060060 นายพร้อมพงค์ วงษ์วิบูลย์สิน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
104 B6060077 นางสาวพีรดา ทำทอง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
105 B6060084 นางสาวพรมนัส วิริยะไชโย  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
106 B6060091 นางสาวอมลภา อินทรา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
107 B6060107 นางสาวธีรารัตน์ สุทธิประภา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
108 B6060114 นายชนัญวัฒน์ วาดวิไล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
109 B6060121 นายพลกฤต เหนือพันธ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
110 B6060138 นางสาวปภัสมนต์ ศรีประภาพงศ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
111 B6060145 นางสาวถิรณิชา คลังทอง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
112 B6060152 นายปริญญา วงษ์เสนสะ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
113 B6060169 นางสาวชนิกานต์ หอมไกล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
114 B6060176 นางสาวพรรณวิภา สืบเสาะ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
115 B6060190 นายธรรมรัตน์ นาสอ้าน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
116 B6060206 นางสาวธนพร ประกายศรีโรจน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
117 B6060213 นางสาวศิรดา ทองรักศรี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
118 B6060220 นายชุติเดช รัตนธัมมากูล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
119 B6060237 นางสาวชฎาธร ชูเดช  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
120 B6060244 นายไวทย์ วีระเศรษฐกุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
121 B6060251 นางสาวกมลลักษณ์ โพธิ์งาม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
122 B6060268 นางสาวสุนิษา โพธิ์พรม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
123 B6060282 นางสาวชนัญญา นพรัตน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
124 B6060398 นายพิสิฐพล ศรีทา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
125 B6065201 นางสาวปภาวรินทร์ แจ้งไธสง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
126 B6065218 นางสาวศรัณยาพร หารี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
127 B6065225 นายกฤต รักพาณิชย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
128 B6065232 นางสาวอิสรีย์ รัชตะไตรทัศน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
129 B5760947 นางสาวอรรจมณี อโณทัยไพบูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
130 B5862627 นางสาวสุภาวิตา ฝ่ายเพีย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
131 B5963225 นางสาวนิศาชล มูลนันท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
132 B5963324 นางสาวภัทราภรณ์ แทนค่ำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
133 B5963393 นางสาวพัชรินทร์ เลาะสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
134 B5963522 นางสาวธนัญญา ดีการนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
135 B5963959 นางสาวอุษา หาแว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
136 B5963997 นางสาวพิมลวรรณ มีสินทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
137 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
138 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
139 B6060428 นางสาววรพนิต ช่วยงาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
140 B6060435 นางสาวนิศิตา สร้อยทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
141 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
142 B6060473 นางสาวอรนุช เครื่องประดับ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
143 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
144 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
145 B6061418 นางสาวเกศมณี วรรณสุทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
146 B6061425 นางสาวลภัสรดา ราชจริต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
147 B6061432 นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
148 B6061449 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
149 B6061456 นางสาวอาภาพร หงษ์ขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
150 B6061463 นางสาวกัญญารัตน์ คืบขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
151 B6061470 นางสาวกะรัตเพชร นาคปลัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
152 B6061494 นางสาวทัศณา สมภูงา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
153 B6061500 นายจิรายุทธ อุดม  ยังไม่สังกัดสาขา 60
154 B6061517 นางสาวสุนันทา พูลขวัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
155 B6061524 นางสาวสุธิดา งูพิมาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
156 B6061531 นางสาวกนกวรรณ รุ่นมะลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
157 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
158 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
159 B6061593 นางสาวกัณฐิกา แมขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
160 B6061616 นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
161 B6061630 นางสาวพัชรนันท์ ธรานุกูลวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
162 B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
163 B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
164 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
165 B6061678 นางสาวเบญจมาภรณ์ เบ้าดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
166 B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
167 B6061692 นางสาวณัฐริกา พรมบุตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
168 B6061715 นางสาววิลาวัลย์ สันติกุล  ยังไม่สังกัดสาขา 60
169 B6061753 นางสาวธัญญลักษณ์ ระวังกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
170 B6061760 นางสาวจิราวดี สุริยันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
