รายชื่อนศ.
รายวิชา104101 : PRINCIPLES OF BIOLOGY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6119270 นายมนัสนันท์ ดวงกลาง  SPORTS SCIENCE10
2 B6120054 นางสาวอริสรา กลีบบัวขาว  SPORTS SCIENCE10
3 B6120061 นางสาวศิรภัสสร กุลัสนาม  SPORTS SCIENCE10
4 B6120078 นายณรงค์ฤทธิ์ เกียรตินอก  SPORTS SCIENCE10
5 B6120085 นางสาวอรวรรณ แก้วสีหาบุตร  SPORTS SCIENCE10
6 B6120092 นายนพณัฐ เขียนจัตุรัส  SPORTS SCIENCE10
7 B6120115 นางสาวฐิตวันต์ จันทริก  SPORTS SCIENCE10
8 B6120122 นางสาวเมธินี จำเริญพัฒน์  SPORTS SCIENCE10
9 B6120139 นายวีรภัทร จิตภักดี  SPORTS SCIENCE10
10 B6120146 นายกิตติศักดิ์ แดงมั่นคง  SPORTS SCIENCE10
11 B6120153 นายภาณุวัฒน์ ตระกูลศรี  SPORTS SCIENCE10
12 B6120160 นายสิรวิชญ์ เถื่อนกลาง  SPORTS SCIENCE10
13 B6120177 นางสาวพัทธนันท์ นามเกษม  SPORTS SCIENCE10
14 B6120184 นายนิติพนธ์ นิติพจน์  SPORTS SCIENCE10
15 B6120191 นายสุทธิชัย บุญสิน  SPORTS SCIENCE10
16 B6120207 นางสาวปาลิดา ประริวันตะโก  SPORTS SCIENCE10
17 B6120214 นางสาวปรายฟ้า ปอกกระโทก  SPORTS SCIENCE10
18 B6120221 นางสาวกัลยรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์  SPORTS SCIENCE10
19 B6120238 นางสาวสุจิตรา พงษ์เจริญ  SPORTS SCIENCE10
20 B6120245 นายนุกูล พิศนอก  SPORTS SCIENCE10
21 B6120252 นางสาวเสาวภาคย์ พูลเพิ่ม  SPORTS SCIENCE10
22 B6120269 นายนวพรรษ แพงอนันต์  SPORTS SCIENCE10
23 B6120276 นางสาวปิยะนุช ภูนุภา  SPORTS SCIENCE10
24 B6120283 นายชลันธร ภูมิคอนสาร  SPORTS SCIENCE10
25 B6120290 นางสาวศศิกานต์ มหศักดิ์ไพศาล  SPORTS SCIENCE10
26 B6120306 นางสาววิรัญญา มีสวัสดิ์  SPORTS SCIENCE10
27 B6120313 นายชยพัทธ์ มุ่งเจริญกิจ  SPORTS SCIENCE10
28 B6120320 นางสาวทิวาวรรณ โยธาจันทร์  SPORTS SCIENCE10
29 B6120337 นางสาวหัตถยา วิยาสิงห์  SPORTS SCIENCE10
30 B6120344 นางสาวธัญวรัตน์ วีระโห  SPORTS SCIENCE10
31 B6120351 นางสาวทรัพย์สิน สนิทมั่ง  SPORTS SCIENCE10
32 B6120368 นายณัฐพงศ์ สิทธิเขตการ  SPORTS SCIENCE10
33 B6120375 นางสาวปนัดดา อ่อนพุทธา  SPORTS SCIENCE10
34 B6120382 นางสาวสุชานาด อิทธิสาร  SPORTS SCIENCE10
35 B6120399 นายธนากร กล้าหาญ  SPORTS SCIENCE10
36 B6120405 นายทัตเทพ เงินแท้  SPORTS SCIENCE10
37 B6120412 นายสรสิช ทองเจริญ  SPORTS SCIENCE10
38 B6120429 นายนันทภพ บุญยะประสิทธิ์  SPORTS SCIENCE10
39 B6120436 นายกฤษฎา มาลาศรี  SPORTS SCIENCE10
40 B6120443 นายพีรพัฒน์ วงค์คะสุ่ม  SPORTS SCIENCE10
41 B6120450 นายธนัชชัย ศรีจันทร์อินทร์  SPORTS SCIENCE10
42 B6120467 นายนนทวัฒน์ สรรพวุธ  SPORTS SCIENCE10
43 B6120474 นายสิรวัฒน์ แสนกระจาย  SPORTS SCIENCE10
44 B6135256 นางสาวภาวิณี วิเศษอุดม  SPORTS SCIENCE10
45 B6135270 นางสาวนราพร อัฐแป  SPORTS SCIENCE10
46 B6135287 นายณัฐพงศ์ ถนอมพลกรัง  SPORTS SCIENCE10
47 B6135317 นางสาวนันธิดา กระสี  SPORTS SCIENCE10
48 B6135331 นายปรัตถกร บัวใหญ่รักษา  SPORTS SCIENCE10
49 B6135355 นายนนพิพัฒน์ สุริวรรณ์  SPORTS SCIENCE10
50 B6135379 นางสาวจุฬามณี แก้วสะเทือน  SPORTS SCIENCE10
51 B6135393 นายชัชพิสิฐ เลี่ยมพรมราช  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
52 B5952663 นางสาวอินทร์อร ชัยบำรุง  FOOD TECHNOLOGY60
53 B5953035 นายยุทธพล จันทร์สอาด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
54 B6124625 นางสาวชวาลา ผาไชยสงค์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
55 B6125158 นางสาวสุวรรณา บุตรกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
56 B6137816 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
57 B6137823 นางสาวดลฤดี หวังรวมกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
58 B6137830 นางสาวรุจิรา พานทอง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
59 B6137847 นางสาวพรมณี อินทมาส  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
60 B6137854 นางสาวไอลดา รานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
61 B6137861 นางสาวดวงพร เขื่อนโพธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
62 B6137878 นางสาวอินทิรา สุริเตอร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 60
63 B6137885 นางสาวสุมีนตรา ท่าไว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
64 B5619078 นายวชิรพงศ์ นนทะวงษ์  Metallurgical Engineering10
65 B5826025 นายฐนัชดนัย แสนยางนอก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.