รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5582211 นางสาวชลิตา นามมนตรี  SPORTS SCIENCE10
2 B6080136 นายชาคริต ปรุเขตต์  SPORTS SCIENCE10
3 B6080464 นายตุลภัทร รัตตสุพร  SPORTS SCIENCE10
4 B6080532 นางสาวรัชนีกร เล่ห์กล  SPORTS SCIENCE10
5 B6080556 นายชัยศิริ ดีสัมพันธ์  SPORTS SCIENCE10
6 B6080563 นางสาวชลิตา นาคค่อนอก  SPORTS SCIENCE10
7 B6080587 นายณัฏฐวัตร นุ่นโชติ  SPORTS SCIENCE10
8 B6080594 นายชิษณุพงศ์ จันลุทิน  SPORTS SCIENCE10
9 B6080648 นางสาวนภาผ่อง ยุธกลาง  SPORTS SCIENCE10
10 B6080655 นายชานนท์ ศรีสายยนต์  SPORTS SCIENCE10
11 B6080662 นางสาวนิ่มนวล กำจ่าย  SPORTS SCIENCE10
12 B6080693 นายพัชรพล สู้ศึก  SPORTS SCIENCE10
13 B6080730 นายสมพงษ์ อัคราช  SPORTS SCIENCE10
14 B6080747 นายสุรเชษฐ์ มะปะเข  SPORTS SCIENCE10
15 B6080785 นายศุภฤกษ์ สีทาแก  SPORTS SCIENCE10
16 B6080839 นายภานุพันธ์ เขียวคำรพ  SPORTS SCIENCE10
17 B6080969 นางสาวสุริวิภา กุณาศล  SPORTS SCIENCE10
18 B6080990 นางสาวชุติมณฑน์ รุ้งสันเทียะ  SPORTS SCIENCE10
19 B6081041 นางสาวขวัญจิรา วรรณาเขียว  SPORTS SCIENCE10
20 B6081072 นางสาวมนสิชา หมายเจริญ  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
21 B5953387 นางสาวนาฏชุดา มหามาตย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
22 B5542321 นายอรรณพ สิทธิภา  Electronic Engineering10
23 B5542543 นายกิตติพันธ์ ยาวะระ  Agricultural and Food Engineering10
24 B5700981 นางสาวธนัชพร ยอดนิโรจน์  MAE10
25 B5702503 นางสาวธยาน์ กิติสกนธ์  CME10
26 B5706648 นางสาวเพ็ญนภา แสวงสุข  Agricultural and Food Engineering10
27 B5709892 นางสาวรัตติยาวัลย์ สังกรณ์  CME10
28 B5719204 นางสาวน่านนที อนันตปัญญา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B5720101 นายเจษรินทร์ เจริญศิริ  EE40
30 B5722648 นายอวิรุทธ์ คุ้มพงษ์  IE10
31 B5801534 นางสาวสุธาสินี อินภู่  CME10
32 B5803217 นายถิรวิทย์ มีมา  CME10
33 B5803279 นายพยุงศักดิ์ ติดใจดี  CME10
34 B5804849 นายปาล์ม ทวนสูงเนิน  IE10
35 B5805662 นางสาวสุชาดา สายธนู  CME10
36 B5811113 นายฐาปนพงศ์ อิทธิสาร  Automotive Engineering10
37 B5812370 นายชัยณรงค์ โพธิกุล  MAE10
38 B5812769 นายนครินทร์ นามสิมมา  MAE10
39 B5812899 นายอิศเรส ประดับเพชร  IE10
40 B5815531 นายคณาธิป กาฬภักดี  ChemE10
41 B5818105 นายสิรภพ ภารพันธ์  EE10
42 B5824021 นางสาวอิสรา สุภาเวท  ChemE10
43 B5824779 นายธนาธิป แก้วคง  CME10
44 B5827992 นางสาวแพรพลอย บัวเทศ  CME10
45 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE10
46 B5911561 นายนัครา คชสีห์  Metallurgical Engineering10
47 B5911578 นายพานุวัฒน์ แก้วไวยุทธ์  Agricultural and Food Engineering10
48 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ  PE10
49 B5912285 นายจีรศักดิ์ กรวยทอง  PE10
50 B5913053 นายชนะเชิด สิงหมาตร  Agricultural and Food Engineering10
51 B5914852 นายณัฐกานต์ วงศ์คุณธร  Environmental Engineering10
52 B5917211 นายวัฒนพงศ์ ตากิ่มนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering60
53 B5919208 นางสาวศุภิสรา บัวสกุล  Metallurgical Engineering10
54 B5919734 นายณัฐนนท์ อ่ำถนอม  Electronic Engineering10
55 B5920419 นางสาวอิสริยาภรณ์ ฤทธิคง  Agricultural and Food Engineering10
56 B5920457 นางสาวอารยา ถิตย์แสน  Agricultural and Food Engineering10
57 B5924929 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะนะบุญ  Agricultural and Food Engineering10
58 B5928293 นางสาวณปภา กัญหา  CE10
59 B6000578 นางสาวศิลานุช ชาวบ้านคอย  ChemE10
60 B6000646 นางสาวระชา ลาภเงิน  CE10
61 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร  Agricultural and Food Engineering10
62 B6001322 นางสาวอรวรรณ เก่าพิมาย  PE10
63 B6001377 นายปวัน คชารักษ์  N/A60
64 B6001407 นายธรรมสรณ์ สุขสมบัติ  CIVIL ENGINEERING10
65 B6001421 นางสาวจันทริกา อุตคุต  N/A10
66 B6001933 นางสาวอารียา ตรีศาสตร์  N/A60
67 B6002084 นายอภิศักดิ์ เดชไธสง  TCE60
68 B6002121 นางสาวยุพา สุภาพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
69 B6002251 นางสาวสุพัตรา พงษ์ไทย  Geological Engineering10
70 B6002930 นางสาวอารียา ญายะนันท์  Transportation And Logistics Engineering10
71 B6002978 นางสาวชมพูนุช อัครมะหะเวทน์  Transportation And Logistics Engineering10
72 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
