รายชื่อนศ.
รายวิชา103105 : CALCULUS III
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5612215 นายเฉลิมพร ชูชื่น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
2 B5700288 นางสาวจตุรพัฒน์ ดอนรอดไพร  TOOL ENGINEERING
3 B5706099 นางสาวกาญจนาวรรณ์ วงค์วาลแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
4 B5714865 นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ  Agricultural and Food Engineering
5 B5720552 นางสาวศุภากร มีลักษณะสม  Transportation Engineering And Logistics
6 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE
7 B5806706 นางสาวจตุพร พรพิพัฒน์  MAE
8 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ  Agricultural and Food Engineering
9 B5811359 นายกิตติศักดิ์ เทพวงค์  IE
10 B5814381 นายปวฉัตร ขาวดี  MAE
11 B5816354 นางสาวพัชราภา พิทักษ์ภูเบนทร์  CME
12 B5819119 นายพัทรพงศ์ อินทโชติ  Metallurgical Engineering
13 B5820153 นางสาวเกษมณี สายวันทอง  IE
14 B5820191 นางสาวนฤมล ศรีทน  IE
15 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล  Agricultural and Food Engineering
16 B5900466 นางสาวอัญชลี โพธิ์ชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา  Metallurgical Engineering
18 B5903580 นายศิวัช วงศ์บุญชู  Agricultural and Food Engineering
19 B5904747 นางสาวณปภัช ตอนรัมย์  Agricultural and Food Engineering
20 B5905126 นางสาวสุณิสา ทนดี  Agricultural and Food Engineering
21 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา  ChemE
22 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ  Agricultural and Food Engineering
23 B5907595 นายราเมศวร์ เมฆบุตร  CME
24 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี  Agricultural and Food Engineering
25 B5907694 นางสาวศิริลักษณ์ ทองอุไร  Electronic Engineering
26 B5908585 นางสาวปัญญาพร นนทะนำ  ChemE
27 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร  Agricultural and Food Engineering
28 B5909421 นายฉัตรชัย แสวงสุข  Agricultural and Food Engineering
29 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน  CE
30 B5910144 นายพงษ์สิทธิ์ นาโสก  CME
31 B5910236 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีษาคำ  ChemE
32 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering
33 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ  Agricultural and Food Engineering
34 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด  Agricultural and Food Engineering
35 B5912476 นางสาวปิยะดา ประโลมรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
36 B5913534 นายชานนท์ โลบภูเขียว  Environmental Engineering
37 B5913701 นายวัชรพงษ์ ปัตนุ  CME
38 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง  Environmental Engineering
39 B5914609 นายกฤตพจน์ บุษมงคล  ChemE
40 B5914852 นายณัฐกานต์ วงศ์คุณธร  Environmental Engineering
41 B5915149 นายเนติธร ฟักกระโทก  Agricultural and Food Engineering
42 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering
43 B5918041 นางสาวพาณิภัค สายเส็ง  CME
44 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
45 B5921072 นางสาวเกตุวดี แต้มกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
46 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
47 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering
48 B5922239 นางสาวโสภิตา หมีทอง  CME
49 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง  CE
50 B5927760 นายเกริกเกียรติ โพธิ์สำราญ  PE
51 B5927937 นางสาวสาลินี เวียงอินทร์  CME
52 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง  Metallurgical Engineering
53 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล  IE
54 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก  Metallurgical Engineering
55 B6000417 นางสาววิภาวี มั่นพรม  Transportation And Logistics Engineering
56 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ  Geological Engineering
57 B6000479 นายวิรชัช เสาเวียง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
58 B6000554 นางสาวฎรินรัตน์ เรืองจอหอ  ChemE
59 B6000585 นางสาววารุณี เทพาขันธ์  ChemE
60 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ  PE
61 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม  Environmental Engineering
62 B6001100 นางสาวณัฐชยา โพธิ์กลาง  Electronic Engineering
63 B6001254 นายจักรพงษ์ สวัสดิ์ศรี  Environmental Engineering
64 B6001339 นางสาวรัตนาภรณ์ สารบาล  TCE
65 B6001476 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
66 B6001544 นายกีรติ ศรีมงคล  Metallurgical Engineering
67 B6001698 นางสาวธนพร เกษสะอาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
68 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์  Automotive Engineering
69 B6001797 นางสาวสิริฉัตร แสนสิบ  Geological Engineering
70 B6001810 นางสาวกัญญารัตน์ เรืองจันทึก  N/A
71 B6001834 นายวชิรพล กระแสสินธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
72 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ  Geological Engineering
73 B6002411 นางสาวบงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING
74 B6002572 นายภาณุกูล จินดาพงษ์  IE
75 B6002657 นางสาวอรอนงค์ ก้านลำภู  Transportation And Logistics Engineering
76 B6002688 นางสาวมุกตาภา สิงห์คำคูณ  CPE
