ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1     2 3 ระหว่าง  8/9/2562 - 14/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9120   802403
(4) 1,
L1
  803402
(3) 1,
L1
    
    F9131   SCI15 2101
(3) 1,
L1
 802402
(4) 3,
L1
    
      802402
(4) 2,
L1
    
      802402
(4) 1,
L1
    
    F9341  803301
(3) 1,
L1
  803301
(3) 1,
L1
   
    F9345   802303
(3) 2,
L1
  803312
(2) 1,
L1
   
   802303
(3) 3,
L1
        
   802303
(3) 4,
L1
        
   802303
(3) 1,
L1
        
อังคาร    F9120  IST50 2403
(3) 1,
L1
        
    F9131 801101
(3) 1,
L1
   523351
(4) 2,
L1
  
(21752) ,
BOOKING
  
    F9341  803301
(3) 2,
L1
  802401
(2) 1,
L1
      
      802401
(2) 2,
L1
      
    F9345  802303
(3) 1,
L1
 ติดเลขครุภัณฑ์
() ,
BOOKING
   
  802303
(3) 2,
L1
  802401
(2) 3,
L1
      
พุธ    F9120  802326
(3) 1,
L1
  803401
(3) 1,
L1
    
    F9131  802304
(4) 1,
L1
 802406
(1) 2,
L1
    
      802406
(1) 1,
L1
    
    F9341  803301
(3) 3,
L1
  803301
(3) 3,
L1
   
    F9345   803302
(2) 1,
L1
  802401
(2) 3,
L1
    
พฤหัสบดี    F9120  716402
(3) 1,
L1
  715312
(2) 1,
L1
     
    F9131 803304
(2) 2,
L1
 525202
(4) 1,
L1
  801201
(3) 1,
L1
  นักศึกษาสำนักวิชาสาธารสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประชุมชี้แจงงาน กิจกรรมสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 38
(21752) ,
BOOKING
 803304
(2) 1,
L1
   ฐานวิทย์
() ,
BOOKING
    
    F9341  802402
(4) 1,
L1
  803401
(3) 2,
L1
    
    F9345  802402
(4) 2,
L1
  802402
(4) 3,
L1
    
ศุกร์    F9      SCI15 2302
(1) 1,
L1
    
    F9120      802305
(2) 1,
L1
     
    F9131   803201
(2) 1,
L1
   803305
(2) 1,
L1
    
   803201
(2) 2,
L1
   803305
(2) 2,
L1
    
เสาร์    F9131บรรยายทางวิชาการ ความเป็นผู้ประกอบการ
(7901) ,
BOOKING
        
    F9341  IPH03 7008
(3) 1,
L2
  IPH03 7009
(3) 1,
L2
    
อาทิตย์    F9131 
() ,
BOOKING
        
    F9341 IPH03 7001
(2) 1,
L2
 IPH03 7007
(2) 1,
L2
  IPH03 7018
(1) 1,
L1
 IPH03 7004
(2) 1,
L2
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.