171 B6061777 นางสาวอนงค์นาถ ปัตริยะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
172 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
173 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
174 B6061821 นางสาวธิดารัตน์ ปัตตา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
175 B6061845 นางสาวภัทราวดี กิพิมาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
176 B6061852 นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
177 B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
178 B6061883 นายรัชกาล คำสว่าง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
179 B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
180 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
181 B6061920 นางสาวยุวดี ชอบสงวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
182 B6061937 นางสาวจรรยา เจือจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
183 B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
184 B6061951 นางสาวปิยนันท์ สุดใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
185 B6061975 นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
186 B6061982 นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
187 B6061999 นางสาวฉัตรสุดา เทพบุปผา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
188 B6062002 นางสาววรกานต์ ต่ออำนาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
189 B6062026 นายธีระยุทธ ไทยลือนาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
190 B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
191 B6062057 นางสาวศิริกานดา อุดหนุน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
192 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
193 B6062088 นายรักสิทธิ์ ดวงท้าวเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
194 B6062095 นางสาวอารียา ราชบัณดิส  ENVIRONMENTAL HEALTH10
195 B6062125 นางสาวจันทราทิพย์ ภูมิโพธิ์ตาก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
196 B6062156 นางสาวเจนจิรา ชมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
197 B6062187 นางสาวกัญญาณัฐ กงมหา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
198 B6062194 นางสาวสุพิชญา แสนโท  ENVIRONMENTAL HEALTH10
199 B6062200 นายธนวัฒน์ คตบัว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
200 B6062231 นางสาวอัญมณี สร้างบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
201 B6062248 นายพลวัฒน์ คุณาธร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
202 B6062255 นางสาวอาภาพร ฟองสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
203 B6062262 นายจีรพัฒน์ ศรีกันหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
204 B6062279 นายปณชัย แพงจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
205 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
206 B6062293 นางสาววรรณพร ถมปัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
207 B6062309 นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
208 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
209 B6062354 นางสาวกุลธิดา รัตนมณี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
210 B6062361 นางสาวจันทกานต์ ปิดรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
211 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
212 B6062408 นางสาวสุนิสา นิ่มนวล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
213 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
214 B6062422 นางสาวชลธิมา ดั้งดอนบม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
215 B6062439 นางสาวสิริกานดา มักอ้น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
216 B6062446 นางสาวกาญจนา มัธยมแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
217 B6062453 นายหฤษฏ์ เงินโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
218 B6062460 นางสาวกันยารัตน์ สุขเพราะนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
219 B6062477 นางสาวพัณณิดา จุลสานะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
220 B6062484 นางสาวนันท์นลิน ผึ่งแก้ว  ยังไม่สังกัดสาขา 60
221 B6062491 นางสาวกัลยา ทับทิม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
222 B6062507 นางสาวยศวดี ชมด่าน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
223 B6062514 นางสาวอังคณา มุ่งพึ่งกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
224 B6062521 นางสาวกัญญารัตน์ เทียมแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
225 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
226 B6062583 นางสาวนารากร การนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
227 B6062590 นางสาวอรยา ศรีโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
228 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
229 B6062613 นางสาวอรจิรา ภูแล่นนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
230 B6062620 นางสาวณภาธริน นวลนุกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
231 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
232 B6062644 นางสาวโสรยา ใจบริสุทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
233 B6062651 นายกรกต ชารีดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
234 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
235 B6062699 นางสาวรุ่งทิวา แน่นพะเนาว์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
236 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
237 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
238 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
239 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
240 B6062750 นางสาวผกามาศ ชำนาญหมอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
241 B6062767 นางสาวสุดารัตน์ ตระกูลรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
242 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
243 B6062781 นางสาวรุจิรา พานทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