77 B6002800 นายเดชาธร พลจันทึก  AERONAUTICAL ENGINEERING
78 B6002909 นางสาวสาธินี เพชรหาญ  TCE
79 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
80 B6003173 นางสาวอภัสรา วรถ่ายฐาน  ME
81 B6003289 นางสาวมลฑิรา ดีเสียง  Transportation And Logistics Engineering
82 B6003388 นางสาวธนพร วัฒน์ชัยพนา  Transportation And Logistics Engineering
83 B6003494 นางสาวริมเหนือ โตจีน  N/A
84 B6003548 นางสาวดมิสา สุวรรณนาวิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
85 B6003593 นายพัฒนพงษ์ พรรณา  ChemE
86 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน  Agricultural and Food Engineering
87 B6003920 นางสาวชนิดา ทรรศนะกิจมงคล  N/A
88 B6003968 นางสาวศศิวิภา แก้วประเสริฐ  N/A
89 B6004286 นายจตุพัฒน์ ทบจันทร์  IE
90 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ  Metallurgical Engineering
91 B6004576 นางสาวศรีวิสา ธรฤทธิ์  CERAMIC ENGINEERING
92 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
93 B6004705 นางสาวธนพร ศิริมงคล  EE
94 B6004729 นางสาวสุชาณรี เอนกพงษ์  Transportation And Logistics Engineering
95 B6004750 นายเกศ อยู่มา  Transportation And Logistics Engineering
96 B6004903 นางสาวพีรดา สุวรรณโรจน์  N/A
97 B6004958 นางสาวญาณิศา สิงห์ทอง  Electronic Engineering
98 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง  Environmental Engineering
99 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา  Automotive Engineering
100 B6006044 นางสาวสุขสวัสดิ์ สำรวมสุข  CE
101 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา  Agricultural and Food Engineering
102 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์  Metallurgical Engineering
103 B6006358 นางสาวนิชาภา เอี่ยมศิริ  IE
104 B6006396 นางสาวประดับดาว ด้วงโท  IE
105 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง  Automotive Engineering
106 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์  Metallurgical Engineering
107 B6006679 นางสาวสุพรรณี สระน้อย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
108 B6006778 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  N/A
109 B6006945 นางสาวณัฐพร จันทนุช  CE
110 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต  CE
111 B6007249 นางสาวณิรฌา ประเสริฐนู  CERAMIC ENGINEERING
112 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง  Environmental Engineering
113 B6007607 นายเดชาวัต นารถสูง  TCE
114 B6007621 นางสาวสิรินยา กิ่งจันมน  Transportation And Logistics Engineering
115 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล  CE
116 B6007867 นางสาวปิยธิดา มูลตา  Electronic Engineering
117 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา  TCE
118 B6008161 นายประเสริฐศักดิ์ มาลัยยะ  TCE
119 B6008185 นางสาวรุ่งทิวา เก่งกว่าสิงห์  Transportation And Logistics Engineering
120 B6008260 นางสาวรุ่งทิวา เจียกงูเหลือม  TCE
121 B6008307 นางสาววิภา ขุนหมื่น  CPE
122 B6008536 นางสาวพรฟ้า ด่านพายุห์  Geological Engineering
123 B6008918 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์  Metallurgical Engineering
124 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์  Automotive Engineering
125 B6009045 นายณัชพล ปากน้ำเขียว  Agricultural and Food Engineering
126 B6009137 นางสาวทัศนีย์ วงศ์สมัย  CERAMIC ENGINEERING
127 B6009151 นางสาวณัฐพร เกษมะณี  EE
128 B6009199 นางสาวนภาพร เพ็งสวัสดิ์  ME
129 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา  Metallurgical Engineering
130 B6009526 นายวีรพันธ์ รู้เจน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
131 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง  Metallurgical Engineering
132 B6009595 นางสาวโยษิตา ใหม่คามิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
133 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ  ChemE
134 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล  TCE
135 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์  Automotive Engineering
136 B6009786 นางสาวธัญญานุช รัตนวงษ์  IE
137 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน  CE
138 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก  EE
139 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์  ChemE
140 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา  Automotive Engineering
141 B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้  CERAMIC ENGINEERING
142 B6011024 นางสาวชัชชญา พงษ์ไธสง  N/A
143 B6011161 นายอุทิศ สุกต่าย  Transportation And Logistics Engineering
144 B6011208 นางสาวศุภราภรณ์ สอนสะอาด  Environmental Engineering
145 B6011291 นายพงศกร แวงเลิศ  N/A
146 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส  Metallurgical Engineering
147 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
148 B6011659 นายศิริวัฒน์ ชิณรัตน์  Transportation And Logistics Engineering
149 B6011697 นายอภิชัย วันนา  Environmental Engineering
150 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด  Environmental Engineering
151 B6012045 นางสาวมรกต สุขเพสน์  N/A
152 B6012250 นางสาวมินตรา คำภาบุตร  IE
153 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering
154 B6012397 นางสาวภัทรียา แสงทินทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
