ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2557  / 0 1 2     3 ระหว่าง  29/9/2562 - 5/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
 
จันทร์
 
 
-
 
            
 
อังคาร
 
 
-
 
            
พุธ    F9  705304
(3) 1,
L1
  701216
(1) 6,
L1
  617437
(3) 1,
L1
  617332
(5) 1,
L1
  701216
(1) 8,
L1
    
  701215
(3) 1,
L1
  701216
(1) 7,
L1
    
  617340
(2) 1,
L1
  701216
(1) 5,
L1
    
   619342
(4) 1,
L1
  701216
(1) 4,
L1
    
      701216
(1) 3,
L1
    
      701216
(1) 2,
L1
    
      701216
(1) 1,
L1
    
    F9131 102113
(4) 2,
L1
 102204
(4) 1,
L1
  102111
(4) 1,
L1
     
    F9329  532503
(3) 1,
L2
        
    F9332      529727
(4) 1,
L2
     
    F9341   540201
(3) 1,
L1
        
    F9345  618348
(3) 1,
L1
    617511
(3) 1,
L2
    
    F9347   421352
(4) 1,
L1
        
    F9353   521711
(4) 1,
L2
  531602
(4) 1,
L2
     
    F9418   618348
(3) 1,
L1
  618348
(3) 1,
L1
   
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
            
 
ศุกร์
 
 
-
 
            

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.