รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา  TCE
2 B6100100 นางสาวประวีนุช หินนอก  ChemE
3 B6102715 นายภาณุพงศ์ กรองทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
4 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์  PE
5 B6102838 นางสาวสิรินทิพย์ กลิ่นจุ้ย  N/A
6 B6102876 นางสาวภูริณี กลีบประทุม  Electronic Engineering
7 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก  Agricultural and Food Engineering
8 B6103187 นางสาวอัญมณีพร กิติสกนธ์  CERAMIC ENGINEERING
9 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง  CPE
10 B6103279 นายธนาวุธ เกตุบุรม  N/A
11 B6103316 นายกฤษดา เกษมศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
12 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี  IE
13 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ  CERAMIC ENGINEERING
14 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์  Metallurgical Engineering
15 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี  Metallurgical Engineering
16 B6103712 นางสาวชุติมา ขวัญสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering
17 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง  CERAMIC ENGINEERING
18 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม  CERAMIC ENGINEERING
19 B6103811 นายธนาวุฒิ ขำโคกสูง  CERAMIC ENGINEERING
20 B6103842 นางสาวปัทมวรรณ ขุนเเก้ว  Transportation And Logistics Engineering
21 B6103910 นางสาววิรัญญา เขียววรรณ์  N/A
22 B6103958 นายพันกร คงคูณ  Geological Engineering
23 B6103989 นายณัฐวุฒิ คงพิทักษ์  Electronic Engineering
24 B6104061 นางสาวณหทัย ครองเวียง  PRECISION ENGINEERING
25 B6104191 นายไชยภัทร คำบาง  Metallurgical Engineering
26 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู  CERAMIC ENGINEERING
27 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว  TCE
28 B6104580 นายปุญญพัฒน์ งามขำ  N/A
29 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง  Metallurgical Engineering
30 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี  CPE
31 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน  Geological Engineering
32 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง  CERAMIC ENGINEERING
33 B6104870 นางสาวศิริยากรณ์ จันทพัฒน์  Electronic Engineering
34 B6104887 นายฉัตรมงคล จันทร์กลาง  CPE
35 B6104900 นางสาวจิรานันท์ จันทร์เกตุ  N/A
36 B6104917 นางสาวศุฑามาศ จันทร์เที่ยง  N/A
37 B6105006 นางสาวผกาวรรณ จันทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
38 B6105068 นายเสกชัยยัณร์ จันทะมุด  IE
39 B6105075 นางสาวจิรภิญญา จันทะโยธี  PE
40 B6105112 นางสาวอัชกุล จันนาหว้า  N/A
41 B6105150 นายธราดล จำปาทอง  CERAMIC ENGINEERING
42 B6105167 นายพิชิตชัย จำเริญควร  Electronic Engineering
43 B6105174 นางสาวสุนิดา จำเริญเจือ  Transportation And Logistics Engineering
44 B6105181 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ  PE
45 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
46 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ  Agricultural and Food Engineering
47 B6105396 นางสาวอินทิรา เจริญวิริยะภาพ  N/A
48 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข  PE
49 B6105549 นายรชต วงษ์สนิทกุณ  PRECISION ENGINEERING
50 B6105709 นางสาวญาณัจฉรา ชมชัย  Electronic Engineering
51 B6105822 นายอภินันท์ ชัยมีแรง  CERAMIC ENGINEERING
52 B6105839 นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์  N/A
53 B6105921 นางสาวพนิตกาญจน์ ชำนาญ  ChemE
54 B6105952 นายสุทธิชัย ชำนาญดี  N/A
55 B6105990 นางสาวกฤชอร ชิดบวรพงษ์  N/A
56 B6106003 นางสาวพิชญาพร ชินปัตร  N/A
