รายชื่อนศ.
รายวิชา617103 : HEALTH PROMOTION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6060428 นางสาววรพนิต ช่วยงาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B6060435 นางสาวนิศิตา สร้อยทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6060473 นางสาวอรนุช เครื่องประดับ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6061418 นางสาวเกศมณี วรรณสุทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B6061425 นางสาวลภัสรดา ราชจริต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B6061432 นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B6061449 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B6061456 นางสาวอาภาพร หงษ์ขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B6061463 นางสาวกัญญารัตน์ คืบขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B6061470 นางสาวกะรัตเพชร นาคปลัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6061494 นางสาวทัศณา สมภูงา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B6061500 นายจิรายุทธ อุดม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
19 B6061517 นางสาวสุนันทา พูลขวัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B6061524 นางสาวสุธิดา งูพิมาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B6061531 นางสาวกนกวรรณ รุ่นมะลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6061562 นางสาวปัณฑ์ชนิตา วัลลภหิรัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B6061579 นางสาวรุ่งเจริญ จันทร์ท้วม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
26 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6061593 นางสาวกัณฐิกา แมขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6061609 นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6061616 นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6061623 นางสาวรุ่งอรุณ เวสา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B6061630 นางสาวพัชรนันท์ ธรานุกูลวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B6061678 นางสาวเบญจมาภรณ์ เบ้าดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B6061692 นางสาวณัฐริกา พรมบุตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B6061708 นางสาวปิติพร เสิงขุนทด  ยังไม่สังกัดสาขา 10
39 B6061715 นางสาววิลาวัลย์ สันติกุล  ยังไม่สังกัดสาขา 10
40 B6061739 นางสาวชุติญา บุตรทัน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
41 B6061753 นางสาวธัญญลักษณ์ ระวังกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
42 B6061760 นางสาวจิราวดี สุริยันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
43 B6061777 นางสาวอนงค์นาถ ปัตริยะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
44 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
45 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
46 B6061807 นางสาวนุสราภรณ์ นอกขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
47 B6061814 นางสาววณิชชา ศิลอยู่  ยังไม่สังกัดสาขา 10
48 B6061821 นางสาวธิดารัตน์ ปัตตา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
49 B6061845 นางสาวภัทราวดี กิพิมาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
50 B6061852 นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
51 B6061869 นางสาวกชกร คาวีโชติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
52 B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
53 B6061883 นายรัชกาล คำสว่าง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
54 B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
55 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
56 B6061920 นางสาวยุวดี ชอบสงวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
57 B6061937 นางสาวจรรยา เจือจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
58 B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
59 B6061951 นางสาวปิยนันท์ สุดใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
60 B6061968 นายภานุวัฒน์ เมืองเลน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
61 B6061975 นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
62 B6061982 นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
63 B6061999 นางสาวฉัตรสุดา เทพบุปผา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
64 B6062002 นางสาววรกานต์ ต่ออำนาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
65 B6062026 นายธีระยุทธ ไทยลือนาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
66 B6062033 นายพิพัฒน์พงษ์ ถาวรจันทร์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
67 B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
68 B6062057 นางสาวศิริกานดา อุดหนุน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
69 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
70 B6062071 นางสาวขวัญเเก้ว ตรึกหากิจ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
71 B6062088 นายรักสิทธิ์ ดวงท้าวเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
72 B6062095 นางสาวอารียา ราชบัณดิส  ENVIRONMENTAL HEALTH10
73 B6062101 นางสาวปาริฉัตร ลนขุนทด  ยังไม่สังกัดสาขา 10
74 B6062118 นางสาวชัยศรี ปันเทพ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
75 B6062125 นางสาวจันทราทิพย์ ภูมิโพธิ์ตาก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
76 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
77 B6062149 นางสาวศิริวรรณ ม่วงอร่าม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
78 B6062156 นางสาวเจนจิรา ชมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
79 B6062170 นางสาวอรัญญา แก้วบุญเรือง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
80 B6062187 นางสาวกัญญาณัฐ กงมหา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
81 B6062194 นางสาวสุพิชญา แสนโท  ENVIRONMENTAL HEALTH10
82 B6062200 นายธนวัฒน์ คตบัว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
83 B6062224 นางสาวจิดาภา พรมโคตร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
84 B6062231 นางสาวอัญมณี สร้างบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
85 B6062248 นายพลวัฒน์ คุณาธร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
86 B6062255 นางสาวอาภาพร ฟองสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
87 B6062262 นายจีรพัฒน์ ศรีกันหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
88 B6062279 นายปณชัย แพงจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
89 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
