ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1     2 3 ระหว่าง  8/9/2562 - 14/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9120      803402
(3) 1,
L1
    
    F9131 SCI02 1111
(4) 4,
L1
 SCI15 2101
(3) 1,
L1
 802402
(4) 3,
L1
    
      617413
(4) 1,
L1
    
      802402
(4) 1,
L1
    
      802402
(4) 2,
L1
    
    F9341  803301
(3) 1,
L1
  803301
(3) 1,
L1
   
    F9345      803312
(2) 1,
L1
   
อังคาร    F9  IPH03 7034
(3) 1,
L2
        
    F9120      524717
(3) 2,
L3
    
    F9131 801101
(3) 1,
L1
   617412
(2) 1,
L1
   IPH04 4203
(2) 1,
L1
  
      802401
(2) 1,
L1
   
(21752) ,
BOOKING
  
      802401
(2) 2,
L1
      
      802401
(2) 3,
L1
      
      802401
(2) 4,
L1
      
    F9341  803301
(3) 2,
L1
   802401
(2) 1,
L1
   
       617412
(2) 1,
L1
   
    F9345   536425
(4) 1,
L1
 ติดเลขครุภัณฑ์
() ,
BOOKING
   
       802401
(2) 2,
L1
   
พุธ    F9113 SCI09 2209
(4) 1,
L1
    SCI09 2209
(4) 1,
L1
    
    F9120  802326
(3) 1,
L1
  803401
(3) 1,
L1
    
    F9131  617343
(4) 1,
L1
    IPH04 4208
(2) 1,
L1
  
  802304
(4) 1,
L1
       
    F9341  803301
(3) 3,
L1
  803301
(3) 3,
L1
   
    F9345   803302
(2) 3,
L21
  802401
(2) 4,
L1
    
   803302
(2) 1,
L1
  802401
(2) 3,
L1
    
พฤหัสบดี    F9120 ENG35 4573
(2) 1,
L1
        
    F9131 803304
(2) 2,
L1
 525202
(4) 1,
L1
  801201
(3) 1,
L1
  นักศึกษาสำนักวิชาสาธารสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประชุมชี้แจงงาน กิจกรรมสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 38
(21752) ,
BOOKING
 803304
(2) 1,
L1
   ฐานวิทย์
() ,
BOOKING
    
    F9341  802402
(4) 1,
L1
  803401
(3) 2,
L1
    
    F9345  802402
(4) 2,
L1
  802402
(4) 3,
L1
    
      617413
(4) 1,
L1
    
ศุกร์    F9      IPH03 7041
(4) 1,
L2
  
      SCI15 2302
(1) 1,
L1
    
    F9120      802305
(2) 1,
L1
     
    F9131   803201
(2) 2,
L1
   803305
(2) 2,
L1
 IPH04 4201
(2) 1,
L1
  
   803201
(2) 1,
L1
   803305
(2) 1,
L1
    
    F9341      IPH03 7008
(3) 1,
L2
    
เสาร์    F9 IPH03 7041
(4) 1,
L2
        
    F9131บรรยายทางวิชาการ ความเป็นผู้ประกอบการ
(7901) ,
BOOKING
        
    F9345  IPH03 7025
(2) 1,
L2
         
อาทิตย์    F9131 
() ,
BOOKING
        
    F9345  IPH03 7018
(1) 1,
L2
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.