ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2560  / 0 1     2 3 ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F9        110206
(4) 3,
L1
  
        110206
(4) 1,
L1
  
        110206
(4) 2,
L1
  
    F9131    202175
(2) 1,
L1
       
    F9341  618409
(2) 2,
L1
  618409
(2) 3,
L1
  
    F9345   617412
(2) 1,
L1
 618346
(2) 1,
L1
  618346
(2) 2,
L1
    
   617412
(2) 2,
L1
         
อังคาร    F9       617438
(3) 1,
L1
   
       617438
(3) 3,
L1
   
    F9131   204403
(3) 1,
L1
  618201
(4) 1,
L1
   617315
(2) 1,
L1
    F9341   618411
(3) 2,
L1
     618413
(2) 1,
L1
 618413
(2) 2,
L1
 618413
(2) 3,
L1
    F9345   618412
(3) 1,
L1
 
(12430) ,
BOOKING
   
พุธ    F9       110206
(4) 5,
L1
   
       617438
(3) 3,
L1
   
       617438
(3) 2,
L1
   
       110206
(4) 4,
L1
   
    F9131  618201
(4) 1,
L1
 525308
(4) 1,
L1
       
    F9341   617413
(4) 1,
L1
  617413
(4) 2,
L1
 701105
(3) 4,
L1
    F9345   617413
(4) 3,
L1
  618410
(2) 2,
L1
    
    F9418       618413
(2) 1,
L1
   
พฤหัสบดี    F9       617438
(3) 2,
L1
   
    F9131  525203
(4) 1,
L1
  
(12761) ,
BOOKING
    
  425203
(4) 1,
L1
    701105
(3) 1,
L1
   
    F9341  618409
(2) 1,
L1
       
    F9345    617501
(4) 1,
L2
       
    F9418   618413
(2) 2,
L1
  618413
(2) 3,
L1
   
ศุกร์    F9   617438
(3) 1,
L1
  114201
(4) 1,
L1
   
    F9131  527213
(4) 1,
L1
    617439
(4) 1,
L1
    
  527203
(4) 1,
L1
         
    F9341    618410
(2) 1,
L1
  525200
(1) 2,
L1
  
        
(17791) ,
BOOKING
 
    F9345   618418
(3) 1,
L1
       
เสาร์    F9131 สอบคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล
() ,
BOOKING
อบรมจิตอาสา
() ,
BOOKING
   
อาทิตย์    F9131จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ Com Night
(1389) ,
BOOKING
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.