73 B6003104 นางสาวปาริฉัตร คมขำ  IE10
74 B6003180 นายยุทธนา โนมขุนทด  IE10
75 B6003227 นางสาวจินตนา ติตาระวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
76 B6003593 นายพัฒนพงษ์ พรรณา  ChemE10
77 B6003630 นายรัชกฤษณ์ บุตรศรี  CERAMIC ENGINEERING10
78 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง  Automotive Engineering10
79 B6004002 นางสาววรวรรณ สุทธศร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
80 B6004200 นางสาวพีรพรรณ จันทรชัยศร  Automotive Engineering10
81 B6004477 นายสมประสงค์ โคลนกระโทก  ME10
82 B6004484 นางสาวรุ่งนภา ต่ายกระโทก  Transportation And Logistics Engineering10
83 B6004521 นายธีราชัย อดทน  Environmental Engineering10
84 B6004644 นายเกียรติศักดิ์ สุริยาวงค์  TCE10
85 B6005054 นายกฤษฎา จาบตะคุ  Electronic Engineering10
86 B6005078 นายศิวกร วณิตย์ธนาคม  N/A10
87 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
88 B6005290 นายวรวิช โคตะดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
89 B6005429 นายจักรกฤษณ์ อ้อมนอก  EE10
90 B6005443 นางสาวประภัสสร นิ่มขำ  ME10
91 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา  Metallurgical Engineering10
92 B6005603 นางสาวจุฬารัตน์ ปั้นโท้  CE10
93 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง  Environmental Engineering10
94 B6005931 นายสุพล พลชิต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
95 B6005955 นางสาวสัภยา พลศักดิ์  Transportation And Logistics Engineering10
96 B6005979 นางสาวรินทร์ชิสา พิชิตชัยธนินท์  Transportation And Logistics Engineering10
97 B6006006 นายพัสกร ญาติกลาง  Electronic Engineering10
98 B6006631 นางสาวสมฤดี ศาลางาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
99 B6007126 นายยศนนท์ กัลยาสนธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
100 B6007287 นางสาวอัมริน เกาะสูงเนิน  CPE10
101 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน  Metallurgical Engineering10
102 B6007577 นางสาวสุดาทิพย์ จันทะแมด  IE10
103 B6007607 นายเดชาวัต นารถสูง  TCE10
104 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
105 B6008154 นายเมธพัฒน์ รักษานาม  N/A10
106 B6008161 นายประเสริฐศักดิ์ มาลัยยะ  TCE10
107 B6008314 นางสาวศุภิกา กวนกระโทก  Transportation And Logistics Engineering10
108 B6008567 นายณชศิษฐ์ ชวนขุนทด  ME10
109 B6008635 นายชัยวัฒน์ กาญจนพิมาย  TCE10
110 B6008697 นายกฤษดา พลศรี  Automotive Engineering10
111 B6008871 นางสาวกฤติยาพร บรรลุ  TCE10
112 B6008888 นางสาวขนิษฐา จ่าโนนสูง  TCE10
113 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์  Automotive Engineering10
114 B6009366 นายกิตติภณ ศรีสุพรรณราช  TCE10
115 B6009847 นางสาวสโรชา จันทร์สมบัติ  Transportation And Logistics Engineering10
116 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน  CE10
117 B6010096 นางสาวปณิดา แพงมูล  CERAMIC ENGINEERING10
118 B6010331 นายดำรงค์ เครือศรี  CPE10
119 B6010379 นางสาวธนิษฐา บัวสระน้อย  TCE10
120 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก  EE10
121 B6010447 นางสาวจารุพรรณ สว่างสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
122 B6010454 นายปฏิภาณ พริกเพริดครบุรี  CE10
123 B6010577 นายจิรายุ โมสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
124 B6010621 นายสรสิช วัฒนสินธุ์ อิ่มวิเศษ  CPE10
125 B6010669 นายอรรถพล หยิมกระโทก  CPE10
126 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์  Geological Engineering10
127 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์  ChemE10
128 B6010720 นายธนวัฒน์ เกิดตรวจ  CE10
129 B6010737 นายเผ่าสิงห์ ระวิงทอง  CE10
130 B6010799 นายพลภัทร น้ำทอง  CPE10
131 B6010874 นายนนทภัทร์ ธาตุลม  Automotive Engineering10
132 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน  IE10
133 B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้  CERAMIC ENGINEERING10
134 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี  Automotive Engineering10
135 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี  Metallurgical Engineering10
136 B6011000 นางสาวมัลลิยา เชิญกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
137 B6011024 นางสาวชัชชญา พงษ์ไธสง  N/A10
