รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5430864 นางสาวนภาพร ประดิษฐ์  Agricultural and Food Engineering
2 B5445189 นางสาวภาณุมาศ คำหมาย  Environmental Engineering
3 B5516698 นายเจษฎากร ใกล้พุดซา  Automotive Engineering
4 B5524266 นางสาววรัญญา เพชรเครือ  Metallurgical Engineering
5 B5531240 นางสาวธิดารัตน์ สุทธิรัตน์  Environmental Engineering
6 B5537747 นายภัทรพล ดอนศรีจันทร์  Environmental Engineering
7 B5542086 นายศิววิชญ์ พงษ์ชะเกาะ  Environmental Engineering
8 B5601189 นางสาวนันทนา โล่ห์ทอง  Metallurgical Engineering
9 B5602339 นางสาวสมัชญา ลำดับ  Environmental Engineering
10 B5606115 นางสาวสุนิสา เพชรโพ  PE
11 B5606177 นางสาวญาสินี ประเสริฐผล  MAE
12 B5607358 นางสาวสุภัทรา มังจันทึก  Agricultural and Food Engineering
13 B5607730 นางสาวชนิดา จินดาศรี  Agricultural and Food Engineering
14 B5608140 นางสาวอัญมณี ทองผ่อง  IE
15 B5608409 นางสาววราภรณ์ ต่ายเมือง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
16 B5608898 นางสาวกมลพรรณ รัฐถาวร  Environmental Engineering
17 B5609796 นายธวัชชัย บุตรชาติ  MAE
18 B5610051 นางสาวดุจฤดี สมปัญญา  Environmental Engineering
19 B5610358 นายสันติ ยาเคน  Agricultural and Food Engineering
20 B5610778 นายชัชวาลย์ กล้าประจันทร์  MAE
21 B5611652 นางสาวจุฑามาศ ศูนย์กลาง  Agricultural and Food Engineering
22 B5612215 นายเฉลิมพร ชูชื่น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
23 B5612543 นายเมธา เปรมวิชัย  PE
24 B5616091 นายธีรพงศ์ ขวัญทอง  Automotive Engineering
25 B5616473 นางสาวอารียา บังประไพ  PE
26 B5616879 นายวัชรพล พลภักดี  Geological Engineering
27 B5617241 นายฐิติวัฒน์ ทิพย์ชาติ  Environmental Engineering
28 B5617265 นายเจษฎา จริงวาจา  PE
29 B5618507 นางสาวปัทมพร ทองสว่าง  Environmental Engineering
30 B5619566 นางสาวภัสราภรณ์ กระจ่างโพธิ์  Environmental Engineering
31 B5620517 นางสาวฐิตินันท์ คำภีระ  Environmental Engineering
32 B5621392 นายวุฒิวัฒน์ ชาวโคราช  Environmental Engineering
33 B5624553 นายแสนยากร ศรีแจ้ง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
34 B5624706 นายธนภัทร ศรีสมุทร  Environmental Engineering
35 B5700769 นายสุรศักดิ์ เมฆศิริวิไล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
36 B5702206 นายเฉลิมศิลป์ พุทธจักร์  Agricultural and Food Engineering
37 B5702251 นายชิตพล ป้องปาน  Geological Engineering
38 B5705092 นายจิรัฐติ แสงตันชัย  Agricultural and Food Engineering
39 B5705863 นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรกายสิทธิ์  Metallurgical Engineering
40 B5706440 นางสาวนาทฤทัย ทองใบ  Environmental Engineering
41 B5706570 นางสาวณิชาภัทร พงษ์ใหม่  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
42 B5706648 นางสาวเพ็ญนภา แสวงสุข  Agricultural and Food Engineering
43 B5707669 นางสาวนิโลบล คูพันดุง  PE
44 B5707973 นายพงศ์เทพ บูรณชัยสิทธิ์  CE
45 B5708628 นางสาวกุลทรัพย์ โอษฐิเวช  Agricultural and Food Engineering
46 B5708642 นายเกียรติศักดิ์ คิดดี  Agricultural and Food Engineering
