ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1 2     3 ระหว่าง  1/9/2562 - 7/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9103 712204
(3) 1,
L1
    711305
(3) 1,
L1
    
    F9113   539427
(4) 1,
L1
  716313
(1) 1,
L1
    
    F9120      716313
(1) 3,
L1
    
    F9131   533261
(4) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
  802310
(2) 3,
L1
 202109
(1) 33,
EXAM
  
       617340
(2) 3,
L1
 202109
(1) 74,
EXAM
  
       802310
(2) 2,
L1
 202109
(1) 73,
EXAM
  
       802310
(2) 1,
L1
 202109
(1) 72,
EXAM
  
          202109
(1) 70,
EXAM
  
          202109
(1) 52,
EXAM
  
          202109
(1) 51,
EXAM
  
          202109
(1) 48,
EXAM
  
          202109
(1) 32,
EXAM
  
          202109
(1) 30,
EXAM
  
          202109
(1) 29,
EXAM
  
          202109
(1) 28,
EXAM
  
    F9341   802307
(4) 4,
L1
 716313
(1) 2,
L1
  202109
(1) 49,
EXAM
  
   802307
(4) 3,
L1
     202109
(1) 48,
EXAM
  
   802307
(4) 5,
L1
     202109
(1) 46,
EXAM
  
   802307
(4) 2,
L1
     202109
(1) 33,
EXAM
  
   802307
(4) 1,
L1
     202109
(1) 60,
EXAM
  
          202109
(1) 70,
EXAM
  
    F9345  203322
(3) 2,
L1
  803308
(2) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 
          202109
(1) 33,
EXAM
  
          202109
(1) 74,
EXAM
  
          202109
(1) 52,
EXAM
  
          202109
(1) 72,
EXAM
  
          202109
(1) 71,
EXAM
  
          202109
(1) 17,
EXAM
  
          202109
(1) 49,
EXAM
  
อังคาร    F9103  716413
(1) 3,
L1
        
    F9113   528313
(3) 1,
L1
        
    F9120   803315
(3) 1,
L1
        
    F9131   522364
(4) 1,
L1
  527305
(4) 1,
L1
  802308
(2) 1,
L1
  
      527347
(4) 1,
L1
     
    F9341  802307
(4) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 802307
(4) 2,
L1
    
    F9345  803309
(3) 1,
L1
  803308
(2) 2,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 
พุธ    F9113 529431
(4) 1,
L1
  205605
(4) 1,
L3
   
    F9120   803315
(3) 2,
L1
  803315
(3) 2,
L1
  617437
(3) 1,
L1
    F9131   617339
(3) 1,
L1
  802315
(4) 1,
L1
    
   802309
(3) 1,
L1
       
    F9341   803306
(3) 1,
L1
  803306
(3) 1,
L1
    
    F9345   618425
(2) 1,
L1
  IPH02 7104
(1) 1,
L2
  618424
(3) 1,
L1
 
พฤหัสบดี    F9  SCI08 1002
(1) 1,
L1
        
    F9113      617512
(3) 1,
L2
    
    F9120 574536
(4) 1,
L2
 537306
(4) 1,
L1
  539427
(4) 1,
L1
     
   537315
(4) 1,
L1
        
    F9131   531331
(4) 1,
L1
  802315
(4) 1,
L1
     
   531402
(4) 1,
L1
        
    F9341  802307
(4) 5,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 526421
(3) 1,
L1
    
    F9345  803309
(3) 2,
L1
  559302
(1) 1,
L1
    
ศุกร์    F9      SCI15 1302
(1) 1,
L1
    
      712204
(3) 1,
L1
    
    F9113  716408
(3) 3,
L1
  525401
(3) 2,
L1
    
  716408
(3) 2,
L1
        
  716408
(3) 1,
L1
        
    F9120  716408
(3) 3,
L1
  617484
(2) 3,
L1
   
  716408
(3) 2,
L1
        
  716408
(3) 1,
L1
        
    F9131  803310
(3) 1,
L1
202181
(2) 1,
EXAM
       
      802307
(4) 4,
L1
    
      802307
(4) 3,
L1
    
    F9341     617437
(3) 1,
L1
     617437
(3) 1,
L1
 
    202181
(2) 1,
EXAM
       
      617484
(2) 1,
L1
   
    F9345    202181
(2) 1,
EXAM
     618424
(3) 1,
L1
      617484
(2) 2,
L1
   
เสาร์    F9341  IPH03 7010
(3) 1,
L2
  IPH03 7011
(3) 1,
L2
    
อาทิตย์    F9341 IPH03 7012
(2) 1,
L2
          
จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
  
   IPH03 7013
(2) 1,
L2
    IPH03 7002
(2) 1,
L2
   
    F9345จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.