ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2561  / 0 1 2 3     ระหว่าง  6/10/2562 - 12/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
            
อังคาร    F11 536342
(1) 1,
L1
  533263
(1) 2,
L1
  551124
(1) 1,
L1
 
 533264
(1) 2,
L1
  533263
(1) 1,
L1
   535209
(2) 1,
L1
 
  536211
(2) 1,
L1
 527308
(1) 2,
L1
     
  105625
(4) 1,
L2
  525401
(3) 1,
L1
     
    F11-301 539211
(1) 1,
L1
         
 539204
(1) 1,
L1
         
    F11-306         529299
(1) 2,
L1
 
    F11-307         529291
(1) 2,
L1
 
    F11-310         529435
(1) 3,
L1
 
    F11-317         529291
(1) 2,
L1
 
    F11-320 529205
(1) 2,
L1
         
    F11-421.MicroP 523274
(1) 2,
L1
  523274
(1) 3,
L1
  523274
(1) 4,
L1
 
    F11-422.Software 523211
(4) 1,
L1
  538209
(2) 2,
L1
    
 523211
(4) 1,
L1
         
    F11-423.Network         551341
(1) 2,
L1
 
พุธ
 
 
-
 
            
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
            
 
ศุกร์
 
 
-
 
            

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.