ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1 2     3 ระหว่าง  8/9/2562 - 14/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9103 712204
(3) 1,
L1
    711305
(3) 1,
L1
    
    F9113   539427
(4) 1,
L1
  716313
(1) 1,
L1
    
    F9120      716313
(1) 3,
L1
    
    F9131   533261
(4) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
  617340
(2) 3,
L1
   
       802310
(2) 3,
L1
   
       802310
(2) 2,
L1
   
       802310
(2) 1,
L1
   
    F9341   802307
(4) 2,
L1
 716313
(1) 2,
L1
    
   802307
(4) 1,
L1
       
   802307
(4) 3,
L1
       
   802307
(4) 5,
L1
       
   802307
(4) 4,
L1
       
    F9345  203322
(3) 2,
L1
  803308
(2) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 
อังคาร    F9103  716413
(1) 3,
L1
        
    F9113   528313
(3) 1,
L1
        
    F9120   803315
(3) 1,
L1
        
    F9131   522364
(4) 1,
L1
  527305
(4) 1,
L1
  802308
(2) 1,
L1
  
      527347
(4) 1,
L1
  
(21752) ,
BOOKING
  
    F9341  802307
(4) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 802307
(4) 2,
L1
    
    F9345  803309
(3) 1,
L1
  803308
(2) 2,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 
     ติดเลขครุภัณฑ์
() ,
BOOKING
   
พุธ    F9113 529431
(4) 1,
L1
  205605
(4) 1,
L3
   
    F9120   803315
(3) 2,
L1
  803315
(3) 2,
L1
  617437
(3) 1,
L1
    F9131   617339
(3) 1,
L1
  802315
(4) 1,
L1
    
   802309
(3) 1,
L1
       
    F9341   803306
(3) 1,
L1
  803306
(3) 1,
L1
    
    F9345   618425
(2) 1,
L1
  IPH02 7104
(1) 1,
L2
  618424
(3) 1,
L1
 
พฤหัสบดี    F9  SCI08 1002
(1) 1,
L1
        
    F9113      617512
(3) 1,
L2
    
    F9120 574536
(4) 1,
L2
 537306
(4) 1,
L1
  539427
(4) 1,
L1
     
   537315
(4) 1,
L1
        
    F9131   531331
(4) 1,
L1
  802315
(4) 1,
L1
   นักศึกษาสำนักวิชาสาธารสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประชุมชี้แจงงาน กิจกรรมสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 38
(21752) ,
BOOKING
   531402
(4) 1,
L1
 ฐานวิทย์
() ,
BOOKING
    
    F9341  802307
(4) 5,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 526421
(3) 1,
L1
    
    F9345  803309
(3) 2,
L1
  559302
(1) 1,
L1
    
ศุกร์    F9      712204
(3) 1,
L1
    
      SCI15 1302
(1) 1,
L1
    
    F9113  716408
(3) 3,
L1
  525401
(3) 2,
L1
    
  716408
(3) 2,
L1
        
  716408
(3) 1,
L1
        
    F9120  716408
(3) 2,
L1
  617484
(2) 3,
L1
   
  716408
(3) 1,
L1
        
  716408
(3) 3,
L1
        
    F9131  803310
(3) 1,
L1
  802307
(4) 3,
L1
    
      802307
(4) 4,
L1
    
    F9341     617437
(3) 1,
L1
 617484
(2) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 
    F9345      617484
(2) 2,
L1
 618424
(3) 1,
L1
เสาร์    F9131บรรยายทางวิชาการ ความเป็นผู้ประกอบการ
(7901) ,
BOOKING
        
    F9341  IPH03 7010
(3) 1,
L2
  IPH03 7011
(3) 1,
L2
    
อาทิตย์    F9131 
() ,
BOOKING
        
    F9341 IPH03 7012
(2) 1,
L2
 IPH03 7013
(2) 1,
L2
    IPH03 7002
(2) 1,
L2
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.