ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  1/9/2562 - 7/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F9120   539309
(4) 1,
L1
       
   539307
(5) 1,
L1
       
    F9131 617437
(3) 1,
L1
 801102
(3) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
    617499
(2) 1,
L1
 
          202109
(1) 70,
EXAM
 
          202109
(1) 72,
EXAM
 
          202109
(1) 51,
EXAM
 
          202109
(1) 32,
EXAM
 
          202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 52,
EXAM
 
          202109
(1) 48,
EXAM
 
          202109
(1) 30,
EXAM
 
          202109
(1) 73,
EXAM
 
          202109
(1) 28,
EXAM
 
          202109
(1) 29,
EXAM
 
          202109
(1) 74,
EXAM
 
    F9341 535205
(4) 1,
L1
      202109
(1) 48,
EXAM
 
          202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 49,
EXAM
 
          202109
(1) 70,
EXAM
 
          202109
(1) 60,
EXAM
 
          202109
(1) 46,
EXAM
 
    F9345      803204
(4) 1,
L1
 803204
(4) 2,
L1
 202109
(1) 17,
EXAM
 
          202109
(1) 71,
EXAM
 
          202109
(1) 72,
EXAM
 
          202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 74,
EXAM
 
          202109
(1) 49,
EXAM
 
          202109
(1) 52,
EXAM
 
อังคาร    F9130      601101
(2) 1,
L1
    
    F9131 617437
(3) 1,
L1
 617346
(3) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 618312
(3) 1,
L1
   
    F9341   525462
(4) 1,
L1
       
    F9345   531314
(4) 1,
L1
  535205
(4) 2,
L1
  
   531302
(4) 1,
L1
       
พุธ    F9120   539307
(5) 1,
L1
       
   539309
(4) 1,
L1
       
    F9131 617437
(3) 1,
L1
  526427
(3) 1,
L1
       
    F9345      535205
(4) 3,
L1
  
    ห้องบรรยาย(OSCE)   618314
(3) 1,
L1
  618314
(3) 2,
L1
    
พฤหัสบดี    F9131 617437
(3) 1,
L1
    617437
(3) 1,
L1
      
    F9345 803204
(4) 1,
L1
    803204
(4) 2,
L1
    
ศุกร์    F9131 617437
(3) 1,
L1
   202181
(2) 1,
EXAM
      
     617437
(3) 1,
L1
 617484
(2) 2,
L1
  
      617484
(2) 1,
L1
  
    F9341    202181
(2) 1,
EXAM
      
      617484
(2) 3,
L1
  
    F9345   617513
(3) 1,
L2
      
    202181
(2) 1,
EXAM
      
      617484
(2) 4,
L1
  
อาทิตย์    F9341จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
 
   617511
(3) 1,
L2
      
    F9345จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.