47 B5709298 นายปณวัตร์ ประกอบผล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
48 B5709311 นางสาวรุ่งนภา แก้วสุพรรณ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
49 B5709410 นางสาวกันยรา ตราภูมิ  Agricultural and Food Engineering
50 B5710249 นายพงศกร ผาพงษา  CE
51 B5710508 นางสาวฝนทิพย์ คำมี  ME
52 B5710621 นายผดุงเกียรติ จาดใจดี  Metallurgical Engineering
53 B5712502 นางสาวโสมภา อิ่มสำอางค์  Environmental Engineering
54 B5712571 นางสาวศิริวรรณ บุญชุ่ม  Environmental Engineering
55 B5713929 นายเกียรติคุณ พลแสน  IE
56 B5714650 นางสาวรุ่งลาวัลย์ สอนคำแก้ว  Agricultural and Food Engineering
57 B5714940 นางสาวอัญธิกา นามวิจิตร  Environmental Engineering
58 B5717194 นางสาวกาญจนา ไชยพร  PE
59 B5718818 นายนวรักษ์ เรือนใหม่  GT
60 B5718863 นายอนุสรณ์ เหล้าเจริญ  Automotive Engineering
61 B5718986 นายธวัช สวาทดี  Automotive Engineering
62 B5719471 นางสาวบุณฑริกา สุพรหม  Metallurgical Engineering
63 B5720408 นางสาวศิริรัตน์ รวมคำภา  GT
64 B5722563 นายวรวุฒิ ปลาสร้อย  Metallurgical Engineering
65 B5723379 นางสาวฉัตรฑริตา ไตรภูมิ  ME
66 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล  MAE
67 B5724918 นายโซฟัลอามีน แวอูเซ็ง  ME
68 B5780945 นายสิทธิศักดิ์ อุตรวงษ์  CE
69 B5800636 นายชานนท์ ประจันนวล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
70 B5800872 นายกฤตนันท์ อันชื่น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
71 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering
72 B5801015 นายกิตติพงษ์ สอนกล้า  CE
73 B5801053 นายวีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค  Agricultural and Food Engineering
74 B5801381 นายเจษฎา ถุงเงิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
75 B5801480 นางสาวสุภัสสรา เกตุศักดิ์  Environmental Engineering
76 B5801770 นางสาวกิตติมา ทานนท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
77 B5801978 นางสาวศุภนิดา แจ้งไพร  Metallurgical Engineering
78 B5802234 นางสาววารุณี เลิศลำหวาน  Environmental Engineering
79 B5802241 นางสาววาสนา มวลมุลตรี  Environmental Engineering
80 B5802302 นายนิติกร บินตะคุ  MAE
81 B5802395 นายภาณุพงศ์ พัดชีวา  Metallurgical Engineering
82 B5802418 นางสาวจัตตุมาศ ผลสนอง  TOOL ENGINEERING
83 B5802647 นางสาวธนัชพร โตด้วง  Environmental Engineering
84 B5802708 นายอานันต์ กุฎโพธิ์  Agricultural and Food Engineering
85 B5802807 นางสาวอรอุมา มิ่งจันทึก  Environmental Engineering
86 B5803088 นางสาวณัฐวิภา ทั้งนภากุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
87 B5803507 นายภมรพล น้อยเกตุ  MAE
88 B5803927 นางสาววิมล หงษ์บุญมี  MAE
89 B5804528 นายชวลิต พงษ์สง่างาน  Environmental Engineering
90 B5805402 นายจิรเมธ สือจันทึก  MAE
91 B5805631 นายศตวรรษ สีกองแก้ว  Agricultural and Food Engineering
92 B5805648 นางสาวปริยาพร สีขุมเหล็ก  Environmental Engineering
93 B5805952 นางสาวสุพิชญา มูลราช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
