ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2     3 ระหว่าง  22/9/2562 - 28/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F9 621724
(3) 1,
L2
  621723
(3) 1,
L2
    
    F9131   617495
(2) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 617340
(2) 1,
L1
     
      617340
(2) 2,
L1
     
      617340
(2) 3,
L1
     
    F9341 617503
(4) 1,
L2
 525482
(4) 1,
L1
  585306
(3) 1,
L1
      
    F9345   531312
(4) 1,
L1
  583204
(4) 1,
L1
      
    ห้องบรรยาย(OSCE)  715304
(3) 1,
L1
         
อังคาร    F9131  617339
(3) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 323321
(3) 1,
L1
     
      333321
(3) 1,
L1
     
       
(16077) ,
BOOKING
    
    F9341   582254
(4) 1,
L1
         
    F9345   585205
(3) 1,
L1
  539212
(4) 1,
L1
      
    ห้องบรรยาย(OSCE)  715304
(3) 2,
L1
         
พุธ    F9120   530231
(4) 1,
L1
         
    F9131  618309
(2) 2,
L1
  618424
(3) 1,
L1
    617338
(2) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 
  618309
(2) 1,
L1
          
    F9341 617503
(4) 1,
L2
 525481
(2) 3,
L1
  617551
(1) 1,
L2
     
    F9345 525361
(8) 1,
L1
  585202
(2) 1,
L1
     
    ห้องบรรยาย(OSCE)  715304
(3) 3,
L1
         
พฤหัสบดี    F9  108102
(1) 1,
L1
         
  108102
(1) 2,
L1
         
  108102
(1) 3,
L1
         
    F9131   531331
(4) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
       618424
(3) 1,
L1
 
   531402
(4) 1,
L1

(12761) ,
BOOKING
      
      526421
(3) 1,
L1
     
    F9345      531312
(4) 1,
L1
      
ศุกร์    F9      111102
(1) 1,
L1
     
    F9103      114351
(3) 1,
L1
     
    F9131  617323
(4) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
   สอน รายวิชา 110207:กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน เพิ่มเติม
(14449) ,
BOOKING
  
  617323
(4) 2,
L1
         
  617323
(4) 3,
L1
         
    F9341 621724
(3) 1,
L2
         
เสาร์    F9131 
(17931) ,
BOOKING
 
(17791) ,
BOOKING
    
    ห้องบรรยาย(OSCE)      712204
(3) 12,
L1
      
      712204
(3) 13,
L1
      
      712204
(3) 14,
L1
      
      712204
(3) 15,
L1
      
      712204
(3) 2,
L1
      
      712204
(3) 3,
L1
      
      712204
(3) 4,
L1
      
      712204
(3) 5,
L1
      
      712204
(3) 6,
L1
      
      712204
(3) 7,
L1
      
      712204
(3) 8,
L1
      
      712204
(3) 9,
L1
      
      712204
(3) 11,
L1
      
      712204
(3) 1,
L1
      
      712204
(3) 10,
L1
      
อาทิตย์    F9131 
(21752) ,
BOOKING
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.