138 B6011086 นางสาววิมลสิริ หันทยุง  ME10
139 B6011093 นางสาววาสนา บุญรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
140 B6011192 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสมร  ME10
141 B6011222 นางสาวธนกร บุญยะวัตร  Electronic Engineering10
142 B6011260 นายอนุวัฒน์ ผลบุตร  TCE10
143 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี  Automotive Engineering10
144 B6011345 นายรัฐศาสตร์ อินทร์สุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
145 B6011413 นางสาวอนงวรรณ แก้วจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
146 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว  EE10
147 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก  Automotive Engineering10
148 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์  Automotive Engineering10
149 B6011604 นางสาวยุภเรศ ราชวงค์  CE10
150 B6011635 นายณัฐชนน สมัครการ  Transportation And Logistics Engineering10
151 B6011659 นายศิริวัฒน์ ชิณรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
152 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering10
153 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
154 B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี  ME10
155 B6011987 นายวศิน แม่นชัยภูมิ  CPE10
156 B6012021 นางสาวพฤษภา นาคะ  Environmental Engineering10
157 B6012069 นางสาวปิยนุช ตากไธสง  ME10
158 B6012076 นางสาวปวัณภัสร์ สุรเรืองโรจน์  Metallurgical Engineering10
159 B6012083 นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อชีลอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
160 B6012106 นายลมโชย เพ็ชรรัตน์  N/A10
161 B6012113 นางสาวพรสิณี จั่นเอี้ยง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
162 B6012175 นางสาวชนิสรา ทองเลิศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
163 B6012342 นายสันติสุข หาญไธสง  Transportation And Logistics Engineering10
164 B6012359 นางสาวสุมิตรา วิภาตะพันธุ์  CE10
165 B6012496 นายกิตติธร แสงจีน  CPE10
166 B6012557 นางสาวอนงค์ประไพ เทพณรงค์  CERAMIC ENGINEERING10
167 B6012564 นายสัณหณัฐ ไฉยากุล  ChemE10
168 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering10
169 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์  EE10
170 B6012731 นางสาวพุธิตา เล็กเจริญศรี  EE10
171 B6012748 นางสาวปิยะภรณ์ ปัจศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
172 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี  TCE10
173 B6012793 นางสาววรารัตน์ มั่งกิ่ง  Electronic Engineering10
174 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง  ChemE10
175 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน  IE10
176 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล  Metallurgical Engineering10
177 B6012946 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์  ME10
178 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย  EE10
179 B6013004 นายปิยบุตร ชินศิริ  IE10
180 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย  ChemE10
181 B6013059 นางสาวปาณิศา คนสันเทียะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
182 B6013073 นางสาวมณฑารพ พิมพ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
183 B6013103 นายลิขสิทธิ์ สว่างแสงวัฒนา  CE10
184 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ  Metallurgical Engineering10
185 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม  EE10
186 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  Automotive Engineering10
187 B6013325 นางสาวศศิธร เข็มทอง  TCE10
188 B6013332 นายโชคทวี พรหมอารักษ์  CERAMIC ENGINEERING10
189 B6013394 นางสาววราทิพย์ นามมณี  CPE10
190 B6013400 นายวันอิจญ์ลัล เบญญธาดา  CE10
191 B6013486 นางสาวบุญสิตา สิงห์วี  Electronic Engineering10
192 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์  Geological Engineering10
193 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ  Metallurgical Engineering10
194 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์  CE10
195 B6013691 นางสาวมลธการ ทองทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
196 B6013721 นายกีรติ ศรีบุรินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
