รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5952458 นายพงศกร คำศรี  FOOD TECHNOLOGY
2 B6118150 นายฐานันดร วรมิตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
3 B6123628 นายปิยังกูร เจือกโว้น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B6123635 นางสาวจุฑามณี ถือความสัตย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
5 B6123642 นางสาวสิริลักษณ์ ปลั่งกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
6 B6123659 นางสาวพิมพ์ประภัทร ศรีสารคาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
7 B6123673 นางสาวทิพาวัลย์ สูงกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
8 B6123680 นายศตวรรษ เตชะทัต  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
9 B6123697 นายชลธิศ พึ่งโคกสูง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
10 B6123703 นายไชยรัตน์ วิวรรธน์พชร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
11 B6123710 นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
12 B6123727 นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
13 B6123734 นางสาวฐิติกาญจน์ บัวคำ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
14 B6123741 นางสาวณัฐยา เขาโคกกรวด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
15 B6123758 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีวิชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
16 B6123765 นางสาวรุ่งกาญดา แต้มพุดซา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
17 B6123772 นางสาวทักษพร อู๋สูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
18 B6123789 นางสาวบงกช ใบพิมาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
19 B6123796 นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
20 B6123802 นางสาวรัตนาภรณ์ เติมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
21 B6123819 นายปณวัตร จอดสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
22 B6123826 นางสาวนันทิยา ลานอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
23 B6123840 นางสาวพิชญาพร เพิ่มพูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
24 B6123857 นางสาวปาริชาติ พิมพ์สวัสดิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
25 B6123864 นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
26 B6123871 นางสาวอุรัสยา สมหวัง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
27 B6123888 นายอลงกรณ์ กิ่งพุดซา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
28 B6123895 นายชัยยุทธ ภิรมย์ญาณ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
29 B6123901 นายชินพัฒน์ ทวีกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
30 B6123918 นางสาวศุจิกาญจน์ พิมใจ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
31 B6123925 นางสาวพิชญา นอกพุดซา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
32 B6123932 นายสหรัฐ ยวงทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
33 B6123949 นางสาวสุดารัตน์ ถึกขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
34 B6123956 นางสาวรมย์รุจี นิลหมื่นไวย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
35 B6123963 นายพุฒิพงศ์ ด้วงจาด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
36 B6123970 นางสาวสุวรรณา แก่นนาคำ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
37 B6123987 นางสาวอนุสรา แสงงาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
38 B6123994 นางสาวศุภาพิชญ์ มาตรา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
39 B6124007 นางสาวธนพร มูลชารี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
40 B6124014 นางสาวรสิกา มนัสสา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
41 B6124021 นายธีรวัฒน์ ศรีชำนาญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
42 B6124038 นางสาววริสรา ตราเงิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
43 B6124052 นางสาวสายฝน ปะวันมาตา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
44 B6124069 นายจิรณัฐ จันทแสน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
45 B6124076 นางสาวสมปราถนา แก้วสุข  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
46 B6124083 นางสาวณัฐชนก มะสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