94 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ  Metallurgical Engineering
95 B5806706 นางสาวจตุพร พรพิพัฒน์  MAE
96 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว  MAE
97 B5807383 นางสาวเจนจิรา คำชลธาร์  MAE
98 B5807413 นายวุฒิชัย กิ่งไทรกลาง  MAE
99 B5807437 นางสาวสกาวเดือน กลิ้งทะเล  Environmental Engineering
100 B5807727 นางสาวศจี ศุภศาสตร์วงศ์  Environmental Engineering
101 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
102 B5808229 นายศรีวิชัย อะปายัง  Agricultural and Food Engineering
103 B5809561 นายพิชรส ดรโคตรจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
104 B5810109 นายทนงศักดิ์ วงศ์บุตร  Metallurgical Engineering
105 B5810840 นางสาวอภิญญา บัวตา  Metallurgical Engineering
106 B5810888 นางสาวกมลชนก เทียนสีม่วง  Environmental Engineering
107 B5811526 นางสาวนันทรัตน์ ปลั่งกลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
108 B5812073 นางสาวจุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน  ME
109 B5812349 นายตันติกร ศรีเลิศ  TOOL ENGINEERING
110 B5812448 นางสาวอรอนงค์ เปรี่ยมกระโทก  Environmental Engineering
111 B5812455 นางสาวธนัชชา ตาสี  Geological Engineering
112 B5812936 นางสาวมนัสนันท์ ค่ำกลาง  Metallurgical Engineering
113 B5813384 นางสาวสุภารัตน์ เสนากลาง  Environmental Engineering
114 B5813414 นางสาวอินทร์ฑิรา เสี่ยงบุญ  Environmental Engineering
115 B5813506 นายภูวิสิทธิ์ ทีโคกกรวด  Metallurgical Engineering
116 B5813537 นางสาวพรวลัย เนินพลอย  Environmental Engineering
117 B5813544 นายชัยชนะ จึงไพศาล  Agricultural and Food Engineering
118 B5813902 นางสาวธัญกร จำคำ  Agricultural and Food Engineering
119 B5813940 นางสาวปภาวี ปราบใหญ่  Metallurgical Engineering
120 B5815104 นายฐากรณ์ สุทธิเพศ  Agricultural and Food Engineering
121 B5815623 นางสาวรพีวรรณ์ พิมพ์จันทร์  ME
122 B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน  ME
123 B5816958 นายภาวัต โข่พิมาย  PE
124 B5818501 นางสาวณัฐณิชา มอบทองหลาง  CE
125 B5818617 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข  CE
126 B5818662 นายอนุวัฒน์ ชัยกิจ  CE
127 B5818877 นางสาวนันทนา เพ็ชร์วิสัย  Metallurgical Engineering
128 B5818914 นางสาววิสุนีย์ สว่างศรี  Metallurgical Engineering
129 B5818976 นายจิรานุวัฒน์ โพธิ์นอก  Metallurgical Engineering
130 B5820696 นายรัฐพล สืบสิงห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
131 B5820818 นายณรงค์เดช อยู่พิทักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
132 B5821037 นายกษิดิ์เดช ดอนดวงเเก้ว  Automotive Engineering
133 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง  Automotive Engineering
134 B5821181 นายณัฐพล เทพสุริยานนท์  Automotive Engineering
135 B5821228 นายสกล วิจักษณบุญ  Automotive Engineering
136 B5821235 นายโกสิต ปานสี  Automotive Engineering
137 B5821464 นางสาวชุติกาณจน์ คินธร  AERONAUTICAL ENGINEERING
138 B5821556 นายภูตะวัน สิริติกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING
