รายชื่อนศ.
รายวิชา525204 : FLUID MECHANICS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5409112 นายภาณุพงศ์ สุพรรณบัฏ  MAE10
2 B5445745 นายชาคริส สาโดด  MAE10
3 B5501014 นายอิทธิพล รัตนแมด  MAE10
4 B5509522 นางสาวพิมพ์ผกา ดวงผัด  MAE10
5 B5509966 นางสาวรจรินทร พิงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING40
6 B5518111 นายณรงค์ศักดิ์ มั่นศรี  Automotive Engineering10
7 B5527526 นางสาวกาญจนา พยัฆกาฬ  MAE10
8 B5537204 นางสาวอัญชนา สงใย  MAE10
9 B5537662 นางสาวสุประวีณ์ จีนยี่  MAE10
10 B5539918 นายศตวรรษ พงศะบุตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B5540433 นายศิรชัช วศินชัชวาล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B5540549 นายขจรเกียรติ จัดวัฒนกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING40
13 B5543083 นายอัครพนธ์ วงศ์จิรานุวัฒน์  Automotive Engineering10
14 B5600014 นายสมพล พรมสำลี  ChemE10
15 B5600663 นางสาวธนิสร รอดสันเทียะ  MAE10
16 B5601325 นางสาวกรวรรณ นิกพิมพ์  MAE10
17 B5601691 นายไชยวัฒน์ เรืองจิตต์  MAE10
18 B5601936 นายธชาพงศ์ ศิลธรรม  MAE10
19 B5602339 นางสาวสมัชญา ลำดับ  Environmental Engineering10
20 B5603350 นางสาวอภฤดี เจริญสุข  Agricultural and Food Engineering10
21 B5603794 นางสาวณัฏรดา ทวดอาจ  Agricultural and Food Engineering10
22 B5603831 นายเปี่ยมยศ บุญทอง  MAE10
23 B5604142 นางสาวทัศนีย์ กันกะเสน  Agricultural and Food Engineering10
24 B5604401 นางสาวจงรัก มัธนัง  MAE10
25 B5605545 นางสาวกมลลักษณ์ สุขเกษม  MAE10
26 B5605798 นางสาวศรัญญา สกุลนาค  MAE10
27 B5606221 นายราชันย์ ทองหาร  Agricultural and Food Engineering10
28 B5606269 นางสาวมินตรา กิ่งสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
29 B5606931 นายจิรายุทธ จอกทอง  MAE10
30 B5607839 นายเฉลิมชัย ศรนิล  MAE10
31 B5607914 นางสาวทิพวรรณ์ แฟนสุจริต  PE10
32 B5608256 นางสาวรัชนี โพธิราช  MAE10
33 B5608508 นายวัชรพล พลศรี  Agricultural and Food Engineering10
34 B5609093 นางสาวนฤนาถ ปาปะเก  Agricultural and Food Engineering10
35 B5609260 นายธนพงษ์ ลักขเมฆ  MAE10
36 B5609567 นายสิทธิ วงศ์สอนธรรม  Agricultural and Food Engineering10
37 B5609659 นางสาวพิจิตรา พรมมาบุญ  Agricultural and Food Engineering10
38 B5609796 นายธวัชชัย บุตรชาติ  MAE10
39 B5610075 นายพงศธร ถวิลการ  MAE10
40 B5610228 นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี  Agricultural and Food Engineering10
41 B5610273 นางสาววลัยพรรณ สุทธิมาตร์  Environmental Engineering10
42 B5610358 นายสันติ ยาเคน  Agricultural and Food Engineering10
43 B5611409 นางสาววิปัสสนา พุ้มกาหลง  MAE10
44 B5611652 นางสาวจุฑามาศ ศูนย์กลาง  Agricultural and Food Engineering10
45 B5612697 นางสาวน้ำทิพย์ ปานสูงเนิน  MAE10
46 B5612734 นางสาวรุ่งระวี ดวงสิมมา  MAE10
47 B5614288 นางสาวประวีณา บุญปาล  PE10
48 B5616473 นางสาวอารียา บังประไพ  PE10
49 B5616879 นายวัชรพล พลภักดี  Geological Engineering10
50 B5617265 นายเจษฎา จริงวาจา  PE10
51 B5617586 นางสาวเพชรรัตน์ พรมเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
52 B5618071 นางสาวหทัยชนก เมธินี กล่ำขำมี  Automotive Engineering10