47 B6124090 นางสาวสรุตา บุตะเขียว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
48 B6124113 นางสาวอทิติญา โพธิ์ชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
49 B6124120 นางสาวโสรยา ศิลชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
50 B6124137 นางสาวเบญจวรรณ กอหญ้ากลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
51 B6124144 นายพงษ์อนันต์ ทัพฤาไชย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
52 B6124151 นายมูฮำหมัด อุมา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
53 B6124168 นายเป็นหนึ่ง ศรีอำไพ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
54 B6124175 นางสาวจิรภิญญา คนวอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
55 B6124182 นางสาวอภิสรา เสริมชื่อ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
56 B6124199 นายสหรัฐ เพียจันทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
57 B6124205 นายวิทวัส จตุรภัทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
58 B6124212 นางสาวณัฐวดี เจริญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
59 B6124229 นางสาวเพ็ญประภา สรกเมียก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
60 B6124236 นายณัฐพล ธรรมรักษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
61 B6124243 นางสาวกิตติมาภรณ์ สินประเสริฐ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
62 B6124250 นางสาววิมลฉัตร กองเกิด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
63 B6124267 นางสาวชญานิษฐ์ หลอดทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
64 B6124274 นางสาววรณัน พระรัตนตรัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
65 B6124281 นางสาวณัฏฐ์นรี หาดทราย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
66 B6124298 นางสาวนิธิพร เขลาขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
67 B6124304 นางสาวเมษิณี เข็มทิพย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
68 B6124311 นางสาวณัฐชยา หรั่นกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
69 B6124328 นางสาวปณิดา วรรณโสภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
70 B6124335 นายกิตติพงศ์ พงษ์ศิริ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
71 B6124342 นางสาวอาภาภรณ์ ธงสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
72 B6124359 นางสาวอัจฉราภรณ์ มั่งสอน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
73 B6124366 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ครบุรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
74 B6124373 นางสาวกมลชนก ภูทองกรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
75 B6124380 นางสาวสุกัญญา พันชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
76 B6124397 นางสาวชัยพร มะลิวัลย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
77 B6124403 นางสาวบุณยนุช พิราโสภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
78 B6124410 นางสาวพัชราภา ปั่นสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
79 B6124427 นางสาวนงลักษณ์ คำภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
80 B6124434 นางสาวทนาพร กิจเทียบกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
81 B6124441 นางสาวจิราภรณ์ เมืองขำ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
82 B6124465 นางสาวปรีญารัตน์ ชุบขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
83 B6124472 นางสาวบุษราคัม ลันสี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
84 B6124489 นางสาวศิริพร อุ่นสเดา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
85 B6124496 นายโสภณ ม่วงมุลตรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
86 B6124502 นางสาวสิณห์ฤทัย รักงาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
87 B6124519 นางสาวกนกพร ภิญโญวงศ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
88 B6124526 นางสาวรวีวรรณ ดวงอุทัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
89 B6124533 นางสาวปิ่นปฐวี รอบแคว้น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
90 B6124540 นายเอกณัฐ นาคะวิโรจน์วรา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
91 B6124557 นางสาวกมลมาศย์ ป่วงสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
