ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1     2 3 ระหว่าง  22/9/2562 - 28/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F9       110208
(1) 4,
L1
  
       110208
(1) 2,
L1
  
       110208
(1) 3,
L1
  
       110208
(1) 1,
L1
  
    F9131 530211
(4) 1,
L1
 110207
(3) 1,
L1
 205210
(3) 1,
L1
   
   110206
(4) 1,
L1
      
    F9341   618304
(4) 1,
L1
  618304
(4) 2,
L1
  618304
(4) 3,
L1
 
    F9345 618409
(2) 1,
L1
  618409
(2) 2,
L1
  
อังคาร    F9120  617441
(3) 1,
L1
       
    F9131 530211
(4) 2,
L1
 105101
(4) 7,
L1
  617215
(4) 1,
L1

(16077) ,
BOOKING
  
    F9341 522373
(4) 1,
L1
  618306
(2) 2,
L1
    
    F9345  618422
(3) 2,
L1
       
พุธ    F9      110206
(4) 1,
L1
   
      110208
(1) 5,
L1
   
    F9120  617438
(3) 1,
L1
       
  617442
(2) 2,
L1
       
  617442
(2) 1,
L1
       
    F9131 102202
(3) 1,
L1
 617215
(4) 1,
L1
   214101
(3) 1,
L1
   
    F9341  618303
(3) 1,
L1
  618303
(3) 2,
L1
 618303
(3) 3,
L1
    F9345  618305
(3) 2,
L1
  618409
(2) 3,
L1
  
พฤหัสบดี    F9120  618420
(3) 2,
L1
 618421
(3) 2,
L1
    
    F9131 530201
(4) 2,
L1
 530201
(4) 3,
L1

(12761) ,
BOOKING
    
    F9341 618304
(4) 1,
L1
 618304
(4) 2,
L1
  617413
(4) 2,
L1
 618304
(4) 3,
L1
 
      617413
(4) 3,
L1
   
    F9345  621701
(2) 1,
L2
 621703
(2) 1,
L2
  621702
(3) 1,
L2
   
ศุกร์    F9      111206
(1) 1,
L1
   
    F9120     618422
(3) 1,
L1
    
    F9131 102202
(3) 1,
L1
 103101
(4) 5,
L1
  202111
(2) 1,
L1
 สอน รายวิชา 110207:กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน เพิ่มเติม
(14449) ,
BOOKING
    F9341  618305
(3) 1,
L1
 618305
(3) 3,
L1
    
    F9345 621741
(3) 1,
L2
 621713
(1) 1,
L2
  621704
(2) 1,
L2
   
เสาร์    F9131 
(17931) ,
BOOKING
 
(17791) ,
BOOKING
  
    F9345   621743
(3) 1,
L2
       
อาทิตย์    F9131 
(21752) ,
BOOKING
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.