90 B6062293 นางสาววรรณพร ถมปัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
91 B6062309 นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
92 B6062323 นางสาวภัทราพร เงินใย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
93 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
94 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
95 B6062354 นางสาวกุลธิดา รัตนมณี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
96 B6062361 นางสาวจันทกานต์ ปิดรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
97 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
98 B6062385 นางสาวปวีณา เทพคำราม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
99 B6062392 นายสุรเชฎฐ์ นันวัด  ยังไม่สังกัดสาขา 10
100 B6062408 นางสาวสุนิสา นิ่มนวล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
101 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
102 B6062422 นางสาวชลธิมา ดั้งดอนบม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
103 B6062439 นางสาวสิริกานดา มักอ้น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
104 B6062446 นางสาวกาญจนา มัธยมแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
105 B6062453 นายหฤษฏ์ เงินโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
106 B6062460 นางสาวกันยารัตน์ สุขเพราะนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
107 B6062477 นางสาวพัณณิดา จุลสานะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
108 B6062484 นางสาวนันท์นลิน ผึ่งแก้ว  ยังไม่สังกัดสาขา 10
109 B6062491 นางสาวกัลยา ทับทิม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
110 B6062507 นางสาวยศวดี ชมด่าน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
111 B6062514 นางสาวอังคณา มุ่งพึ่งกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
112 B6062521 นางสาวกัญญารัตน์ เทียมแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
113 B6062545 นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
114 B6062552 นางสาวจิรภิญญา กุลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
115 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
116 B6062583 นางสาวนารากร การนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
117 B6062590 นางสาวอรยา ศรีโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
118 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
119 B6062613 นางสาวอรจิรา ภูแล่นนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
120 B6062620 นางสาวณภาธริน นวลนุกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
121 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
122 B6062644 นางสาวโสรยา ใจบริสุทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
123 B6062651 นายกรกต ชารีดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
124 B6062668 นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
125 B6062675 นางสาวปาณิศา นารี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
126 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
127 B6062699 นางสาวรุ่งทิวา แน่นพะเนาว์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
128 B6062705 นางสาวมินตรา สงครามศักดิ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
129 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
130 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
131 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
132 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
133 B6062750 นางสาวผกามาศ ชำนาญหมอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
134 B6062767 นางสาวสุดารัตน์ ตระกูลรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
135 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
136 B6062781 นางสาวรุจิรา พานทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
137 B6062798 นางสาวชลิตา ภูกองไชย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
138 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
139 B6062811 นางสาวณิชกุล สีกาลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
140 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
141 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
142 B6062842 นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
143 B6062859 นางสาวรุ่งนภา อินสุริ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
144 B6062866 นางสาวธัญชนก สายสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
145 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
146 B6062880 นางสาวภิญญาดา อรรคราณี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
147 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
148 B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
149 B6062910 นางสาวพิชญาภา เพ็ญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
150 B6062927 นางสาวจารุวรรณ ต่อพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
151 B6062934 นางสาวสุทธิชา เนียมขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
152 B6062941 นางสาวสร้อยสุดา รอดกำเหนิด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
153 B6062958 นางสาวศศิประภา พรมบ้านสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
154 B6062965 นางสาวลินดารักษ์ สีงาม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
155 B6062972 นางสาวอัญรัตน์ นามโสม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
156 B6062989 นางสาวรัตน์ชนก ชนะค้า  ENVIRONMENTAL HEALTH10
157 B6062996 นางสาวธันยภรณ์ สุขสบาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
158 B6063009 นายณัฐพงษ์ พกทรัพย์หิรัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
159 B6063016 นางสาวคนึงนิจ ขันทอง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
160 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
161 B6063030 นางสาวชลิตา หอขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
162 B6063047 นางสาวลลิตา จันทร์วาน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
163 B6063054 นางสาวดวงสุดา จงพึ่งกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
164 B6063061 นางสาวกิติศญาพร คิดเห็น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
165 B6063078 นางสาวจิรภาดา กิจกลิ่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
166 B6063085 นางสาวณัฐริกา ไทรทองคำ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
167 B6063092 นางสาวนริศรา พุ่มสุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