92 B6124564 นายชโรธร ผิวศิริ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
93 B6124571 นางสาวพรรณิตา เมืองจันทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
94 B6124588 นางสาวนิภาพร ชาพันดุง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
95 B6124595 นางสาวสายธาร ศรีพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
96 B6124601 นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
97 B6124618 นางสาวละอองดาว นามอาญา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
98 B6124625 นางสาวชวาลา ผาไชยสงค์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
99 B6124632 นายชนสรณ์ รัตนสุภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
100 B6124656 นายภาณุเชษฐ์ คำจันทา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
101 B6124663 นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
102 B6124670 นางสาวกัญญารัตน์ ยางงาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
103 B6124687 นายวรศาสตร์ บัวตะคุ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
104 B6124694 นายศรัณย์ธร คำมุก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
105 B6124700 นางสาวเกวลิน บุญเรือง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
106 B6124717 นายสิรภัทร เชื้อศรีจันทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
107 B6124724 นางสาวสุพรรณษา ลิวประโคน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
108 B6124731 นายอัครพงษ์ เกตุธานี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
109 B6124748 นางสาวจิราพร สังข์จะโปะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
110 B6124755 นายทชาเดช ฑูรย์นุชิต  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
111 B6124762 นางสาวพรชนก โก๊ะขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
112 B6124779 นายจตุพล หมั่นงาน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
113 B6124786 นายภานุวัฒน์ ภิญโญยาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
114 B6124793 นายเกื้อกูล จตุรภัทรากร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
115 B6124809 นายภาณุพงค์ พงค์ไพร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
116 B6124816 นางสาวรสิกา หินศิลา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
117 B6124823 นางสาวณัฐินี ป้องกัน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
118 B6124830 นางสาวศศิวิมล บรรเทา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
119 B6124847 นางสาวสิริกร สกุลฮูฮา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
120 B6124854 นายก้องเกียรติ ปติเก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
121 B6124861 นางสาวสุภาพร คำน้อย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
122 B6124878 นางสาวกัญญาภัค ประมวญรัฐการ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
123 B6124892 นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
124 B6124908 นางสาววรรณวิษา ศรีภิรมย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
125 B6124915 นายศักดิ์ครินทร์ นกพรม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
126 B6124939 นายพรพงศ์ ผดุงเกียรติพงศ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
127 B6124946 นายณัฐนันท์ บีกขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
128 B6124953 นายวิรพล ประธงศิลป์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
129 B6124960 นางสาววันวิสา สวายพล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
130 B6124977 นายธิพลณศิจา อบรมเชยศุกุล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
131 B6124984 นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
132 B6124991 นางสาวสุชัญญา สินสระน้อย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
133 B6125004 นายนัทธ์ชนัน จ้อยศักดา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
134 B6125011 นายภัทรนันท์ มาชุมเเสง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
135 B6125028 นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
136 B6125035 นางสาวสุพพัตรา สอลอ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
137 B6125042 นางสาวกัลยารัตน์ วงษ์ธรรม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
