ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1 2 3     ระหว่าง  1/9/2562 - 7/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F9113  621725
(3) 1,
L2
  621725
(3) 1,
L2
   
    F9131 617215
(4) 1,
L1
  559107
(4) 1,
L1
   202109
(1) 30,
EXAM
 
 617215
(4) 2,
L3
      202109
(1) 32,
EXAM
 
  801102
(3) 1,
L1
      202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 48,
EXAM
 
          202109
(1) 52,
EXAM
 
          202109
(1) 70,
EXAM
 
          202109
(1) 72,
EXAM
 
          202109
(1) 73,
EXAM
 
          202109
(1) 74,
EXAM
 
          202109
(1) 29,
EXAM
 
          202109
(1) 28,
EXAM
 
          202109
(1) 51,
EXAM
 
    F9341 617437
(3) 1,
L1
  533466
(4) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 573654
(4) 1,
L2
 202109
(1) 49,
EXAM
 
          202109
(1) 70,
EXAM
 
          202109
(1) 60,
EXAM
 
          202109
(1) 46,
EXAM
 
          202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 48,
EXAM
 
    F9345 621741
(3) 1,
L2
  535481
(4) 1,
L1
 202109
(1) 49,
EXAM
 
          202109
(1) 17,
EXAM
 
          202109
(1) 33,
EXAM
 
          202109
(1) 74,
EXAM
 
          202109
(1) 72,
EXAM
 
          202109
(1) 71,
EXAM
 
          202109
(1) 52,
EXAM
 
อังคาร    F9  621733
(3) 1,
L2
  621733
(3) 1,
L2
   
    F9131   531309
(4) 1,
L1
       
    F9341   533466
(4) 1,
L1
       
    F9345   534325
(3) 1,
L1
       
พุธ    F9  621734
(3) 1,
L2
       
    F9131  214349
(3) 1,
L1
  612607
(2) 1,
L1
   
    F9341 617437
(3) 1,
L1
 531338
(3) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 617484
(2) 1,
L1
  
  531321
(3) 1,
L1
  617484
(2) 2,
L1
  
    F9345  531364
(3) 1,
L1
  617484
(2) 3,
L1
  
  531324
(3) 1,
L1
       
พฤหัสบดี    F9131 535205
(4) 1,
L1
  617345
(3) 1,
L1
   
    F9341 617437
(3) 1,
L1
  530231
(4) 1,
L1
  618314
(3) 1,
L1
   618314
(3) 2,
L1
    F9345   533302
(4) 1,
L1
  571742
(3) 1,
L2
   
ศุกร์    F9131  618312
(3) 1,
L1
202181
(2) 1,
EXAM
      
  618312
(3) 2,
L1
  617351
(2) 1,
L1
    
    F9341    202181
(2) 1,
EXAM
      
     617437
(3) 1,
L1
 617103
(3) 1,
L1
    
    F9345    202181
(2) 1,
EXAM
      
อาทิตย์    F9341จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
 
    F9345จัดเตรียมสถานที่สอบ M1-62
() ,
BOOKING
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.