139 B5821563 นางสาวศดานันท์ ภูพลผัน  AERONAUTICAL ENGINEERING
140 B5821617 นายอิทธิวัฒน์ สิงห์คง  AERONAUTICAL ENGINEERING
141 B5821853 นายพงษ์พันธุ์ พวงบุญชู  Agricultural and Food Engineering
142 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล  Agricultural and Food Engineering
143 B5822447 นายธรรมทัช ฉลาดกลาง  Geological Engineering
144 B5822782 นายสัจจพร เข็มทอง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
145 B5823116 นางสาวทิพาภรณ์ สังขพันธ์  Environmental Engineering
146 B5823307 นายวงศ์ตะวัน จันทร์เยี่ยม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
147 B5823864 นายวัชรินทร์ เพิ่มผล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
148 B5824434 นางสาวอัมรินทร์ แย้มโกสุม  Metallurgical Engineering
149 B5824533 นางสาวนพวรรณ คัชปะนะ  Environmental Engineering
150 B5824540 นายราชศักดิ์ สุดสอาด  ME
151 B5824786 นายธณพล พุทธรักษา  ME
152 B5824861 นายกฤตเมธ ชื่นชม  Automotive Engineering
153 B5825080 นางสาวลลิตา กมลกลาง  Environmental Engineering
154 B5825257 นายอรรถพล ไชศรีจันทร์  Metallurgical Engineering
155 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง  Metallurgical Engineering
156 B5825356 นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสกุล  Agricultural and Food Engineering
157 B5825578 นางสาวกาญจนา นวลตา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
158 B5828043 นายวงศกร ฤาวงษ์  Agricultural and Food Engineering
159 B5900053 นางสาวกาญจนา สำราญใจ  CE
160 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง  ME
161 B5900473 นางสาวปรียานุช สุดใจ  Automotive Engineering
162 B5900862 นางสาวชยุดา นาละต๊ะ  ME
163 B5901128 นางสาวเสาวภา ทวีทรัพย์  Automotive Engineering
164 B5901432 นางสาวยลรดา เลขจิตร  Agricultural and Food Engineering
165 B5901456 นางสาววีรยา พานิช  Metallurgical Engineering
166 B5901562 นายสหพนธ์ พิลาราช  Metallurgical Engineering
167 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา  Metallurgical Engineering
168 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล  Automotive Engineering
169 B5902224 นายศุภวัฒน์ สาคูณ  Metallurgical Engineering
170 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า  CE
171 B5902385 นายรติยุท สุดศาลา  ME
172 B5902491 นางสาวอธิษฐาน ชุ่มมงคล  Automotive Engineering
173 B5902552 นางสาวกัญญาณัฐ เฟื่องฟู  Metallurgical Engineering
174 B5902569 นายธนบัตร อรุณโน  CE
175 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering
176 B5902804 นายภัคนันท์ เวียงเงิน  CE
177 B5903030 นางสาวนทีกานต์ ดีมั่น  ME
178 B5903078 นายธีระธาดา พวงจำปา  Automotive Engineering
179 B5903597 นางสาวมาลินี นามวงศรี  Geological Engineering
180 B5903689 นายสุนทร บุบผามาลา  Metallurgical Engineering
181 B5903948 นายภาณุวัฒน์ นาโสก  ME
182 B5904129 นายถิรวัฒน์ สมใจ  Agricultural and Food Engineering
183 B5904136 นางสาวนภัสกร แก้วเมืองมา  CE
184 B5904280 นางสาวณัฐจรีย์ อ่ำดี  AERONAUTICAL ENGINEERING