53 B5618385 นางสาวพรพิมล มหาคุณโชติ  MAE10
54 B5618545 นางสาวสุภาพร งามธุระ  PE10
55 B5618866 นายสุทธิกิจ ภิรมย์กิจ  Automotive Engineering10
56 B5619573 นายไกรสร กัญญารัตน์  ChemE10
57 B5619597 นางสาวจันทกานต์ พลอยกระโทก  MAE10
58 B5620333 นายแสนพล อินทมล  MAE10
59 B5620890 นายวงศธร โพธิ์ปิ่น  PE10
60 B5621187 นายนราธร สีดาคำ  PE10
61 B5621378 นายสุเมธ พิมพ์ปรุ  Environmental Engineering10
62 B5623044 นายจิรภัทร หนอนไม้  MAE10
63 B5623082 นายพชร แซ่ด่าน  MAE10
64 B5623105 นางสาวอลิสา จากสถาน  MAE10
65 B5624225 นายทัตสุระ เห็นแก้ว  Automotive Engineering10
66 B5652280 นางสาวสุณิสา ลอยทะเล  Agricultural and Food Engineering10
67 B5663019 นายนราธิป วงค์คำ  MAE10
68 B5680542 นายสหรัฐ แสงไชย  MAE10
69 B5700035 นายวุฒิชัย อำพันธ์  MAE10
70 B5700059 นายจาตุรงค์ พลพวก  MAE10
71 B5700394 นายภานรินทร์ เเสงไชยราช  Agricultural and Food Engineering10
72 B5700578 นางสาวสุจิตรา แฝงกระโทก  Environmental Engineering10
73 B5700851 นายชานนท์ การเร็ว  MAE10
74 B5700882 นายสุพัฒน์ วิถีไพร  MAE10
75 B5700950 นายพัฒนพงษ์ ภิรมยา  MAE10
76 B5700981 นางสาวธนัชพร ยอดนิโรจน์  MAE10
77 B5701117 นางสาวพิชญานันท์ จันทรคาต  PE10
78 B5702190 นายกิตินัย โคตรสพล  Agricultural and Food Engineering10
79 B5702206 นายเฉลิมศิลป์ พุทธจักร์  Agricultural and Food Engineering10
80 B5702466 นายอภิสิทธิ์ การวิลัย  MAE10
81 B5703364 นางสาววรวรรณ จันทะวงษ์  MAE10
82 B5704194 นายภัทรพล พุภูเขียว  Agricultural and Food Engineering10
83 B5705658 นางสาวรัญญา เกตุงาม  MAE10
84 B5706006 นางสาวช่อทิพย์ สระอุทัย  Agricultural and Food Engineering10
85 B5706044 นางสาวกมลวรรณ แก้วกล้า  MAE10
86 B5706150 นายจิรายุ กวางเเก้ว  MAE10
87 B5706280 นายวชิรวิทย์ นิลสกุล  ME10
88 B5706679 นายชัยวัฒน์ จักษุทิพย์  Environmental Engineering10
89 B5706747 นายเสกสรร สอดส่อง  MAE10
90 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล  Environmental Engineering10
91 B5707560 นางสาวสุเปรมชนัน เปรมกลาง  Geological Engineering10
92 B5707911 นางสาวศศิธร อิงสันเทียะ  ME10
93 B5708192 นายภานุวัฒน์ บุญจุล  MAE10
94 B5708239 นายฉัตรณรงค์ ภูมี  Automotive Engineering10
95 B5709038 นางสาวสุวรรณา ป้องดี  PE10
96 B5709199 นายพิชญพงศ์ สินธุเขต  Agricultural and Food Engineering10
97 B5709205 นางสาวกัญญาวีร์ เพ็ญสุข  MAE10
98 B5709359 นางสาวนุศราภรณ์ ทองศรีสุข  MAE10
99 B5709502 นายศตวรรษ สุคนธ์วิมลมาลย์  Environmental Engineering10
100 B5709687 นายวิวัฒน์ เทียกสีบุญ  MAE10
101 B5709953 นางสาวธนาภรณ์ พิเศษ  Environmental Engineering10
102 B5710171 นายวัชรวิทย์ เรืองทอง  Geological Engineering10
103 B5712380 นางสาวสุวิษา รอดวินิจ  Automotive Engineering10
104 B5712526 นางสาวปารวัณ คำโคตรสูนย์  ME10
105 B5712618 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางมาศ  Geological Engineering10
106 B5713028 นางสาวโยทะกา ตองติดรัมย์  Geological Engineering10
107 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข  PE10
108 B5713639 นางสาวจินตนา แย้มศรี  Agricultural and Food Engineering10
109 B5713974 นายสหชาติ จันทะสอน  ME10
110 B5714254 นายสิทธิโชติ หยองเอ่น  Automotive Engineering10