57 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์  ChemE
58 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล  Agricultural and Food Engineering
59 B6106393 นางสาวสุภาสินี ไชยมูล  N/A
60 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร  Metallurgical Engineering
61 B6106508 นางสาวพรรณี แซ่ตั๋น  N/A
62 B6106560 นายพิทักษ์พล ฐานหมั่น  Geological Engineering
63 B6106607 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว  Environmental Engineering
64 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์  Electronic Engineering
65 B6106881 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน  Agricultural and Food Engineering
66 B6107048 นางสาวอรณิช โตสุข  PE
67 B6107062 นางสาวอภิวันทน์ ไตรศรี  CERAMIC ENGINEERING
68 B6107086 นายณัฐพล ถนอมพลกรัง  N/A
69 B6107123 นางสาวจรรยา ถินกระโทก  Electronic Engineering
70 B6107147 นางสาวสุกัญญา ถึงนอก  Geological Engineering
71 B6107161 นายอัครพงษ์ ทนามศรี  N/A
72 B6107314 นางสาวพรญาณี ทองทับพันธ์  N/A
73 B6107352 นางสาวจารุวรรณ ทองมา  Agricultural and Food Engineering
74 B6107369 นางสาวบุณฑริก ทองรอด  Environmental Engineering
75 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์  Agricultural and Food Engineering
76 B6107406 นายผาภู ทองสร้อย  Agricultural and Food Engineering
77 B6107444 นายอภิสิทธิ์ ทองหล่อ  N/A
78 B6107611 นายคิริน ทิมัน  CERAMIC ENGINEERING
79 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล  Agricultural and Food Engineering
80 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี  Agricultural and Food Engineering
81 B6107727 นายกิตติพงษ์ เทพตีเหล็ก  Electronic Engineering
82 B6107734 นายรัฐศาสตร์ เทพนรินทร์  N/A
83 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์  CPE
84 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย  PE
85 B6107918 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร  N/A
86 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน  Metallurgical Engineering
87 B6108076 นางสาวนันทฉัตร นะวรรัมย์  Electronic Engineering
88 B6108120 นายชนาสิน นาคนวล  Electronic Engineering
89 B6108151 นางสาวชลิตา นาคราช  CERAMIC ENGINEERING
90 B6108182 นางสาวกิตติมา นาจะหมื่น  PE
91 B6108212 นางสาวศุภานัน นามแก้ว  Electronic Engineering
92 B6108281 นายศรายุทธ นามมุลตรี  Environmental Engineering
93 B6108427 นางสาวชลลัดดา นิระพันธ์  N/A
94 B6108472 นายพีระพงษ์ นิลพงษ์  Transportation And Logistics Engineering
95 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา  CERAMIC ENGINEERING
96 B6108632 นางสาวพัชราภรณ์ ในตะขบ  N/A
97 B6108649 นางสาวสุดาพร บนทอง  N/A
98 B6108670 นางสาวชลิตวรรณ บรรเลงส่ง  N/A
99 B6108816 นายณัฐวัฒน์ บุญเกื้อ  Electronic Engineering
100 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง  PE
101 B6108878 นายวัชรพล บุญจันทร์  N/A
102 B6108991 นายพิชัยรัตน์ บุญเที่ยง  Metallurgical Engineering
103 B6109196 นางสาวบุษกร บุตรเกตุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
104 B6109394 นายสรวิศ เบ็ญเจิด  ChemE
105 B6109424 นางสาวธันยพร ปกติ  IE
106 B6109592 นายฉัตรชัย ประเสริฐสังข์  N/A
107 B6109622 นางสาวชลกานต์ ปราบภัย  Electronic Engineering
108 B6109677 นางสาวสุทธิกา ปรุงปลื้ม  IE
109 B6109912 นายธันยบูรณ์ ปิ่นแก้ว  Agricultural and Food Engineering
110 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก  Environmental Engineering
111 B6109967 นางสาวกนกวรรณ เป็นพร้อม  CERAMIC ENGINEERING
112 B6110024 นางสาวตวงรัตน์ เปียทอง  N/A
113 B6110147 นางสาวนงนุช ผลผาเลิศ  N/A
114 B6110239 นางสาวกานต์ศิริ ผาสุข  Electronic Engineering