185 B5904365 นายอนันดา ปามึก  AERONAUTICAL ENGINEERING
186 B5904495 นายปรัชญา กาวิชัยเป็ง  Metallurgical Engineering
187 B5904860 นายศานติพงษ์ ศรีสุภา  CE
188 B5905140 นายปราชญ์ คำรักษ์  ME
189 B5905157 นางสาวปวีณา ศิลาปา  Metallurgical Engineering
190 B5905171 นายรัตตกร พรจำศิลป์  Automotive Engineering
191 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร  Automotive Engineering
192 B5905232 นายศุภกร รังชัยภูมิ  ME
193 B5905393 นางสาวชนิตรา พรมลี  Automotive Engineering
194 B5905454 นางสาวสุกัญญา เจริญศิริ  Metallurgical Engineering
195 B5905522 นายศุภวิชญ์ ปรีดีวงศ์  Agricultural and Food Engineering
196 B5905553 นางสาวชฎาพร สิงห์น้อย  CE
197 B5905706 นางสาวตวงรัตน์ โพธิ์ศรีขาม  Geological Engineering
198 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์  CE
199 B5905898 นายมงคล ดอกชะเอม  Geological Engineering
200 B5905935 นางสาวธนิษฐา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering
201 B5906154 นายสิทธิชัย ธรรมนูญ  Agricultural and Food Engineering
202 B5906451 นางสาวนันทวัน กลมเกลียว  Geological Engineering
203 B5906529 นางสาวจุฑาทิพย์ เพียรภูมิพงศ์  ME
204 B5906642 นางสาวพิจิตรา เชียงค้าย  CE
205 B5906680 นายศวิกร ผ่องสุข  Metallurgical Engineering
206 B5906765 นางสาวประภารัตน์ บุตรโคตร  Automotive Engineering
207 B5906772 นางสาววรรณชนก จันทร์โต  AERONAUTICAL ENGINEERING
208 B5907045 นายอัครชัย ย่อดี  Metallurgical Engineering
209 B5907151 นางสาวณัฏฐ์นรี จันทนะ  Metallurgical Engineering
210 B5907342 นางสาวเนตรนภา แสนกล้า  Automotive Engineering
211 B5907557 นางสาวปริยฉัตร รัตนโสภณกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING
212 B5907564 นางสาวพรชิตา จันเรียง  Agricultural and Food Engineering
213 B5907816 นางสาวศวรรยา ยันตะพันธ์  Automotive Engineering
214 B5907854 นายสุรศักดิ์ เกษมบุญ  ME
215 B5907878 นายภุมรินทร์ กนกหงค์  CE
216 B5908134 นางสาวธิติกาญจน์ ศุภนิภัทรเศรษฐ์  ME
217 B5908400 นางสาวนวกาญจน์ แสนมาโนช  Automotive Engineering
218 B5909087 นางสาวณัฐธิยา สิงหาปัด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
219 B5909124 นายณัฐพล ศรีทิพย์อาสน์  CE
220 B5909308 นายปริญญ์ แสนปัญญา  Automotive Engineering
221 B5909438 นายดนัย ลอยพิมาย  Metallurgical Engineering
222 B5909469 นายณัฐศักดิ์ สินธุบัว  ME
223 B5909551 นายจอมพล บุตรดา  CE
224 B5909636 นางสาววิรากานต์ ศรีวิชัย  Geological Engineering
225 B5909643 นายธีรพัฒน์ ธรรมประสาร  Automotive Engineering
226 B5909810 นางสาวปภากร ศรีเมือง  Agricultural and Food Engineering
227 B5910199 นายธนากรณ์ หลาบเย็น  Metallurgical Engineering
228 B5910243 นางสาวพลอยนภา แสงม่วง  Agricultural and Food Engineering
229 B5910304 นายภคพงษ์ โพคทรัพย์  Automotive Engineering
230 B5910373 นายจักรรินทร์ คำตื้อ  Geological Engineering
231 B5910489 นายเดชา สิงห์ดำ  Metallurgical Engineering
232 B5910847 นายไตรภาค เพ็ชรินทร์  Agricultural and Food Engineering
233 B5911035 นายก้องณธีร์ สืบสุนทร  ME
