รายชื่อนศ.
รายวิชา521418 : MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย  Agricultural and Food Engineering10
2 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส  Agricultural and Food Engineering10
3 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร  Agricultural and Food Engineering10
4 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
5 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา  Agricultural and Food Engineering10
6 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม  Agricultural and Food Engineering10
7 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering10
8 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
9 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง  Agricultural and Food Engineering10
10 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน  Agricultural and Food Engineering10
11 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง  Agricultural and Food Engineering10
12 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง  Agricultural and Food Engineering10
13 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก  Agricultural and Food Engineering10
14 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง  Agricultural and Food Engineering10
15 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ  Agricultural and Food Engineering10
16 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
17 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา  Agricultural and Food Engineering10
18 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี  Agricultural and Food Engineering10
19 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
20 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง  Agricultural and Food Engineering10
21 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม  Agricultural and Food Engineering10
22 B6137465 นายภูภีม นนท์ช้าง  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.