115 B6110277 นายปฏิภาณ ฝาสันเทียะ  Geological Engineering
116 B6110307 นางสาวมานิสา ใฝ่เพชรดี  CERAMIC ENGINEERING
117 B6110352 นางสาวชนิสรา พยุงญาติ  N/A
118 B6110376 นายปฏิภาณ พรดอน  N/A
119 B6110420 นายจตุพงศ์ พรมคุณ  CERAMIC ENGINEERING
120 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี  Metallurgical Engineering
121 B6110550 นางสาวหัทยา พรหมแย้ม  N/A
122 B6110628 นายฉัตรมงคล พลชัย  CE
123 B6110666 นางสาวนัถมล พลมาศ  N/A
124 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม  Environmental Engineering
125 B6110871 นางสาวศศิกานต์ พัฒมณี  N/A
126 B6110925 นายทัศน์พล พันธศรี  N/A
127 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา  Environmental Engineering
128 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์  Metallurgical Engineering
129 B6111106 นางสาวนารีรัตน์ พินาศภัย  CERAMIC ENGINEERING
130 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ  TCE
131 B6111236 นางสาวกนกวรรณ พุฒซ้อน  CERAMIC ENGINEERING
132 B6111243 นางสาวอารีรัตน์ พุทกลาง  CERAMIC ENGINEERING
133 B6111328 นางสาวสรินญา พูลเจริญ  CERAMIC ENGINEERING
134 B6111441 นายณัฐชนน เพชรดี  N/A
135 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง  Automotive Engineering
136 B6111526 นางสาวทัศนีย์ เพิ่มสุวรรณ  N/A
137 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ  ChemE
138 B6111595 นายณัฐวุฒิ แพรทอง  PRECISION ENGINEERING
139 B6111946 นางสาววิไลวรรณ โภคากุล  CERAMIC ENGINEERING
140 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน  ChemE
141 B6112264 นายกุนทอง มารำพึง  N/A
142 B6112325 นางสาวอพิยา มาหา  N/A
143 B6112363 นางสาวนารีรัตน์ มีทรัพย์  PE
144 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง  IE
145 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี  PE
146 B6112554 นางสาวศุภามาศ ยมพินิจ  CERAMIC ENGINEERING
147 B6112646 นางสาวมณีพร ยางนอก  CERAMIC ENGINEERING
148 B6112721 นายธีรพัฒน์ เยาวนารถ  Geological Engineering
149 B6112752 นายอรรณพ โยธี  Metallurgical Engineering
150 B6112813 นางสาวยุวธิดา รองคลัง  PRECISION ENGINEERING
151 B6112868 นายณัฐพล รอดสันเทียะ  N/A
152 B6112882 นางสาวสุภัสสรา ระยับศรี  N/A
153 B6113087 นายจารุพงษ์ ราชบัวศรี  N/A
154 B6113155 นางสาวพัฒนาวดี รุ่งเจริญโชติวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING
155 B6113162 นายภควัต รุ่งเรือง  N/A
156 B6113179 นายนราธิป รุดโท  PE
157 B6113209 นางสาวกฤติยา เรือนรอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
158 B6113254 นายยศนันท์ ฤทธิ์ถาพรม  N/A
159 B6113278 นางสาวสิริรัฐ ฤทธิสนธิ์  N/A
160 B6113285 นายชิษณุพงศ์ ละครชัย  N/A
161 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี  Automotive Engineering
162 B6113322 นายโชคชัย ลาภยืนยง  IE
163 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี  Mechatronics Engineering
164 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
165 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน  TCE
166 B6113711 นางสาวจินตนา วนารัตน์  CERAMIC ENGINEERING
167 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์  PE
168 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง  Environmental Engineering
169 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง  PE
170 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์  TCE
171 B6114091 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์  N/A
172 B6114404 นายพงศกร ศรีประมวล  PE
173 B6114459 นางสาวพรชิตา ศรีเมือง  N/A
174 B6114626 นางสาวอังคณา ศรีอินทร์  N/A
175 B6114695 นายไชยวัฒน์ ศิริวัฒน์ธนรักษ์  Electronic Engineering
