ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2561  / 0 1     2 3 ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F9131  526416
(4) 1,
L1
 617337
(3) 2,
L1
  617413
(4) 3,
L1
   
    617337
(3) 3,
L1
  617413
(4) 1,
L1
   
    617337
(3) 1,
L1
  617413
(4) 2,
L1
   
    F9341  618409
(2) 1,
L1
  618409
(2) 2,
L1
  
    F9345    618304
(4) 1,
L1
  618304
(4) 2,
L1
 618306
(2) 2,
L1
  
อังคาร    F9131   214201
(4) 5,
L1
 617412
(2) 3,
L1
 618201
(4) 3,
L1
 618302
(2) 1,
L1
 618413
(2) 1,
L1
 618413
(2) 2,
L1
 618413
(2) 3,
L1
   214201
(4) 4,
L1
 617412
(2) 1,
L1
 618201
(4) 1,
L1
 618302
(2) 2,
L1
   
   214201
(4) 3,
L1
 617412
(2) 2,
L1
 618201
(4) 2,
L1
 618302
(2) 3,
L1
   
   214201
(4) 2,
L1
       
   214201
(4) 1,
L1
       
    F9341   618412
(3) 2,
L1
  618306
(2) 1,
L1
    
    F9345      
(12430) ,
BOOKING
   
       618304
(4) 2,
L1
    
พุธ    F9   571790
(3) 1,
L2
       
    F9131  531401
(4) 1,
L1
 618201
(4) 2,
L1
  202324
(2) 1,
L1
    
    618201
(4) 3,
L1
       
    618201
(4) 1,
L1
       
    F9341   618412
(3) 1,
L1
     618418
(3) 1,
L1
    F9345    618304
(4) 1,
L1
       
พฤหัสบดี    F9131   235203
(3) 1,
L1

(12761) ,
BOOKING
    
    F9341   617413
(4) 1,
L1
  617413
(4) 2,
L1
   
    F9345  618409
(2) 3,
L1
  617413
(4) 3,
L1
   
ศุกร์    F9       111206
(1) 1,
L1
   
    F9131   531211
(3) 1,
L1
       
    F9341  621701
(2) 1,
L2
 621701
(2) 1,
L2
  621701
(2) 1,
L2

(17791) ,
BOOKING
 
         621702
(3) 1,
L2
  
    F9345  621702
(3) 1,
L2
 621702
(3) 1,
L2
  621702
(3) 1,
L2
 621702
(3) 1,
L2
 621703
(2) 1,
L2
  
เสาร์    F9131 สอบคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล
() ,
BOOKING
อบรมจิตอาสา
() ,
BOOKING
   
    F9341  621703
(2) 1,
L2
 621703
(2) 1,
L2
  621703
(2) 1,
L2
 621704
(2) 1,
L2
 621704
(2) 1,
L2
  
    F9345  621704
(2) 1,
L2
 621704
(2) 1,
L2
 621704
(2) 1,
L2
  621704
(2) 1,
L2
  
อาทิตย์    F9131จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ Com Night
(1389) ,
BOOKING
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.