ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2561  / 0 1 2 3     ระหว่าง  22/9/2562 - 28/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F11  540302
(1) 1,
L1
  582232
(1) 1,
L1
     
  533264
(1) 1,
L1
  533379
(1) 1,
L1
     
  535313
(1) 1,
L1
    539458
(4) 1,
L1
    
   575585
(2) 1,
L2
    527308
(1) 1,
L1
   
    F11-306          529299
(1) 1,
L1
 
          529295
(1) 1,
L1
 
    F11-307          529291
(1) 1,
L1
 
    F11-310  529435
(1) 1,
L1
      529435
(1) 2,
L1
 
    F11-317          529291
(1) 1,
L1
 
    F11-320          529205
(1) 1,
L1
 
    F11-421.MicroP      523372
(4) 1,
L1
  523372
(4) 1,
L1
 
    F11-422.Software      538209
(2) 1,
L1
    
    F11-423.Network          551341
(1) 1,
L1
    สัมมนาวิศวพัฒน์2   524431
(4) 1,
L1
         
อังคาร    F11  536342
(1) 1,
L1
  533263
(1) 2,
L1
  551124
(1) 1,
L1
 
  533264
(1) 2,
L1
  533263
(1) 1,
L1
   535209
(2) 1,
L1
 
   536211
(2) 1,
L1
 527308
(1) 2,
L1
     
   105625
(4) 1,
L2
  525401
(3) 1,
L1
     
    F11-301  539211
(1) 1,
L1
         
  539204
(1) 1,
L1
         
    F11-306          529299
(1) 2,
L1
 
    F11-307          529291
(1) 2,
L1
 
    F11-310          529435
(1) 3,
L1
 
    F11-317          529291
(1) 2,
L1
 
    F11-320  529205
(1) 2,
L1
         
    F11-421.MicroP  523274
(1) 2,
L1
  523274
(1) 3,
L1
  523274
(1) 4,
L1
 
    F11-422.Software  523211
(4) 1,
L1
  538209
(2) 2,
L1
    
  523211
(4) 1,
L1
         
    F11-423.Network          551341
(1) 2,
L1
พุธ    F11  533264
(1) 3,
L1
  536341
(1) 2,
L1
     
      525401
(3) 2,
L1
     
      535209
(2) 2,
L1
      
      536342
(1) 2,
L1
     
        527308
(1) 3,
L1
   
         535209
(2) 3,
L1
   
    F11-301      539204
(1) 2,
L1
     
      539211
(1) 2,
L1
     
    F11-306          529299
(1) 3,
L1
 
    F11-307  529291
(1) 3,
L1
      529291
(1) 4,
L1
 
    F11-310          529435
(1) 4,
L1
 
    F11-317  529291
(1) 3,
L1
      529291
(1) 4,
L1
 
    F11-320          536210
(3) 1,
L1
 
    F11-413      533422
(4) 1,
L1
     
    F11-421.MicroP      523211
(4) 2,
L1
  523274
(1) 1,
L1
 
      523211
(4) 2,
L1
     
    F11-422.Software   523232
(4) 1,
L1
  523232
(4) 1,
L1
    
   523232
(4) 1,
L1
  523232
(4) 1,
L1
    
    F11-423.Network          551341
(1) 3,
L1
พฤหัสบดี    F11 575620
(4) 1,
L2
  525401
(3) 3,
L1
     
   105625
(4) 1,
L2
  535414
(1) 1,
L1
     
      535413
(1) 1,
L1
     
    F11-301  539204
(1) 3,
L1
         
  539211
(1) 3,
L1
         
    F11-306      536310
(3) 1,
L1
     
    F11-307  529291
(1) 5,
L1
      529291
(1) 6,
L1
 
    F11-317  529291
(1) 5,
L1
      529291
(1) 6,
L1
 
    F11-320      536210
(3) 2,
L1
     
    F11-421.MicroP   523353
(4) 1,
L1
         
    F11-422.Software         523211
(4) 3,
L1
  
         523211
(4) 3,
L1
  
ศุกร์    F11   539458
(4) 1,
L1
  529434
(1) 1,
L1
     
      525401
(3) 4,
L1
     
      575623
(4) 1,
L2
    
      535100
(1) 1,
L1
     
        536429
(3) 1,
L1
   
    F11-301      539204
(1) 4,
L1
     
      539211
(1) 4,
L1
     
    F11-302      539401
(1) 1,
L1
     
    F11-306  529295
(1) 2,
L1
   536310
(3) 2,
L1
 529295
(1) 3,
L1
 
    F11-307      529314
(1) 1,
L1
     
    F11-320  529205
(1) 3,
L1
  536210
(3) 3,
L1
     
    F11-421.MicroP 523353
(4) 2,
L1
      523353
(4) 3,
L1
    
    สัมมนาวิศวพัฒน์2          551309
(4) 1,
L1
เสาร์    F11  537341
(1) 1,
L1
      551343
(1) 3,
L1
    F11-423.Network 551341
(1) 4,
L1
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.