234 B5911073 นางสาวกมลวรรณ ดอกมณี  CE
235 B5911226 นายณัฐพล สืบเพ็ง  Geological Engineering
236 B5911318 นายธนิตย์ บรรเทากุล  Metallurgical Engineering
237 B5911332 นางสาวปนัดดา พาหา  CE
238 B5911479 นางสาวญาณิศา เจตวงษ์  Geological Engineering
239 B5911561 นายนัครา คชสีห์  Metallurgical Engineering
240 B5911592 นางสาวบุรินทร์ ทองเกลี้ยง  Geological Engineering
241 B5911806 นางสาวนิศากร ถาอุปชิต  Automotive Engineering
242 B5911875 นางสาวกุลภัสสรณ์ แก้วประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING
243 B5911912 นายวงศธร เศวตกุญชร  ME
244 B5911929 นางสาวกรกช ผมรี  CE
245 B5911936 นายวิชญ์พล อินเลี้ยง  Geological Engineering
246 B5912186 นางสาวศิริพร เรืองสุขสุด  ME
247 B5912315 นายณัฐดนัย ขามรัตน์  ME
248 B5912452 นางสาวเขมชาติ ชื่นฉ่ำ  Automotive Engineering
249 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง  Metallurgical Engineering
250 B5912568 นายเมธาธรณ์ นครศรี  ME
251 B5912575 นายทินภัทร เสาวะระ  CE
252 B5912698 นายภาคภูมิ เอมสมบูรณ์  CE
253 B5912735 นางสาวธนาวดี คงคาน้อย  Metallurgical Engineering
254 B5912780 นายปริญญา มิ่งขวัญ  Geological Engineering
255 B5912797 นายอลงกรณ์ อ่อนเพชร  Automotive Engineering
256 B5913145 นายพงศ์พล กิ่มยิ่งยศ  CE
257 B5913190 นายฐิติกร ผิวลออ  Metallurgical Engineering
258 B5913220 นายธนวินท์ สินธารา  Agricultural and Food Engineering
259 B5913275 นายอดิศร ศรีจันทร์  CE
260 B5913510 นายลิขิต ตาปนานนท์  Metallurgical Engineering
261 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล  Metallurgical Engineering
262 B5913831 นางสาววิรากานต์ โพธิเทพ  ME
263 B5913893 นายธนวัต บุญทูล  Metallurgical Engineering
264 B5913954 นางสาวพิชชาอร แสงศรี  Metallurgical Engineering
265 B5914050 นางสาวนันทพร อาจทวีกุล  TCE
266 B5914111 นายกานต์วีร์ ไตรยงค์  CE
267 B5914258 นางสาวปิ่นดาว จาระณะ  Automotive Engineering
268 B5914340 นางสาวจิรภิญญา จิตตินัน  Metallurgical Engineering
269 B5914524 นางสาวศิยามล ชมด่าน  Metallurgical Engineering
270 B5914869 นายพงษ์ศกร ศรีสุข  Agricultural and Food Engineering
271 B5915002 นายปิยวัฒน์ อุดอุ่น  CE
272 B5915132 นางสาวจรรยา จุฬา  Metallurgical Engineering
273 B5915484 นางสาวสุพัตรา คงเจริญ  Automotive Engineering
274 B5915491 นางสาวสุชาดา เฉียงกลาง  CE
275 B5915866 นายวราเทพ วิภาเจริญวงศ์  Geological Engineering
276 B5915903 นางสาวชุติมา อุดพ้วย  Metallurgical Engineering
277 B5915965 นางสาวปริยาภัทร กะกุคำ  Metallurgical Engineering
278 B5916009 นายสิทธิชัย สิงห์ลอ  Metallurgical Engineering
279 B5916375 นายชาญเทิดสุทธิ์ อุสาหะ  ME
280 B5916580 นายศรัณย์ อาจฤทธิ์  Automotive Engineering
281 B5916955 นายศุภฤกษ์ รัตนพรมงคล  CE
282 B5917594 นางสาวสุพรรณี สุทธะชัย  ME
283 B5917655 นายปริญญา โฮ๊ะดี  ME
284 B5917679 นายพันธวัช พันชะโก  ME
285 B5917686 นางสาวศุภมาศ ปลงจิตร  ME
286 B5917778 นางสาวพรนิภา มะหันต์  ME
287 B5917785 นายวันชัย ปานรักษา  ME
288 B5917808 นายกีรติการย์ นาถ้ำพลอย  ME
289 B5917846 นายกิตติธัช สุวรรณรัตน์  ME