111 B5714506 นายทิตย์ติศักดิ์ สุมณฑา  Agricultural and Food Engineering10
112 B5714896 นายกิตติพศ บุญรักษาศรี  Agricultural and Food Engineering10
113 B5715121 นายประวิทย์ พิเศษชีพ  Geological Engineering10
114 B5715398 นายธีรวัฒน์ นาหมัน  MAE10
115 B5715831 นายเกียรติศักดิ์ ถาดไธสง  MAE10
116 B5715886 นางสาวลลิตา วรรณทวี  MAE10
117 B5715992 นางสาวนิโลบล ยอดแสง  MAE10
118 B5717101 นางสาวศิริลักษณ์ บัวหลวง  PE10
119 B5717156 นางสาวณิชากร ดุษฎีพาณิชย์  ME10
120 B5719006 นายสรกฤช วงษ์นายะ  Automotive Engineering10
121 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม  Environmental Engineering10
122 B5719327 นางสาวศิริภัทร ใจรักเรียน  MAE10
123 B5719655 นายวศิน พรหมณี  Geological Engineering10
124 B5719983 นางสาวรักษ์สุดา จันทะรัง  MAE10
125 B5720569 นายทอมสันต์ ภาระไพร  Geological Engineering10
126 B5720583 นายศิริอานนท์ ปรึกกระโทก  Geological Engineering10
127 B5720590 นายจารุกิตติ์ แดงน้อย  Geological Engineering10
128 B5720996 นายวิทวัส สรสิทธิ์  MAE10
129 B5722075 นายต่อเกียรติ ทานประสิทธิ์  Geological Engineering10
130 B5723157 นายหาญณรงค์ ห้าวหาญ  ME10
131 B5723218 นายธนเดช ขณะรัตน์  Geological Engineering10
132 B5723867 นายปกรัฐ นันทิโย  Environmental Engineering10
133 B5724161 นางสาวสุรางคนา การวิชัย  MAE10
134 B5724703 นายพิทักษ์ เผนโคกสูง  ME10
135 B5724918 นายโซฟัลอามีน แวอูเซ็ง  ME10
136 B5800711 นางสาวจันทร์ทิมา ปลื้มจิตร์  Environmental Engineering10
137 B5800766 นางสาวทอฝัน กาญจนจิตติ  Environmental Engineering10
138 B5801091 นางสาวนุชนา พิชิตกิจ  Geological Engineering10
139 B5801596 นายณัฐพล เย็นอก  MAE10
140 B5801695 นางสาวพนิดา โม้ทอง  PE10
141 B5801732 นายกิตตินนท์ สัมพันธวงศ์  Environmental Engineering10
142 B5801749 นายฆนรุจ วรรณภักดี  Agricultural and Food Engineering10
143 B5801909 นางสาวอรอินทุ์ พนมศักดิ์  Environmental Engineering10
144 B5802128 นางสาวรศปภา พงศ์ธนากุล  Geological Engineering10
145 B5802197 นางสาวศุภนิดา คำโล่  ME10
146 B5802234 นางสาววารุณี เลิศลำหวาน  Environmental Engineering10
147 B5802241 นางสาววาสนา มวลมุลตรี  Environmental Engineering10
148 B5802326 นางสาวสุธิตา ฤทธิ์ล้ำเลิศ  Environmental Engineering10
149 B5802647 นางสาวธนัชพร โตด้วง  Environmental Engineering10
150 B5802807 นางสาวอรอุมา มิ่งจันทึก  Environmental Engineering10
151 B5802975 นายเสฏฐวุฒิ วุฒิจำนงค์  Automotive Engineering10
152 B5802999 นางสาวอมรรัตน์ เกริกกิตติกุล  Environmental Engineering10
153 B5803064 นายขวัญชัย แร่อรุณ  Automotive Engineering10
154 B5803132 นายสหรัฐ ผิวเผื่อน  Geological Engineering10
155 B5803286 นางสาวกาญจนา ประกอบผล  MAE10
156 B5803408 นางสาวนฤมล เป้าวะด่าน  MAE10
157 B5803446 นายปณิธาน ดีสนิท  Environmental Engineering10
158 B5803743 นางสาวสินีนุช คุ้มสุวรรณ  PE10
159 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต  Environmental Engineering10
160 B5803897 นางสาวกมลวรรณ คิดควร  Automotive Engineering10
161 B5803910 นายภาคภูมิ สู่แสนสุข  MAE10
162 B5804047 นายธีรพรรณ์ ถุนาพรรณ์  PE10
163 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊  Geological Engineering10
