ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2560  / 0 1 2     3 ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F9131    530201
(4) 3,
L1
  617323
(4) 6,
L1
   
       617323
(4) 5,
L1
   
       617323
(4) 7,
L1
   
       617323
(4) 8,
L1
   
       617323
(4) 4,
L1
   
       617323
(4) 1,
L1
   
       617323
(4) 2,
L1
   
       617323
(4) 3,
L1
   
    F9341   617323
(4) 1,
L1
       
    F9345   617323
(4) 2,
L1
       
อังคาร    F9131    617216
(4) 1,
L1
  617216
(4) 1,
L1
    
    617213
(3) 1,
L1
  617213
(3) 1,
L1
     
    F9341    525454
(4) 1,
L1
       
    F9345      
(12430) ,
BOOKING
   
พุธ    F9   617340
(2) 1,
L1
       
    F9131    325454
(2) 1,
L1
  105102
(4) 4,
L1
   618352
(3) 1,
L1
           618352
(3) 2,
L1
           618352
(3) 3,
L1
    F9341       617323
(4) 5,
L1
   
    F9345   535207
(3) 1,
L1
  617323
(4) 6,
L1
   
    F9418   618348
(3) 1,
L1
 618348
(3) 1,
L1
  618348
(3) 1,
L1
  
พฤหัสบดี    F9131  530321
(4) 1,
L1
 102105
(3) 1,
L1

(12761) ,
BOOKING
    
       617323
(4) 8,
L1
   
    F9341   618352
(3) 3,
L1
  617323
(4) 7,
L1
   
    F9345       618352
(3) 1,
L1
   
    F9418   618348
(3) 2,
L1
 618348
(3) 2,
L1
  618348
(3) 2,
L1
  
ศุกร์    F9   617340
(2) 2,
L1
  111102
(1) 1,
L1
   
   701214
(1) 1,
L1
  701214
(1) 9,
L1
   
   701214
(1) 2,
L1
  701214
(1) 8,
L1
   
   701214
(1) 3,
L1
  701214
(1) 14,
L1
   
   701214
(1) 4,
L1
  701214
(1) 13,
L1
   
   701214
(1) 5,
L1
  701214
(1) 12,
L1
   
   701214
(1) 6,
L1
  701214
(1) 11,
L1
   
   701214
(1) 7,
L1
  701214
(1) 10,
L1
   
   108102
(1) 1,
L1
  617340
(2) 3,
L1
   
   108102
(1) 2,
L1
       
   108102
(1) 4,
L1
       
    F9131   617217
(3) 1,
L1
  105102
(4) 4,
L1
    
    F9341   618352
(3) 2,
L1
  617323
(4) 3,
L1
   
        
(17791) ,
BOOKING
 
    F9345       617323
(4) 4,
L1
   
    F9418   618348
(3) 3,
L1
 618348
(3) 3,
L1
  618348
(3) 3,
L1
  
เสาร์    F9    617511
(3) 1,
L2
  617511
(3) 1,
L2
     
    F9131 สอบคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล
() ,
BOOKING
อบรมจิตอาสา
() ,
BOOKING
   
อาทิตย์    F9131จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ Com Night
(1389) ,
BOOKING
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.