176 B6114732 นายสารัช ศิลาพัฒนกุล  N/A
177 B6114770 นางสาวปิ่นมนัส ศูนยะราช  N/A
178 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา  Agricultural and Food Engineering
179 B6114817 นายโชคชัย สงภักดี  Environmental Engineering
180 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์  ME
181 B6114954 นายจีรศักดิ์ สมศรี  Electronic Engineering
182 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี  TCE
183 B6115005 นายวิษณุ สมาน  PE
184 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม  TCE
185 B6115227 นายรุ่งสุริยา สังฆัง  Electronic Engineering
186 B6115258 นางสาวสตรีรัตน์ สาธาระณะ  N/A
187 B6115289 นายชลิต สายเคน  N/A
188 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์  PE
189 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท  Environmental Engineering
190 B6115609 นางสาวศสิณา สีเคนา  CERAMIC ENGINEERING
191 B6115647 นายฐาปกรณ์ สีสังชุม  N/A
192 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
193 B6115814 นางสาวบุญธิดา สุขหอม  N/A
194 B6115821 นายธเนศ สุคันธตูล  CPE
195 B6115869 นางสาวทิพย์ปรีญา สุตัน  N/A
196 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต  Agricultural and Food Engineering
197 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ  Agricultural and Food Engineering
198 B6116002 นายธีรนัย สุภาเรือง  CE
199 B6116033 นายสามารถ สุลัยมาน  PE
200 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์  PE
201 B6116187 นางสาวศิรินิภา สูงสันเขต  CERAMIC ENGINEERING
202 B6116255 นายธีรพัฒน์ เสาโท  Transportation And Logistics Engineering
203 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว  Environmental Engineering
204 B6116354 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์  N/A
205 B6116378 นางสาวธิดารัตน์ แสงลอย  CERAMIC ENGINEERING
206 B6116507 นายธัญญารัตน์ แสนโพธิ์  PE
207 B6116514 นางสาววารีรัตน์ แสนมาตย์  Mechatronics Engineering
208 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี  TCE
209 B6116613 นายศุภชัย โสภาวัฒน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
210 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง  Environmental Engineering
211 B6116668 นางสาวจินตนา หงษ์โยธี  CERAMIC ENGINEERING
212 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์  PE
213 B6116996 นางสาวบัณฑิตา หาญวงษ์  N/A
214 B6117092 นางสาวศรัญย์พร เหล่าวงษา  N/A
215 B6117139 นางสาวจรัสศรี เหลื่อนทองหลาง  N/A
216 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
217 B6117207 นางสาวทาริกา อ้นแก้วมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
218 B6117214 นางสาวพรสวรรค์ อ้นน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
219 B6117313 นางสาวศิริรัตน์ อยู่คง  N/A
220 B6117467 นางสาวนินัสมีย์ อาแว  Electronic Engineering
221 B6117559 นางสาวศิริฉัตร อินสูงเนิน  PRECISION ENGINEERING
222 B6117719 นายศิริวุฒิ อุ่นศิริ  N/A
223 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา  Environmental Engineering
224 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี  Environmental Engineering
225 B6117788 นางสาวนฤมล อุประ  Geological Engineering
226 B6117795 นายกัมพล อุปฮาต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
227 B6117856 นายเกื้อกูล เอื้อศิริตระกูล  CERAMIC ENGINEERING
228 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์  PE
229 B6117955 นางสาวสุพัตรา กิตติลาภ  N/A
230 B6118013 นางสาวนุสรา ฉิมวัย  CERAMIC ENGINEERING
231 B6118037 นางสาวรวงข้าว ชัยอมรนุกูล  N/A
232 B6118068 นายสมพงศ์เดช ธงกลาง  Electronic Engineering
