รายชื่อนศ.
รายวิชา235377 : INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6312633 นายเจษฎา ภูหมื่น  physics10
2 B6312640 นางสาวพลอยไพลิน เวียงสันเทียะ  physics10
3 B6312657 นายธีระภัทร สิตะวัน  physics10
4 B6312671 นายวรายุทธ แก้วพินิจ  physics10
5 B6312688 นายนนทพัทธ์ พรมเสนา  physics10
6 B6312695 นายวสุ ทองศรี  BIOLOGY10
7 B6312718 นายกิตติธัช มูลนานัด  BIOLOGY10
8 B6312732 นางสาวพรพิมล ชัชวาลย์  BIOLOGY10
9 B6312756 นางสาวสิตา เชิดชูธีรกุล  BIOLOGY10
10 B6312787 นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์อภิวัฒน์  BIOLOGY10
11 B6312824 นางสาวทักษพร พรมจักร์  physics10
12 B6312848 นายสิริโชค คุ้มวิริยะกุล  physics10
13 B6312893 นายอัมพุท เสือทองหลาง  physics10
14 B6312909 นางสาวอธิศปภา พลอำนวย  BIOLOGY10
15 B6319649 นางสาวจีรนันท์ ประชานารถ  physics10
16 B6319663 นางสาวสุนิสา รสหอม  BIOLOGY10
17 B6319694 นางสาวอนุธิดา ถ้ำพุดซา  BIOLOGY10
18 B6319700 นายนวสินธุ์ ชมจันทร์  physics10
19 B6319717 นางสาวชลธิกาล ธิเขียว  BIOLOGY10
20 B6319724 นายศุภวัฒน์ ตังอนุสรณ์สุข  physics10
21 B6319755 นางสาวณัชชา ผจญอริพ่าย  physics10
22 B6320829 นางสาววรรณกานต์ ร่มรื่น  BIOLOGY10
23 B6320836 นางสาวพนัสวรรณ บุตตะคาม  BIOLOGY10
24 B6329402 นางสาวมนัสนันทน์ พลแสน  BIOLOGY10
25 B6329419 นางสาวสุวีรยา เสนาพงษ์พิทักษ์  BIOLOGY10
26 B6329440 นางสาวพรรณปพร สว่างนอก  BIOLOGY10
27 B6331351 นางสาวพราวพุทธ ภูมิรัชธรรม  BIOLOGY10
28 B6334598 นายปุณณกันต์ ขาวประภา  BIOLOGY10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
29 B6120504 นายสหัสวรรษ กมลกลาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
30 B6120511 นายเกียรติศักดิ์ กรองมะเริง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
31 B6120528 นางสาวจันทิมา กลอนกิ่ง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
32 B6120542 นายรัตน์ชล เกตุแก้ว  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
33 B6120559 นางสาวทิวาวรรณ แก้วก่า  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
34 B6120566 นางสาวสิริกร แก้วสูงเนิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
35 B6120580 นางสาวชลธิชา ขุนปัก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
36 B6120634 นายวีรยุทธ งามจันทร์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
37 B6120696 นายธนาธิป จิตติรโกมล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
38 B6120726 นางสาวนิสาชล ใจงูเหลือม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
39 B6120757 นางสาวนิรมล ชารีผาย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
40 B6120818 นางสาวภัศรา ต่อชีพ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
41 B6120856 นางสาวเพียงดาว แถมกลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
42 B6120924 นางสาวทิพานัน นรินทร์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
43 B6120948 นางสาวอาทิตยา นามประชุม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
44 B6120962 นายณัชพัฒน์ บุญประสิทธิ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
45 B6121051 นางสาวแพรวพรรณ พลเยี่ยม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
46 B6121082 นายทินภัทร พิพัฒน์สัจจา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
47 B6121112 นางสาวปิยธิดา พุทธรักษา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
48 B6121150 นางสาวลลิตา ภู่นอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
49 B6121181 นางสาวศศินา ม่วงชะค่ำ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
50 B6121204 นางสาวมณธิชา มุสิกสาร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
51 B6121211 นางสาวอารียา มูลละ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
52 B6121259 นางสาวกัญญาภัค เรืองศิริ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
53 B6121280 นางสาวพิมพ์วิมล เลขะวัฒนะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
54 B6121297 นายวิศวะ เลากลาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
55 B6121358 นายจักรพงศ์ ศักดานุศาสน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
56 B6121365 นางสาวกัญญ์วรา ศักดิ์ศรี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
57 B6121372 นายพีรวิชญ์ เศรษฐสุวรรณ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
58 B6121433 นางสาวศุภกานต์ สะอาดเอี่ยม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
59 B6121464 นายอรรถพันธ์ สิทธิ์เดชวิกรม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
60 B6121471 นางสาวเด่นนภา สีโท  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
61 B6121488 นายภูริเดช สีโมรส  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
62 B6121501 นางสาวปภัสสร สุเสวี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
63 B6121563 นางสาวณิชากร เอกรุณ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
64 B6121594 นายสุพิชญา ศรีอำไพ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
65 B6121600 นางสาววิภาดา เจาะนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
66 B6121624 นางสาวจุฑามณี จีนวัง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
67 B6121631 นายพงศกร ตระกูลมั่งมี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
68 B6129217 นางสาวชลลดา รอดปราณี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
69 B6134372 นางสาววิยดา เสนนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
70 B6134495 นางสาวญาณิศา ชื่นพยอม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
71 B6134501 นางสาวสุมิตรตา แตงพงษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
72 B6134587 นายวรุฒน์ บ่อแก้ว  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
73 B6134594 นายสิโรตม์ เลี่ยงสุวรรณ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
74 B6134600 นางสาววิภาดา เพียนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
75 B6134648 นายสันติพงษ์ กันกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.