ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2559  / 0 1 2     3 ระหว่าง  25/8/2562 - 31/8/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
 
จันทร์
 
 
-
 
          
 
อังคาร
 
 
-
 
          
พุธ    F9 617340
(2) 1,
L1
  701214
(1) 5,
L1
   
     701214
(1) 6,
L1
   
     701214
(1) 1,
L1
   
     701214
(1) 4,
L1
   
     701214
(1) 2,
L1
   
     701214
(1) 3,
L1
   
       533343
(4) 2,
L1
  
    F9131  102113
(4) 2,
L1
  204204
(4) 4,
L1
  618352
(3) 3,
L1
     204204
(4) 2,
L1
  618352
(3) 2,
L1
     204204
(4) 1,
L1
  618352
(3) 1,
L1
     204204
(4) 3,
L1
   
    F9329  525620
(4) 1,
L2
       
    F9341     617323
(4) 3,
L1
   
    F9345     617323
(4) 4,
L1
   
    F9347  108741
(4) 1,
L2
  573756
(3) 1,
L2
   
    F9353     576727
(4) 1,
L2
  
    F9418 618348
(3) 1,
L1
 618348
(3) 1,
L1
  618348
(3) 1,
L1
  
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
          
 
ศุกร์
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.