164 B5804207 นายชวนินทร์ กลิ่นคูณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
165 B5804269 นายมีชัย เตโช  Geological Engineering10
166 B5804450 นายภูวดล ฝาชัยภูมิ  MAE10
167 B5804511 นายวีรชน ทนขุนทด  ME10
168 B5804597 นายภานุเกล้า งามเหมือน  Environmental Engineering10
169 B5804795 นางสาวจิราภา บัตรรัมย์  MAE10
170 B5804856 นางสาวกมลวรรณ กิ่งปรุ  Geological Engineering10
171 B5805006 นายศักดิ์สิทธิ์ กำเหนิดพรต  Geological Engineering10
172 B5805013 นายธนัท ศรีคำภา  Geological Engineering10
173 B5805136 นายซัลวาวีร์ ยะโกะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
174 B5805167 นางสาวมุขรินทร์ โพโสภา  Geological Engineering10
175 B5805259 นางสาวสุพัตรา สินเติม  Geological Engineering10
176 B5805457 นายรณชัย มั่นกำเนิด  MAE10
177 B5805655 นายโชตินันท์ ขอพึ่ง  MAE10
178 B5805990 นางสาวพิชญาภา สอนเสนา  Geological Engineering10
179 B5806751 นางสาวสุจิวรรณ ทุมพัง  MAE10
180 B5806881 นายสมประสงค์ สอนเผือก  Geological Engineering10
181 B5807048 นายอนุสรณ์ พิมผม  Environmental Engineering10
182 B5807062 นายวิทยา ก่อมขุนทด  MAE10
183 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว  MAE10
184 B5807123 นางสาวจิราพร เทียนแก้ว  Geological Engineering10
185 B5807154 นางสาวกุลสตรี สนนอก  MAE10
186 B5807178 นางสาวพิยดา รักเสมอวงค์  Geological Engineering10
187 B5807369 นางสาวศิริรัตน์ อรัญมิตร  Environmental Engineering10
188 B5807437 นางสาวสกาวเดือน กลิ้งทะเล  Environmental Engineering10
189 B5807635 นางสาวณัฐพร ยศศักดิ์  Environmental Engineering10
190 B5807703 นายสุริยา เพ็ญสุริยะ  Automotive Engineering10
191 B5807840 นายกิตติศักดิ์ สุขอินทร์  MAE10
192 B5808090 นายอรรถยา บุรมย์  Environmental Engineering10
193 B5808120 นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ  ME10
194 B5808205 นางสาวสุภัสสร ศรีโสภา  MAE10
195 B5808311 นายปรัชญา โสภา  Geological Engineering10
196 B5808359 นายสุรนาท หงษา  Agricultural and Food Engineering10
197 B5808465 นายพงศภัค อัคคะวิกรัย  MAE10
198 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
199 B5809059 นายกิตติธัช บุษรา  MAE10
200 B5809097 นายชัยวัฒน์ สงวนทรัพย์  Environmental Engineering10
201 B5809332 นายศรรักษ์ จึงวิเศษพงศ์  Geological Engineering10
202 B5809370 นางสาวประภาวรรณ คอกกลาง  Automotive Engineering10
203 B5809394 นางสาวพิชญา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา  Geological Engineering10
204 B5809479 นายณภัทร เจริญสุข  Geological Engineering10
205 B5810697 นางสาวพรทิพย์ สุดทองหลาง  Environmental Engineering10
206 B5810710 นางสาวรัตนาพร แตงไทย  MAE10
207 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง  Environmental Engineering10
208 B5810932 นายจีรศักดิ์ วาปีกัง  MAE10
209 B5811052 นางสาววราภรณ์ บุญยะโพธิ์ศรี  Geological Engineering10
210 B5811090 นายอภิสิทธิ์ คงเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
211 B5811113 นายฐาปนพงศ์ อิทธิสาร  Automotive Engineering10
212 B5811250 นายพฤฒิรัตน์ ไทยรัตนานนท์  MAE10
213 B5811304 นายวิศาล เจตน์วิทยาชาญ  Environmental Engineering10