138 B6125059 นางสาวกุลนิภา ปราณีตพลกรัง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
139 B6125066 นางสาวภัทรภา เข็มสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
140 B6125073 นายภูเขา ลีอนันต์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
141 B6125080 นายคมสันต์ นาคูณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
142 B6125097 นายศักดิ์สิทธิ์ สมัตถะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
143 B6125103 นายธีรเกียรติ ศรีคันธะมา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
144 B6125110 นายสุรวิชย์ เกียะขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
145 B6125127 นางสาวกมลรัตน์ เจิงรัมย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
146 B6125134 นายรณชัช ม่วงศรีพิทักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
147 B6125158 นางสาวสุวรรณา บุตรกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
148 B6125165 นางสาวกาญจนา มั่งคั่ง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
149 B6125172 นางสาวจันทร์เพ็ญ หะขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
150 B6125189 นายภัทราวุธ น้อยทวี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
151 B6125196 นางสาวกรวรรณ มีโชคชัย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
152 B6125202 นางสาวอภิชญา ดอกกระทุ่ม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
153 B6125219 นางสาววรันธร หนูคำมะดัน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
154 B6125226 นางสาวรุ่งฟ้า เกนทะโกฏ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
155 B6125233 นายอติชาต วงษ์ลือศักดิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
156 B6125240 นางสาวเบญจวรรณ บุตรเทศ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
157 B6125257 นายกิตติธัช ชัยจำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
158 B6125264 นายศุภกิจ จูงกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
159 B6125271 นางสาวพรนิภา จำปาทิพย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
160 B6125288 นายปณต สาระกูล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
161 B6125295 นางสาวนพายุ ปิดตังละพา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
162 B6125301 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ มนัสศิลา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
163 B6125318 นางสาวปุณฑริกา เงางาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
164 B6125325 นายชลัมพล บุรานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
165 B6125332 นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
166 B6125349 นางสาวกันตินันท์ ดียิ่ง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
167 B6125356 นายณัฐดนัย ไพเราะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
168 B6125363 นางสาวสุภลักษณ์ เรืองพิมาย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
169 B6125370 นายวชิรากร เพชรสุข  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
170 B6125387 นางสาวกนกอร แสงโพดา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
171 B6125394 นายวีรภัทร นามศิริพงศ์พันธุ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
172 B6125400 นางสาวยุพารัตน์ แสนสุวรรณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
173 B6125417 นายปิยนัฐ วิเศษชาติ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
174 B6125424 นายจิณณวัตร จำปากะนันท์  FOOD TECHNOLOGY
175 B6125431 นางสาวณัฐารัตน์ ทองมูล  FOOD TECHNOLOGY
176 B6125448 นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย  FOOD TECHNOLOGY
177 B6125455 นางสาวภัทรา ยาหัวดง  FOOD TECHNOLOGY
178 B6125462 นางสาวกฤษติยาธร บัวใหญ่  FOOD TECHNOLOGY
179 B6125479 นางสาวชฎาพร พลจันทึก  FOOD TECHNOLOGY
180 B6125486 นางสาวกนกพร สนแย้ม  FOOD TECHNOLOGY
181 B6125493 นางสาวพรพิมล รักษาภักดี  FOOD TECHNOLOGY
182 B6125509 นายภัทรธร กฤษเกล้า  FOOD TECHNOLOGY
183 B6125516 นางสาวปธิตญา หงษ์ทอง  FOOD TECHNOLOGY
184 B6125523 นายวงศกร สมัถชัย  FOOD TECHNOLOGY
185 B6125530 นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ์  FOOD TECHNOLOGY
186 B6125547 นายอิสเรศร์ สืบสำราญ  FOOD TECHNOLOGY