197 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู  Agricultural and Food Engineering10
198 B6013752 นายภูวดล พันธ์พุฒ  ChemE10
199 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง  Automotive Engineering10
200 B6013790 นายวิทวัส หาสุข  N/A60
201 B6013806 นายวิทวัส ไกรษร  Electronic Engineering10
202 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering10
203 B6013967 นางสาวขฑิญา ขวัญเผือก  IE10
204 B6013974 นายวนัส อ่อนแพง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
205 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์  CE10
206 B6014063 นางสาววรธิดา จันทรัง  CE10
207 B6014070 นางสาวสุธาทิพย์ สมวงษ์  CE10
208 B6014124 นางสาวอมรรัตน์ เสียงใหม่  CE10
209 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์  EE10
210 B6014162 นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี  CERAMIC ENGINEERING10
211 B6014179 นางสาวพัชริดา ศรัทธาพันธ์  CE10
212 B6014193 นายธนบัตร แก้วแบน  Electronic Engineering10
213 B6014216 นางสาววิลาสินี ราบรื่น  ChemE10
214 B6014261 นางสาวกัลยา เพ็ชรจิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
215 B6014292 นายศุภกร หวังธำรง  CPE10
216 B6014346 นายพงศธร สิงเสนา  CE10
217 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล  Metallurgical Engineering10
218 B6014445 นางสาวศิริพร จันทาทอง  CPE10
219 B6014452 นายภูริณัฐ พิสิษฐกุล  EE10
220 B6014544 นายธนกิจ ค้ำคูณ  ME10
221 B6014582 นางสาวกนิษฐา เส็นดากัน  Environmental Engineering10
222 B6014599 นางสาวชลธิดา ทับงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
223 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ  EE10
224 B6014780 นายธนพล ทักษิณธานี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
225 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering10
226 B6014810 นายคงกระพัน ชัยชมภู  Metallurgical Engineering10
227 B6014827 นายปริญญา สวัสดิรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
228 B6014834 นายรุจิกร พูลวงศ์  IE10
229 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง  Environmental Engineering10
230 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น  Agricultural and Food Engineering10
231 B6014971 นางสาวอารญา เกิดมงคล  Electronic Engineering10
232 B6015107 นายณัฐพล ปันต๊ะ  CPE10
233 B6015169 นายพิชัย ศรีทา  Geological Engineering10
234 B6015251 นายชยเกียรติ ตั้งกีรติชัย  Transportation And Logistics Engineering10
235 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์  ME10
236 B6015473 นายธนาพล ทับสาร  Electronic Engineering10
237 B6015503 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย  N/A60
238 B6015534 นางสาวสุธิตา คำบอนพิทักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
239 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล  Environmental Engineering10
240 B6015817 นายอธิพล สร้องโสม  ME10
241 B6016050 นายภัทรพล คงศิริ  IE10
242 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง  ME10
243 B6016487 นางสาวนารินทร์ สระทองพูน  ChemE10
244 B6016548 นายจิรายุ ทักษิณ  CERAMIC ENGINEERING60
245 B6016920 นายกัณพล อภัยไธสง  PE10
246 B6016944 นางสาวสุภารัตน์ ไทยนาม  PE10
247 B6017033 นายกฤษฎา เหยียดรัมย์  CE10
248 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ  Metallurgical Engineering10
249 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง  Environmental Engineering10
250 B6017422 นางสาวปพินพร ยอดงาม  IE10
251 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร  Automotive Engineering10
252 B6017668 นางสาวอรจิรา จบกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
253 B6017729 นายวัชรพัฐ จันทร์สว่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
254 B6018191 นางสาวธนาวดี ธงภักดิ์  TCE10
255 B6018412 นายนพวินท์ มังกรเจริญกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
256 B6018528 นางสาวกรกนก สุวิชัย  TCE10
257 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม  EE10
258 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี  Environmental Engineering10
259 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ  Environmental Engineering10