214 B5811434 นายณัฐพงศ์ แรมไธสง  PE10
215 B5811472 นางสาวนฤมล วงศ์ษร  MAE10
216 B5812011 นายนันธวัตร ทานนท์นอก  Geological Engineering10
217 B5812066 นายณัฐชนน สอดโคกสูง  Environmental Engineering10
218 B5812073 นางสาวจุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน  ME10
219 B5812394 นายชัชวาล อั้งยุทธ  Geological Engineering10
220 B5812400 นางสาวปณิดา แย้มสะอาด  Geological Engineering10
221 B5812417 นางสาวฐิติกานต์ สุดตลอด  Geological Engineering10
222 B5812561 นางสาวรวิสรา ยงอาหาร  Geological Engineering10
223 B5812578 นางสาวสุกัญญา มณฑา  Geological Engineering10
224 B5812646 นายอนุชา ทาเงิน  Environmental Engineering10
225 B5812783 นายณัฐชนน พุฒขุนทด  Geological Engineering10
226 B5813056 นายสิทธิโชค ทินาเทศ  Geological Engineering10
227 B5813162 นายทรงยศ พรหมภักดิ์  Geological Engineering10
228 B5813285 นายนัฐพงษ์ สุขบุญ  ME10
229 B5813414 นางสาวอินทร์ฑิรา เสี่ยงบุญ  Environmental Engineering10
230 B5813483 นางสาวฐานิรัตน์ ทำพันธ์  MAE10
231 B5813667 นายวชรพงศ์ ชนเวียน  Environmental Engineering10
232 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส  MAE10
233 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์  PE10
234 B5813988 นายประชานาถ รัตนนนท์  Environmental Engineering10
235 B5814077 นายกริชชานนท์ ตั้งมั่นสกุล  Geological Engineering10
236 B5814435 นางสาวสุดารัตน์ ด้วงรักษา  MAE10
237 B5815241 นางสาวกันตยา คงหมื่นรักษ์  Geological Engineering10
238 B5815623 นางสาวรพีวรรณ์ พิมพ์จันทร์  ME10
239 B5816965 นางสาวกนกวรรณ โอวาทวงษ์  PE10
240 B5817078 นางสาวณัฐชยา วาบสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
241 B5817191 นางสาวรัชพร เเซ่ย่าง  Environmental Engineering10
242 B5817221 นางสาวณัฐวดี เจียมโฆสิต  PE10
243 B5817238 นางสาวสมฤดี สายสุด  Geological Engineering10
244 B5818198 นางสาวทักษอร หนูจันทึก  Geological Engineering10
245 B5819225 นางสาวนุสรา นาบำรุง  Environmental Engineering10
246 B5819249 นายดิศพันธ์ ชื่นปรีชา  Environmental Engineering10
247 B5819287 นางสาวณัฐธิตา ก่ำดำ  Geological Engineering10
248 B5819386 นายภานุรุจน์ สุพรรณเภสัช  Environmental Engineering10
249 B5819430 นางสาวณัฐธิชา เกิดสมบัติ  Environmental Engineering10
250 B5819447 นางสาวดวงกมล กฤษณา  Environmental Engineering10
251 B5819508 นายนราธร รุ่งโรจน์  Environmental Engineering10
252 B5819577 นางสาวนันทิชา ดอกรักกลาง  Environmental Engineering10
253 B5821310 นายณัฐวัตร เล็กสอน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
254 B5821426 นางสาวกฤตยา ศรีตะปัญญะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
255 B5821556 นายภูตะวัน สิริติกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
256 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก  Environmental Engineering10
257 B5821891 นายจักรภัทร ไทยธานี  MAE10
258 B5822003 นายจตุรงค์ วงค์ก้อม  MAE10
259 B5822416 นายนฤดล สีบัวลา  Geological Engineering10
260 B5822461 นางสาวกิติภรณ์ ตาคำ  Geological Engineering10
261 B5822478 นางสาวกาญจนา สุคม  Geological Engineering10
