ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1     2 3 ระหว่าง  20/10/2562 - 26/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F11-306        529303
(1) 1,
L1
  
    F11-317      529294
(1) 1,
L1
  529294
(1) 7,
L1
    F11-422.Software      523203
(2) 1,
L1
   
      523331
(4) 2,
L1
    
      523331
(4) 1,
L1
    
      523331
(4) 1,
L1
    
      523331
(4) 2,
L1
    
อังคาร    F11-306        529303
(1) 2,
L1
  
    F11-317      529294
(1) 2,
L1
  529294
(1) 3,
L1
    F11-422.Software      523331
(4) 1,
L1
    
      523331
(4) 1,
L1
    
พุธ    F11-317      529294
(1) 4,
L1
  529294
(1) 6,
L1
    F11-422.Software      523203
(2) 2,
L1
   
พฤหัสบดี    F11-317      529294
(1) 5,
L1
    
    F11-422.Software      523331
(4) 2,
L1
    
      523331
(4) 2,
L1
    
ศุกร์    F11      539305
(4) 1,
L1
    
    F11-306      529303
(1) 3,
L1
    
อาทิตย์    สัมมนาวิศวพัฒน์2 551614
(8) 1,
L2
  551614
(8) 1,
L2
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.