ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2 3     ระหว่าง  22/9/2562 - 28/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
            
 
อังคาร
 
 
-
 
            
 
พุธ
 
 
-
 
            
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
            
ศุกร์    F11 ENG25 3410
(1) 2,
L1
  539307
(5) 1,
L1
  ENG39 4216
(3) 1,
L1
 
 527350
(1) 3,
L1
  ENG39 4211
(4) 1,
L1
     
     539427
(4) 1,
L1
     
    F11-301 ENG39 2103
(5) 2,
L1
     ENG39 2103
(5) 3,
L1
  
 539206
(5) 2,
L1
         
    F11-302 539424
(4) 1,
L1
         
 ENG39 4215
(3) 1,
L1
         
    F11-306,307,310 ENG25 2110
(3) 6,
L1
         
 585311
(3) 1,
L1
         
    F11-317     529294
(1) 1,
L1
  ENG21 2006
(1) 2,
L1
 
    F11-320 ENG29 2114
(1) 3,
L1
  ENG29 2931
(1) 2,
L1
  ENG29 2931
(1) 3,
L1
 
    F11-322         ENG29 4133
(1) 4,
L1
 
    F11-421.MicroP ENG29 3932
(1) 3,
L1
  523371
(4) 3,
L1
  551466
(4) 1,
L1
     ENG23 2077
(4) 3,
L1
  558404
(4) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.