รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6126124 นางสาวศศิวิมล ชูมาตย์  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management
2 B6126131 นางสาวสุณิสา มนัสสิลา  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management
3 B6126148 นางสาววนิดา ถวิลการ  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management
4 B6126155 นางสาวภัทราพร ตอแก้ว  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management
5 B6130435 นายวัฒนบัณฑิต ธุจ  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management
6 B6133993 นางสาวภานุมาส โนนทิง  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
7 B6118761 นางสาวปิยะธิดา แก่นก่อ  Civil Engineering
8 B6118778 นายวชิระ กองกะมุด  Mechanical Engineering
9 B6118785 นายจิรัฏติ กันยามาศ  Mechanical Engineering
10 B6118792 นายปฤณพัชรพล ก้านจักร  Mechanical Engineering
11 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา  ME
12 B6118815 นางสาวอมรรัตน์ กำเนิดคำ  Mechanical Engineering
13 B6118822 นางสาวภัททิยา เกตุศิริ  Petrochemical and Polymer Engineering
14 B6118839 นายอรรถวรรษ เกริ่นกระโทก  Mechanical Engineering
15 B6118846 นางสาวนารากร เกิดทรัพย์  Petrochemical and Polymer Engineering
16 B6118853 นายอรรณวินทร์ เคนวิเศษ  Mechanical Engineering
17 B6118860 นายเมธาวุฒิ จันทร์โพธิ์  Mechanical Engineering
18 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์  Electronic Engineering
19 B6118884 นายธนา จาตุรวงศา  Civil Engineering
20 B6118891 นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์  Mechanical Engineering
21 B6118907 นายปฏิณญา ชอุ่มพฤกษ์  N/A
22 B6118914 นายนวภูมิ โชติศิริรัตน์  Civil Engineering
23 B6118921 นายบูรพัศน์ ฐิติพัตร์ศร  Civil Engineering
24 B6118938 นางสาวกชกร เต็มเกษม  Civil Engineering
25 B6118945 นางสาวเพียงนภา ไทยดี  Civil Engineering
26 B6118952 นางสาวพิมพ์ลดา ธนพัตจารุวัฒน์  Mechanical Engineering
27 B6118969 นายปณิธาน นนท์ขุนทด  N/A
28 B6118976 นางสาวดุสิตา บรรจุทรัพย์  Civil Engineering
29 B6118983 นายวิรัตน์ บุญไทย  Mechanical Engineering
30 B6118990 นายนภสินธุ์ บุปผเศวตกานต์  Civil Engineering
31 B6119003 นายกรชกาย ปฏิญญาศักดิ์  Civil Engineering
32 B6119010 นายอินทนนท์ ปริญญวัฒน์  Mechanical Engineering
33 B6119027 นางสาวธัญรดา ปิไชยญาณ  Civil Engineering
34 B6119034 นายจารุวัฒน์ พฤทธิเถลิงกุล  N/A
35 B6119041 นางสาวสิริวัณณ์ พันธ์โคกกรวด  CPE
36 B6119065 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น  N/A
37 B6119072 นางสาวรัติเกศ ฟูชื่น  Petrochemical and Polymer Engineering
38 B6119096 นางสาวศตวรรณ รายณะสุข  Mechanical Engineering
39 B6119102 นางสาวอเทตยา โรจน์นิรภัย  Civil Engineering
40 B6119119 นางสาวเจริย ฤกษ์โสภา  Mechanical Engineering
41 B6119126 นายศุภโชค ฤทธิ์มหันต์  Civil Engineering
42 B6119133 นายธนพงษ์ ลำเพย  Civil Engineering
43 B6119140 นางสาวชลิตา วงษ์จันทร์  Petrochemical and Polymer Engineering
44 B6119157 นายภูผา วนภู  Mechanical Engineering
45 B6119164 นายพงพิทักษ์ วิภาหัสน์  Mechanical Engineering
46 B6119171 นางสาวธันยพร ศิริรักษ์  N/A
47 B6119188 นางสาวจิรัชญา สาธุการ  Mechanical Engineering
48 B6119201 นายธนวุธร สุ่มติ๊บ  Mechanical Engineering
49 B6119218 นายชลสิทธิ์ สุริโย  Mechanical Engineering
50 B6119225 นางสาววศินี หวังเลี้ยงกลาง  Civil Engineering
51 B6119232 นายพงศกร หีบแก้ว  Mechanical Engineering
52 B6130220 นางสาวชณันภัสร์ เมธีพงศ์สาธิต  Petrochemical and Polymer Engineering
53 B6130237 นายธนัตถ์เชษ คำแปง  Civil Engineering
54 B6130329 นางสาวนันธินี นัยวุฒิ  CERAMIC ENGINEERING
55 B6130442 นายกีม สุขเจีย  Mechanical Engineering
56 B6130459 นายเล มินห์ ฮวง  Petrochemical and Polymer Engineering
57 B6130466 นายโสปัญญา ยิม  Civil Engineering
58 B6130473 นางสาวตุม ออมมะลี  Mechanical Engineering
59 B6130480 Mr.SAT PANHA  Mechanical Engineering
60 B6130497 นายแล ดาวีต  Mechanical Engineering
61 B6130503 นางสาวบาน เม้งเยียก  Mechanical Engineering
62 B6133313 นางสาวกัณฑริการ์ ศรีบัวแก้ว  N/A
63 B6133344 นายพีรพงษ์ เครือสูงเนิน  Mechanical Engineering
64 B6133351 นางสาวปรียาวัธน์ ทานประสิทธิ์  Mechanical Engineering
65 B6133382 นายพสิษฐ์ สิทธา  N/A
66 B6135478 นางสาวลำพูน อินทวิเดธ  Petrochemical and Polymer Engineering
67 B6135485 Mr.SITTHIKONE LO  N/A
68 B6135614 นายนัฐวุฒิ พิเดช  Mechanical Engineering
69 B6135621 นางสาวธนัชพร อรัญคีรี  Petrochemical and Polymer Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.