155 B6012465 นางสาวนันทวดี หงส์ชุม  CE
156 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering
157 B6012786 นายประสพโชค สุทธิวงษ์  CE
158 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง  ChemE
159 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี  ChemE
160 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล  Metallurgical Engineering
161 B6012946 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์  ME
162 B6012960 นางสาวสโรชา เปารศรี  CERAMIC ENGINEERING
163 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์  Environmental Engineering
164 B6013028 นางสาวสิริกร ศรีวิสุทธิกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
165 B6013226 นางสาวหยดเทียน นามบุญลือ  N/A
166 B6013233 นายปิติภูมิ บันดร  Electronic Engineering
167 B6013271 นางสาวจารุวรรณ มีโพธิ์  ChemE
168 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม  EE
169 B6013301 นางสาวณัฏฐธิดา เทศสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
170 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  Automotive Engineering
171 B6013332 นายโชคทวี พรหมอารักษ์  CERAMIC ENGINEERING
172 B6013349 นายนัฐพงษ์ สุทธิชาติ  Electronic Engineering
173 B6013370 นางสาวศรวณีย์ พันแสง  Environmental Engineering
174 B6013400 นายวันอิจญ์ลัล เบญญธาดา  CE
175 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา  Agricultural and Food Engineering
176 B6013509 นายอภินันท์ แพทย์เมืองจันทร์  Environmental Engineering
177 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ  Metallurgical Engineering
178 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์  CE
179 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ  Geological Engineering
180 B6013615 นางสาวชญา ปัญญาใส  IE
181 B6013660 นางสาวอธิตยาพร ธิมาทา  AERONAUTICAL ENGINEERING
182 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า  Metallurgical Engineering
183 B6013721 นายกีรติ ศรีบุรินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
184 B6013745 นายพัชรพงศ์ นาโม  AERONAUTICAL ENGINEERING
185 B6013806 นายวิทวัส ไกรษร  Electronic Engineering
186 B6013844 นางสาวพิมพ์ประพัตร พินิจผล  Electronic Engineering
187 B6013851 นายภาณุพงศ์ โอนทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
188 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering
189 B6013929 นายอมรเทพ สีแนน  Metallurgical Engineering
190 B6013950 นางสาวกมลญาณี เฉลยพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
191 B6014025 นางสาวสุดารัตน์ โมธรรม  TCE
192 B6014117 นายพงศภัค ภาใบศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
193 B6014131 นายพรหมพิสิฐ แดงพยัคฆ์  IE
194 B6014162 นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี  CERAMIC ENGINEERING
195 B6014186 นางสาวสุธาสินี ชัยภูมิ  CERAMIC ENGINEERING
196 B6014209 นางสาวศิรินทร แป้นเพ็ชร  N/A
197 B6014223 นายสุบรรชา สวัสดี  CPE
198 B6014247 นางสาวประภัสสร พลประสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING
199 B6014445 นางสาวศิริพร จันทาทอง  CPE
200 B6014506 นางสาวกนกวรรณ มะลิวัลย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
201 B6014575 นางสาววันเพ็ญ ภาพขุนทด  Environmental Engineering
202 B6014582 นางสาวกนิษฐา เส็นดากัน  Environmental Engineering
203 B6014704 นางสาวอภิชญา สาซุเซา  CPE
204 B6014728 นายเกรียงไกร บัวบาน  CPE
205 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร  Metallurgical Engineering
206 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering
207 B6014865 นายศรัณยู ศรีบัวบาน  ME
208 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด  Automotive Engineering
209 B6014995 นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด  IE
210 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ  ME
211 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก  Metallurgical Engineering
212 B6015275 นางสาวฉัตรลัดดา ศรีซองเชษฐ์  IE
213 B6015329 นางสาววันวิสา ขุมเงิน  EE
214 B6015367 นายพงศธร สารสูตร  Metallurgical Engineering
215 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering
216 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด  Automotive Engineering
217 B6015794 นางสาวกีรติกา จุนสันติกุล  CPE
218 B6015893 นายรชต วิเศษ  ME
219 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ  Automotive Engineering
220 B6016135 นายคเชนทร์ ริยะบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
221 B6016234 นายวุฒิพงษ์ แสงล้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
222 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
223 B6016296 นางสาวนิรชา บรรเทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
224 B6016425 นางสาวอัญธิตา เขียวตั๋น  ChemE
225 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน  ChemE
226 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์  ME
227 B6016630 นางสาวอัจฉราวรรณ์ รัตนศักดิ์  TCE
228 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง  TCE
229 B6016876 นางสาวทิพพรัตน์ ทองประเสริฐ  IE
230 B6016906 นางสาวภวิกา บัวทอง  Electronic Engineering
231 B6016944 นางสาวสุภารัตน์ ไทยนาม  PE
232 B6017279 นายอดิเทพ หงษ์สา  Environmental Engineering
