ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2561  / 0 1 2     3 ระหว่าง  22/9/2562 - 28/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F9341  325482
(1) 1,
L1
        618310
(2) 2,
L1
  
    F9345  618311
(3) 3,
L1
 618414
(3) 1,
L1
 618311
(3) 3,
L1
    
อังคาร    F9120 715210
(2) 1,
L1
 712205
(2) 1,
L1
         
    F9131   530201
(4) 3,
L1
  531218
(3) 1,
L1
     
       
(16077) ,
BOOKING
    
    F9341  618311
(3) 1,
L1
  618311
(3) 1,
L1
 618310
(2) 1,
L1
  
    F9345     618414
(3) 1,
L1
 618415
(1) 1,
L1
     
พุธ    F9      712204
(3) 1,
L1
     
    F9131      533221
(4) 1,
L1
      
    F9341   533451
(4) 2,
L1
 618416
(3) 1,
L1
     
    F9345  618307
(2) 1,
L1
  618414
(3) 1,
L1
 618311
(3) 2,
L1
   618414
(3) 1,
L1
พฤหัสบดี    F9      108102
(1) 3,
L1
     
      108102
(1) 4,
L1
     
      108102
(1) 2,
L1
     
      108102
(1) 1,
L1
     
    F9131  235206
(4) 1,
L1
        
    
(12761) ,
BOOKING
      
      533221
(4) 1,
L1
      
    F9341  618309
(2) 2,
L1
   104640
(4) 1,
L2
 618309
(2) 1,
L1
    
    F9345     618414
(3) 1,
L1
      618414
(3) 1,
L1
 
ศุกร์    F9      111102
(1) 1,
L1
     
    F9131     618414
(3) 1,
L1
   สอน รายวิชา 110207:กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน เพิ่มเติม
(14449) ,
BOOKING
  
    F9341  618346
(2) 1,
L1
          
  618307
(2) 2,
L1
          
    F9345 621724
(3) 1,
L2
  621723
(3) 1,
L2
    
เสาร์    F9131 
(17931) ,
BOOKING
 
(17791) ,
BOOKING
    
    F9345 621722
(3) 1,
L2
  621742
(3) 1,
L2
    
อาทิตย์    F9131 
(21752) ,
BOOKING
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.