262 B5822485 นายสิทธา ปัจโต  Geological Engineering10
263 B5822508 นายวงศกร การสมชิต  Geological Engineering10
264 B5822560 นางสาวสิรภัค พรกนกวรกมล  Geological Engineering10
265 B5822591 นายจตุรงค์ สร้างนอก  Geological Engineering10
266 B5822607 นางสาวธนัญญา ชัชวาลวงศ์  Geological Engineering10
267 B5822676 นายธนานนท์ จ่าทอง  Geological Engineering10
268 B5822706 นายนวฤทธิ์ ทองจำรูญ  Geological Engineering10
269 B5822713 นางสาวนิฤมล ฐีติปริวัติ  Geological Engineering10
270 B5822812 นายอัฑฒกฤษฎิ์ ทองขวัญ  MAE10
271 B5822980 นางสาวกรรณิกา เป้าชุมแสง  MAE10
272 B5823109 นางสาวมัลลิยา วรรณา  Geological Engineering10
273 B5823116 นางสาวทิพาภรณ์ สังขพันธ์  Environmental Engineering10
274 B5823352 นายอธินากร จินาพร  MAE10
275 B5823390 นางสาวณัฐมล ขอกลาง  MAE10
276 B5824151 นางสาวขวัญฤดี ภูทะวัง  Geological Engineering10
277 B5824533 นางสาวนพวรรณ คัชปะนะ  Environmental Engineering10
278 B5824724 นางสาวสุวัจมาลย์ แรกจานเหนือ  Environmental Engineering10
279 B5824816 นายภูมิภาค ธรรมวัตร  ME10
280 B5825363 นายณัฐชนนท์ พุทไธสงค์  Environmental Engineering10
281 B5825523 นายวชิรวิชญ์ เหลาเกิ้มฮุ้ง  Environmental Engineering10
282 B5825530 นายอภิวัฒน์ เถื่อนเทียม  Environmental Engineering10
283 B5825745 นายธนพล มงคลชาติ  Environmental Engineering10
284 B5825981 นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงิน  MAE10
285 B5826216 นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์  MAE10
286 B5827350 นางสาววาสนา ชาติบัวใหญ่  MAE10
287 B5827503 นายพิศิษฐ์ ทองสุทธิ์  PE10
288 B5827947 นายพัฒนา ยุวบุตร  Environmental Engineering10
289 B5828043 นายวงศกร ฤาวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
290 B5828203 นายณัฎฐ์พัณกร นิติศักดิ์  Automotive Engineering10
291 B5828289 นายพัชรพงค์ กุลแก้ว  Environmental Engineering10
292 B5828395 นางสาวณัฐมล เพชรดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
293 B5851973 นางสาวศิรินภา สอนถม  Environmental Engineering10
294 B5900107 นางสาวมัสยา คล้ายคลึง  Environmental Engineering10
295 B5900404 นายพชร สนิทผล  Environmental Engineering10
296 B5900411 นางสาวนฤมล แสงเทียน  Environmental Engineering10
297 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง  Environmental Engineering10
298 B5900664 นางสาวมลธิรา สุขเฉลิม  Environmental Engineering10
299 B5901326 นางสาวกนกวรรณ สีทาสังข์  Environmental Engineering10
300 B5901838 นายประเสริฐ คุณฟอง  Environmental Engineering10
301 B5902125 นางสาวศุภิสรา ปัญญาเสมอทรัพย์  Environmental Engineering10
302 B5903979 นางสาวสุภาพร พิมพ์ปรุ  Environmental Engineering10
303 B5904051 นายธนารัฐ ปานพรหม  Environmental Engineering10
304 B5904235 นายธนากร แก่นนาค  Environmental Engineering10
305 B5904372 นางสาวกุลธิดา บุญป้อง  Environmental Engineering10
306 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์  Environmental Engineering10
307 B5905102 นางสาวสุทัตตา โพธิ์เงิน  Environmental Engineering60
308 B5905560 นางสาวอารียา ทองอ้น  Environmental Engineering10
309 B5905775 นางสาวผกามาศ ไชยชาญรำ  Environmental Engineering10