168 B6063108 นางสาววีร์สุดา ฉินสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
169 B6063115 นางสาวศิรินภา ปราบรัตน์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
170 B6063122 นางสาววิภารัตน์ ชมภูพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
171 B6063139 นางสาวจิตนภา ดำแพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
172 B6063146 นางสาวกัลยกร บุญศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
173 B6063153 นางสาวปวีณา ชื่นตา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
174 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
175 B6063177 นางสาวเจนจิรา ยิ้มมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
176 B6063184 นางสาวดรุณี สุขขา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
177 B6063191 นางสาวถิรนันท์ จงใจงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
178 B6063207 นางสาวอริศรา วิโรจน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
179 B6063214 นางสาวไอลดา รานอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
180 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
181 B6063238 นางสาวทิวาพร ยศปัญญา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
182 B6063245 นางสาวปรารถนา วิทย์ชัยวุฒิวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
183 B6063252 นางสาวภคนันท์ คำนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
184 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
185 B6063276 นางสาวอาริสา ชาติไทย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
186 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
187 B6063290 นางสาวเยาวเรศ กันภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
188 B6063306 นางสาวมณีรัตน์ สร้างการนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
189 B6063313 นายสหรัฐ โสมัสสา  ยังไม่สังกัดสาขา 60
190 B6063320 นางสาวจันทิมา ชวนชุมกัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
191 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
192 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
193 B6063351 นางสาวรศิกาญจน์ อินธนู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
194 B6063375 นางสาวกาญจนัดดา เสาเกลียว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
195 B6063382 นางสาวกัญญารัตน์ แสงบัวภา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
196 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
197 B6063405 นางสาวพณัฏฐ์ภรณ์ ไพจตุรัส  ENVIRONMENTAL HEALTH10
198 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
199 B6063429 นางสาวเกศินี โกรพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
200 B6063436 นางสาวจุรีภรณ์ พาศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
201 B6063443 นางสาวสิตานัน นาคสุวรรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
202 B6063450 นางสาวนันทิยา ศิลป์ชัยเสรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
203 B6063467 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
204 B6063474 นางสาวธัญญารัช ชูสังข์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
205 B6063481 นางสาวอภิญญา มณีรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
206 B6063498 นายวุฒิภัทร ศรีพระจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
207 B6063528 นางสาวจุฑารัตน์ ต้นสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
208 B6063535 นางสาวสุขชนก ป้องกัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
209 B6063542 นายอนุชิต นีระไทย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
210 B6063559 นางสาวจันทร์สุดา เปียสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
211 B6063566 นางสาวนิภาภรณ์ ป้องศรี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
212 B6063573 นางสาวปิยฉัตร กลิ่นมาก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
213 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
214 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
215 B6063603 นางสาวมนรดา เมณกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
216 B6063610 นางสาวอรทัย ชัยสิทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
217 B6063634 นางสาวจิราวรรณ แก่นไทย  ยังไม่สังกัดสาขา 10
218 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
219 B6063658 นางสาวกนกพรรณ หมื่นกล้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
220 B6063665 นางสาวพิมพ์ชนก แก่นคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
221 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
222 B6063689 นางสาวมณฑาทิพย์ ธนาวิชิตฤกษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
223 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
224 B6063719 นางสาวสุดารัตน์ พรสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
225 B6063726 นางสาวขวัญฤดี อินแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
226 B6063733 นางสาวศิริลักษณ์ ทุมไมล์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
227 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
228 B6063764 นางสาวกัณยานัฐ เอื้อยฉิมพลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
229 B6063771 นางสาวสุพัตรา กุญแจทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
230 B6063788 นางสาวภัคจิรา สมบุตร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
231 B6063795 นางสาวอภิชญา ก๋าสม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
232 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
233 B6063818 นางสาวอรดา สินธุรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
234 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
235 B6063832 นางสาวรัตนา จันทรชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
236 B6063849 นางสาวจุฑาพร จุฑาพัฒนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
237 B6063856 นางสาวนิศารัตน์ พิพิธกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
238 B6063863 นางสาวกชกร นวนฉิมพลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
239 B6063870 นางสาวน้ำฝน ท้าวจัตุรัส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
240 B6063887 นางสาวสิรินดา สุขสมเขตร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
241 B6063894 นางสาวสุกัญญา คร่ำสุข  ยังไม่สังกัดสาขา 10
242 B6063900 นางสาวปรียานุช พลอนันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
243 B6063917 นางสาวปริศนา เสนาวัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
