ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1     2 3 ระหว่าง  1/9/2562 - 7/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F9131   SCI15 2101
(3) 1,
L1
     202109
(1) 70,
EXAM
 
          202109
(1) 72,
EXAM
 
          202109
(1) 52,
EXAM
 
          202109
(1) 51,
EXAM
 
          202109
(1) 73,
EXAM
 
          202109
(1) 48,
EXAM
 
          202109
(1) 74,
EXAM
 
          202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 32,
EXAM
 
          202109
(1) 30,
EXAM
 
          202109
(1) 28,
EXAM
 
          202109
(1) 29,
EXAM
 
    F9341          202109
(1) 48,
EXAM
 
          202109
(1) 49,
EXAM
 
          202109
(1) 46,
EXAM
 
          202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 60,
EXAM
 
          202109
(1) 70,
EXAM
 
    F9345          202109
(1) 52,
EXAM
 
          202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 17,
EXAM
 
          202109
(1) 49,
EXAM
 
          202109
(1) 74,
EXAM
 
          202109
(1) 72,
EXAM
 
          202109
(1) 71,
EXAM
 
อังคาร    F9131 801101
(3) 1,
L1
        
 
พุธ
 
 
-
 
           
พฤหัสบดี    F9131   525202
(4) 1,
L1
  801201
(3) 1,
L1
   
ศุกร์    F9      SCI15 2302
(1) 1,
L1
   
    F9131 803201
(2) 2,
L1
  202181
(2) 1,
EXAM
      
 803201
(2) 1,
L1
         
    F9341    202181
(2) 1,
EXAM
      
    F9345    202181
(2) 1,
EXAM
      
อาทิตย์    F9341จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
 
    F9345จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.