244 B6062798 นางสาวชลิตา ภูกองไชย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
245 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
246 B6062811 นางสาวณิชกุล สีกาลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
247 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
248 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
249 B6062842 นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
250 B6062866 นางสาวธัญชนก สายสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
251 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
252 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
253 B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
254 B6062910 นางสาวพิชญาภา เพ็ญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
255 B6062927 นางสาวจารุวรรณ ต่อพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
256 B6062934 นางสาวสุทธิชา เนียมขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
257 B6062941 นางสาวสร้อยสุดา รอดกำเหนิด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
258 B6062958 นางสาวศศิประภา พรมบ้านสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
259 B6062965 นางสาวลินดารักษ์ สีงาม  ยังไม่สังกัดสาขา 60
260 B6062972 นางสาวอัญรัตน์ นามโสม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
261 B6062989 นางสาวรัตน์ชนก ชนะค้า  ENVIRONMENTAL HEALTH10
262 B6062996 นางสาวธันยภรณ์ สุขสบาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
263 B6063009 นายณัฐพงษ์ พกทรัพย์หิรัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
264 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
265 B6063030 นางสาวชลิตา หอขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
266 B6063054 นางสาวดวงสุดา จงพึ่งกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
267 B6063092 นางสาวนริศรา พุ่มสุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
268 B6063108 นางสาววีร์สุดา ฉินสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
269 B6063139 นางสาวจิตนภา ดำแพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
270 B6063153 นางสาวปวีณา ชื่นตา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
271 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
272 B6063191 นางสาวถิรนันท์ จงใจงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
273 B6063214 นางสาวไอลดา รานอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
274 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
275 B6063238 นางสาวทิวาพร ยศปัญญา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
276 B6063245 นางสาวปรารถนา วิทย์ชัยวุฒิวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
277 B6063252 นางสาวภคนันท์ คำนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
278 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
279 B6063276 นางสาวอาริสา ชาติไทย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
280 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
281 B6063290 นางสาวเยาวเรศ กันภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
282 B6063306 นางสาวมณีรัตน์ สร้างการนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
283 B6063320 นางสาวจันทิมา ชวนชุมกัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY60
284 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
285 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
286 B6063351 นางสาวรศิกาญจน์ อินธนู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
287 B6063375 นางสาวกาญจนัดดา เสาเกลียว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
288 B6063382 นางสาวกัญญารัตน์ แสงบัวภา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
289 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
290 B6063405 นางสาวพณัฏฐ์ภรณ์ ไพจตุรัส  ENVIRONMENTAL HEALTH60
291 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
292 B6063429 นางสาวเกศินี โกรพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
293 B6063436 นางสาวจุรีภรณ์ พาศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
294 B6063443 นางสาวสิตานัน นาคสุวรรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
295 B6063450 นางสาวนันทิยา ศิลป์ชัยเสรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
296 B6063467 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
297 B6063481 นางสาวอภิญญา มณีรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
298 B6063498 นายวุฒิภัทร ศรีพระจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
299 B6063528 นางสาวจุฑารัตน์ ต้นสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
300 B6063535 นางสาวสุขชนก ป้องกัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
301 B6063542 นายอนุชิต นีระไทย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
302 B6063559 นางสาวจันทร์สุดา เปียสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
303 B6063566 นางสาวนิภาภรณ์ ป้องศรี  ยังไม่สังกัดสาขา 60
304 B6063573 นางสาวปิยฉัตร กลิ่นมาก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
305 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
306 B6063603 นางสาวมนรดา เมณกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
307 B6063610 นางสาวอรทัย ชัยสิทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
308 B6063658 นางสาวกนกพรรณ หมื่นกล้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
309 B6063665 นางสาวพิมพ์ชนก แก่นคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
310 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
311 B6063689 นางสาวมณฑาทิพย์ ธนาวิชิตฤกษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
312 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
313 B6063719 นางสาวสุดารัตน์ พรสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
314 B6063726 นางสาวขวัญฤดี อินแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