187 B6125554 นางสาวนุชชิตา สีหานาท  FOOD TECHNOLOGY
188 B6125561 นางสาวสราริณี ชุ่มขุนทด  FOOD TECHNOLOGY
189 B6125578 นางสาวทักษพร อายุวัฒน์  FOOD TECHNOLOGY
190 B6125585 นางสาวอรทัย แสงสุริยา  FOOD TECHNOLOGY
191 B6125592 นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี  FOOD TECHNOLOGY
192 B6125608 นางสาวณัฐพร ฉลาดดี  FOOD TECHNOLOGY
193 B6125615 นายภูสิษฐ์ คิดเห็น  FOOD TECHNOLOGY
194 B6125622 นางสาวโสภิตา บึงจันทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
195 B6125639 นางสาวอภิญญา ละพรมมา  FOOD TECHNOLOGY
196 B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท  FOOD TECHNOLOGY
197 B6125653 นางสาวพัชรินทร์ กุลนาฝาย  FOOD TECHNOLOGY
198 B6125660 นางสาวภัทรจาริน วิวาห์  FOOD TECHNOLOGY
199 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร  FOOD TECHNOLOGY
200 B6125684 นายนิติธร สุดเนตร  FOOD TECHNOLOGY
201 B6125691 นางสาวรัตนวลี สิงห์คำมา  FOOD TECHNOLOGY
202 B6125707 นางสาวญาณิศา ตะเคียนจันทร์  FOOD TECHNOLOGY
203 B6125714 นางสาวดลนพร อภิพัฒนพงศ์  FOOD TECHNOLOGY
204 B6125721 นางสาวณัฏฐพร วันสา  FOOD TECHNOLOGY
205 B6125738 นางสาวเววิกา สากุล  FOOD TECHNOLOGY
206 B6125745 นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล  FOOD TECHNOLOGY
207 B6125752 นางสาวอินทิรา อินทร์กระโทก  FOOD TECHNOLOGY
208 B6125769 นางสาวอจิรวดี เดชยงค์  FOOD TECHNOLOGY
209 B6125776 นางสาวปรีชญา วิริยะ  FOOD TECHNOLOGY
210 B6125783 นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล  FOOD TECHNOLOGY
211 B6125790 นางสาวพรรณวิภา หมายเหนี่ยวกลาง  FOOD TECHNOLOGY
212 B6125806 นายวรัญญู ลิมวัฒนาสมุทร  FOOD TECHNOLOGY
213 B6125813 นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY
214 B6125820 นางสาวประภาลัฎฐ์ บุญเหมาะ  FOOD TECHNOLOGY
215 B6125837 นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน  FOOD TECHNOLOGY
216 B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง  FOOD TECHNOLOGY
217 B6125851 นายพงศ์พัฒน์ พลอยใหม่  FOOD TECHNOLOGY
218 B6125868 นางสาวนิจวรีย์ ศรีเจริญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
219 B6125875 นางสาวศศิธร ปัชชุนาภรณ์  FOOD TECHNOLOGY
220 B6125882 นางสาวฐิติมา โกเมรุ  FOOD TECHNOLOGY
221 B6125899 นางสาวพัชราภา อดทน  FOOD TECHNOLOGY
222 B6125905 นางสาวอรกนก มาศนาเรียง  FOOD TECHNOLOGY
223 B6125912 นายวุฒิชัย ศรีวะสุทธิ์  FOOD TECHNOLOGY
224 B6125929 นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล  FOOD TECHNOLOGY
225 B6125936 นางสาวชุติมา ขัติยะวงศ์  FOOD TECHNOLOGY
226 B6125943 นางสาวณัฐวดี ผาบชมภู  FOOD TECHNOLOGY
227 B6125950 นางสาวชนิสรา กำเนิดกลาง  FOOD TECHNOLOGY
228 B6125967 นางสาวอังคนาง ตระกูลอนันต์สิทธิ์  FOOD TECHNOLOGY
229 B6125974 นางสาวกมลนัทธ์ จำปานิน  FOOD TECHNOLOGY
230 B6125981 นางสาวกนกกาญจน์ สายเพชรเเสง  FOOD TECHNOLOGY
231 B6125998 นางสาวเพชรรินทร์ หยงสตาร์  FOOD TECHNOLOGY
232 B6126001 นางสาวสตรีรัตน์ จันทร์กลั่น  FOOD TECHNOLOGY
233 B6126018 นางสาวอัญชิษฐา อมรชัยวรกุล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
234 B6126025 นางสาวปภาวี พรหมคช  FOOD TECHNOLOGY
235 B6126032 นายธนวรรธ พยัคฆ์  FOOD TECHNOLOGY
236 B6126049 นางสาววริศรา มากพงศ์  FOOD TECHNOLOGY
237 B6126056 นางสาวธัญลักษณ์ วงนาค  FOOD TECHNOLOGY
238 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง  FOOD TECHNOLOGY
239 B6126070 นางสาววิภาวี ลุนอุบล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
240 B6126087 นางสาวพัชรี บุญทัน  FOOD TECHNOLOGY
241 B6126094 นางสาวธิติพร ศศิพักตร์กุล  FOOD TECHNOLOGY
242 B6126100 นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์  FOOD TECHNOLOGY
243 B6126117 นายธนนชัย พาลี  FOOD TECHNOLOGY
244 B6130145 นางสาวสุดารัตน์ พลชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
245 B6130152 นางสาวกฤติญา ตันติจารุวุฒิ  FOOD TECHNOLOGY
246 B6133450 นายกรกช ระดาไสย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
247 B6133467 นางสาวกฤษฏิ์ษิพร ตัวอย่าง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
248 B6133474 นางสาวปิยพร ศรีชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
249 B6133481 นายศุภกรชัย พรมนิวาส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