244 B6063924 นางสาวปัทมา อ่อนรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
245 B6063931 นายเดชาชัย จันภูทัศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
246 B6063948 นางสาวกุลจิรา ปังศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
247 B6063955 นางสาววราพร สอนจิตต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
248 B6063962 นายสุภชัย สุภาพ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
249 B6063979 นางสาวสมัชญา บุญยืน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
250 B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
251 B6063993 นางสาวกุหลาบ แพงไธสง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
252 B6064006 นางสาววิภาวี ดีทั่ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
253 B6064013 นางสาวกิตติยา ศิริวรรณ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
254 B6064020 นางสาวธัญญารัตน์ มัดศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
255 B6064037 นางสาวจิราพร อ่อนศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
256 B6064044 นางสาวจารุวรรณ ขันนาค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
257 B6064051 นางสาวณัฐริกา สดช้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
258 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
259 B6064075 นางสาวเนตรนภา โภคาพานิช  ยังไม่สังกัดสาขา 10
260 B6064082 นางสาวพิมพิไล ชัยแหม่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
261 B6064099 นางสาวนันทิกานต์ อินทร์ทัศน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
262 B6064105 นางสาวสาวิกา วรรณขาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
263 B6064112 นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
264 B6064129 นางสาวสุกัญญา เสนากิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
265 B6064136 นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีจรัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
266 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
267 B6064150 นางสาวมัญชริน ไชยปราณี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
268 B6064167 นางสาวจุรารัตน์ ก้อนวัน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
269 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
270 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
271 B6064198 นางสาวจันทิมา ภูมิกระจ่าง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
272 B6064204 นางสาวอุทัยวรรณ บุษดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
273 B6064228 นางสาวกรองเเก้ว ไชยพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
274 B6064235 นางสาวภาวินี เทพจร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
275 B6064242 นางสาวสิตานันท์ เอี่ยมเศรษฐกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
276 B6064259 นางสาวพิมพญา พิมพ์พา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
277 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
278 B6064273 นางสาวปาวิตา กองแก้ว  ยังไม่สังกัดสาขา 10
279 B6064280 นางสาวอนงค์นาฎ โคตรสา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
280 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
281 B6064303 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
282 B6064310 นางสาวณภัทร สุทธิวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
283 B6064341 นายกิตตินันท์ ทาดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
284 B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
285 B6064365 นางสาวอัญชณา เที่ยงธรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
286 B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
287 B6064389 นางสาวอรทัย ไซรอดแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
288 B6064396 นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้  ENVIRONMENTAL HEALTH10
289 B6064402 นางสาวสุภาวดี สิงห์รักษาตระกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
290 B6064419 นางสาวนุศรา ไพสี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
291 B6064426 นางสาวน้ำทิพย์ ลื่นภูเขียว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
292 B6064433 นางสาวศิริลักษณ์ มงคล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
293 B6064440 นางสาววชิรา คำย้าว  ยังไม่สังกัดสาขา 10
294 B6064457 นางสาวอมินดารา ชัยเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
295 B6064464 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สวรรณา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
296 B6064471 นางสาวประภัสสร ซอนทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
297 B6064488 นางสาวณัฐณิชา พิตตะขบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
298 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
299 B6064501 นางสาวรสนันท์ กุหลาบศรี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
300 B6064518 นางสาวชนากานต์ ด้วงกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
301 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
302 B6064532 นายกิตติบดินทร์ เงินสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
303 B6064549 นางสาวธิรดา ประเสริฐสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
304 B6064556 นางสาววินิชชากรณ์ รอดสัมฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
305 B6064563 นางสาวเกวลิน ยอดนครจง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
306 B6064570 นางสาวนราทิพย์ วรชินา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
307 B6064587 นางสาวอินทิรา สุริเตอร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
308 B6064594 นางสาวธีรนาฏ สุวรรณรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
309 B6064600 นางสาวนิตยา ดีใหญ่  ยังไม่สังกัดสาขา 60
310 B6064617 นางสาวฐิติพร มาบัว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
311 B6064624 นางสาวชลิตา เกี้ยมแสนเมือง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
312 B6064631 นางสาวจารุวรรณ เพิ่มเพียรสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
313 B6064648 นางสาวน้ำพลอย ไกรบำรุง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
314 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
315 B6064662 นางสาวศดานันท์ แก้วกลม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
316 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
317 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
