ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1     2 3 ระหว่าง  13/10/2562 - 19/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F11-306        529303
(1) 1,
L1
   
    F11-317      529294
(1) 1,
L1
  529294
(1) 7,
L1
 
    F11-422.Software      523203
(2) 1,
L1
    
    F11-SEMINAR      ENG25 2030
(2) 1,
L1
    
อังคาร    F11-306        529303
(1) 2,
L1
   
    F11-317      529294
(1) 2,
L1
  529294
(1) 3,
L1
 
    F11-422.Software  523331
(4) 1,
L1
  523419
(4) 1,
L1
     
  523331
(4) 2,
L1
         
  523331
(4) 2,
L1
         
  523331
(4) 1,
L1
         
    F11-SEMINAR      ENG25 2030
(2) 2,
L1
    
พุธ    F11  ENG39 2002
(5) 1,
L1
  ENG85 2140
(2) 1,
L1
 ENG39 2002
(5) 2,
L1
 
      539302
(5) 1,
L1
     
      539305
(4) 1,
L1
     
    F11-317      529294
(1) 4,
L1
  529294
(1) 6,
L1
 
    F11-421.MicroP          523371
(4) 1,
L1
  
    F11-422.Software      523203
(2) 2,
L1
    
    F11-SEMINAR      ENG25 2030
(2) 3,
L1
    
พฤหัสบดี    F11      539302
(5) 2,
L1
  ENG39 2002
(5) 3,
L1
 
    F11-317      529294
(1) 5,
L1
     
    F11-422.Software  523331
(4) 1,
L1
  523331
(4) 2,
L1
     
  523331
(4) 1,
L1
  523331
(4) 2,
L1
     
    F11-SEMINAR ENG25 2030
(2) 5,
L1
         
ศุกร์    F11  539302
(5) 3,
L1
         
    F11-306      529303
(1) 3,
L1
     
    F11-SEMINAR      ENG25 2030
(2) 4,
L1
    
เสาร์    F11          539403
(1) 1,
L1
 
    F11-317           ENG60 2004
(7) 1,
L1
อาทิตย์    สัมมนาวิศวพัฒน์2 551614
(8) 1,
L2
  551614
(8) 1,
L2
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.