290 B5917907 นายพงศ์พันธุ์ สีมาวงค์  ME
291 B5918898 นางสาวพิมพ์นารา สมบัติสิทธิบุรี  CE
292 B5919017 นายณัฐพงศ์ พรรณขาม  CE
293 B5919079 นางสาววรารัตน์ วรรณศรี  CE
294 B5919086 นางสาวนุชิตา แสนลือชา  CE
295 B5919109 นายปิยะเชษฐ์ กล่อมขุนทด  CE
296 B5919147 นางสาวภัทราวดี อับสีรัมย์  CE
297 B5919215 นางสาวปรียา นครแก้ว  Metallurgical Engineering
298 B5919277 นายชัยมงคล โนนกลาง  Metallurgical Engineering
299 B5919314 นางสาวสิริพร งามศิริ  Metallurgical Engineering
300 B5920167 นายณธณัฐ แสงมณี  Automotive Engineering
301 B5920198 นายวีรภัทร สุดกระโทก  Automotive Engineering
302 B5920228 นายอัครพงษ์ ชาภูบาล  Automotive Engineering
303 B5920242 นายณัฐดนัย ศรีธรรมรัชต์  Automotive Engineering
304 B5920266 นายณัฐพงศ์ เฟื่องสวัสดิ์  Automotive Engineering
305 B5920273 นายชัยฤทธิ์ ปั่นเที่ยง  Automotive Engineering
306 B5920464 นายสิทธิพล องคะศาสตร์  Agricultural and Food Engineering
307 B5920587 นางสาววันสว่าง ตะเกิงผล  Agricultural and Food Engineering
308 B5920716 นางสาววารีรัตน์ ทัศนิยม  Geological Engineering
309 B5920761 นางสาวสุพัตรา คำนนท์  Geological Engineering
310 B5920983 นายจักรพงศ์ ป๊กคำ  Geological Engineering
311 B5921256 นายศุภกิจ ถูไกรวงษ์  ME
312 B5921355 นายสุรวุฒิ เทพวงค์  Automotive Engineering
313 B5921485 นายวันเฉลิม กันตะภาค  CE
314 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์  Automotive Engineering
315 B5921799 นางสาวประภาวดี งาคม  AERONAUTICAL ENGINEERING
316 B5922017 นางสาวพัชรี ไวยุวัฒน์  CE
317 B5922161 นายไตรเทพ ศรีใหม่  AERONAUTICAL ENGINEERING
318 B5923007 นายเทพพิทักษ์ กุนอก  Automotive Engineering
319 B5923045 นายศักดิ์สิทธิ์ สอนสมบูรณ์สุข  Agricultural and Food Engineering
320 B5923311 นางสาวนัฐมนต์ หม่วยนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING
321 B5923380 นายปรุฬห์ วงค์อนุ  Metallurgical Engineering
322 B5923496 นายธีรศักดิ์ ยี่ภู่ศรี  Automotive Engineering
323 B5924080 นายธนวิทย์ พิมพรภิรมย์  Metallurgical Engineering
324 B5924561 นางสาวศิริขวัญ มานะดี  CE
325 B5924653 นายณฐศร ทรัพย์ประเสริฐ  Metallurgical Engineering
326 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน  CE
327 B5924929 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะนะบุญ  Agricultural and Food Engineering
328 B5925148 นายผดุงเกียรติ สาฆะ  Agricultural and Food Engineering
329 B5925247 นายวิชญ์ภาส โสรินทร์  CE
330 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง  CE
331 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ  Automotive Engineering
332 B5925612 นายอานุภาพ ตาแก้ว  Automotive Engineering
333 B5926299 นายธรรมนูญ ละครราช  Automotive Engineering
334 B5927296 นางสาวเสาวลักษณ์ สะหลี  Agricultural and Food Engineering
335 B5927708 นายวิชรัตน์ หาญอาษา  Metallurgical Engineering
336 B5928071 นางสาวจารุภัทร กล้วยหอม  MAE
337 B5928262 นางสาวธัญญาลักษณ์ ปุริวงศ์  CE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.