315 B6063733 นางสาวศิริลักษณ์ ทุมไมล์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
316 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
317 B6063764 นางสาวกัณยานัฐ เอื้อยฉิมพลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
318 B6063771 นางสาวสุพัตรา กุญแจทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
319 B6063788 นางสาวภัคจิรา สมบุตร  ENVIRONMENTAL HEALTH60
320 B6063795 นางสาวอภิชญา ก๋าสม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
321 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
322 B6063818 นางสาวอรดา สินธุรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
323 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
324 B6063832 นางสาวรัตนา จันทรชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
325 B6063849 นางสาวจุฑาพร จุฑาพัฒนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
326 B6063856 นางสาวนิศารัตน์ พิพิธกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
327 B6063863 นางสาวกชกร นวนฉิมพลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
328 B6063870 นางสาวน้ำฝน ท้าวจัตุรัส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
329 B6063887 นางสาวสิรินดา สุขสมเขตร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
330 B6063900 นางสาวปรียานุช พลอนันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
331 B6063917 นางสาวปริศนา เสนาวัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
332 B6063924 นางสาวปัทมา อ่อนรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
333 B6063931 นายเดชาชัย จันภูทัศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
334 B6063948 นางสาวกุลจิรา ปังศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
335 B6063955 นางสาววราพร สอนจิตต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
336 B6063962 นายสุภชัย สุภาพ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
337 B6063979 นางสาวสมัชญา บุญยืน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
338 B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
339 B6064006 นางสาววิภาวี ดีทั่ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
340 B6064037 นางสาวจิราพร อ่อนศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
341 B6064044 นางสาวจารุวรรณ ขันนาค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
342 B6064051 นางสาวณัฐริกา สดช้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
343 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
344 B6064075 นางสาวเนตรนภา โภคาพานิช  ยังไม่สังกัดสาขา 60
345 B6064082 นางสาวพิมพิไล ชัยแหม่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
346 B6064105 นางสาวสาวิกา วรรณขาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
347 B6064112 นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
348 B6064129 นางสาวสุกัญญา เสนากิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
349 B6064136 นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีจรัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
350 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
351 B6064150 นางสาวมัญชริน ไชยปราณี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
352 B6064167 นางสาวจุรารัตน์ ก้อนวัน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
353 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
354 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
355 B6064198 นางสาวจันทิมา ภูมิกระจ่าง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
356 B6064204 นางสาวอุทัยวรรณ บุษดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
357 B6064228 นางสาวกรองเเก้ว ไชยพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
358 B6064235 นางสาวภาวินี เทพจร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
359 B6064242 นางสาวสิตานันท์ เอี่ยมเศรษฐกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
360 B6064259 นางสาวพิมพญา พิมพ์พา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
361 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
362 B6064280 นางสาวอนงค์นาฎ โคตรสา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
363 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
364 B6064303 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
365 B6064310 นางสาวณภัทร สุทธิวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
366 B6064341 นายกิตตินันท์ ทาดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
367 B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
368 B6064365 นางสาวอัญชณา เที่ยงธรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
369 B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
370 B6064389 นางสาวอรทัย ไซรอดแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
371 B6064396 นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้  ENVIRONMENTAL HEALTH10
372 B6064402 นางสาวสุภาวดี สิงห์รักษาตระกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
373 B6064419 นางสาวนุศรา ไพสี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
374 B6064426 นางสาวน้ำทิพย์ ลื่นภูเขียว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
375 B6064440 นางสาววชิรา คำย้าว  ยังไม่สังกัดสาขา 60
376 B6064457 นางสาวอมินดารา ชัยเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
377 B6064464 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สวรรณา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
378 B6064471 นางสาวประภัสสร ซอนทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
379 B6064488 นางสาวณัฐณิชา พิตตะขบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
380 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
381 B6064532 นายกิตติบดินทร์ เงินสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
382 B6064549 นางสาวธิรดา ประเสริฐสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
383 B6064556 นางสาววินิชชากรณ์ รอดสัมฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH60