310 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี  Environmental Engineering10
311 B5906116 นางสาวพิมพ์ชนก อุดมวัฒน์ธีรกุล  Environmental Engineering10
312 B5908004 นางสาวสุดารัตน์ บุญใจรักษ์  Environmental Engineering10
313 B5908417 นายคณต วังคะฮาด  Environmental Engineering10
314 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง  Environmental Engineering10
315 B5908677 นางสาวสุพัตรา พิศงาม  Environmental Engineering10
316 B5908691 นางสาวเบญจมาภรณ์ เหลียวสูง  Environmental Engineering10
317 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร  Environmental Engineering10
318 B5909537 นางสาววายุรี ตลับแก้ว  Environmental Engineering10
319 B5909650 นายยุทธชัย เสียมไหม  Environmental Engineering10
320 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์  Environmental Engineering10
321 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ  Environmental Engineering10
322 B5911127 นายพงศกร สร้อยทอง  Environmental Engineering10
323 B5911295 นางสาววีรวัลย์ แตงจืด  Environmental Engineering10
324 B5911707 นายอภิสิทธิ์ ประวันเตา  Environmental Engineering10
325 B5911943 นายกิตติศักดิ์ คำมา  Environmental Engineering10
326 B5913435 นางสาวศิราณี อุ่นเคน  Environmental Engineering10
327 B5913992 นางสาวกัญญารัตน์ จันทะคูณ  Environmental Engineering10
328 B5914593 นายกฤตมุข ฉวีวรรณ  Environmental Engineering10
329 B5914647 นางสาววิสสุตา ขุนเทพ  Environmental Engineering10
330 B5914685 นางสาวเพ็ญพิชชา ครองเพ็ชร์  Environmental Engineering10
331 B5914821 นายคมศิลป์ สมีงาม  Environmental Engineering10
332 B5915378 นางสาวอัจฉริยา บุญประเสริฐ  Environmental Engineering10
333 B5915668 นายกิตติศักดิ์ พันธ์สุข  Environmental Engineering10
334 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ  Environmental Engineering10
335 B5918478 นางสาวพัชริดา แก้วจันทร์เพชร  Environmental Engineering10
336 B5919451 นางสาวนงคราญ เถาว์โท  Environmental Engineering10
337 B5919482 นางสาวบุญธนิษา ทองรวย  Environmental Engineering10
338 B5921652 นางสาวบาจรีย์ โตทรงศักดิ์  Environmental Engineering10
339 B5921737 นายจิรวัส สุทธิกฤติยาพร  Environmental Engineering10
340 B5922215 นางสาวปภาวี โลลุพิมาน  Environmental Engineering10
341 B5922864 นางสาวหิรัญญา ลิ่มเครือ  Environmental Engineering10
342 B5922871 นางสาวมนัญญา พะไลไผ่  Environmental Engineering10
343 B5922888 นางสาวชัญญานุช รุ่งชัยวัฒนกุล  Environmental Engineering10
344 B5924165 นางสาวธีริศรา ศรีสันธา  Environmental Engineering10
345 B5924578 นางสาวสุพัตรา ขันชนะ  Environmental Engineering10
346 B5924646 นายวิษณุ อุตมางคบวร  Environmental Engineering10
347 B5927357 นางสาวชมธนกนก แซ่เตีย  Environmental Engineering10
348 B5927883 นางสาวปนัดดา รัตนวงค์  Environmental Engineering10
349 B6029159 นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์  Environmental Engineering10
350 B6029586 นางสาวปิยะนุช อุตตรา  Environmental Engineering10
351 B6029593 นางสาวศิริลักษณ์ คุณพงษ์  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.