ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2     3 ระหว่าง  29/9/2562 - 5/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F11 576671
(4) 1,
L2
    533451
(4) 1,
L1
 533451
(4) 2,
L1
  
          529304
(1) 1,
L1
 
          551156
(4) 1,
L1
 
    F11-301  539206
(5) 1,
L1
         
    F11-306          525214
(3) 1,
L1
 
    F11-307  529434
(1) 1,
L1
  529434
(1) 2,
L1
  529434
(1) 3,
L1
 
    F11-310          529435
(1) 1,
L1
 
    F11-320      529203
(1) 1,
L1
   536210
(3) 4,
L1
    F11-421.MicroP      529207
(3) 1,
L1
  529207
(3) 2,
L1
 
    F11-423.Network          551402
(4) 1,
L1
อังคาร    F11   527206
(1) 1,
L1
 539306
(5) 1,
L1
   529291
(1) 1,
L1
 
   527243
(1) 1,
L1
 539307
(4) 1,
L1
   551156
(4) 2,
L1
 
    F11-306          525214
(3) 2,
L1
 
    F11-307          529434
(1) 4,
L1
 
    F11-310          529435
(1) 2,
L1
 
    F11-320          536210
(3) 1,
L1
 
พุธ    F11  527243
(1) 2,
L1
     576671
(4) 1,
L2
   
          551262
(8) 1,
L1
    F11-306        529303
(1) 1,
L1
   
    F11-320          536210
(3) 2,
L1
 
    F11-421.MicroP          529207
(3) 3,
L1
 
พฤหัสบดี    F11  533379
(1) 2,
L1
  533379
(1) 3,
L1
 533379
(1) 1,
L1
  
  539306
(5) 1,
L1
      551156
(4) 3,
L1
 
          529291
(1) 1,
L1
 
    F11-306          525214
(3) 3,
L1
 
    F11-317      529294
(1) 1,
L1
     
    F11-320      529203
(1) 2,
L1
  536210
(3) 3,
L1
 
    F11-421.MicroP 527309
(4) 1,
L1
    523272
(1) 1,
L1
  523272
(1) 3,
L1
 
ศุกร์    F11  527243
(1) 3,
L1
      551262
(8) 1,
L1
  539202
(5) 1,
L1
         
   527418
(4) 2,
L1
       
      537204
(2) 1,
L1
     
      539204
(1) 1,
L1
     
      539211
(1) 1,
L1
     
      539202
(5) 2,
L1
     
      575671
(4) 1,
L2
     
      525212
(3) 1,
L1
     
    F11-310  529435
(1) 3,
L1
  529435
(1) 4,
L1
     
    F11-317      529294
(1) 2,
L1
     
    F11-320  583294
(1) 1,
L1
  529203
(1) 3,
L1
     
  585205
(3) 1,
L1
         
    F11-421.MicroP  529302
(3) 1,
L1
  529302
(3) 2,
L1
  529302
(3) 3,
L1
 
อาทิตย์    F11      575772
(4) 1,
L2
 551156
(4) 5,
L1
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.