ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์| จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1 2     3 ระหว่าง  1/9/2562 - 7/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F9103 712204
(3) 1,
L1
    711305
(3) 1,
L1
   
    F9113   539427
(4) 1,
L1
  716313
(1) 1,
L1
   
    F9120      716313
(1) 3,
L1
   
    F9131   533261
(4) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
  802310
(2) 2,
L1
 202109
(1) 29,
EXAM
 
       617340
(2) 3,
L1
 202109
(1) 74,
EXAM
 
       802310
(2) 1,
L1
 202109
(1) 73,
EXAM
 
       802310
(2) 3,
L1
 202109
(1) 72,
EXAM
 
          202109
(1) 70,
EXAM
 
          202109
(1) 52,
EXAM
 
          202109
(1) 51,
EXAM
 
          202109
(1) 48,
EXAM
 
          202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 32,
EXAM
 
          202109
(1) 30,
EXAM
 
          202109
(1) 28,
EXAM
 
    F9341   802307
(4) 2,
L1
 716313
(1) 2,
L1
  202109
(1) 60,
EXAM
 
   802307
(4) 3,
L1
     202109
(1) 48,
EXAM
 
   802307
(4) 4,
L1
     202109
(1) 46,
EXAM
 
   802307
(4) 5,
L1
     202109
(1) 70,
EXAM
 
   802307
(4) 1,
L1
     202109
(1) 49,
EXAM
 
          202109
(1) 33,
EXAM
 
    F9345  203322
(3) 2,
L1
  803308
(2) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
          202109
(1) 17,
EXAM
 
          202109
(1) 74,
EXAM
 
          202109
(1) 49,
EXAM
 
          202109
(1) 72,
EXAM
 
          202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 71,
EXAM
 
          202109
(1) 52,
EXAM
 
 
อังคาร
 
 
-
 
           
 
พุธ
 
 
-
 
           
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
           
 
ศุกร์
 
 
-
 
           

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.