ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1 2 3     ระหว่าง  29/9/2562 - 5/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F11      533264
(1) 1,
L1
     
      536344
(1) 1,
L1
     
        529403
(1) 1,
L1
   
        527308
(1) 1,
L1
   
    F11-306          551262
(8) 1,
L1
          529291
(1) 1,
L1
 
    F11-317          529291
(1) 1,
L1
 
    F11-320          551262
(8) 1,
L1
    F11-422.Software      538209
(2) 1,
L1
    
อังคาร    F11 535414
(1) 1,
L1
    533263
(1) 3,
L1
 529403
(1) 2,
L1
  
  536342
(1) 1,
L1
  533263
(1) 2,
L1
     
  539211
(1) 1,
L1
  533263
(1) 1,
L1
     
  535315
(1) 1,
L1
  527308
(1) 2,
L1
     
      525401
(3) 1,
L1
     
    F11-306          529291
(1) 2,
L1
 
          551262
(8) 1,
L1
    F11-317          529291
(1) 2,
L1
 
    F11-320          551262
(8) 1,
L1
    F11-421.MicroP      523274
(1) 1,
L1
     
    F11-422.Software      538209
(2) 2,
L1
    
พุธ    F11  535315
(1) 2,
L1
  536341
(1) 1,
L1
     
   535414
(1) 1,
L1
   533264
(1) 2,
L1
     
      536342
(1) 2,
L1
     
      529403
(1) 3,
L1
     
      539211
(1) 2,
L1
     
        527308
(1) 3,
L1
   
         529403
(1) 4,
L1
  
          551341
(1) 1,
L1
    F11-306  529291
(1) 3,
L1
  529291
(1) 4,
L1
  536310
(3) 1,
L1
 
    F11-317  529291
(1) 3,
L1
  529291
(1) 4,
L1
     
    F11-421.MicroP      523274
(1) 3,
L1
  523274
(1) 4,
L1
 
    F11-422.Software   523232
(4) 1,
L1
  523232
(4) 1,
L1
    
พฤหัสบดี    F11  535315
(1) 3,
L1
  533264
(1) 3,
L1
   529205
(1) 1,
L1
  535336
(1) 1,
L1
       529205
(1) 2,
L1
  539204
(1) 1,
L1
       529205
(1) 3,
L1
  539211
(1) 3,
L1
         
    F11-306  529291
(1) 5,
L1
  536310
(3) 2,
L1
  551262
(8) 2,
L1
          529291
(1) 6,
L1
 
    F11-317  529291
(1) 5,
L1
      529291
(1) 6,
L1
 
    F11-320      536210
(3) 1,
L1
  551262
(8) 2,
L1
    F11-421.MicroP      523372
(4) 1,
L1
  523372
(4) 1,
L1
 
    F11-422.Software  523419
(4) 1,
L1
  523211
(4) 1,
L1
 523211
(4) 2,
L1
  
      523211
(4) 1,
L1
 523211
(4) 2,
L1
  
ศุกร์    F11  527308
(1) 4,
L1
  537304
(1) 1,
L1
   529205
(1) 3,
L1
  535313
(1) 1,
L1
  539211
(1) 4,
L1
   529205
(1) 2,
L1
  540302
(1) 1,
L1
  539401
(1) 1,
L1
   529205
(1) 1,
L1
  536344
(1) 2,
L1
         
  539204
(5) 1,
L1
         
    F11-306      536310
(3) 3,
L1
  551262
(8) 2,
L1
    F11-317      529294
(1) 1,
L1
     
    F11-320      536210
(3) 2,
L1
  551262
(8) 2,
L1
    F11-421.MicroP  523353
(4) 1,
L1
   523353
(4) 2,
L1
 523353
(4) 3,
L1
   
  523353
(4) 1,
L1
  523353
(4) 2,
L1
  523353
(4) 3,
L1
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.