250 B6133504 นางสาวศุภาวี จู้ฮกหลี้  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
251 B6133528 นางสาวศิริรัตน์ สุทธิชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
252 B6133542 นางสาวอัณณ์ศยา บางจั่น  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
253 B6133566 นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
254 B6133573 นางสาวสุขใจ พึ่งอินทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
255 B6133610 นางสาวจิราวดี แก้วดา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
256 B6133627 นางสาวสกุณา เหลาพร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
257 B6133634 นางสาวรวีวรรณ วงศ์แสง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
258 B6133658 นางสาววาสนา ออมอด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
259 B6133665 นางสาวสุวลักษณ์ พยุงวงษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
260 B6133696 นางสาวกมลนิตย์ ลีละพงศ์วัฒนา  FOOD TECHNOLOGY
261 B6133702 นางสาวชัญญานุช สุขบรม  FOOD TECHNOLOGY
262 B6133719 นางสาวอรวรรณ พรประกฤต  FOOD TECHNOLOGY
263 B6133726 นายสุรปรีชา จิตรารักสกุล  FOOD TECHNOLOGY
264 B6133733 นายกิตตินันท์ ถ้ำน้อย  FOOD TECHNOLOGY
265 B6133740 นางสาวขวัญจิรา เตสังข์  FOOD TECHNOLOGY
266 B6133757 นางสาวฐิติชญาน์ มณีประดิษฐ์  FOOD TECHNOLOGY
267 B6133764 นางสาวนริศรา ภาคพาไชย  FOOD TECHNOLOGY
268 B6133771 นางสาวชัญญา สัมพันธ์วงศ์  FOOD TECHNOLOGY
269 B6133818 นางสาวนันฐิชา นางาม  FOOD TECHNOLOGY
270 B6133825 นางสาวสิรินันท์ ไวยศิริ  FOOD TECHNOLOGY
271 B6133863 นางสาวพนัชกร ฟักอ่อน  FOOD TECHNOLOGY
272 B6133894 นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน  FOOD TECHNOLOGY
273 B6133900 นางสาวภัทรวดี สายใหม่  FOOD TECHNOLOGY
274 B6133917 นางสาวธิดารัตน์ ผงจันทึก  FOOD TECHNOLOGY
275 B6133931 นางสาวธัญวรัตม์ ไตรเมธาวี  FOOD TECHNOLOGY
276 B6133955 นางสาวสุกัญญา ภุมรินทร์  FOOD TECHNOLOGY
277 B6137335 นายธนากร ขอย้ายกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
278 B6137656 นายไดจิโร ทานากะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
279 B5542543 นายกิตติพันธ์ ยาวะระ  Agricultural and Food Engineering
280 B5700301 นายณัฐนนท์ สุริยันต์  Agricultural and Food Engineering
281 B5700554 นายณฐวัฒน์ วงษ์ระโห  CE
282 B5717767 นางสาวนัฎฐา แสงสุริยา  CE
283 B5722419 นางสาวอินทุอร ปะกำแหง  ChemE
284 B5819638 นายวัชรพงศ์ จีนกลาง  Electronic Engineering
285 B5823420 นางสาวแพรวนภา อันทะปัญญา  ME
286 B5907724 นางสาววรรณภา ประทุมวัน  CME
287 B5915941 นายอาริฟ เจ๊ะเเต  Geological Engineering
288 B5922550 นายชลนธี วัชระคุปต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
289 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์  EE
290 B6014261 นางสาวกัลยา เพ็ชรจิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
291 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง  Environmental Engineering
292 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน  CPE
293 B6024192 นายพีรภาส ทิพย์รักษ์  Electronic Engineering
294 B6025670 นายสุขอุดม วันสูงเนิน  TCE
295 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
296 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์  Geological Engineering
297 B6029333 นายชาญวิทย์ กาแดง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
298 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร  Environmental Engineering
299 B6029722 นางสาวฐิติยา อุดมสุข  EE
300 B6135881 นายนวพรรษ คราวจันทึก  N/A
301 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
302 B6136352 นางสาวทัชชญา น่วมสิริ  Geological Engineering
303 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน  Electronic Engineering
304 B6136536 นางสาวศิริกาญจน์ แปลยาว  N/A
305 B6136840 นายชัยวัฒน์ ศรีสัตย์รสนา  N/A
306 B6137045 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม  N/A
307 B6137410 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์  Agricultural and Food Engineering
308 B6137427 นายกิตติกวิน จิตรกสิกร  Agricultural and Food Engineering
309 B6137496 นางสาวอารียา ด้วยงา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.