ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2560  / 0 1 2     3 ระหว่าง  29/9/2562 - 5/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F9131   530201
(4) 3,
L1
  617323
(4) 6,
L1
     
      617323
(4) 5,
L1
     
      617323
(4) 7,
L1
     
      617323
(4) 8,
L1
     
      617323
(4) 4,
L1
     
      617323
(4) 1,
L1
     
      617323
(4) 2,
L1
     
      617323
(4) 3,
L1
     
    F9341  617323
(4) 1,
L1
         
    F9345  617323
(4) 2,
L1
         
อังคาร    F9131   617216
(4) 1,
L1
  617216
(4) 1,
L1
      
   617213
(3) 1,
L1
  617213
(3) 1,
L1
       
    F9341   525454
(4) 1,
L1
         
    F9345     
(13890) ,
BOOKING
     
พุธ    F9  617340
(2) 1,
L1
         
    F9131   325454
(2) 1,
L1
  105102
(4) 4,
L1
   618352
(3) 1,
L1
  
          618352
(3) 2,
L1
  
          618352
(3) 3,
L1
  
    F9341      617323
(4) 5,
L1
     
    F9345  535207
(3) 1,
L1
  617323
(4) 6,
L1
     
    F9418  618348
(3) 1,
L1
 618348
(3) 1,
L1
  618348
(3) 1,
L1
    
พฤหัสบดี    F9131 530321
(4) 1,
L1
 102105
(3) 1,
L1

(12761) ,
BOOKING
 
(18131) ,
BOOKING
      617323
(4) 8,
L1
     
    F9341  618352
(3) 3,
L1
  617323
(4) 7,
L1
     
    F9345      618352
(3) 1,
L1
     
    F9418  618348
(3) 2,
L1
 618348
(3) 2,
L1
  618348
(3) 2,
L1
    
ศุกร์    F9  617340
(2) 2,
L1
  111102
(1) 1,
L1
     
  701214
(1) 1,
L1
  701214
(1) 9,
L1
     
  701214
(1) 2,
L1
  701214
(1) 8,
L1
     
  701214
(1) 3,
L1
  701214
(1) 14,
L1
     
  701214
(1) 4,
L1
  701214
(1) 13,
L1
     
  701214
(1) 5,
L1
  701214
(1) 12,
L1
     
  701214
(1) 6,
L1
  701214
(1) 11,
L1
     
  701214
(1) 7,
L1
  701214
(1) 10,
L1
     
  108102
(1) 1,
L1
  617340
(2) 3,
L1
     
  108102
(1) 2,
L1
         
  108102
(1) 4,
L1
         
    F9131  617217
(3) 1,
L1
  105102
(4) 4,
L1
  
() ,
BOOKING
 
    F9341  618352
(3) 2,
L1
  617323
(4) 3,
L1
     
    F9345      617323
(4) 4,
L1
     
    F9418  618348
(3) 3,
L1
 618348
(3) 3,
L1
  618348
(3) 3,
L1
    
เสาร์    F9   617511
(3) 1,
L2
  617511
(3) 1,
L2
       
    F9131 
(21752) ,
BOOKING
     
อาทิตย์    F9131       ประชุมนักศึกษารับปริญญา
(17791) ,
BOOKING
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.