ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2     3 ระหว่าง  13/10/2562 - 19/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F9 621724
(3) 1,
L2
  621723
(3) 1,
L2
    
    F9131   617495
(2) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 617340
(2) 2,
L1
     
      617340
(2) 1,
L1
     
      617340
(2) 3,
L1
     
    F9341 617503
(4) 1,
L2
 525482
(4) 1,
L1
  585306
(3) 1,
L1
      
    F9345   531312
(4) 1,
L1
  583204
(4) 1,
L1
      
    ห้องบรรยาย(OSCE)  715304
(3) 1,
L1
         
อังคาร    F9131  617339
(3) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 323321
(3) 1,
L1
     
      333321
(3) 1,
L1
     
    F9341   582254
(4) 1,
L1
         
    F9345   585205
(3) 1,
L1
  539212
(4) 1,
L1
      
    ห้องบรรยาย(OSCE)  715304
(3) 2,
L1
         
พุธ    F9120   530231
(4) 1,
L1
         
    F9131  618309
(2) 1,
L1
  618424
(3) 1,
L1
    617338
(2) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 
  618309
(2) 2,
L1
      202109
(1) 32,
EXAM
   
         202109
(1) 74,
EXAM
   
         202109
(1) 73,
EXAM
   
         202109
(1) 72,
EXAM
   
         202109
(1) 70,
EXAM
   
         202109
(1) 52,
EXAM
   
         202109
(1) 51,
EXAM
   
         202109
(1) 48,
EXAM
   
         202109
(1) 30,
EXAM
   
         202109
(1) 29,
EXAM
   
         202109
(1) 28,
EXAM
   
    F9341 617503
(4) 1,
L2
 525481
(2) 3,
L1
  617551
(1) 1,
L2
 202109
(1) 32,
EXAM
   
         202109
(1) 60,
EXAM
   
         202109
(1) 70,
EXAM
   
         202109
(1) 49,
EXAM
   
         202109
(1) 48,
EXAM
   
         202109
(1) 46,
EXAM
   
         202109
(1) 33,
EXAM
   
    F9345 525361
(8) 1,
L1
  585202
(2) 1,
L1
 202109
(1) 52,
EXAM
   
         202109
(1) 28,
EXAM
   
         202109
(1) 71,
EXAM
   
         202109
(1) 17,
EXAM
   
         202109
(1) 29,
EXAM
   
         202109
(1) 33,
EXAM
   
         202109
(1) 48,
EXAM
   
         202109
(1) 72,
EXAM
   
         202109
(1) 30,
EXAM
   
         202109
(1) 74,
EXAM
   
    ห้องบรรยาย(OSCE)  715304
(3) 3,
L1
         
พฤหัสบดี    F9  108102
(1) 2,
L1
         
  108102
(1) 3,
L1
         
  108102
(1) 1,
L1
         
    F9131 102111
(4) 2,
EXAM
  618424
(3) 1,
L1
 526421
(3) 1,
L1
    618424
(3) 1,
L1
 
   531402
(4) 1,
L1
         
   531331
(4) 1,
L1
         
    F9341 102111
(4) 2,
EXAM
          
    F9345 102111
(4) 1,
EXAM
   531312
(4) 1,
L1
      
 102111
(4) 2,
EXAM
          
ศุกร์    F9      111102
(1) 1,
L1
     
    F9103      114351
(3) 1,
L1
     
    F9131  617323
(4) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
        
 202181
(2) 1,
EXAM
           
  617323
(4) 3,
L1
         
  617323
(4) 2,
L1
         
    F9341 621724
(3) 1,
L2
         
 202181
(2) 1,
EXAM
           
    F9345 202181
(2) 1,
EXAM
           
เสาร์    F9131         
() ,
BOOKING
 
    ห้องบรรยาย(OSCE)      712204
(3) 11,
L1
      
      712204
(3) 12,
L1
      
      712204
(3) 13,
L1
      
      712204
(3) 14,
L1
      
      712204
(3) 15,
L1
      
      712204
(3) 2,
L1
      
      712204
(3) 3,
L1
      
      712204
(3) 4,
L1
      
      712204
(3) 5,
L1
      
      712204
(3) 6,
L1
      
      712204
(3) 7,
L1
      
      712204
(3) 8,
L1
      
      712204
(3) 9,
L1
      
      712204
(3) 1,
L1
      
      712204
(3) 10,
L1
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.