384 B6064563 นางสาวเกวลิน ยอดนครจง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
385 B6064594 นางสาวธีรนาฏ สุวรรณรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
386 B6064617 นางสาวฐิติพร มาบัว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
387 B6064631 นางสาวจารุวรรณ เพิ่มเพียรสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
388 B6064648 นางสาวน้ำพลอย ไกรบำรุง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
389 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
390 B6064662 นางสาวศดานันท์ แก้วกลม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
391 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
392 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
393 B6064709 นางสาวรจเรศ กวางรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
394 B6064716 นางสาวสุดารัตน์ ปรางค์นอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
395 B6064747 นางสาววณัญญา ก้อนทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
396 B6064761 นางสาวกาญจนา บุญขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
397 B6064785 นางสาวกัญญาณัฐ สีวันนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
398 B6064792 นางสาวปุณยนุช แสงทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
399 B6064808 นางสาวทัศยามล วงศาสตร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
400 B6064815 นางสาวยลดา พาลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
401 B6064839 นางสาวสุภิญญา ขั้วกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
402 B6064846 นางสาวสุดารัตน์ ชาณะพต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
403 B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
404 B6064860 นางสาวปฐวีกานต์ แก้วรักศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
405 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
406 B6064891 นางสาวกิติกาญจน์ กางรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
407 B6064921 นางสาวศิริรัตน์ มูลจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
408 B6064938 นางสาวศศิธร ผลสมหวัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
409 B6064945 นางสาวสุนิตา ลมรื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
410 B6064952 นางสาวปณิธิ สาชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
411 B6064976 นางสาวพิมพ์วิภา แก้วคง  ENVIRONMENTAL HEALTH60
412 B6064983 นางสาวขวัญฤดี สาทิพจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
413 B6065003 นายพีรพัฒน์ ทองขาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
414 B6065010 นายอาทิตย์ จงห่อกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
415 B6065027 นางสาวนภัสวรรณ มั่นสุขผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
416 B6065034 นางสาวอาริยา มันหาท้าว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
417 B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
418 B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
419 B6065065 นางสาววริษา กาเด็น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
420 B6065089 นายพิริยพงษ์ อู่จอหอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
421 B6065096 นางสาวกานต์รวี นาคขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
422 B6065102 นางสาววรัญญา เลิศศิริวรกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH60
423 B6065119 นายชวนากร ทรวงโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
424 B6065126 นายณัฐพงษ์ ไชยคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
425 B6065133 นางสาวกนกอร ช่างเกวียน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
426 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
427 B6065157 นางสาวพุทธรักษา จิตรชัยภูมิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
428 B6065171 นางสาวชนิตา ผะกาเกศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
429 B6065188 นายกฤธิชัย ติถา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
430 B6065256 นางสาวศิริพร ไหมทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
431 B6065294 นายสิทธิชัย ทิวาพัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
432 B6065317 นางสาวอริษา ชัยโย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
433 B6065324 นางสาวกนกพร จำปาศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
434 B6065331 นางสาวภาวิดา อุ่นรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
435 B6065362 นางสาวแพรวพรรณ ไวกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
436 B6065386 นางสาวทัศน์วรรณ พึ่งโภคา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
437 B6065393 นางสาวจิราภรณ์ สรรเสริญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
438 B6065416 นางสาวกาญจนา ศรีวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
439 B6065454 นางสาวศศิกานต์ ศรีสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
440 B6065485 นายนภัส อภิสิทธิไกรโศภิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
441 B6065492 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
442 B6065508 นางสาววิไลพร แสงสว่าง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
443 B6065539 นางสาววิชุดา พิกุลศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
444 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
445 B6065584 นางสาวทักษพร หม่อนกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
446 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
447 B6065607 นางสาวปัทมาภรณ์ พุ่มแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
448 B6065621 นางสาวจันทรรัตน์ เหมือนตา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
449 B6065638 นางสาวอชิรญา มหาหงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
450 B6065652 นางสาวอณิสตา มาลินี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
451 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.