318 B6064709 นางสาวรจเรศ กวางรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
319 B6064716 นางสาวสุดารัตน์ ปรางค์นอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
320 B6064723 นางสาวพรรณวดี จุกสีดา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
321 B6064730 นางสาววิสุดา ปะสาวะโถ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
322 B6064747 นางสาววณัญญา ก้อนทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
323 B6064754 นางสาวพินิตพิชา จินโจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
324 B6064761 นางสาวกาญจนา บุญขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
325 B6064778 นางสาวชลธิชา แสงชนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
326 B6064785 นางสาวกัญญาณัฐ สีวันนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
327 B6064792 นางสาวปุณยนุช แสงทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
328 B6064808 นางสาวทัศยามล วงศาสตร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
329 B6064815 นางสาวยลดา พาลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
330 B6064822 นางสาวนิตยา สรรเสริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
331 B6064839 นางสาวสุภิญญา ขั้วกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
332 B6064846 นางสาวสุดารัตน์ ชาณะพต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
333 B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
334 B6064860 นางสาวปฐวีกานต์ แก้วรักศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
335 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
336 B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
337 B6064891 นางสาวกิติกาญจน์ กางรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
338 B6064907 นางสาวสุจิวรรณ สบายเรื่อย  ยังไม่สังกัดสาขา 10
339 B6064914 นางสาวจีรารัตน์ ดาวช่วย  ยังไม่สังกัดสาขา 10
340 B6064921 นางสาวศิริรัตน์ มูลจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
341 B6064938 นางสาวศศิธร ผลสมหวัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
342 B6064945 นางสาวสุนิตา ลมรื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
343 B6064952 นางสาวปณิธิ สาชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
344 B6064976 นางสาวพิมพ์วิภา แก้วคง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
345 B6064983 นางสาวขวัญฤดี สาทิพจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
346 B6064990 สิบเอกหญิงสโรชินี หลีประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
347 B6065003 นายพีรพัฒน์ ทองขาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
348 B6065010 นายอาทิตย์ จงห่อกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
349 B6065027 นางสาวนภัสวรรณ มั่นสุขผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
350 B6065034 นางสาวอาริยา มันหาท้าว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
351 B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
352 B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
353 B6065065 นางสาววริษา กาเด็น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
354 B6065072 นางสาวแก้วตา เกตุชรา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
355 B6065089 นายพิริยพงษ์ อู่จอหอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
356 B6065096 นางสาวกานต์รวี นาคขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
357 B6065102 นางสาววรัญญา เลิศศิริวรกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
358 B6065119 นายชวนากร ทรวงโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
359 B6065126 นายณัฐพงษ์ ไชยคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
360 B6065133 นางสาวกนกอร ช่างเกวียน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
361 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
362 B6065157 นางสาวพุทธรักษา จิตรชัยภูมิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
363 B6065171 นางสาวชนิตา ผะกาเกศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
364 B6065188 นายกฤธิชัย ติถา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
365 B6065195 นางสาวณิชนันทน์ แสงสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
366 B6065256 นางสาวศิริพร ไหมทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
367 B6065294 นายสิทธิชัย ทิวาพัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
368 B6065300 นางสาวมัลลิยา โพธิ์ดา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
369 B6065317 นางสาวอริษา ชัยโย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
370 B6065324 นางสาวกนกพร จำปาศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
371 B6065331 นางสาวภาวิดา อุ่นรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
372 B6065362 นางสาวแพรวพรรณ ไวกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
373 B6065386 นางสาวทัศน์วรรณ พึ่งโภคา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
374 B6065393 นางสาวจิราภรณ์ สรรเสริญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
375 B6065416 นางสาวกาญจนา ศรีวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
376 B6065454 นางสาวศศิกานต์ ศรีสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
377 B6065485 นายนภัส อภิสิทธิไกรโศภิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
378 B6065492 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
379 B6065508 นางสาววิไลพร แสงสว่าง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
380 B6065522 นางสาววรัทยา ทรงสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
381 B6065539 นางสาววิชุดา พิกุลศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
382 B6065553 นางสาวสกุณา เชื้อมาก  ยังไม่สังกัดสาขา 10
383 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
384 B6065584 นางสาวทักษพร หม่อนกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
385 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
386 B6065607 นางสาวปัทมาภรณ์ พุ่มแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
387 B6065614 นางสาวกัญญาณัฐ ขันชพัด  ยังไม่สังกัดสาขา 10
388 B6065621 นางสาวจันทรรัตน์ เหมือนตา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
389 B6065638 นางสาวอชิรญา มหาหงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
390 B6065652 นางสาวอณิสตา มาลินี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
391 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.