ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1     2 3 ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    F9113  575572
(4) 1,
L2
  211222
(3) 1,
L1
 
    F9120  106101
(4) 1,
L1
  303433
(3) 1,
L1
  
    F9131  533241
(4) 1,
L1
 SCI15 2101
(3) 1,
L1
 214341
(3) 1,
L1
  
    110206
(4) 1,
L1
     
    F9341  618409
(2) 1,
L1
  618420
(3) 1,
L1
 618420
(3) 1,
L1
 
    F9345       618422
(3) 1,
L1
 618422
(3) 1,
L1
 
อังคาร    F9       618305
(3) 1,
L1
   
    F9113  535310
(2) 1,
L1
 539306
(5) 1,
L1
  539306
(5) 1,
L1
   
    F9120  SCI02 1113
(4) 1,
L1
 530251
(4) 1,
L1
  522385
(3) 1,
L1
  
    F9131  801101
(3) 1,
L1
 332410
(2) 1,
L1
  803302
(2) 2,
L1
   
     322410
(2) 3,
L1
      
     322410
(2) 2,
L1
      
     322410
(2) 1,
L1
      
    F9341   224354
(3) 1,
L1
  521434
(3) 1,
L1
  
    F9345  803304
(2) 1,
L1
 803305
(2) 2,
L1
  585203
(4) 1,
L1
   
      
(12430) ,
BOOKING
  
พุธ    F9113  618420
(3) 2,
L1
 618420
(3) 2,
L1
  211221
(3) 1,
L1
   
    F9120   803307
(3) 1,
L1
  211226
(4) 1,
L1
 
    F9131   1101012
(3) 2,
L31
  618422
(3) 2,
L1
 618422
(3) 2,
L1
 
    F9341       618409
(2) 2,
L1
 
    F9345   1101193
(2) 1,
L31
  574503
(4) 1,
L2
   
พฤหัสบดี    F9   617442
(2) 1,
L1
  617216
(4) 1,
L1
  
       617442
(2) 1,
L1
  
    F9113   539306
(5) 1,
L1
      
    F9120   523313
(4) 1,
L1
      
   523313
(4) 1,
L1
      
    F9131    525202
(4) 1,
L1

(12761) ,
BOOKING
   
       801201
(3) 1,
L1
  
    F9341   617413
(4) 1,
L1
  617413
(4) 4,
L1
  
    F9345   1101201
(3) 1,
L31
  617413
(4) 3,
L1
  
ศุกร์    F9  617496
(2) 1,
L1
 617497
(6) 1,
L1
  SCI15 2302
(1) 1,
L1
  
  618201
(4) 1,
L1
    617497
(6) 1,
L1
 
    F9113   106731
(2) 1,
L2
  335211
(3) 1,
L1
 335211
(3) 1,
L1
   
    F9120       301101
(1) 1,
L1
    
    F9131  803201
(2) 2,
L1
        
  803201
(2) 1,
L1
        
    F9341   803303
(3) 2,
L1
  803304
(2) 2,
L1

(17791) ,
BOOKING
    F9345   803307
(3) 2,
L1
  536313
(2) 2,
L1
 
เสาร์    F9         IPH03 7001
(2) 1,
L2
    F9131 สอบคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล
() ,
BOOKING
อบรมจิตอาสา
() ,
BOOKING
  
    F9341   IPH03 7008
(3) 1,
L2
  IPH03 7007
(2) 1,
L2
   
อาทิตย์    F9131จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ Com Night
(1389) ,
BOOKING
 
    F9341   IPH03 7009
(3) 1,
L2
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.