ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    F9120    539307
(5) 1,
L1
      
    539309
(4) 1,
L1
      
    F9131  617437
(3) 1,
L1
 801102
(3) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
    617499
(2) 1,
L1
    F9341  535205
(4) 1,
L1
      
    F9345       803204
(4) 1,
L1
 803204
(4) 2,
L1
 
อังคาร    F9130       601101
(2) 1,
L1
   
    F9131  617437
(3) 1,
L1
 617346
(3) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 618312
(3) 1,
L1
  
    F9341    525462
(4) 1,
L1
      
    F9345    531302
(4) 1,
L1
  535205
(4) 2,
L1
 
    531314
(4) 1,
L1
 
(12430) ,
BOOKING
  
พุธ    F9120    539309
(4) 1,
L1
      
    539307
(5) 1,
L1
      
    F9131  617437
(3) 1,
L1
  526427
(3) 1,
L1
      
    F9345       535205
(4) 3,
L1
 
    ห้องบรรยาย(OSCE)    618314
(3) 1,
L1
  618314
(3) 2,
L1
   
พฤหัสบดี    F9131  617437
(3) 1,
L1
    617437
(3) 1,
L1
     
     
(12761) ,
BOOKING
   
    F9345  803204
(4) 1,
L1
    803204
(4) 2,
L1
   
ศุกร์    F9131  617437
(3) 1,
L1
    617437
(3) 1,
L1
 617484
(2) 2,
L1
 
       617484
(2) 1,
L1
 
    F9341       617484
(2) 3,
L1
 
        
(17791) ,
BOOKING
    F9345    617513
(3) 1,
L2
 617484
(2) 4,
L1
 
เสาร์    F9131 สอบคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล
() ,
BOOKING
อบรมจิตอาสา
() ,
BOOKING
  
อาทิตย์    F9131จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ Com Night
(1389) ,
BOOKING
 
    F9341    617511
(3) 1,
L2
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.