233 B6017378 นายรวิพล ไชยชมภู  IE
234 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ  Automotive Engineering
235 B6017606 นายพิสิษฐ์ แก้วสาหร่าย  Automotive Engineering
236 B6017637 นายเดชฤทธิ์ เชื่อมกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
237 B6017675 นายชนิสร ศรนิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING
238 B6017682 นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
239 B6017712 นายพทรภณ สิงห์ไกร  AERONAUTICAL ENGINEERING
240 B6017729 นายวัชรพัฐ จันทร์สว่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING
241 B6017736 นางสาวชุติมณฑน์ แสนแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
242 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ  Agricultural and Food Engineering
243 B6017958 นายภูมิพัชร์ เนตรเจริญ  Transportation And Logistics Engineering
244 B6018092 นางสาวอคิราภ์ ศรีธนนชัย  Geological Engineering
245 B6018115 นางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ  Geological Engineering
246 B6018139 นางสาวพัชริดา คำสอน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
247 B6018238 นางสาวรัตนาภรณ์ เราะไทยสงค์  ME
248 B6018382 นายชัยวัฒน์ กลางหมื่นไวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
249 B6018467 นางสาวเมวิวรรณ สีวะกุลลานนท์  PE
250 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์  ME
251 B6018696 นายฤทธิกรณ์ มุขดารา  ME
252 B6018719 นายอภิสิทธิ์ แย้มพรมมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
253 B6019051 นายศุภ์พชร กีรติสุนทร  Transportation And Logistics Engineering
254 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ  CE
255 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน  CE
256 B6019525 นายธนากร พิมวงค์  TCE
257 B6019563 นายจุลศักดิ์ รักสกุลพิวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering
258 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี  Environmental Engineering
259 B6020118 นางสาวศรัญญาภรณ์ สมานราษฎร์  CPE
260 B6020156 นางสาวพุทธศีล พิมายกลาง  CPE
261 B6020286 นายกีรติ แก้วกัลยา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
262 B6020293 นางสาวสุทธิดา แสวงชอบ  Transportation And Logistics Engineering
263 B6020736 นางสาวสุพัตรา จันทร์กระจ่าง  N/A
264 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
265 B6021085 นางสาวต่วนฟาตีฮะห์ สุกิจจานันท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
266 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง  Automotive Engineering
267 B6021108 นายสุวิศิษฏิ์ นำภา  Environmental Engineering
268 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering
269 B6021276 นายอดิสร ต๊ะสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
270 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง  Automotive Engineering
271 B6021511 นายพิชญตม์ วัฒนกุล  CPE
272 B6022143 นางสาวฟ้าใส แสงสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING
273 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด  Metallurgical Engineering
274 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์  ME
275 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง  CE
276 B6024680 นายศุภณัฐ ภูครองผา  Geological Engineering
277 B6024987 นายเกียรติโชติ ฮวดศรี  IE
278 B6024994 นายวีรภัทร พงษ์จีน  ME
279 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์  CE
280 B6025304 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING
281 B6025311 นายเจษฎากร บุญยอ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
282 B6025427 นายสุธี สีสิงห์  CPE
283 B6025502 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์  CPE
284 B6025526 นายอัษฎายุธ จารัตน์  CPE
285 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์  Geological Engineering
286 B6025625 นายณัฐวัฒน์ ยานศิริ  ChemE
287 B6025717 นายกษาปณ์ จุลเศรษฐี  ME
288 B6025748 นางสาวชนาภา คำบุญมา  ME
289 B6025786 นางสาวเยาวพรรณ นามบุญลือ  Transportation And Logistics Engineering
290 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม  ME
291 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม  EE
292 B6026240 นายอนุพงษ์ ปิไชญาณ  IE
293 B6026264 นางสาวรัตน์จินันท์ เขียวแสง  AERONAUTICAL ENGINEERING
294 B6026332 นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์  ME
295 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง  CPE
296 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
297 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม  ChemE
298 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์  CE
299 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก  Metallurgical Engineering
300 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง  ChemE
301 B6027445 นางสาวสุวรรณรัตน์ หมื่นศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
302 B6029357 นายวิธวินท์ อนุสุริยา  Geological Engineering
303 B6029371 นายธนพล จะเชิญรัมย์  N/A
304 B6029470 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร  Agricultural and Food Engineering
305 B6029494 นายนำโชค หยุยจันทึก  ChemE
306 B6029685 นายริฎวาน เจ๊ะสนิ  EE
307 B6029692 นายลุกมัน มามุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.