รายชื่อนศ.
รายวิชา102105 : ORGANIC CHEMISTRY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5980260 นายกฤษตะวัน บุษบงก์  SPORTS SCIENCE10
2 B6200039 นายพชร สีหเนตร  SPORTS SCIENCE10
3 B6200053 นายธนวัฒน์ กายเมืองปัก  SPORTS SCIENCE10
4 B6204242 นายฐิติพันธ์ ท่อแก้ว  SPORTS SCIENCE10
5 B6204259 นางสาวสุธิชา สุขจันทร์  SPORTS SCIENCE10
6 B6204266 นายพสุธร เกษมชัยศิริสันติ์  SPORTS SCIENCE10
7 B6204273 นายธนทัต ศิวิลัย  SPORTS SCIENCE10
8 B6204280 นายปฏิพัทธ์ ไชยโพธิ์  SPORTS SCIENCE10
9 B6204297 นายกิตติทัต ปล่องทอง  SPORTS SCIENCE10
10 B6204303 นางสาวจิดาภา สุสูงเนิน  SPORTS SCIENCE10
11 B6204327 นายนัทนนท์ กาลชัย  SPORTS SCIENCE10
12 B6204334 นางสาวมุธิตรา กุลนอก  SPORTS SCIENCE10
13 B6204365 นายภควัฒน์ อองตันไทย  SPORTS SCIENCE10
14 B6204389 นางสาวจารุวรรณ โทพันธ์  SPORTS SCIENCE10
15 B6204419 นางสาวจีรารัตน์ หินเธาว์  SPORTS SCIENCE10
16 B6204433 นางสาวชลลัดดา เครือแสง  SPORTS SCIENCE10
17 B6204440 นางสาวอัญญารัตน์ สุขวิหาร  SPORTS SCIENCE10
18 B6204457 นางสาวอทิติยา อยู่ยัง  SPORTS SCIENCE10
19 B6204464 นางสาวณัฏฐณิชา ติธรรม  SPORTS SCIENCE10
20 B6204501 นายชาติชาย ทนพุดซา  SPORTS SCIENCE10
21 B6204525 นายเนติภัทร ยิ้มประดิษฐ์  SPORTS SCIENCE10
22 B6204532 นางสาวพนิตพิชา อิงชัยภูมิ  SPORTS SCIENCE10
23 B6204549 นายนนทชัย ศรีบุรมณ์  SPORTS SCIENCE10
24 B6204563 นางสาวสุกฤตา คำบุ่ง  SPORTS SCIENCE10
25 B6204587 นายวุฒิภัทร เกตุศักดิ์  SPORTS SCIENCE10
26 B6204594 นายนภสินธุ์ มูลจนะบาตร์  SPORTS SCIENCE10
27 B6209421 นางสาวกวินนาถ สร้อยทอง  SPORTS SCIENCE10
28 B6209438 นางสาวนงนภัส ภารจำนงค์  SPORTS SCIENCE10
29 B6209445 นางสาวชลิดา ประทุมโม  SPORTS SCIENCE10
30 B6209452 นายนิติชัย โตจิตร  SPORTS SCIENCE10
31 B6209469 นายณัฏฐกิตติ์ พรหมนิ่ม  SPORTS SCIENCE10
32 B6233006 นายชัยวัฒน์ กำกับกลาง  SPORTS SCIENCE10
33 B6233013 นางสาวเปมิกา จันทร์ชื่น  SPORTS SCIENCE10
34 B6233020 นางสาวชรินรัตน์ ชาติสง่า  SPORTS SCIENCE10
35 B6233044 นายธนากร ทองขาว  SPORTS SCIENCE10
36 B6233075 นางสาวศิริลักษณ์ รัตนวงค์  SPORTS SCIENCE10
37 B6233082 นายชาคริต เยอสูงเนิน  SPORTS SCIENCE10
38 B6233099 นางสาวสุภาพร ธงไชย  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
39 B5953035 นายยุทธพล จันทร์สอาด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
40 B6137960 นางสาวปิ่นแก้ว เจริญใจ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
41 B6200459 นางสาวภัทรสุดา แซ่ตั๊น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
42 B6200497 นางสาวอักษรภัค หนูนาค  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
43 B6200503 นางสาวสวรินทร์ ทิพย์ชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
44 B6200558 นางสาวเพ็ญนภา ครองยุติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
45 B6207748 นางสาวอภิฤดี มณีศรี  FOOD TECHNOLOGY10
46 B6227487 นางสาวจุฑามาศ แก้วกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
47 B6231088 นางสาวพศิกานต์ สงค์แก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
48 B6231224 นางสาวกมลชนก บุระคร  FOOD TECHNOLOGY10
49 B6231378 นางสาวธมลวรรณ สมสอาง  FOOD TECHNOLOGY10
50 B6234751 นางสาวชุติสรา ติดนอก  FOOD TECHNOLOGY10
51 B6236670 นางสาวสุรีพร บงกชปทุมพัฒน์  FOOD TECHNOLOGY10
52 B6236779 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
53 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา  ChemE10
54 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์  ChemE10
55 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว  ChemE10
56 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี  ChemE10
57 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด  ChemE10
58 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์  ChemE10
59 B6026790 นางสาววาสนา สาธร  ChemE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
60 B6064754 นางสาวพินิตพิชา จินโจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.