260 B6018856 นายธนกฤษ ธนะสีรังกูร  TCE10
261 B6018917 นายพรภวิษย์ แสงโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
262 B6019037 นางสาวเกษวณิช เอียดจุ้ย  Transportation And Logistics Engineering10
263 B6019051 นายศุภ์พชร กีรติสุนทร  Transportation And Logistics Engineering10
264 B6019235 นายธนภูมิ ศูนย์นอก  ChemE10
265 B6019259 นายศักดินนท์ เบ้าพาระ  CE10
266 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ  Automotive Engineering10
267 B6019303 นายพงศกร แง่มสุราช  N/A60
268 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ  CE10
269 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์  Environmental Engineering10
270 B6019457 นายฤทธิโรจน์ ขุนรัตนโรจน์  CPE10
271 B6019617 นางสาวหทัยชนก บ้วนกระโทก  IE10
272 B6019624 นายรัตนชัย ดำกลาง  CE10
273 B6019693 นางสาวณัฐณิชา ทะนานทอง  Transportation And Logistics Engineering10
274 B6019723 นายธนัชชา จุ้ยเย็น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
275 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี  Environmental Engineering10
276 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ  CE10
277 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ  Geological Engineering10
278 B6020095 นางสาวสิริจิรัญญา วสุวิภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
279 B6020255 นายปฏิพล แซ่ฉั่ว  Geological Engineering10
280 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ  Environmental Engineering10
281 B6020552 นางสาวเกษศิรินทร์ จิตรเกษม  N/A60
282 B6020613 นางสาวธัญญลักษณ์ ดองโพธิ์  IE10
283 B6020743 นางสาวอาทิตยา บุราคร  N/A60
284 B6020835 นางสาวกฤตชญา สุรพยัคฆพงษ์  EE10
285 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering10
286 B6021061 นายคมชาญ ปลั่งกลาง  Electronic Engineering10
287 B6021078 นายนิติพงศ์ แสนยามาศ  N/A60
288 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง  Automotive Engineering10
289 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง  Automotive Engineering10
290 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering10
291 B6021214 นางสาวพรรณรายณ์ ทันทิมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
292 B6021276 นายอดิสร ต๊ะสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
293 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว  EE10
294 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering10
295 B6021931 นางสาวอริสรา ศรีมารักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
296 B6022013 นายโยธิน บรรณะศรี  Electronic Engineering10
297 B6022143 นางสาวฟ้าใส แสงสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
298 B6022235 นายจิรัฐ กาญจนพฤฒิพงศ์  Electronic Engineering10
299 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
300 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด  Metallurgical Engineering10
301 B6024550 นางสาวสุธาธิณี รุดโถ  IE10
302 B6024789 นางสาวปิยะธิดา บุญมาก  ChemE10
303 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช  Automotive Engineering10
304 B6025359 นายกิตติ สีแพงมล  ChemE10
305 B6025731 นายปริญญา โยธะมาตย์  ME10
306 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง  ME10
307 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ  EE10
308 B6026332 นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์  ME10
309 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering10
310 B6026493 นางสาวนัฐวรรณ ปลื้มสุนทร  CPE10
311 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ  Environmental Engineering10
312 B6026646 นางสาวณฤดี จิตร์ประเสริฐ  ME10
313 B6026776 นายธนดิตถ์ วงศ์ทอง  CE10
314 B6026806 นายเมธี แตงอ่อน  CPE10
315 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์  ME10
316 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด  EE10
317 B6027407 นางสาวอนัดตา กระบวนรัตน์  IE10
318 B6027650 นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนคำ  ME10
319 B6029128 นายปวิธ เหมือนคิด  N/A10
320 B6029173 นายปราโมทย์ กล้าหาญ  N/A10
321 B6029296 นางสาวพัชราภรณ์ เปรมผล  N/A10
322 B6029722 นางสาวฐิติยา อุดมสุข  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.