ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2561  / 0 1     2 3 ระหว่าง  29/9/2562 - 5/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F11      527402
(1) 4,
L1
  551124
(1) 1,
L1
    F11-301  539403
(1) 1,
L1
        
    F11-306        529303
(1) 1,
L1
  
        529303
(1) 1,
L1
  
    F11-317      529294
(1) 1,
L1
  529294
(1) 2,
L1
    F11-320          536210
(3) 3,
L1
    F11-421.MicroP      539301
(1) 1,
L1
  539301
(1) 3,
L1
          438301
(1) 3,
L1
    F11-422.Software      523203
(2) 1,
L1
   
อังคาร    F11      525401
(3) 1,
L1
  551124
(1) 2,
L1
      527402
(1) 1,
L1
    
    F11-306        529303
(1) 2,
L1
  
        529303
(1) 2,
L1
  
    F11-317      529294
(1) 3,
L1
  529294
(1) 4,
L1
    F11-320          536210
(3) 1,
L1
    F11-421.MicroP          523371
(4) 1,
L1
    F11-422.Software      523203
(2) 2,
L1
  523331
(4) 1,
L1
    F11-423.Network         535203
(2) 1,
L1
 535203
(2) 1,
L1
พุธ    F11      537342
(1) 1,
L1
    
      525401
(3) 2,
L1
    
        527402
(1) 3,
L1
  
    F11-302  539401
(1) 1,
L1
        
    F11-306        529303
(1) 3,
L1
  
        529303
(1) 3,
L1
  
    F11-307          529291
(1) 1,
L1
    F11-317      529294
(1) 5,
L1
  529294
(1) 6,
L1
    F11-320          529291
(1) 1,
L1
    F11-419 540201
(3) 1,
L1
  540201
(3) 2,
L1
 
    F11-421.MicroP      523371
(4) 4,
L1
  523371
(4) 2,
L1
    F11-422.Software   523331
(4) 2,
L1
  523203
(2) 3,
L1
  523331
(4) 3,
L1
    F11-423.Network         535203
(2) 2,
L1
 535203
(2) 2,
L1
พฤหัสบดี    F11      537342
(1) 2,
L1
    
      525401
(3) 3,
L1
    
    F11-306        529303
(1) 4,
L1
  
        529303
(1) 4,
L1
  
    F11-307  529295
(1) 1,
L1
        
    F11-313      105317
(4) 1,
L1
    
    F11-317          529294
(1) 8,
L1
    F11-320          536210
(3) 2,
L1
    F11-421.MicroP          523371
(4) 3,
L1
    F11-422.Software  523232
(4) 1,
L1
  523232
(4) 1,
L1
     
    F11-423.Network         535203
(2) 3,
L1
 535203
(2) 3,
L1
ศุกร์    F11     533361
(4) 1,
L1
   551124
(1) 3,
L1
      529321
(1) 1,
L1
    
      537341
(1) 1,
L1
    
      575610
(4) 1,
L2
   
      527402
(1) 2,
L1
    
      575723
(4) 1,
L2
   
      525401
(3) 4,
L1
    
    F11-301      539403
(1) 2,
L1
    
    F11-302  539401
(1) 2,
L1
        
    F11-307  529295
(1) 2,
L1
        
    F11-313      105317
(4) 1,
L1
    
    F11-419 540201
(3) 3,
L1
       
    F11-421.MicroP      537304
(1) 1,
L1
  539301
(1) 4,
L1
    F11-422.Software       535200
(1) 1,
L1
   
เสาร์    F11  533361
(4) 2,
L1
  537466
(4) 1,
L1
 533361
(4) 4,
L1
 
      533361
(4) 3,
L1
  551124
(1) 4,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.