233 B6118099 นางสาวบุณฑริกา แปลงดี  N/A
234 B6118112 นายไตรภพ พลขันธ์  Agricultural and Food Engineering
235 B6118174 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย  N/A
236 B6118211 นางสาวเพชร หูกขุนทด  Agricultural and Food Engineering
237 B6118372 นางสาวนิวติพร มูลที  ChemE
238 B6118389 นางสาวสุพัชรินทร์ เมืองจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
239 B6118402 นายอิทธิพล วังหนองหว้า  Electronic Engineering
240 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง  Agricultural and Food Engineering
241 B6118471 นางสาวนภัทร โคกสีนอก  ChemE
242 B6118518 นายกชณพษุธา ฐธรชัยชาญ  N/A
243 B6118556 นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง  Automotive Engineering
244 B6118587 นางสาวโชติลดา ปักการะนัง  N/A
245 B6118648 นางสาวศิริวรรณ แพนแก้ว  N/A
246 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์  CPE
247 B6118716 นายอภิรักษ์ สังสีทา  CE
248 B6130176 นายอัศมีล แจ้งสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING
249 B6130183 นางสาวสุรีพร ขุนพรหม  Geological Engineering
250 B6130206 นางสาวอุไรพร ทองละออ  N/A
251 B6130312 นางสาวกิตติมา บัวแพง  PE
252 B6130367 นายยุทธพิชัย ลิไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
253 B6130374 นายมูฮาหมัดนายิบ ดือราซอ  Agricultural and Food Engineering
254 B6130657 นายทรงวุฒิ อำขำ  Geological Engineering
255 B6130701 นายอริสมันต์ ขันหงษ์  N/A
256 B6130725 นางสาวเมธาวดี มีใหม่  N/A
257 B6130855 นายภาณุวัฒน์ สุขเกิด  N/A
258 B6130916 นายสุทิวัส วงศ์กำจัดภัย  N/A
259 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์  ChemE
260 B6131067 นายอวิรุทธ์ ภูผาศรี  N/A
261 B6131098 นายนพรัตน์ ไชยศรีสงคราม  CERAMIC ENGINEERING
262 B6131135 นางสาววิกานดา ราชาดำ  N/A
263 B6131371 นางสาวสมิตา จักรศรี  Geological Engineering
264 B6131524 นายชลันธร ชัยสงคราม  N/A
265 B6131548 นายไพรวัลย์ สิมมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
266 B6131586 นายเมธัส ภาสดา  N/A
267 B6131661 นางสาวลักขณา สารโท  N/A
268 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์  TCE
269 B6131821 นายฟุรกอน มะมิง  N/A
270 B6131838 นางสาวเพ็ญศิริ เบิกบาน  N/A
271 B6131845 นายพีรพล พรมบุญศรี  N/A
272 B6131951 นายกฤษดา โสภากิติบูรณ์  N/A
273 B6131968 นายอัษฎาวุธ หม่วยหลง  N/A
274 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข  CERAMIC ENGINEERING
275 B6132132 นางสาวกฤษณา แทนสา  N/A
276 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์  PE
277 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย  CPE
278 B6132248 นางสาวเจนจิรา สนพะเนา  PE
279 B6132293 นางสาวธิตยา เทพวงค์  N/A
280 B6132316 นางสาวนิศานาถ อิ่มอุรัง  CERAMIC ENGINEERING
281 B6132569 นายสหภพ สิงห์ทอง  N/A
282 B6132644 นายชนก โชติธรรม  Agricultural and Food Engineering
283 B6132651 นายวีระพงษ์ อินทนู  N/A
284 B6132828 นายวัชระ ขำโพธิ  N/A
285 B6132842 นายปรมิน ไชยพังยาง  N/A
286 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร  Environmental Engineering
287 B6132941 นายคุโณดม มูลสาร  CE
288 B6132996 นายวิธวินท์ เดชบำรุง  PE
289 B6133023 นางสาวซาบีรา ซามุดรา  PE
290 B6133078 นายศุวสัณห์ โยวะราช  N/A
291 B6133092 นายธวัชชัย ดีมาก  N/A
292 B6133122 นายศุภกร นามณรงค์  N/A
293 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน  PE
294 B6133191 นายวโรดม รูปชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering
295 B6135898 นายณัฐชนนท์ คำอินทร์  N/A
296 B6135980 นายวินัย จันทร์ดี  N/A
297 B6136048 นายพาณุ เชิญบ่อแก  N/A
298 B6137526 นางสาวสิราวรรณ บัวทอง  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.